Giới thiệu về Báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh là báo cáo do bạn tạo. Bạn chọn tham số (ví dụ: Thành phốTrình duyệt) và chỉ số (ví dụ: Số phiên, Số lần truy cập trangTỷ lệ thoát), đồng thời quyết định cách chúng được hiển thị. Bạn phải xác định ít nhất một tham số và một chỉ số. Tìm hiểu thêm về tham số và chỉ số.

Không thể ghép một số chỉ số và tham số trong báo cáo tùy chỉnh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo kết hợp tham số-chỉ số hợp lệ.

Để xem Báo cáo tùy chỉnh:

  1. Đăng nhập vào Google Analytics.
  2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
  3. Mở Báo cáo.
  4. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Báo cáo tùy chỉnh. Nếu bạn chưa tạo báo cáo tùy chỉnh, bạn sẽ chỉ nhìn thấy Tổng quan.

Đọc Tạo và quản lý Báo cáo tùy chỉnh để tìm hiểu cách tạo, chỉnh sửa và chia sẻ Báo cáo tùy chỉnh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?