Predvolené atribučné modely

Zistite, ako sa pripisujú zásluhy za konverzie v jednotlivých modeloch.

Služba Analytics poskytuje nasledujúce predvolené atribučné modely v nástroji na porovnávanie modelov. V nástroji tiež môžete vytvárať vlastné modely.

Predvolené atribučné modely

Ikona modelu poslednej interakcie Model Posledná interakcia pripisuje 100 % hodnoty konverzie poslednému kanálu, v ktorom došlo k interakcii zákazníka pred nákupom alebo konverziou.
Kedy je model užitočný: Ak sú vaše reklamy a kampane navrhnuté na upútanie záujmu osôb v momente nákupu alebo ak je vaše podnikanie primárne založené na transakciách s predajným cyklom, ktorý nezahŕňa fázu zvažovania, model Posledná interakcia môže byť vhodnou voľbou.

 

Icon for Last Non-Direct and last AdWords Click Model Posledné nepriame kliknutie ignoruje priamu návštevnosť a 100 % hodnoty konverzie pripíše poslednému kanálu, z ktorého sa zákazník preklikol pred nákupom alebo konverziou. Služba Analytics predvolene používa tento model, keď pripisuje hodnotu konverzie v iných prehľadoch, než sú prehľady viackanálových zúžení.
Kedy je model užitočný:

Keďže je model Posledné nepriame kliknutie predvoleným modelom používaným v iných prehľadoch, než sú prehľady viackanálových zúžení, poskytuje užitočné kritérium na porovnanie s výsledkami z iných modelov.

Ak za priamu návštevnosť považujete návštevnosť zákazníkov, ktorých ste získali prostredníctvom iného kanála, možno bude vhodné priamu návštevnosť odfiltrovať a zamerať sa na poslednú marketingovú aktivitu pred konverziou.

 

Icon for Last Non-Direct and last AdWords Click Model Posledné kliknutie v službe Google Ads pripíše 100 % hodnoty konverzie poslednej reklame v službe Google Ads, na ktorú zákazník klikol pred nákupom alebo konverziou.
Kedy je model užitočný: Model Posledné kliknutie v službe Google Ads použite, ak chcete identifikovať a pripísať zásluhy reklamám v službe Google Ads, ktoré ukončili najviac konverzií.

 

Ikona modelu prvej interakcie Model Prvá interakcia pripíše 100 % hodnoty konverzie prvému kanálu, s ktorým zákazník interagoval.
Kedy je to užitočné: Tento model je vhodný, ak spúšťate reklamy alebo kampane na vytváranie počiatočného povedomia. Ak napríklad vaša značka nie je známa, môžete nastaviť prémiu pre kľúčové slová alebo kanály, ktoré ako prvé oboznámili zákazníkov so značkou.

 

Ikona lineárneho modelu Model Rovnomerne pripisuje rovnaké zásluhy každej interakcii kanála na ceste ku konverzii.
Kedy je model užitočný: Tento model je užitočný, ak sú vaše kampane navrhnuté na udržiavanie kontaktu so zákazníkmi a ich povedomia o vašej značke počas celého predajného cyklu. V tomto prípade je každý bod kontaktu počas procesu zvažovania rovnako dôležitý.

 

Ikona modelu znižovania časom Ak predajný cyklus zahŕňa iba krátku fázu zvažovania, môže byť vhodné použiť model Rast. Tento model je založený na koncepcii exponenciálneho rozpadu a najväčšia hodnota sa pripisuje bodom kontaktu, ktoré sa vyskytli najbližšie k času konverzie. Model Rast má predvolený polčas životnosti 7 dní, čo znamená, že bodu kontaktu, ktorý sa vyskytol 7 dní pred konverziou, sa pripíše polovičná hodnota v porovnaní s bodom kontaktu, ktorý sa vyskytol v deň konverzie. Podobne bodu kontaktu, ktorý sa vyskytol 14 dní pred konverziou, sa pripíše štvrtina hodnoty bodu kontaktu v deň konverzie. Exponenciálny rozpad pokračuje v rámci vášho spätného obdobia (predvolená hodnota je 30 dní).
Kedy je to užitočné: Ak spúšťate jednodňové alebo dvojdňové propagačné kampane, môžete chcieť pripísať väčšie zásluhy interakciám počas dní tejto propagácie. V tomto prípade interakcie, ktoré sa vyskytli o týždeň skôr, majú iba malú hodnotu v porovnaní s bodmi kontaktu blízko konverzie.

 

Ikona modelu založeného na pozícii Model Podľa pozície umožňuje vytvoriť hybrid modelov Posledná interakcia a Prvá interakcia. Namiesto pripísania všetkých zásluh prvej alebo poslednej interakcii môžete zásluhy rozdeliť medzi tieto interakcie. Jedným z bežných scenárov je priradiť 40 % kreditu prvej a poslednej interakcii a 20 % kreditu interakciám medzi nimi.
Kedy je model užitočný: Ak si najviac ceníte body kontaktu, ktoré priviedli zákazníkov k vašej značke, a posledné body kontaktu, ktoré viedli k predaju, použite model Založené na pozícii.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?