Phân tích trong trang và URL có các ký tự không chuẩn

Phân tích trong trang sử dụng tùy chọn URL của trang web trong chế độ xem của bạn để xác định trang trong trang web của bạn nơi báo cáo Phân tích trong trang khởi chạy. Nếu URL cho trang web của bạn sử dụng các ký tự không thuộc bộ ký tự UTF-8 chuẩn (ví dụ: ký tự Cyrillic), bạn không thể sử dụng URL đó khi bạn tạo chế độ xem: khi bạn nhập URL có ký tự không chuẩn, Analytics trả lại lỗi.

Nếu bạn muốn sử dụng Phân tích trong trang và URL cho trang web của mình bao gồm các ký tự không thuộc bộ ký tự UTF-8 chuẩn, bạn cần sử dụng bản dịch punycode của URL khi bạn tạo chế độ xem. Phân tích trong trang có thể xác định chính xác trang của bạn sử dụng URL punycode nhưng URL thật của bạn sẽ là URL được hiển thị trong báo cáo.

Bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi punycode như thế này để chuyển đổi URL không theo chuẩn sang punycode.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?