Predvolené atribučné modely viackanálových lievikov

Prečítajte si, ako jednotlivé modely viackanálových lievikov pripisujú kredit za konverziu.

Analytics poskytuje v Nástroji na porovnávanie modelov viackanálových lievikov nasledujúce predvolené atribučné modely. V nástroji tiež môžete vytvárať vlastné modely.

Predvolené atribučné modely

Ikona modelu Posledná interakcia Model Posledná interakcia pripisuje 100 % hodnoty konverzie poslednému kanálu, v ktorom došlo k interakcii zákazníka pred nákupom alebo konverziou.
Kedy je model užitočný: Model Posledná interakcia môže byť vhodnou voľbou, ak sú vaše reklamy a kampane navrhnuté na upútanie záujmu osôb v momente nákupu alebo ak je vaše podnikanie primárne založené na transakciách s predajným cyklom, ktorý nezahŕňa fázu kúpnej úvahy.

 

Ikona modelu Kliknutie poslednej nepriamej návštevy a modelu Posledné kliknutie na reklamu Google Ads Model Kliknutie poslednej nepriamej návštevy ignoruje priamu návštevnosť a 100 % hodnoty konverzie pripisuje poslednému kanálu, z ktorého sa zákazník pred nákupom alebo konverziou preklikol. Analytics predvolene používa tento model, keď pripisuje hodnotu konverzie v iných prehľadoch, než sú prehľady viackanálových lievikov.
Kedy je model užitočný:

Model Kliknutie poslednej nepriamej návštevy je predvoleným modelom používaným v iných prehľadoch, než sú prehľady viackanálových lievikov, preto poskytuje užitočnú štandardnú hodnotu na porovnanie s výsledkami z iných modelov.

Ak za priamu návštevnosť považujete návštevnosť zákazníkov, ktorých ste už získali prostredníctvom iného kanála, odporúčame priamu návštevnosť odfiltrovať a zamerať sa na poslednú marketingovú aktivitu pred konverziou.

 

Ikona modelu Kliknutie poslednej nepriamej návštevy a modelu Posledné kliknutie na reklamu Google Ads Model Posledné kliknutie na reklamu Google Ads pripíše 100 % hodnoty konverzie poslednej reklame v službe Google Ads, na ktorú zákazník pred nákupom alebo konverziou klikol.
Kedy je model užitočný: Model Posledné kliknutie na reklamu Google Ads použite, ak chcete identifikovať a pripísať kredit reklamám v službe Google Ads, ktoré dosiahli najviac konverzií.

 

Ikona modelu Prvá interakcia Model Prvá interakcia pripíše 100 % hodnoty konverzie prvému kanálu, s ktorým zákazník interagoval.
Kedy je to užitočné: Tento model je vhodný, ak spúšťate reklamy alebo kampane na vytváranie počiatočného povedomia. Ak napríklad vaša značka nie je známa, môžete nastaviť prémiu pre kľúčové slová alebo kanály, ktoré ako prvé oboznámili zákazníkov so značkou.

 

Ikona modelu Lineárny Lineárny model pripisuje rovnaké zásluhy každej interakcii kanála na ceste ku konverzii.
Kedy je model užitočný: Tento model je užitočný, ak sú vaše kampane navrhnuté na udržiavanie kontaktu so zákazníkmi a ich povedomia o vašej značke počas celého predajného cyklu. V tomto prípade je každý bod kontaktu počas procesu zvažovania rovnako dôležitý.

 

Ikona modelu Rast Ak predajný cyklus zahŕňa iba krátku fázu zvažovania, môže byť vhodné použiť model Znižovanie časom. Tento model je založený na koncepte exponenciálneho poklesu a najviac kreditu pripisuje bodom kontaktu, ktoré sa vyskytli najbližšie k času konverzie. Model Rast má predvolený polčas 7 dní. To znamená, že bodu kontaktu zo 7 dní pred konverziou sa pripíše polovičný kredit v porovnaní s bodom kontaktu v deň konverzie. Podobne sa bodu kontaktu zo 14 dní pred konverziou pripíše štvrtina kreditu bodu kontaktu v deň konverzie. Exponenciálny pokles pokračuje v rámci dĺžky spätného obdobia (predvolená hodnota je 30 dní).
Kedy je to užitočné: Ak spúšťate jednodňové alebo dvojdňové propagačné kampane, môžete chcieť pripísať väčšie zásluhy interakciám počas dní tejto propagácie. V tomto prípade majú interakcie, ktoré sa vyskytli o týždeň skôr, iba malú hodnotu v porovnaní s bodmi kontaktu blízko konverzie.

 

Ikona modelu Na základe pozície Model Na základe pozície umožňuje vytvoriť hybrid modelov Posledná interakcia a Prvá interakcia. Namiesto pripísania celého kreditu prvej alebo poslednej interakcii môžete kredit rozdeliť medzi ne. Jedným z bežných scenárov je priradiť 40 % zásluh prvej a poslednej interakcii a 20 % zásluh interakciám medzi nimi.
Kedy je model užitočný: Ak si najviac ceníte body kontaktu, ktoré priviedli zákazníkov k vašej značke, a posledné body kontaktu, ktoré viedli k predaju, použite model Založené na pozícii. 

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?