Sammenligne konverteringsberegningene til Analytics og Google Ads

Analytics-beregningene Målfullføringer og Netthandeltransaksjoner beregnes på en annen måte enn beregningene for konverteringssporing i Google Ads. Hvis du ser at verdiene for disse beregningene i Analytics-kontoen din er forskjellige fra konverteringsberegningene i Google Ads-kontoen din, betyr det ikke nødvendigvis at sporingsimplementeringen er feil. Det kan rett og slett skyldes de ulike sporingsmetodene.

Når du eksporterer Analytics-dataene for målfullføring og netthandeltransaksjoner til Google Ads, utfører Google Ads andre beregninger av dataene enn Analytics. Dette betyr at du ser noen forskjeller i beregnede verdier mellom de to produktene, selv når de underliggende dataene er de samme.

En kort innføring: forskjeller i sporing av mål, transaksjoner og Google Ads-konverteringer

  Analytics: mål Analytics: transaksjon Google Ads: konvertering
Antall Én gang per økt per konfigurert mål Mange per økt (transaksjoner med samme transaksjons-ID i én økt telles ikke dobbelt)

Kan konfigureres av brukeren for hver konverteringshandling:

Én konvertering: én gang per annonseklikk

Hver konvertering: mange per annonseklikk

Attribusjonstid Tidspunkt for målfullføring Tidspunktet transaksjonen ble fullført på Tidspunktet for den siste visningen som kom før annonseklikket som førte til en konvertering
Attribusjonskilde Modellen for siste ikke-direkte klikk som standard, men konfigurerbar (i verktøyet for sammenligning av modeller). Modellen for siste ikke-direkte klikk som standard, men konfigurerbar (i verktøyet for sammenligning av modeller). Telles bare hvis brukeren har klikket på en annonse fra Google Ads-kontoen (bare google/cpc-trafikk)
Rapportering Fullstendig rapportert etter et behandlingstidsrom på 72 timer Fullstendig rapportert etter et behandlingstidsrom på 72 timer Rapporteres daglig for konverteringsvinduet du har valgt (1–90 dager, standard: 30 dager) 
Håndtering av flere koder på én side Én økt kan ha én målfullføring for hvert mål som er konfigurert. Det totale antallet kan derfor bli 20 per økt. Ikke aktuelt Hvis det på én enkelt side installeres flere tagger for konverteringssporing for den samme kontoen, teller Google Ads en separat konvertering for hver enkelt tag.

En grundig gjennomgang: Slik tar du høyde for forskjellene mellom sporing i Google Ads og Analytics

Hvis du sporer den samme konverteringsaktiviteten ved hjelp av både koden for konverteringssporing i Google Ads og Analytics-mål og -netthandelstransaksjoner som blir importert til Google Ads, kommer du til å se forskjeller i dataene du får. Dette har følgende årsaker:

1. Attribusjonsforskjeller

I Google Ads blir konverteringer som standard tilskrevet det siste Google Ads-klikket. (Du kan også bytte til andre attribusjonsmodeller.) I alle rapporter – bortsett fra i rapportene om multikanalstrakter – bruker Analytics-systemet derimot en attribusjonsmodell for siste klikk i alle kanaler (unntatt i direktekanaler). Tenk deg for eksempel at en bruker klikker på en reklame fra Google Ads-kontoen din, returnerer neste dag via et organisk Google-søkeresultat og deretter havner på målsiden din eller utløser en transaksjon. I Analytics tilskrives da målet eller transaksjonen til google/organisk. Google Ads tilskriver som standard konverteringen til Google Ads-kampanjen.

2. Transaksjonsdatoen

I Google Ads-rapportene knyttes konverteringene til datoen/klokkeslettet for klikket som førte til den ønskede handlingen, ikke til datoen for selve handlingen. Dermed vet du hvilken annonseringskostnad som tilsvarer verdien som er generert. Tenk deg for eksempel at en bruker kjøper noe 20. juli, men klikket på reklamen tre dager tidligere, altså 17. juli. I Google Ads blir konverteringen da knyttet til datoen for klikket, nemlig 17. juli. I Analytics er det omvendt, for der blir konverteringen tilskrevet 20. juli, dagen da konverteringen faktisk inntraff.

3. Aktualiteten av det som rapporteres

Tallene for Google Ads-konverteringssporing gjenspeiles litt raskere (vanligvis innen tre timer) i Google Ads enn mål/transaksjoner som importeres fra Analytics til Google Ads (vanligvis innen ni timer).

4. Én konvertering kontra hver konvertering

I Analytics kan du telle konverteringer ved å konfigurere mål eller bruke netthandeltransaksjoner. Mål kan defineres som en sidevisning, aktivitet eller interaksjon, for eksempel tid på nettstedet. Hvert mål i Analytics kan bare telles én gang per økt.

I konverteringssporing for Google Ads finnes imidlertid ikke konseptet «økter», og derfor telles det flere konverteringer innenfor en gitt datoperiode. Hvis en bruker for eksempel kommer til den samme konverteringssiden to ganger i løpet av en gitt økt, telles bare ett mål i Analytics, men hver konvertering kan imidlertid bli medregnet i Google Ads dersom telleinnstillingen for den aktuelle konverteringshandlingen er satt til «Alle» (hvis telleinnstillingen angis som «Én», blir bare én konvertering medregnet per klikk).

I motsetning til mål kan transaksjoner i Analytics telles flere ganger i løpet av en økt dersom hver transaksjon har en unik transaksjons-ID. Dette betyr at brukere som hadde flere transaksjoner i en gitt økt, blir registrert med flere transaksjoner i Analytics. Dette minner mye om telling av hver konvertering i konverteringssporing for Google Ads, selv om Google Ads tillater at du kan velge telleinnstillinger for alle konverteringshandlinger, inkludert salg.

Finn ut mer om hvordan beregninger gjøres i Analytics.

5. Brukerinnstillinger for ulike sporingsmetoder

Ettersom den samme sporingsmetoden ikke kreves for å registrere mål og transaksjoner i Analytics og Google Ads, blir konverteringer noen ganger talt når den ene metoden benyttes, men ikke når den andre metoden benyttes. Hvis en bruker for eksempel slår av, velger bort eller blokkerer en metode (f.eks. spesifikke informasjonskapsler) som brukes i Analytics for å spore data om økter på nettsteder, kan det hende at en konvertering ikke blir medregnet i Analytics, men at den likevel blir registrert i Google Ads.

6. Sporing på kontonivå

Det kan hende at du sender klikk fra annonser i flere Google Ads-kontoer til ett nettsted, som spores med ett Analytics-område. I så tilfelle kan det hende du ser flere konverteringer i Google Ads enn i Analytics, avhengig av om du bruker konverteringssporing for Google Ads eller importerer Analytics-mål til Google Ads.

Du kan konfigurere konverteringssporing for Google Ads i én enkelt konto eller i flere kontoer ved hjelp av konverteringssporing via flere kontoer. Dette betyr at en konvertering bare telles i Google Ads hvis klikket stammer fra den enkeltstående Google Ads-kontoen (hvis du bruker konverteringssporing på kontonivå) eller fra en kontogruppe som deler konverteringssporing via flere kontoer. I Analytics spores brukeratferden derimot på områdenivå.

Dette er viktig fordi konverteringer ikke blir deduplisert (dvs. duplikatoppføringer slettes ikke) for en enkeltbruker i Google Ads hvis du bruker konverteringssporing for Google Ads på kontonivå. Tenk deg for eksempel at du har to Google Ads-kontoer (konto A og konto B), og at du har identifisert den samme handlingen som en konvertering for hver av kontoene. Dette har du gjort ved å legge til riktig kodebit for Google Ads-konverteringssporing på siden for de enkelte kontoene og angi handlingen som et mål i Analytics. Tenk deg deretter at én enkelt bruker klikker på en annonse fra den første kontoen (A). Deretter klikker vedkommende på en annonse fra den andre kontoen (B), for så å konvertere. En konvertering hadde blitt rapportert i hver av Google Ads-kontoene, selv om det var én bruker. I henhold til standardmetoden for attribusjon i Analytics skal dette bare regnes som én konvertering, og konverteringen skal tilskrives kampanjen fra den andre kontoen (B), fordi dette var den siste interaksjonen før konverteringen.

Hvis derimot både konto A og konto B blir administrert via en felles managerkonto (Mitt kundesenter / MCC) og bruker konverteringssporing via flere kontoer, blir det bare registrert én konvertering, og den blir tilskrevet den siste kontoen basert på siste klikk-modellen.

Hvis du importerer mål og transaksjoner for Analytics til Google Ads-kontoene dine, blir konverteringene dine automatisk deduplisert i de aktuelle Google Ads-kontoene. I dette scenarioet kan du tenke deg at du har to Google Ads-kontoer (konto A og konto B), og at du har angitt en målside i Analytics. Du har også rapportert det ene Analytics-målet i begge Google Ads-kontoene (men du har ikke lagt til konverteringssporing for Google Ads for noen av kontoene på siden). Tenk deg deretter at én enkelt bruker klikker på en annonse fra den første kontoen (A). Deretter klikker vedkommende på en annonse fra den andre kontoen (B), for så å konvertere. Konverteringen blir tilskrevet den andre kontoen (B) både i Analytics og Google Ads. Som standard (og da forutsetter vi at det ikke gjøres justeringer via Google Ads-attribusjon eller multikanalstrakter) blir den første kontoen (A) ikke tilskrevet noen konverteringer i noen av verktøyene.

I begge tilfellene kan du se en oversikt over brukeraktiviteten, deriblant assistansebanene til konverteringene, i Multikanalstrakter-rapportene i Analytics.

7. Konverteringer via flere enheter

Med konverteringssporing for Google Ads kan du få anslag på konverteringer via flere enheter. Disse gjenspeiles i Konverteringer- og Alle konverteringer-kolonnen i Google Ads. Anslagene er basert på faktiske målinger og beregninger som stammer fra brukere som har vært pålogget Google på flere enheter.

8. Samtalekonverteringer

Visse konverteringshandlinger støttes utelukkende i konverteringssporing for Google Ads, og disse er foreløpig ikke tilgjengelige i Analytics-sporingen. Hvis du bruker anropsutvidelser, blir samtaler som stammer fra disse utvidelsene og varer lenger enn en konfigurert varighet (som du kan konfigurere i Google Ads), registrert som samtalekonverteringer. Du kan foreløpig ikke spore slike konverteringer ved hjelp av Analytics-mål.

9. Importerte transaksjoner

Når en Analytics-transaksjon importeres til en Google Ads-konto fra et tilknyttet Google Analytics-område, blir transaksjons-ID-en importert til Google Ads som bestillings-ID. Google Ads-systemet dedupliserer på grunnlag av bestillings-ID, slik at hver transaksjon blir talt én gang i Google Ads. Det kan imidlertid hende at flere transaksjoner for samme ID telles med i Analytics-rapporter hvis en bruker laster en konverteringsside med den samme transaksjons-ID-en i ulike økter. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?