Reports

[GA4] דוח סקירה כללית של Firebase

כשמקשרים את האפליקציה ל-Firebase דרך Google Analytics for Firebase SDK, הדוח 'סקירה כללית של Firebase' מופיע באוסף 'דוחות למפתחי אפליקציות' בתפריט הניווט הימני ב-Google Analytics. הדוח הזה מופיע גם במסוף Firebase כשלוחצים על Dashboard (מרכז הבקרה) משמאל.

מדובר בדוח סקירה כללית שנוצר מראש. הוא מסכם נתונים חשובים על האפליקציות לנייד המקושרות שלכם כדי לעזור לכם לעקוב אחר המעורבות, לראות כמה הכנסות אתם מייצרים ולהעריך את מידת ההצלחה של גרסאות האפליקציות.

הצגת הדוח

 1. בתפריט הימני, בוחרים באפשרות דוחות דוחות.
 2. בצד ימין, לוחצים על Firebase באוסף 'דוחות למפתחי אפליקציות'. האוסף 'דוחות למפתחי אפליקציות' זמין רק אם האפליקציה מקושרת ל-Firebase.

כרטיסי סיכום מוכנים מראש

כברירת מחדל, הדוח 'סקירה כללית של Firebase' כולל את כרטיסי הסיכום הבאים. משתמשים עם הרשאת עריכה או הרשאת אדמין יכולים לשנות את בחירת הכרטיסים, כך שיכול להיות שתראו כרטיסים שונים מהכרטיסים שמפורטים כאן.

פעילות המשתמשים לאורך זמן

בכרטיס 'פעילות המשתמשים לאורך זמן' מוצג מספר המשתמשים שהשתמשו באפליקציה שלכם ב-30 הימים האחרונים, ב-7 הימים האחרונים וביום האחרון. אתם יכולים לראות בכרטיס הזה את השינויים בפעילות במהלך פרק זמן קצר יותר, בהשוואה לשינויים במהלך פרק זמן ארוך יותר. הכרטיס כולל רק משתמשים שקיימו אינטראקציה עם האפליקציה בחזית המכשיר.

לדוגמה, לפי התרשים הבא היו לכם 72,000 משתמשים ב-30 הימים האחרונים ו-3,500 משתמשים ביום האחרון. אם מתחילה ירידה מגמתית במספר המשתמשים ביום האחרון, אתם יכולים לצפות לראות גם פחות משתמשים בנתוני 7 הימים האחרונים ו-30 הימים האחרונים בעתיד הקרוב.

משתמשים ב-30 הדקות האחרונות

בכרטיס 'משתמשים ב-30 הדקות האחרונות' מוצגת פעילות שמתרחשת בזמן אמת על סמך נתונים מהדוח 'זמן אמת'. במחצית הראשונה של הכרטיס מוצגים המספר הכולל של המשתמשים ב-30 הדקות האחרונות ומספר המשתמשים בכל דקה ב-30 הדקות האחרונות.

המחצית השנייה של הכרטיס כוללת פעילות בזמן אמת של מאפיין רלוונטי. לדוגמה: יכול להיות שבדוח 'סקירה כללית בנושא התעניינות' יוצגו הדפים והמסכים המובילים שבהם המשתמשים מבקרים כרגע, ובדוח 'סקירה כללית של מאפייני המשתמש' יוצגו המדינות המובילות שמהן המשתמשים מבקרים כרגע.

משתמשים לפי גרסת אפליקציה

בכרטיס 'משתמשים לפי גרסת אפליקציה' מוצג מספר המשתמשים שהייתה להם אינטראקציה בכל אחת מהגרסאות של האפליקציה, כולל 5 הגרסאות עם הכי הרבה אינטראקציות בטווח התאריכים שצוין. אפשר ללחוץ על 'לצפייה בגרסאות האפליקציה' כדי לפתוח את הדוח 'פרטי הטכנולוגיה' ולקבל מידע נוסף על כל גרסה של האפליקציה.

סקירה כללית של גרסאות האפליקציה האחרונות

בסקירה הכללית של גרסאות האפליקציה האחרונות מוצג סטטוס המהדורה האחרונה של כל גרסה (למשל, Android,‏ iOS) של האפליקציה. אפשר לבחור גרסה כדי לפתוח את מרכז הבקרה הבא, שבו יוצגו תובנות על האפליקציה. מידע נוסף על הדוח

סקירה כללית של יציבות האפליקציה

בסקירה הכללית של יציבות האפליקציה ניתן לראות את אחוז המשתמשים בכל אפליקציה שבסשנים שלהם לא היו קריסות, ואת השינוי בהשוואה לטווח הזמן הקודם.

חריגות שנרשמות ביומן במערכת Android באמצעות Report API של דוחות הקריסה ב-Firebase מתועדות כקריסות. כדי לקבל דיווחים מדויקים יותר על קריסות, כדאי לעדכן ל-Firebase Crashlytics.

משך התעניינות ממוצע

בכרטיס 'משך התעניינות ממוצע' מוצג משך הזמן הממוצע שבו האתר היה מוקד ההתעניינות בדפדפן של המשתמש, או שהאפליקציה לנייד הייתה בחזית המכשיר של המשתמש. מערכת Google Analytics משתמשת בנוסחה הבאה כדי לחשב את משך ההתעניינות הממוצע:
משך ההתעניינות הממוצע = (משך הזמן הכולל שבו האתר היה במוקד ההתעניינות או שהאפליקציה הייתה בחזית בכל הסשנים) חלקי (המספר הכולל של המשתמשים הפעילים)
משך ההתעניינות הממוצע מחושב באופן אוטומטי על סמך נתונים מדפי האינטרנט וממסכי האפליקציה שמוגדרים ב-Google Analytics.
איך לפרש את התרשים
משך ההתעניינות הממוצע בכרטיסייה עשוי להיות ארוך יותר מערכי משך ההתעניינות הממוצע הנפרדים בתרשים.
הסיבה לכך היא שמשך ההתעניינות הממוצע בכרטיסייה מתייחס לסך משכי ההתעניינות לכל משתמש, חלקי מספר המשתמשים בכל תקופת הזמן. כל נקודה בתרשים מתייחסת למשך ההתעניינות לכל משתמש, חלקי מספר המשתמשים באותו יום.
דוגמה
שני משתמשים נכנסו לאתר בחודש יולי.
 • ב-2 ביולי, משתמש מס' 1 נכנס למשך 3 דקות.
 • ב-3 ביולי, משתמש מס' 2 נכנס למשך 4 דקות.
 • ב-4 ביולי, משתמש מס' 1 נכנס למשך 5 דקות ומשתמש מס' 2 נכנס למשך 6 דקות.

בדוגמה הזו, משך ההתעניינות הממוצע בכרטיסייה יהיה 9 דק' 00 שנ', כי משתמש מס' 1 נכנס למשך 8 דקות סה"כ ומשתמש מס' 2 נכנס למשך 10 דקות סה"כ בחודש יולי. הממוצע של שני ערכי משך ההתעניינות האלה הוא 9 דקות.

משך ההתעניינות הממוצע בתרשים ייראה כך:

 • 2 ביולי: 3 דק' 00 שנ'
 • 3 ביולי: 4 דק' 00 שנ'
 • 4 ביולי: 5 דק' 30 שנ'
בדוגמה הזו, משך ההתעניינות הממוצע בכרטיסייה יהיה ארוך יותר ממשך ההתעניינות הממוצע בכל יום.

סשנים עם התעניינות לכל משתמש

בכרטיס 'סשנים עם התעניינות לכל משתמש' מוצג מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש. סשן התעניינות הוא סשן שנמשך 10 שניות לפחות, או שהתרחשו בו לפחות 2 צפיות בדף או במסך, או לפחות אירוע המרה אחד. מערכת Google Analytics משתמשת בנוסחה הבאה כדי לחשב את מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש:
סשנים עם התעניינות לכל משתמש = (מספר הסשנים שנמשכו 10 שניות לפחות, או שהתרחשו בהם לפחות 2 צפיות בדף או במסך, או לפחות אירוע המרה אחד) חלקי (מספר המשתמשים הכולל)
מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש מחושב באופן אוטומטי על סמך נתונים מדפי האינטרנט וממסכי האפליקציה שמוגדרים ב-Google Analytics.
איך לפרש את התרשים
מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכרטיסייה עשוי להיות גדול יותר ממספר הסשנים הנפרדים עם התעניינות לכל משתמש בתרשים.
הסיבה לכך היא שהסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכרטיסייה מתייחסים לסך מספרי הסשנים עם התעניינות לכל משתמש, חלקי מספר המשתמשים בכל תקופת הזמן. כל נקודה בתרשים מתייחסת למספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש, חלקי מספר המשתמשים באותו יום.
דוגמה
שני משתמשים נכנסו לאתר בחודש יולי.
 • ב-2 ביולי, למשתמש מס' 1 יש סשן התעניינות אחד.
 • ב-3 ביולי, למשתמש מס' 2 יש 2 סשנים עם התעניינות.
 • ב-4 ביולי, למשתמש מס' 1 יש 3 סשנים עם התעניינות ולמשתמש מס' 2 יש 2 סשנים עם התעניינות.

בדוגמה הזו, מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכרטיסייה יהיה 4, כי משתמש מס' 1 נכנס ל-4 סשנים עם התעניינות סה"כ ומשתמש מס' 2 נכנס ל-4 סשנים עם התעניינות סה"כ בחודש יולי. הממוצע של שני ערכי משך ההתעניינות האלה הוא 4 סשנים עם התעניינות.

מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בתרשים ייראה כך:

 • 2 ביולי: סשן התעניינות אחד
 • 3 ביולי: 2 סשנים עם התעניינות
 • 4 ביולי: 2.5 סשנים עם התעניינות
בדוגמה הזו, מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכרטיסייה יהיה גדול יותר ממספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכל יום.

משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן

בכרטיס 'משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן' מוצג משך ההתעניינות באתר או באפליקציה בכל סשן. מערכת Google Analytics משתמשת בנוסחה הבאה כדי לחשב את משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן:
משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן = (משך הזמן הממוצע שבו האתר היה מוקד ההתעניינות בדפדפן של המשתמש, או שהאפליקציה הייתה בחזית המכשיר של המשתמש) חלקי (מספר הסשנים הכולל)
משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן מחושב באופן אוטומטי על סמך נתונים מדפי האינטרנט וממסכי האפליקציה שמוגדרים ב-Google Analytics.
איך לפרש את התרשים
משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן בכרטיסייה עשוי להיות ארוך יותר מהערכים הנפרדים של 'משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן' בתרשים.
הסיבה לכך היא שמשך ההתעניינות הממוצע בכל סשן בכרטיסייה מתייחס לסך הסשנים עם התעניינות בכל סשן, חלקי מספר הסשנים בכל תקופת הזמן. כל נקודה בתרשים מתייחסת למשך ההתעניינות הממוצע בכל סשן, חלקי מספר הסשנים באותו יום.
דוגמה
שני משתמשים נכנסו לאתר בחודש יולי.
 • ב-2 ביולי, למשתמש מס' 1 יש סשן התעניינות אחד באורך 3 דקות.
 • ב-3 ביולי, למשתמש מס' 2 יש שני סשנים עם התעניינות באורך 3.5 דקות ו-4.5 דקות.
 • ב-4 ביולי, למשתמש מס' 1 יש סשן התעניינות אחד באורך 4 דקות ולמשתמש מס' 2 יש סשן התעניינות אחד באורך 6 דקות.

בדוגמה הזו, משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן בכרטיסייה יהיה 10 דק' 30 שנ', כי משך ההתעניינות של משתמש מס' 1 היה 7 דקות סה"כ ומשך ההתעניינות של משתמש מס' 2 היה 14 דקות סה"כ בחודש יולי. הממוצע של שני ערכי משך ההתעניינות האלה הוא 10.5 דקות.

משך ההתעניינות הממוצע בכל סשן בתרשים ייראה כך:

 • 2 ביולי: משך התעניינות באורך 3 דקות
 • 3 ביולי: משך התעניינות באורך 4 דקות
 • 4 ביולי: משך התעניינות באורך 5 דקות
בדוגמה הזו, מספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכרטיסייה יהיה גדול יותר ממספר הסשנים עם התעניינות לכל משתמש בכל יום.

שימור משתמשים

בכרטיס 'שימור משתמשים' מוצג אחוז המשתמשים שחוזרים בכל יום במהלך 42 הימים הראשונים לאחר הצירוף שלהם. התרשים מתחיל עם ערך שימור משתמשים של 100% כשכל המשתמשים נכנסים בפעם הראשונה. הערך יורד החל מהיום הראשון שבו המשתמשים מפסיקים לחזור לאתר או לאפליקציה.

פעילות המשתמשים לפי קבוצה בעלת מאפיינים משותפים

בכרטיס 'פעילות המשתמשים לפי קבוצה בעלת מאפיינים משותפים' אפשר לראות אם שיעור החזרה של משתמשים שצירפתם בתאריך מסוים גבוה יותר בהשוואה למשתמשים שצירפתם בתאריך אחר. כל שורה מייצגת קבוצה בעלת מאפיינים משותפים. השורה התחתונה מייצגת את הקבוצה הכי חדשה של משתמשים בעלי מאפיינים משותפים, בעוד שהשורה העליונה מייצגת את הקבוצה הכי ותיקה של משתמשים בעלי מאפיינים משותפים. גוון כהה יותר מצביע שאחוז גבוה יותר של משתמשים בקבוצה בעלת המאפיינים המשותפים חזר. הגוון נעשה בהיר יותר ככל שפחות משתמשים חוזרים. התרשים מכיל קישור לדוח הסקירה כללית של שימור משתמשים.

צפיות לפי כותרת הדף וסיווג המסך

בכרטיס 'צפיות לפי כותרת הדף וסיווג המסך' מוצג מספר הפעמים שמשתמשים צפו בכל דף או מסך במסגרת הזמן שצוינה. הרשימה ממוינת לפי הדפים והמסכים הנצפים ביותר.

לדוגמה, לפי הטבלה הבאה, הדפים 'דף הבית' ו'עגלת קניות' היו הדפים הנצפים ביותר. אפשר ללחוץ על 'הצגת דפים ומסכים' כדי לפתוח את הדוח 'דפים ומסכים'.

מספר האירועים לפי שם האירוע

בכרטיס 'מספר האירועים לפי שם האירוע' מוצג מספר הפעמים שמשתמשים הפעילו כל אירוע במסגרת הזמן שצוינה. הרשימה ממוינת לפי האירועים שהופעלו בתדירות הכי גבוהה.

לדוגמה, לפי הטבלה הבאה, האירועים screen_view ו-user_engagement היו האירועים שהופעלו בתדירות הגבוהה ביותר. אפשר ללחוץ על אירוע כלשהו בטבלה (למשל, screen_view) כדי לפתוח דוח לגבי האירוע, או ללחוץ על 'לצפייה בדוח 'אירועים'' כדי לפתוח את הדוח 'אירועים'.

המרות לפי שם האירוע

בכרטיס 'המרות לפי שם האירוע' מוצג מספר הפעמים שמשתמשים הפעילו כל אירוע המרה. מערכת Analytics אוספת חלק מהאירועים באופן אוטומטי כהמרות, אבל אתם יכולים לסמן כל אירוע כאירוע המרה.

סה"כ הכנסות

בכרטיס 'סה"כ הכנסות' מוצג הסכום הכולל של ההכנסות מרכישות במסחר אלקטרוני, מרכישות מתוך האפליקציה, ממינויים וממודעות, בניכוי החזרים כספיים.
בכרטיסייה 'סה"כ הכנסות' מוצגת ההכנסה הכוללת שהתקבלה במהלך התקופה שנבחרה. בתרשים מוצגת ההכנסה הכוללת בכל יום. לדוגמה, אם ההכנסה הכוללת ב-2 ביולי הייתה 615.92 ש"ח וב-3 ביולי היא הייתה 2,957.12 ש"ח, בכרטיסייה יופיע הסכום 3,573.04 ש"ח.

הכנסה מרכישה

בכרטיס 'הכנסה מרכישה' מוצג הסכום הכולל של ההכנסות מרכישות במסחר אלקטרוני ומרכישות מתוך האפליקציה.
בכרטיסייה 'הכנסה מרכישה' מוצגת ההכנסה מרכישות שהתקבלה במהלך התקופה שנבחרה. בתרשים מוצגת ההכנסה מרכישות בכל יום. לדוגמה, אם ההכנסה מרכישות ב-2 ביולי הייתה 156.60 ש"ח וב-3 ביולי היא הייתה 365.40 ש"ח, בכרטיסייה יופיע הסכום 522.00 ש"ח.

סך ההכנסות מפרסום

בכרטיס 'סך ההכנסות מפרסום' מוצג סך ההכנסות מפרסום שהניבו המשתמשים באפליקציה שלכם לנייד. סך ההכנסות מפרסום מגיע מ-Google AdMob, מ-Google Ad Manager או מהאירוע ad_impression אם הנתונים מגיעים משילוב עם צד שלישי.
בכרטיסייה 'סך ההכנסות מפרסום' מוצג הסכום הכולל של ההכנסות מפרסום שהתקבלו במהלך התקופה שנבחרה. בתרשים מוצג הסכום הכולל של ההכנסות מפרסום בכל יום. לדוגמה, אם הסכום הכולל של ההכנסות מפרסום ב-2 ביולי היה 29.00 ש"ח וב-3 ביולי הוא היה 5.80 ש"ח, בכרטיסייה יופיע הסכום 34.80 ש"ח.

הכנסה ממוצעת לכל משתמש מרכישה

בכרטיס 'הכנסה ממוצעת לכל משתמש מרכישה' מוצגת ההכנסה מרכישות מתוך האפליקציה (כלומר, כשמופעל האירוע in_app_purchase) ומרכישות (כלומר, כשמופעל האירוע purchase), חלקי מספר המשתמשים.

חשיפות של מודעות בתכנים של בעלי תוכן דיגיטלי לפי יחידת מודעות

בכרטיס 'חשיפות של מודעות בתכנים של בעלי תוכן דיגיטלי לפי יחידת מודעות' מוצג מספר החשיפות של מודעות לכל יחידת מודעות בטווח התאריכים שצוין, והשינוי באחוזים בהשוואה לטווח התאריכים הקודם. אפשר ללחוץ על 'הצגת מודעות של בעל תוכן דיגיטלי' כדי לפתוח את הדוח 'מודעות של בעלי תוכן דיגיטלי'.

משתמשים לפי מדינה

בכרטיס 'משתמשים לפי מדינה' מוצגות המדינות שמהן משתמשים נכנסים לאפליקציה. הרשימה ממוינת לפי המדינות שיש בהן הכי הרבה משתמשים באפליקציה. הכרטיס כולל מפה של העולם שבה גווני כחול כהים יותר מייצגים מדינות עם יותר משתמשים.

אפשר להעביר את העכבר מעל מדינה כדי לראות את מספר המשתמשים מאותה מדינה, או ללחוץ על 'לצפייה במדינות' כדי לפתוח את הדוח 'נתונים דמוגרפיים' ולקבל מידע נוסף על המשתמשים מכל מדינה.

משתמשים לפי דגם המכשיר

בכרטיס 'משתמשים לפי דגם המכשיר' מוצגים הדגמים של המכשירים שמהם משתמשים נכנסים לאפליקציה. הרשימה ממוינת לפי דגמי המכשירים שבהם משתמשים הכי הרבה אנשים. אפשר ללחוץ על 'הצגה של דגמי המכשירים' כדי לפתוח את הדוח 'פרטי הטכנולוגיה' ולקבל מידע נוסף על המשתמשים בכל דגם של מכשיר.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי