Chiến dịch tùy chỉnh

Thêm thông số vào URL để xác định những chiến dịch giới thiệu lưu lượng truy cập.

Bằng cách thêm thông số chiến dịch vào URL đích bạn sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của mình, bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả tổng thể của các chiến dịch đó, đồng thời hiểu được chiến dịch có hiệu quả hơn ở đâu. Ví dụ: chiến dịch Giảm giá mùa hè của bạn có thể đang tạo ra nhiều doanh thu, nhưng nếu đang chạy chiến dịch trong một số ứng dụng xã hội khác nhau, bạn nên biết ứng dụng nào đang mang lại cho mình những khách hàng tạo ra nhiều doanh thu nhất. Hoặc nếu đang chạy các phiên bản chiến dịch khác nhau qua email, quảng cáo video và quảng cáo trong ứng dụng, bạn có thể so sánh kết quả để biết tiếp thị hiệu quả nhất ở đâu.

Khi người dùng nhấp vào liên kết giới thiệu, các thông số bạn thêm vào sẽ được gửi đến Analytics và dữ liệu liên quan sẽ có sẵn trong báo cáo Chiến dịch.

Trong bài viết này:

Thông số

Bạn có thể thêm 5 thông số sau vào URL:

 • utm_source: Xác định nhà quảng cáo, trang web, ấn phẩm, v.v. đang gửi lưu lượng truy cập đến thuộc tính của bạn, ví dụ: google, bản tin 4, biển quảng cáo.
 • utm_medium: Phương tiện quảng cáo hoặc tiếp thị, ví dụ: cpc, biểu ngữ, bản tin email.
 • utm_campaign: Tên chiến dịch riêng lẻ, khẩu hiệu, mã khuyến mại, v.v. cho sản phẩm.
 • utm_term: Xác định từ khóa tìm kiếm có trả tiền. Nếu bạn gắn thẻ chiến dịch từ khóa phải trả tiền theo cách thủ công, thì bạn cũng nên sử dụng utm_term để chỉ định từ khóa.
 • utm_content: Được sử dụng để phân biệt nội dung tương tự hoặc các liên kết trong cùng một quảng cáo. Ví dụ: nếu có hai liên kết gọi hành động trong cùng một thông báo email, thì bạn có thể sử dụng utm_content và đặt các giá trị khác nhau cho từng liên kết để có thể biết phiên bản nào có hiệu quả hơn.

Mỗi thông số phải được ghép cặp với giá trị bạn gán. Khi đó, mỗi cặp thông số-giá trị sẽ chứa thông tin có liên quan đến chiến dịch.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng các cặp thông số-giá trị sau cho chiến dịch Giảm giá mùa hè của mình:

 • utm_source = summer-mailer để xác định lưu lượng truy cập đến từ chiến dịch email Giảm giá mùa hè
 • utm_medium = email để xác định lưu lượng truy cập đến từ chiến dịch email so với chiến dịch trong ứng dụng
 • utm_campaign = summer-sale để xác định chiến dịch tổng thể

Nếu bạn đã sử dụng các thông số này, URL chiến dịch tùy chỉnh của bạn sẽ là:

https://www.example.com/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Khi thêm thông số vào URL, bạn luôn phải sử dụng utm_source, utm_mediumutm_campaign.

utm_termutm_content là tùy chọn.

utm_ chỉ đơn giản là tiền tố bắt buộc cho các thông số này.

Cách thiết lập chiến dịch tùy chỉnh

Bạn có thể thêm thông số và giá trị vào URL theo cách thủ công hoặc bạn có thể sử dụng một trong các công cụ trình tạo URL theo nền tảng cụ thể sau để tạo URL và nối thông số.

Quan trọng: Nếu bạn đang quảng cáo ứng dụng Android, hãy sử dụng Trình tạo URL của Google Play. Nếu bạn đang quảng cáo ứng dụng iOS, hãy sử dụng Trình tạo URL theo dõi chiến dịch iOS. Nếu không, bạn nên sử dụng Trình tạo URL chiến dịch Google Analytics.

Thiết lập thủ công

Nếu muốn thiết lập chiến dịch tùy chỉnh theo cách thủ công, hãy đảm bảo bạn tách riêng thông số khỏi URL bằng dấu chấm hỏi. Liệt kê thông số và giá trị theo các cặp được phân tách bằng dấu bằng. Tách mỗi cặp thông số-giá trị bằng ký hiệu &. Ví dụ:

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Bạn có thể thêm thông số vào URL theo thứ tự bất kỳ. Lưu ý rằng Analytics phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy, utm_source=google khác với utm_source=Google. Có phân biệt chữ hoa chữ thường cho từng giá trị mà bạn xác định.

Hãy tham khảo Nguồn lưu lượng truy cập và chiến dịch để biết tổng quan về kỹ thuật.

URL mẫu

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

Xem dữ liệu chiến dịch tùy chỉnh

Để xem báo cáo Chiến dịch:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Chuyển đổi > Chiến dịch.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?