Bài viết này nằm trong tài liệu hướng dẫn di chuyển Universal Analytics sang Google Analytics 4. Hãy xem mục lục của tài liệu hướng dẫn di chuyển này.

[UA→GA4] Mẹo nâng cấp từ analytics.js lên gtag.js

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web muốn tìm hiểu cách liên kết analytics.js của một tài sản Universal Analytics (UA) với gtag.js của một tài sản Google Analytics 4, và muốn biết hướng dẫn triển khai chi tiết. Giả sử bạn đã tạo một tài sản Google Analytics 4. Nếu bạn chỉ cần thêm mã đo lường cơ bản vào trang của mình, hãy đọc các hướng dẫn này.
Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về đoạn mã gtag.js

Nếu sử dụng analytics.js cho thuộc tính Universal Analytics hiện tại, bạn cần phải thêm đoạn mã gtag.js cho thuộc tính Google Analytics 4 mới của mình. Đoạn mã gtag.js đó có cấu trúc như sau:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Some Property ID A>');

08:

09: gtag('config', '<Some Property ID B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Some Property ID B>' });

14:

15: </script>

Dòng 7: Lệnh "config" trong gtag kích hoạt tính năng thu thập dữ liệu cho thuộc tính đã liên kết với <Some Property ID A>. Ví dụ: trong thuộc tính Google Analytics 4, khi bạn thêm lệnh này kèm theo Mã đo lường, sự kiện page_view sẽ được gửi tới thuộc tính đó.

Mã thuộc tính có thể biểu thị cho nhiều sản phẩm của Google, bao gồm thuộc tính Universal Analytics ("UA-XXXXXXXX"), thuộc tính Google Analytics 4 ("G-XXXXXXXX"), Google Ads ("AW-XXXXXXXX") hoặc Floodlight ("DC-XXXXXXXX).

Dòng 11: Lệnh "event" trong gtag sẽ gửi một sự kiện. Trong những đoạn mã có nhiều lệnh "config" cho nhiều tài sản, sự kiện đó sẽ được gửi tới tất cả tài sản.

Trong ví dụ này, thông số "sign_up" là tên sự kiện. Thông số cuối cùng là một đối tượng chứa tập hợp các thông số sự kiện. Trong trường hợp này, thông số "method" có giá trị là "email".

Dòng 13: Sự kiện này có một thông số là "send_to". Đây là một thông số đặc biệt "chuyển" sự kiện liên quan tới một thuộc tính cụ thể. Nói cách khác, sự kiện này sẽ chỉ được gửi tới thuộc tính được biểu thị bằng <Some Property ID B>.

Tính năng thu thập dữ liệu cơ bản cho thuộc tính Google Analytics 4 được kích hoạt thông qua lệnh "config" trong gtag.js. Đồng thời, tính năng đó sẽ kích hoạt việc thu thập các sự kiện page_view dưới dạng các sự kiện được thu thập tự động khi lệnh đó tải trên trang.

Bạn có thể sửa đổi hoặc chặn lần truy cập xem trang hoặc sự kiện page_view bằng cách sử dụng các thông số nhất định.

Mã tài sản

Mã tài sản Universal Analytics có định dạng là "UA-XXXXXXXX". Mã này đôi khi còn được gọi là Mã theo dõi. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ gọi mã này là Mã tài sản Universal Analytics.

Luồng dữ liệu web của tài sản Google Analytics 4 sử dụng Mã đo lường có định dạng là "G-XXXXXXXX".

Trong một số tài liệu và ví dụ về mã, bạn có thể thấy cả 2 mã này được gọi là "GA_Measurement_ID".

Thu thập dữ liệu cơ bản

Việc bật tính năng thu thập dữ liệu cơ bản cho thuộc tính Google Analytics 4 cho phép thu thập những dữ liệu sau:

Để bật tính năng thu thập dữ liệu cơ bản cho thuộc tính Google Analytics 4, hãy thêm đoạn mã gtag.js (thẻ toàn trang web) vào vùng <head> của mỗi trang. 

So sánh đoạn mã gtag.js với đoạn mã analytics.js

Đoạn mã gtag.js của thuộc tính Google Analytics 4 có mục đích giống như đoạn mã analytics.js của thuộc tính Universal Analytics.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 đoạn mã này là mã analytics.js có một lệnh gọi "send pageview" riêng biệt, trong khi mã gtag.js thì không. Trong gtag.js, lượt xem trang là một sự kiện được thu thập tự động và được gửi kèm theo lệnh "config".

 

Tài sản Universal Analytics (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'MEASUREMENT_ID', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Tài sản Google Analytics 4 (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');

</script>

Tùy chọn cài đặt cấu hình cho gtag.js

Bạn có thể định cấu hình đoạn mã gtag.js cơ bản để kiểm soát các tùy chọn cài đặt thu thập dữ liệu như ẩn danh IP, tùy chỉnh cookie và Google Tín hiệu (tương tự như đoạn mã analytics.js). Việc này được thực hiện thông qua các lệnh "config" hoặc "set" trong gtag.js (và thông qua lệnh "set," "create" và "require" trong analytics.js).

Thuộc tính Google Analytics 4 ("G-XXXXXXXX") hỗ trợ việc triển khai các tùy chọn cài đặt cấu hình tương tự thông qua gtag.js. Tùy chọn cài đặt của thuộc tính Universal Analytics và Google Analytics 4 có một số điểm khác biệt. Bạn nên lưu ý các điểm sau:

  • Tùy chọn Ẩn danh IP có giá trị chuẩn là "true" và bạn không thể định cấu hình cho tùy chọn này trong thuộc tính Google Analytics 4. Do đó, Địa chỉ IP sẽ tự động được che dấu bằng sự kiện tiêu chuẩn với thuộc tính Google Analytics 4 ("G-XXXXXXXX").
  • Khi cần áp dụng tùy chọn cài đặt chung cho tất cả các thuộc tính đã định cấu hình, bạn nên sử dụng lệnh "set" trong gtag.js để áp dụng cho tất cả các Mã đo lường và/hoặc Mã thuộc tính.
  • Bạn nên đặc biệt chú ý đến Tính năng quảng cáo và Tính năng cá nhân hóa quảng cáo trong analytics.js, vốn chủ yếu được triển khai thông qua dòng lệnh "set".

Nếu bạn sử dụng lệnh "set", "create" và "require" trong mã analytics.js đang triển khai, hãy xem xét lệnh nào đã được tự động đặt trong thuộc tính Google Analytics 4 và lệnh nào cần được chỉ định trong Mã thuộc tính Google Analytics 4 (mối liên kết thông số).

Dưới đây là một số ví dụ về việc định cấu hình với mẫu mã trong analytics.js (cho thuộc tính Universal Analytics) và gtag.js (cho thuộc tính Google Analytics 4):

Bật tính năng thu thập dữ liệu cơ bản; định cấu hình User-ID

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', 'auto', {

userId: USER_ID

});

ga('send', 'pageview');

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

Định cấu hình tùy chọn cài đặt cookie

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookieName': 'gaCookie',

'cookieDomain': 'blog.example.co.uk',

'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28 // Time in seconds.

});

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 days, in seconds

});

Chặn sự kiện page_view

Nếu không cần gửi sự kiện page_view khi tải mã cấu hình (ví dụ: nếu bạn đang tải iframe), bạn có thể điều chỉnh tùy chọn cài đặt cấu hình để chặn sự kiện page_view. Hãy cân nhắc trường hợp sự kiện page_view được gửi sau khi người dùng đăng nhập vào trang web. Đối với lượt đăng nhập đó, bạn sử dụng lệnh "config" để đặt Mã nhận dạng khách hàng, nhưng bạn không muốn gửi một sự kiện page_view khác. Đoạn mã sau minh họa cách chặn sự kiện page_view được gửi đi.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Tên thẻ

Bạn có thể sử dụng tên thẻ (còn gọi là "trình theo dõi") nếu muốn gửi dữ liệu đến các Thuộc tính Universal Analytics khác nhau trong analytics.js. Trong analytics.js, trình theo dõi xác định thuộc tính mà bạn muốn gửi dữ liệu đến. Đối với các lần truy cập sau lần truy cập "create" ban đầu, bạn không cần chỉ định Mã thuộc tính Universal Analytics nữa, mà chỉ cần chỉ định tên trình theo dõi.

Trong gtag.js, trình theo dõi không áp dụng cho thuộc tính Google Analytics 4 hoặc Universal Analytics. Nếu muốn gửi tất cả các lần truy cập đến nhiều thuộc tính (các luồng dữ liệu khác nhau trong một thuộc tính Google Analytics 4), bạn cần chỉ định tất cả Mã đo lường hoặc Mã thuộc tính trong dòng "config".

Sự kiện

Tham khảo Hướng dẫn di chuyển sự kiện.

Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Các chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh dùng để mở rộng thông tin được đo lường trên trang web và để nhập dữ liệu ngoại tuyến (ví dụ như từ hệ thống CRM). Trong một thuộc tính Universal Analytics ("UA-XXXXXXXX" ), các chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh cần được tạo trong giao diện người dùng, được chỉ định mã, sau đó có thể được triển khai hoặc nhập. Bạn có thể tạo chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh ở 4 phạm vi: lần truy cập, phiên hoạt động, người dùng, sản phẩm.

Trong thuộc tính Google Analytics 4 ("G-XXXXXXXX"), trường hợp sử dụng chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh được triển khai theo cách khác. Trong thuộc tính Universal Analytics được triển khai thông qua analytics.js, các chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh cần được triển khai lại dưới dạng thông số trong thuộc tính Google Analytics 4.

Phương diện tuỳ chỉnh cho một tài sản Universal Analytics có thể được triển khai thông qua analytics.js như sau:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'dimension5': 'custom data'

});

HOẶC

ga('set', 'dimension5', 'custom data');

 

Các phương diện tuỳ chỉnh này có thể được chuyển đổi sang một tài sản Google Analytics 4 thông qua gtag.js như sau:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',

'dimension5': 'custom data'

});

HOẶC

gtag('set', {'dimension5': 'custom data'});

Có 2 điều bạn cần lưu ý:

  1. Các thông số cần được đăng ký trong giao diện người dùng để xuất hiện trong báo cáo. Quy trình này giống với việc đăng ký thứ nguyên tùy chỉnh trong Universal Analytics (có quy định giới hạn). Bạn không cần phải đăng ký nếu chỉ xem dữ liệu đã xuất hoặc chỉ sử dụng thông số đó để kích hoạt đối tượng.
  2. Thông số tùy chỉnh luôn ở phạm vi cấp sự kiện, tương ứng với phạm vi lần truy cập. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các thứ nguyên tùy chỉnh tự động chuyển đổi thành các thông số (khi triển khai gtag.js "UA-XXXXXXXX") và không bị ảnh hưởng bởi tùy chọn cài đặt phạm vi ban đầu của thứ nguyên tùy chỉnh đó.

Chỉ số tùy chỉnh cũng áp dụng nguyên tắc liên kết và những điều cần lưu ý tương tự, trừ việc các chỉ số này sẽ được tính vào hạn mức thông số dạng số thay vì hạn mức thông số dạng văn bản khi được đăng ký cho báo cáo.

Về mặt lý thuyết, các chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh ở các phạm vi khác nhau trong thuộc tính Universal Analytics sẽ liên kết tới thuộc tính Google Analytics 4 là:

  • Thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi lần truy cập: thông số (tổng cộng tối đa 25 thông số được ghi lại cho mỗi sự kiện trong khi thu thập dữ liệu; tối đa 50 thứ nguyên tùy chỉnh/50 chỉ số tùy chỉnh)
    Xin lưu ý rằng các thông số và sự kiện được thu thập tự động có thể bao gồm một số trường hợp sử dụng mà trước đây thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi lần truy cập được sử dụng
  • Thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi người dùng: thuộc tính người dùng (tối đa 25 thứ nguyên được đăng ký qua giao diện người dùng để hiển thị trong báo cáo). Thuộc tính người dùng được thu thập tự động không được tính vào hạn mức này.
  • Thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi phiên hoạt động: không có thông số tương đương trong thuộc tính Google Analytics 4; để thay thế, hãy xem các thông số tùy chỉnh hoặc thuộc tính người dùng.

Các phương pháp hay nhất về thuộc tính người dùng

Thuộc tính người dùng tương tự như thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi người dùng. Điều này có nghĩa là các thuộc tính này gắn liền với một người dùng trên nhiều nền tảng (ví dụ trên tất cả các loại luồng dữ liệu) và do đó, chỉ nên được dùng nếu dữ liệu đó áp dụng ở cấp người dùng.

Bạn không nên sử dụng thuộc tính người dùng cho dữ liệu cấp phiên hoạt động hoặc dữ liệu cấp thiết bị (ví dụ: kích thước màn hình).

Ví dụ về tài sản Google Analytics 4

gtag('set', 'user_properties', {

favorite_composer: 'Mahler',

favorite_instrument: 'double bass',

season_ticketholder: 'true'

});

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false