Tento článok je súčasťou sprievodcu migráciou zo služby Universal Analytics na Google Analytics 4. Pozrite si obsah sprievodcu migráciou.

[UA→GA4] Tipy na inováciu zo značky analytics.js na gtag.js

Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí chcú zistiť, ako funguje mapovanie knižnice analytics.js pre vlastníctvo v službe Universal Analytics k značke gtag.js pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Okrem toho je určený pre vlastníkov, ktorí hľadajú podrobné implementačné pokyny. Predpokladá sa, že už máte vytvorené vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Ak len potrebujete na svoju stránku pridať základný kód merania, prečítajte si tieto pokyny.
Obsah tohto článku:

Útržok gtag.js

Ak používate analytics.js pre svoje aktuálne vlastníctvo v službe Universal Analytics, budete musieť do svojho nového vlastníctva v službe Google Analytics 4 pridať útržok gtag.js. Útržok gtag.js má nasledujúcu štruktúru:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<identifikátor nejakého vlastníctva A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<identifikátor nejakého vlastníctva A>');

08:

09: gtag('config', '<identifikátor nejakého vlastníctva B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<identifikátor nejakého vlastníctva B>' });

14:

15: </script>

7. riadok:Príkaz „config“ gtag povolí zhromažďovanie údajov v prospech vlastníctva uvedeného v časti <identifikátor nejakého vlastníctva A>. Napríklad pridaním tohto príkazu s identifikátorom merania pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 sa budú danému vlastníctvu odosielať udalosti page_view.

Identifikátor vlastníctva môže predstavovať rôzne služby Googlu vrátane vlastníctva UA (UA-XXXXXXXX), vlastníctva v službe Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX), Ads (AW-XXXXXXXX) alebo Floodlight (DC-XXXXXXXX).

11. riadok: Príkaz „event“ gtag odošle udalosť. V prípade útržkov obsahujúcich viacero príkazov „config“ pre viaceré vlastníctva sa udalosť odošle všetkým vlastníctvam.

V tomto príklade označuje parameter „sign_up“ názov udalosti. Posledný parameter je objekt, ktorý obsahuje skupinu parametrov udalosti. V tomto prípade je „method“ parameter s hodnotou „email“.

13. riadok: Uvedená udalosť má „send_to“ ako parameter. Ide o špeciálny parameter, ktorý „smeruje“ spojenú udalosť ku konkrétnemu vlastníctvu. Inými slovami, táto udalosť sa odošle iba vlastníctvu uvedenému v časti <identifikátor nejakého vlastníctva B>.

Základné zhromažďovanie údajov pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 je povolené prostredníctvom príkazu „config“ gtag a povoľuje zhromažďovanie udalostí page_view ako automaticky zhromažďovanej udalosti, keď sa načíta na stránke.

Prístup typu zobrazenie stránky alebo udalosť page_view možno upraviť alebo zablokovať pomocou konkrétnych parametrov.

Identifikátory vlastníctiev

Identifikátory vlastníctiev v službe Universal Analytics majú formát UA-XXXXXXXX. Niekedy sa tento identifikátor označuje ako identifikátor sledovania. V tomto sprievodcovi ho budeme označovať ako identifikátor vlastníctva UA.

Streamy webových údajov služby Google Analytics 4 používajú identifikátor merania vo formáte G-XXXXXXXX.

V niektorých príkladoch kódu a dokumentácii môžete vidieť oba s označením GA_Measurement_ID.

Základné zhromažďovanie údajov

Ak povolíte základné zhromažďovanie údajov pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4, bude možné zhromažďovať tieto údaje:

Ak chcete povoliť základné zhromažďovanie údajov pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4, pridajte útržok gtag.js (globálnu značku webu) do sekcie <head> každej stránky.

Útržok gtag.js v porovnaní s útržkom analytics.js

Útržok gtag.js pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 slúži na podobný účel ako útržok analytics.js pre vlastníctvo v službe Universal Analytics.

Najväčším rozdielom medzi týmito dvoma útržkami je, že kód analytics.js obsahuje samostatné volanie „send pageview“, zatiaľ čo kód gtag.js nie. V prípade značky gtag.js je zobrazenie stránky automaticky zhromažďovanou udalosťou, ktorá sa posiela spolu s príkazom „config“.

 

Vlastníctvo v službe Universal Analytics (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'MEASUREMENT_ID', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Vlastníctvo v službe Google Analytics 4 (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');

</script>

Nastavenia konfigurácie pre gtag.js

Podobne ako analytics.js môžete konfigurovať aj základný útržok gtag.js a ovládať tak nastavenia zhromažďovania údajov, ako sú anonymizácia adries IP, prispôsobenia súborov cookie a signály Googlu. Slúžia na to príkazy „config“ alebo „set“ v značke gtag.js (oproti príkazom „set“, „create“ a „require“ v značke analytics.js.).

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX) podporujú implementáciu podobných nastavení konfigurácie prostredníctvom značky gtag.js. Medzi týmito nastaveniami pre vlastníctva v službe Universal Analytics a Google Analytics 4 existujú rozdiely. Všimnite si nasledujúce aspekty.

  • Anonymizácia adries IP je štandardizovaná na hodnotu „true“ a nedá sa konfigurovať vo vlastníctve v službe Google Analytics 4. Adresa IP sa ako taká automaticky maskuje pomocou štandardnej udalosti k vlastníctvu v službe Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX).
  • Keď treba použiť globálne nastavenia pre všetky konfigurované vlastníctva, mal by sa použiť príkaz „set“ v značke gtag.js na použitie pre všetky identifikátory merania alebo identifikátory vlastníctiev.
  • Osobitnú pozornosť venujte funkciám deaktivácie funkcií prispôsobenia reklám v značke analytics.js, ktoré sa najčastejšie implementujú riadkom „set“.

Ak vo svojej súčasnej implementácii značky analytics.js používate príkazy „set“, „create“ a „require“, skontrolujte, ktoré sú automaticky nastavené vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 a ktoré treba uviesť v kóde vlastníctva v službe Google Analytics 4 (mapovanie parametrov).

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov konfigurácií so vzorkami kódu v značke analytics.js (pre vlastníctvo UA) a gtag.js (pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4):

Povolenie základného zhromažďovania údajov; konfigurácia identifikátora používateľa

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', 'auto', {

userId: USER_ID

});

ga('send', 'pageview');

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

Konfigurácia nastavení súborov cookie

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookieName': 'gaCookie',

'cookieDomain': 'blog.example.co.uk',

'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28 // čas v sekundách

});

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 dní, v sekundách

});

Blokovanie udalosti page_view

Ak nepotrebujete odosielať udalosť page_view pri načítaní konfiguračného kódu (ak máte napríklad načítavanie prvku iframe), môžete upraviť nastavenie konfigurácie tak, aby sa blokovala udalosť page_view. Pouvažujte nad scenárom, kedy sa odošle udalosť page_view a následne sa používateľ prihlási na webe. Pre interakciu prihlásenia by ste použili príkaz „config“ na nastavenie identifikátora používateľa, ale nechceli by ste posielať ďalšiu udalosť page_view. Nasledujúci kód znázorňuje, ako zabrániť odosielaniu udalosti page_view.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Názvy značiek

Názvy značiek (známe ako „nástroje na sledovanie“) sa používajú, ak chcete v značke analytics.js odosielať údaje do rôznych vlastníctiev v službe Universal Analytics. V značke analytics.js definujú nástroje na sledovanie, do ktorého vlastníctva chcete údaje odosielať. Prístupy po prvom prístupe „create“ už nemusia uvádzať identifikátor vlastníctva v službe Universal Analytics, ale iba názov nástroja na sledovanie.

V značke gtag.js nie sú nástroje na sledovanie k dispozícii pre vlastníctva v službe Google Analytics 4 ani Universal Analytics. Ak chcete posielať všetky prístupy do viacerých vlastníctiev (rôznych streamov údajov vo vlastníctve v službe Google Analytics 4), v riadku „config“ uvediete všetky identifikátory merania alebo vlastníctiev.

Udalosti

Pozrite si sprievodcu migráciou udalostí.

Vlastné dimenzie a metriky

Vlastné dimenzie a metriky sa používajú na rozšírenie informácií, ktoré sa merajú na webe, a na importovanie offline údajov napríklad zo systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi. Vo vlastníctve v službe Universal Analytics (UA-XXXXXXXX) je potrebné vytvoriť vlastné dimenzie a metriky v používateľskom rozhraní, pridelí sa im identifikátor a následne ich možno implementovať alebo importovať. Možno ich vytvárať so štyrmi rôznymi rozsahmi: prístup, relácia, používateľ, výrobok.

Pri vlastníctve v službe Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX) sa prípad použitia vlastných dimenzií a metrík implementuje inak. Merania vlastných dimenzií a metrík vo vlastníctve UA implementované prostredníctvom značky analytics.js je potrebné znova implementovať ako parametre vo vlastníctve v službe Google Analytics 4.

Vlastnú dimenziu pre vlastníctvo v službe Universal Analytics je možné implementovať prostredníctvom značky analytics.js takto:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'dimension5': 'vlastné údaje'

});

ALEBO

ga('set', 'dimension5', 'vlastné údaje');

 

Tieto vlastné dimenzie je možné preložiť do vlastníctva v službe Google Analytics 4 prostredníctvom značky gtag.js takto:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',

'dimension5': 'vlastné údaje'

});

ALEBO

gtag('set', {'dimension5': 'vlastné údaje'});

Uplatňujú sa dve obmedzenia:

  1. Parametre musia byť zaregistrované v používateľskom rozhraní, aby sa zobrazovali v prehľadoch. Ide o proces podobný registrácii vlastných dimenzií v službe Universal Analytics (platia obmedzenia). Nemusíte ich registrovať, ak si len prezeráte exportované údaje alebo parameter používate iba na aktiváciu publika.
  2. Rozsah vlastných parametrov je vždy na úrovni udalosti, ktorá je podobná úrovni prístupu. To sa týka aj vlastných dimenzií, ktoré sa automaticky prekladajú na parametre (v prípade implementácií značky gtag.js UA-XXXXXXXX) nezávisle od pôvodného nastavenia rozsahu vlastných dimenzií.

Rovnaké mapovanie a aspekty sa vzťahujú aj na vlastné metriky. Ak sú však tieto metriky zaregistrované pre prehľady, započítavajú sa do číselných limitov parametrov, nie do limitov textových parametrov.

Vlastné dimenzie a metriky rôzneho rozsahu vo vlastníctve v službe Universal Analytics sa koncepčne mapujú k vlastníctvu v službe Google Analytics 4 ako:

  • Vlastná dimenzia s rozsahom prístupu: parameter (max. 25 parametrov zaznamenaných na udalosť počas zhromažďovania údajov; max. 50 vlastných dimenzií alebo 50 vlastných metrík);
    Upozorňujeme, žeautomaticky zhromaždené udalosti a parametre už môžu zohľadňovať niektoré prípady použitia, v ktorých by sa v minulosti použili vlastné dimenzie s rozsahom prístupu.
  • Vlastná dimenzia s rozsahom používateľa: vlastnosti používateľa (max. 25 zaregistrovaných pre prehľady prostredníctvom používateľského rozhrania). Automaticky zhromažďované vlastnosti používateľa sa do tohto limitu nezapočítavajú.
  • Vlastná dimenzia na úrovni relácie: nemá obdobu vo vlastníctve v službe Google Analytics 4. Využite namiesto toho vlastné parametre alebo vlastnosti používateľa.

Osvedčené postupy týkajúce sa vlastností používateľa

Vlastnosti používateľa sú podobné vlastným dimenziám v rozsahu používateľa. To znamená, že sa vzťahujú na používateľa na rôznych platformách (napr. vo všetkých typoch streamov údajov) a mali by sa preto používať iba vtedy, ak sa majú údaje používať na úrovni používateľa.

Vlastnosti používateľa by sa nemali používať pre údaje na úrovni relácie alebo zariadenia (napr. veľkosť obrazovky).

Príklad vlastníctva v službe Google Analytics 4

gtag('set', 'user_properties', {

favorite_composer: 'Mahler',

favorite_instrument: 'double bass',

season_ticketholder: 'true'

});

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false