[GA4] Tích hợp báo cáo Salesforce Marketing Cloud

Khi tích hợp các tài sản Google Analytics 4 với Salesforce Marketing Cloud, bạn có thể xem dữ liệu về nội dung, mức sử dụng và chiến dịch trên Analytics trong Salesforce.

Liên kết Google Analytics 4 với Marketing Cloud

Các quyền bắt buộc

Quyền quản trị viên đối với Marketing Cloud. Vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản Google Analytics 4.

Tạo mối liên kết

Bạn tạo mối liên kết trong Marketing Cloud.

Xem hướng dẫn của Salesforce về cách tạo mối liên kết cho trang web.

Xem hướng dẫn của Salesforce về cách tạo mối liên kết cho ứng dụng.

Tài nguyên có liên quan

Quản lý dữ liệu trong Marketing Cloud và Analytics: tính năng Theo dõi của Google Analytics

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính