Porovnání metrik konverzí ve službách Analytics a Google Ads

Metriky Splnění cílů a Transakce elektronického obchodu v Analytics se počítají jinak než metriky měření konverzí v Google Ads. Pokud se hodnoty těchto metrik v účtu Analytics od metrik konverzí v Google Ads liší, neznamená to nutně, že máte měření implementováno chybně. Může to být jen důsledek odlišného způsobu měření.

Po exportu údajů Analytics o plnění cílů a o transakcích elektronického obchodu do Google Ads provádí tato služba s daty jiné výpočty než služba Analytics. Hodnoty vypočítané v těchto dvou službách se tedy budou mírně lišit, přestože podkladová data jsou stejná.

Stručný přehled: rozdíly v měření cílů, transakcí a konverzí Google Ads

  Analytics: cíl Analytics: transakce Google Ads: konverze GA4: Konverze
Počet Jednou za návštěvu pro každý nastavený cíl Mnohokrát za návštěvu (transakce se stejným ID transakce v rámci jedné návštěvy se však počítají jen jednou)

Uživatelské nastavení pro jednotlivé konverzní akce:

Jedna konverze: jednou za kliknutí na reklamu

Každá konverze: několik za kliknutí na reklamu

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Každá, což znamená, že na jedno kliknutí na reklamu může být započítáno více konverzí
Čas atribuce Čas splnění cíle Čas dokončení transakce Čas žádosti o reklamu, která předcházela kliknutí vedoucímu ke konverzi Čas dokončení konverze
Zdroj atribuce Jako výchozí je nastaven model Poslední nepřímý proklik, lze ho však změnit v Nástroji pro porovnávání modelů Jako výchozí je nastaven model Poslední nepřímý proklik, lze ho však změnit v Nástroji pro porovnávání modelů Započítá se, jen když uživatel klikne na reklamu z příslušného účtu Google Ads (pouze návštěvnost ze zdroje google/cpc) Jako výchozí je nastaven model Poslední kliknutí v rámci všech kanálů, lze ho však změnit v Nástroji pro porovnávání modelů
Přehledy Kompletní přehledy po 72 hodinách na zpracování Kompletní přehledy po 72 hodinách na zpracování Údaje v přehledech pro zvolenou dobu sledování konverzí (1–90 dní, výchozí 30 dní) jsou aktualizovány denně Kompletní přehledy po 72 hodinách na zpracování
Zpracování několika kódů na jedné stránce Během návštěvy může být dosaženo jednoho splněného cíle na každý nastavený cíl. Celkem tedy může být splněno až 20 cílů během jedné návštěvy Pokud je na jedné stránce nainstalováno několik značek pro měření konverzí, započítá služba Google Ads pro každou značku samostatnou konverzi

Bližší pohled: přehled rozdílů mezi měřením v Google Ads a v Analytics

Pokud měříte stejnou konverzní aktivitu pomocí kódu měření konverzí Google Ads i cíle nebo transakce elektronického obchodu Analytics, budou se údaje lišit z následujících důvodů:

1. Rozdíly v atribuci

Výchozím atribučním modelem pro většinu konverzí v Google Ads je atribuce založená na datech. Naopak Analytics ve všech přehledech kromě přehledů vícekanálových cest používá atribuci poslednímu kliknutí (v případě Google Analytics 4 pak poslednímu kliknutí v rámci všech kanálů), a to v rámci všech kanálů kromě přímého. Řekněme například, že uživatel klikne na kreativu z vašeho účtu Google Ads, další den se vrátí prostřednictvím výsledku organického Vyhledávání Google a dojde až na stránku cíle nebo spustí transakci. Služba Analytics dosažení cíle nebo uskutečnění transakce připíše zdroji google/organic.

Google Ads ve výchozím nastavení tuto konverzi přiřadí ke kampani Google Ads, pokud je v účtu nastaveno měření konverzí Google Ads. Jestliže jste importovali událost nebo cíl z Google Analytics, nebude tento cíl započítán v Google Ads jako konverze, pokud poslední kliknutí pocházelo ze zdroje Google / organické vyhledávání.

2. Datum transakce

Služba Google Ads u konverzí zaznamenává datum a čas kliknutí, které vedlo k úspěšné akci, nikoli datum samotné úspěšné akce. Díky tomu můžete přiřadit vygenerovanou hodnotu k odpovídajícím reklamním nákladům. Řekněme například, že uživatel provedl nákup 20. července, ale na příslušnou kreativu klikl už o tři dny dříve, tedy 17. července. V Google Ads bude datem konverze 17. červenec, tedy den, kdy došlo ke kliknutí. V Analytics bude konverze připsána ke dni 20. července, tedy k datu, kdy k ní skutečně došlo. Ve sloupci Všechny konv. (podle času konv.) je uveden počet konverzí importovaných ze služby Analytics podle data konverze, nikoli podle data kliknutí. 

3. Aktuálnost přehledů

Údaje o měření konverzí Google Ads se ve statistikách Google Ads projevují o něco dříve (obvykle už během tří hodin) než cíle/transakce importované do Google Ads ze služby Analytics (ty se zpravidla zobrazí do devíti hodin). U konverzí Google Analytics 4 může trvat až tři hodiny, než jsou k dispozici pro import do Google Ads, a hodinu, než se údaje o konverzích zobrazí v přehledech.

4. Počítání jedné nebo každé transakce

Ve službě Analytics můžete nastavit cíle nebo použít transakce elektronického obchodu a jejich prostřednictvím počítat konverze. Cíl lze definovat jako zobrazení stránky, událost či interakci, jako je například doba na webu. Každý cíl v Analytics se může počítat pouze jednou za návštěvu.

Naopak měření konverzí Google Ads s návštěvami nepracuje a bude v daném časovém období počítat konverzí více. Pokud se například uživatel dostane v průběhu jedné návštěvy na stejnou konverzní stránku dvakrát, bude se ve službě Analytics počítat jen jedno splnění cíle, v Google Ads se ale mohou konverze započítat obě. (Pouze za předpokladu, že je počítání dané konverzní akce nastaveno na možnost Každá. Při nastavení možnosti Jedna se zaznamená jen jedna konverze na proklik).

Na rozdíl od cíle se může transakce ve službě Analytics započítat vícekrát za návštěvu za předpokladu, že každá transakce má unikátní číslo. To znamená, že u uživatelů, kteří dokončí při jedné návštěvě více transakcí, bude více transakcí zaznamenáno i ve službě Analytics. Podobně se počítá každá transakce při měření konverzí v Google Ads. V Google Ads lze nicméně způsob zaznamenávání všech konverzních akcí (včetně prodejů) nastavit.

Další informace o výpočtu metrik v Analytics

5. Uživatelské nastavení a rozdílné způsoby měření

Vzhledem k tomu, že u služeb Analytics i Google Ads není k zaznamenávání cílů a transakcí třeba používat stejné metody měření, stává se, že se konverze někdy jednou metodou započítá, zatímco druhou ne. Pokud například uživatel deaktivuje, odhlásí nebo zablokuje metodu (například určité cookies), kterou Analytics používá k měření údajů o návštěvách webu, nemusí se konverze v Analytics zaznamenat. V Google Ads se však stále zaznamenat může.

6. Měření na úrovni účtu

Můžete odesílat kliknutí z reklam ve více účtech Google Ads na jeden web, což je měřeno jednou službou v Analytics. V takovém případě zřejmě v Google Ads uvidíte více konverzí než v Analytics. Záleží na tom, zda používáte měření konverzí Google Ads, nebo zda do Google Ads importujete cíle z Analytics.

Měření konverzí v Google Ads lze nastavit buď na úrovni osobního účtu, nebo zároveň pro více účtů (pomocí měření konverzí napříč účty). To znamená, že Google Ads započítá konverzi, pouze pokud kliknutí pochází z jednoho konkrétního účtu Google Ads (v případě měření konverzí na úrovni účtu), nebo ze skupiny účtů, které spolu sdílí měření konverzí napříč účty. Analytics namísto toho měří chování uživatelů na úrovni služby.

To je důležité, protože pokud v Google Ads používáte měření konverzí na úrovni účtu, nedochází k odstranění duplicitních konverzí jednoho uživatele. Předpokládejme například, že máte dva účty Google Ads (účet A a účet B). V obou účtech jste určitou akci označili za konverzi (přidáním kódu měření konverzí Google Ads obou těchto účtů na příslušnou stránku). V Analytics jste akci označili za cíl. Dále předpokládejme, že určitý uživatel klikne na reklamu z prvního účtu (A), pak klikne na reklamu z druhého účtu (B) a nakonec provede konverzi. Konverzi zaznamenají oba účty Google Ads, a to i když se jedná o stejného uživatele. Podle výchozí atribuční metody Analytics by to bylo započítáno jen jako jedna konverze a ta by byla připsána kampani z druhého účtu (B), protože z něj vzešla poslední interakce před konverzí.

Pokud by však oba účty (A i B) byly spravovány z jednoho účtu správce (z Klientského centra (MCC)) a používaly měření konverzí napříč účty, byla by započítána pouze jedna konverze a podle modelu posledního kliknutí by se připsala druhému účtu.

Jestliže do účtů Google Ads importujete cíle a transakce ze služby Analytics, automaticky se odstraní duplicitní konverze existující v různých účtech Google Ads. Znovu předpokládejme, že máte dva účty (účet A a účet B) a v Analytics jste určili stránku cíle. I tentokrát jste tento cíl Analytics zaznamenali v obou účtech Google Ads, nicméně na stránku jste nepřidali měření konverzí Google Ads pro žádný z těchto účtů. Dále předpokládejme, že určitý uživatel klikne na reklamu z prvního účtu (A), pak klikne na reklamu z druhého účtu (B) a nakonec provede konverzi. Konverze se v Analytics i Google Ads přičte druhému účtu (B). Ve výchozím nastavení (za předpokladu, že nedošlo k žádným úpravám prostřednictvím atribuce Google Ads nebo vícekanálových cest) by žádná ze služeb nepřipsala prvnímu účtu (A) žádnou konverzi.

V obou případech můžete v Analytics použít přehledy Vícekanálové cesty, kde uvidíte souhrn aktivity uživatele (včetně asistujících tras ke konverzím).

7. Konverze mezi zařízeními

Měření konverzí v Google Ads umožňuje odhadovat konverze mezi zařízeními. Tyto odhady jsou v Google Ads uvedeny ve sloupcích Všechny konverzeKonverze. Tyto údaje vycházejí ze skutečných měření a odhadů provedených na základě uživatelů, kteří se ke Googlu přihlásili z různých zařízení.

8. Konverze z volání

Některé konverzní akce jsou v rámci měření konverzí podporovány pouze v Google Ads a Analytics je v současnosti nepodporuje. Pokud používáte rozšíření o volání, počítají se jako konverze z volání hovory, které pocházejí z příslušných rozšíření a trvají déle než činí určená doba (tu lze v Google Ads nastavit). Takové konverze prozatím nelze pomocí cílů Analytics měřit.

9. Importované transakce

Když je z propojené služby v Google Analytics importována do účtu Google Ads transakce, importuje se ID transakce do Google Ads jako ID objednávky.Na základě ID objednávky odstraní služba Google Ads duplicity, takže se každá transakce započítá pouze jednou. Pokud ale uživatel načte konverzní stránku se stejným ID transakce v různých relacích, může se do přehledů Analytics zaznamenat větší počet transakcí se stejným ID. 

10. Ověření, zda nejsou problémem modelované konverze

Pokud má i po všech kontrolách Google Ads stále více konverzí než GA4, jsou pravděpodobným důvodem tohoto rozdílu modelované konverze.

Modelování konverzí v GA4 je oddělené od modelování konverzí v Google Ads. GA4 exportuje do Google Ads pouze zaznamenané konverze. Google Ads pak navíc použije modelování konverzí. Modelování konverzí v GA4 nemění celkový počet hlášených konverzí, ale modelování konverzí v Google Ads může celkový počet konverzí zvýšit. To může způsobit, že se počty konverzí hlášených v GA4 neshodují s počty konverzí hlášených v Google Ads.

Modelované konverze v GA4 nelze vypnout. Data o konverzích se modelují, když není zaznamenáno dostatečné množství dat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka