[GA4] Upgrade implementace kódu analytics.js

Tento článek je určen vlastníkům webových stránek, kteří chtějí porozumět způsobu, jakým se kód analytics.js pro službu Universal Analytics (UA) mapuje na kód gtag.js pro službu Google Analytics 4, a hledají podrobné implementační pokyny. Předpokládá se, že jste již vytvořili službu Google Analytics 4. Pokud jen potřebujete přidat na web základní měřicí kód, přečtěte si místo něj tyto pokyny.
Obsah tohoto článku:

Informace o fragmentu gtag.js

Pokud používáte kód analytics.js pro svou stávající službu Universal Analytics, budete muset přidat fragment gtag.js pro novou službu Google Analytics 4. Fragment gtag.js má tuto strukturu:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<ID služby A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<ID služby A>');

08:

09: gtag('config', '<ID služby B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<ID služby B>' });

14:

15: </script>

Řádek 7: Direktiva gtag „config“ umožňuje shromažďovat data do přidružené služby s <ID služby A>. Když například přidáte tuto direktivu s ID měření pro službu Google Analytics 4, budou se do této služby odesílat události page_view.

Číslo služby může představovat různé služby Google, včetně služby UA (UA-XXXXXXXX), Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX), Ads („AW-XXXXXXXX“) nebo Floodlight („DC-XXXXXXXX“).

Řádek 11: Direktiva gtag „event“ odešle událost. Pokud se v kódu nachází několik direktiv „config“ pro různé služby, bude událost odeslána všem službám.

V tomto příkladu je názvem události parametr „sign_up“. Poslední parametr je objekt obsahující sadu parametrů událostí. V našem případě má parametr „method“ hodnotu „email“.

Řádek 13: Tato událost má jako parametr „send_to“. Jedná se o speciální parametr, který událost nasměruje do konkrétní služby. Tato událost tedy bude odeslána jen do služby určené pomocí <ID služby B>.

Základní shromažďování dat pro službu Google Analytics 4 se aktivuje direktivou gtag „config“ a umožňuje shromažďovat události page_view při načtení stránky (v podobě automaticky shromažďovaných událostí).

Požadavek na server na zobrazení stránky nebo událost page_view lze upravit nebo zablokovat použitím specifických parametrů.

Identifikátory služby

ID služeb Universal Analytics mají formát UA-XXXXXXXX. Někdy se také označují jako ID měření. V tomto průvodci je budeme označovat jako ID služby UA.

Webové datové streamy služby Google Analytics 4 používají ID měření ve formátu G-XXXXXXXX.

V některých ukázkách kódů a v dokumentaci mohou být oba tyto typy ID označeny jako GA_Measurement_ID.

Základní shromažďování dat

Po aktivaci základního shromažďování dat ve službě Google Analytics 4 bude možné shromažďovat tyto údaje:

Pokud chcete aktivovat základní shromažďování dat pro službu Google Analytics 4, přidejte do sekce <head> na každé stránce fragment gtag.js (globální značku webu). 

Srovnání fragmentu gtag.js s fragmentem analytics.js

Fragment gtag.js pro službu Google Analytics 4 má podobnou funkci jako fragment analytics.js u Universal Analytics.

Největší rozdíl spočívá v tom, že fragment analytics.js obsahuje samostatný příkaz „send pageview“, zatímco gtag.js nikoli. Ve fragmentu gtag.js se zobrazení stránky odesílá direktivou „config“ jako automaticky shromažďovaná událost.

 

Služba Universal Analytics (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'MEASUREMENT_ID', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Služba Google Analytics 4 (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');

</script>

Konfigurace fragmentu gtag.js

Základní fragment kódu gtag.js můžete nakonfigurovat tak, aby řídil shromažďování údajů, například anonymizaci IP adres, přizpůsobení cookies a signály Google, podobně jako fragment analytics.js. Využít k tomu můžete direktivy „config“ nebo „set“ (v analytics.js to jsou „set“, „create“ a „require“).

Služby Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX) podporují implementaci podobného nastavení prostřednictvím fragmentu gtag.js. Mezi těmito nastaveními pro služby Universal Analytics a Google Analytics 4 jsou určité rozdíly. Berte v úvahu následující skutečnosti:

 • Anonymizace IP adres je standardizována jako „true“ a ve službě Google Analytics 4 ji nelze konfigurovat. U standardní události pro službu Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX) je proto IP adresa automaticky maskována.
 • Pokud potřebujete použít globální nastavení na všechny konfigurované služby, měli byste k tomu využít příkaz „set“, aby se nastavení použila na všechna ID měření i ID služeb.
 • Ve fragmentu analytics.js věnujte pozornost zejména inzertním funkcím a personalizaci reklam, které jsou řádkem „set“ implementovány nejčastěji.

Pokud ve stávající implementaci kódu analytics.js používáte direktivy „set“, „create“ a „require“, zjistěte, které z nich se ve službě Google Analytics 4 nastaví automaticky a které bude potřeba zadat do kódu služby Google Analytics 4 (mapování parametrů).

Níže najdete příklady konfigurace s ukázkami kódu v analytics.js (pro službu UA) a gtag.js (pro službu Google Analytics 4):

Aktivace základního shromažďování údajů, konfigurace User-ID

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', 'auto', {

userId: USER_ID

});

ga('send', 'pageview');

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

Konfigurace nastavení souborů cookie

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookieName': 'gaCookie',

'cookieDomain': 'blog.example.co.uk',

'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28 // Čas v sekundách.

});

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 dní v sekundách

});

Zablokování události page_view

Pokud při načítání konfiguračního kódu nechcete odesílat událost page_view (načítání probíhá například prostřednictvím prvku iframe), můžete nastavení direktivy „config“ upravit tak, abyste událost page_view zablokovali. Představte si situaci s odesláním události page_view, po které následuje přihlášení uživatele na web. Pro interakci přihlášení používáte direktivu „config“ k nastavení User-ID, ale nechcete odesílat další událost page_view. V následujícím ukázkovém kódu můžete vidět, jak lze odeslání události page_view zabránit.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Názvy značek

Názvy značek (tzv. měřicí prvky) se používají v případě, že chcete odesílat data do různých služeb Universal Analytics prostřednictvím analytics.js. Názvy značek v analytics.js definují, do které služby chcete data odeslat. Po zadání úvodního požadavku na server „create“ už není potřeba uvádět ID služby Universal Analytics, stačí název značky.

Ve fragmentu gtag.js nejsou měřicí prvky k dispozici pro služby Google Analytics 4 ani pro služby Universal Analytics. Pokud chcete všechny požadavky na server odesílat do více služeb (různé datové streamy ve službě Google Analytics 4), zadejte všechna ID měření a ID služeb do řádku „config“.

Události

Ve službě Universal Analytics implementované fragmentem gtag.js (UA-XXXXXXXX) na sebe události berou podobu samostatného typu požadavků na server. Využívají se k tomu dimenze Kategorie události, Akce a Štítek a metrika Hodnota události. Po shromáždění se zobrazí v přehledech. Počet různých hodnot událostí, dimenzí a metrik není nijak omezen.

Ve službě Google Analytics 4 je každý požadavek na server událostí. Typy požadavků se tedy nerozlišují.

Typy událostí ve službě Google Analytics 4

Události se ve službě Google Analytics 4 dělí do čtyř kategorií: automaticky shromažďované události, vylepšené měření, doporučené události a vlastní události.

 1. Automaticky shromažďované události se automaticky zaznamenávají v rámci základního shromažďování dat.
 2. Vylepšené měření produkuje události, které lze v rozhraní pro správu služby Google Analytics 4 aktivovat nebo deaktivovat. Tyto události NEVYŽADUJÍ přidání ani úpravu kódu na webu ani v aplikaci.
  • Pokud jsou události implementovány jako jednotlivé události (a také takto implementovány zůstanou) a shromažďujete je pomocí vylepšeného měření, zaznamenají se dvakrát. Pokud událost odesíláte do Universal Analytics i do služby Google Analytics 4, můžete k události přidat parametr send_to, který bude obsahovat příslušné ID služby UA. Událost se tak nebude přenášet do služby Google Analytics 4 a zamíří jen do služby Universal Analytics.
  • Technická poznámka: Vylepšené měření není založeno na třídách ani identifikátorech HTML, které by šlo ve Správci značek Google použít jako pravidla nebo proměnné pro události typu kliknutí na odkazy nebo stahování.

 1. Doporučené události implementujete ručně. Jejich názvy a parametry jsou ale předdefinovány Googlem. Ve stávajících i budoucích přehledech budete mít díky nim k dispozici funkce, které u vlastních událostí (vámi pojmenovaných) nenajdete. Doporučené události lze využívat u:
 1. Vlastní události sami pojmenováváte i implementujete.

Doporučené postupy implementace událostí

 1. Pokud je to možné, neimplementujte události sami. Používejte automaticky shromažďované události a události s vylepšeným měřením.
 2. Pokud se požadovaná událost neshromažďuje automaticky a nespadá do vylepšeného měření, zkuste vyhledat nějakou doporučenou událost a implementovat tu.
 3. Vlastní událost použijte pouze v případě, že předchozí postupy selžou.

Sepište si seznam všech událostí, které ve službě Universal Analytics používáte, a zjistěte, zda je ve službě Google Analytics 4 mohou zastoupit automatické události nebo události s vylepšeným měřením. Kódy těchto událostí totiž kvůli migraci NEMUSÍTE upravovat ručně.

Události implementované ručně (doporučené a vlastní události)

Datová struktura událostí se mezi službami Google Analytics 4 a Universal Analytics liší.

 • K událostem ve službě Universal Analytics patří pole Kategorie události, Akce události, Štítek události a Hodnota události. Lze také přidat vlastní dimenze.
 • Ve službě Google Analytics 4 je ručně implementovaná událost tvořena názvem a také automaticky shromažďovanými a ručně zadávanými parametry. Ručně zadané parametry nahrazují pole události ze služby Universal Analytics a lze je použít k zadání dalších informací o události.

Přímý a platný převod události služby Universal Analytics (implementované fragmentem analytics.js) do události služby Google Analytics 4 může vypadat takto:

Událost služby UA (v analytics.js)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

NEBO

ga('send', {

hitType: 'event',

eventCategory: 'Videos',

eventAction: 'play',

eventLabel: 'Fall Campaign'

});

Událost služby Google Analytics 4 (v gtag.js)

gtag('event', 'play', {

'eventCategory': 'Videos',

'eventLabel': "'Fall Campaign'

});

Pravidla pro vytváření názvů událostí implementovaných ručně

Pokud používáte název události, který nepatří mezi automaticky shromažďované názvy událostí ani názvy událostí s vylepšeným měřením, příslušná událost se započítá jako událost shromažďovaná ručně.


Nemůžete mít víc než 500 různých názvů událostí. Doporučené názvy událostí používejte v co největší míře, protože na nich budou založené pokročilé přehledy a nové funkce služby Google Analytics 4.

Parametry událostí

Parametry je možné nastavit v případě, že vám automaticky shromažďované parametry nestačí a s událostí chcete odesílat více informací. Shromažďované parametry pak můžete využít k definicím publika a v nástroji BigQuery.

Chování parametrů

Parametr může obsahovat neomezený počet jedinečných hodnot. Při nastavování služby Google Analytics 4 vedle služby Universal Analytics je však třeba myslet na důležitá omezení a chování.

 • S jednou událostí lze odeslat maximálně 25 vlastních parametrů a každá hodnota parametru může mít maximálně 100 znaků. Podrobnosti najdete v části Omezení při shromažďování událostí.
 • Pro jednu službu můžete vytvořit maximálně 50 vlastních dimenzí a 50 vlastních metrik.

Doporučení

 1. Začněte shromažďovat data. Zatím parametry neregistrujte. Prohlédněte si data události v nástroji BigQuery.
 2. Podívejte se, které stávající události se již shromažďují v rámci automaticky shromažďovaných událostí a vylepšeného měření.
 3. Doporučené události implementujte v co největší míře.
 4. Parametry registrujte podle potřeby.

Vlastní dimenze a metriky

Vlastní dimenze a metriky lze použít k rozšíření informací získávaných z webu a k importu offline dat, např. ze systémů řízení vztahů se zákazníky. Ve službě Universal Analytics (UA-XXXXXXXX) je třeba vlastní dimenze a metriky vytvořit v uživatelském rozhraní, kde je jim přiřazeno ID. Pak je můžete implementovat nebo importovat. Lze je vytvořit se čtyřmi různými rozsahy: požadavek na server, návštěva, uživatel a produkt.

Ve službě Google Analytics 4 (G-XXXXXXXX) se vlastní dimenze a metriky implementují jiným způsobem. Vlastní dimenze a metriky ve službě UA implementované prostřednictvím fragmentu analytics.js je třeba ve službě Google Analytics 4 znovu implementovat jako parametry.

Vlastní dimenze ve službě Universal Analytics lze implementovat fragmentem analytics.js takto:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'dimension5': 'custom data'

});

NEBO

ga('set', 'dimension5', 'custom data');

 

Tyto vlastní dimenze je možné převést do služby Google Analytics 4 prostřednictvím fragmentu gtag.js takto:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',

'dimension5': 'custom data'

});

NEBO

gtag('set', {'dimension5': 'custom data'});

Dávejte nicméně pozor na dvě skutečnosti:

 1. Aby se parametry v přehledech zobrazovaly, musí být registrovány v uživatelském rozhraní. Podobně se registrují i vlastní dimenze v Universal Analytics (platí určitá omezení). Pokud chcete mít k dispozici jen exportovaná data nebo daný parametr používat jenom k aktivaci publika, parametry registrovat nemusíte.
 2. Rozsah vlastních parametrů je vždy na úrovni události, která je srovnatelná s úrovní požadavku na server. Týká se to i vlastních dimenzí, které se automaticky převádí na parametry (v případě implementace fragmentem gtag.js UA-XXXXXXXX), a to nezávisle na původním nastavení rozsahu dané dimenze.

Podobné je to i u mapování vlastních metrik. Na ty se ale po registraci do přehledů vztahují limity na číselné parametry, nikoli limity na textové parametry.

Vlastní dimenze a metriky různých rozsahů ze služby Universal Analytics se do služby Google Analytics 4 v principu mapují takto:

 • Vlastní dimenze na úrovni požadavku na server: parametr (na jednu událost lze při shromažďování dat zaznamenat nejvýše 25 parametrů; nejvýše 50 vlastních dimenzí / 50 vlastních metrik)
  Upozorňujeme, že pro některé případy použití, kdy se dřív používaly vlastní dimenze na úrovni požadavku na server, mohou nyní dostačovat automaticky shromažďované události a parametry.
 • Vlastní dimenze s rozsahem na úrovni uživatele: charakteristiky uživatele (v uživatelském rozhraní lze u přehledů zaregistrovat maximálně 25 parametrů). Automaticky shromažďované charakteristiky uživatele se do tohoto limitu nezapočítávají.
 • Vlastní dimenze s rozsahem na úrovni návštěvy: ve službě Google Analytics 4 nemají žádný ekvivalent. Využijte místo nich vlastní parametry nebo charakteristiky uživatele.

Doporučené postupy pro charakteristiky uživatele

Charakteristiky uživatele jsou podobné vlastním dimenzím s rozsahem na úrovni uživatele. Přiřazují se k jednomu uživateli na různých platformách (např. ve všech typech datových streamů), a proto by se měly používat pouze v případě, že se data mají vztahovat na úroveň uživatele.

Charakteristiky uživatele by se neměly používat pro data na úrovni návštěv ani data na úrovni zařízení (např. velikost obrazovky).

Příklad služby Google Analytics 4

gtag('set', 'user_properties', {

favorite_composer: 'Mahler',

favorite_instrument: 'double bass',

season_ticketholder: 'true'

});

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false