[GA4] Lọc, báo cáo hoặc hạn chế quyền truy cập vào các nhóm nhỏ dữ liệu

Tạo lại tính năng lọc dữ liệu Universal Analytics trong tài sản Google Analytics 4
Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web và/hoặc ứng dụng lọc, báo cáo hoặc hạn chế quyền truy cập vào các nhóm nhỏ dữ liệu bằng cách sử dụng các chế độ xem trong Universal Analytics, cũng như những ai muốn áp dụng tính năng này trong một tài sản Google Analytics 4.

Các chế độ xem trong Universal Analytics cung cấp cách lọc dữ liệu, báo cáo và hạn chế quyền truy cập vào các nhóm nhỏ dữ liệu. Tuy nhiên, các tài sản Google Analytics 4 không có chế độ xem báo cáo. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thực hiện những thao tác đó trong một tài sản Google Analytics 4.

Lọc dữ liệu

Bộ lọc Google Analytics 4 được áp dụng ở cấp tài sản và ảnh hưởng đến dữ liệu từ tất cả các luồng dữ liệu trong tài sản đó. Tất cả các báo cáo cho một tài sản đều sử dụng cùng một dữ liệu đã lọc.

Bộ lọc Universal Analytics được áp dụng ở cấp chế độ xem và chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu trong chế độ xem đó. Bạn có thể có nhiều chế độ xem trong một tài sản, mỗi chế độ xem áp dụng các bộ lọc khác nhau. Các báo cáo cho mỗi chế độ xem chỉ chịu ảnh hưởng của bộ lọc cho chế độ xem đó.

Hiện tại, Google Analytics 4 cung cấp các bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ và lưu lượng truy cập của nhà phát triển.

Universal Analytics cung cấp nhiều bộ lọc khác nhau, bao gồm tìm kiếm và thay thế, vị trí địa lý, mạng xã hội và các tùy chọn nâng cao khác.

Bảng sau đây trình bày các tính năng khác nhau của Google Analytics 4 ảnh hưởng đến kết quả giống hoặc tương tự như kết quả của các bộ lọc Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ

1. Tạo quy tắc xác định lưu lượng truy cập nội bộ.

2. Tạo bộ lọc loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ khớp với quy tắc của bạn và/hoặc loại trừ lưu lượng truy cập của nhà phát triển.

Loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ

Tạo bộ lọc địa chỉ IP.

Lọc bot

Lưu lượng truy cập từ bot và trình thu thập dữ liệu sẽ tự động bị loại trừ.

Lọc bot

Loại trừ lưu lượng truy cập khỏi bot và trình thu thập dữ liệu (không bắt buộc).

Đo lường trên nhiều miền

Định cấu hình tính năng đo lường trên nhiều miền trong giao diện Analytics.

Đo lường trên nhiều miền

Bạn có thể định cấu hình tính năng đo lường trên nhiều miền bằng cách sửa đổi các biến trong Trình quản lý thẻ của Google hoặc sửa đổi mã đo lường, bằng cách tạo bộ lọc chế độ xem và chỉnh sửa danh sách loại trừ giới thiệu của mình.

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu bằng cách sửa đổi các sự kiện hiện có (ví dụ: tên sự kiện, giá trị thông số) thông qua các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng.

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu thông qua các bộ lọc:

 

Báo cáo về các nhóm nhỏ dữ liệu

Trong báo cáo, bạn có thể xem các nhóm nhỏ dữ liệu cụ thể và so sánh các nhóm nhỏ dữ liệu; ví dụ: bạn chỉ có thể xem "Người dùng từ 25 đến 34 tuổi ở Canada" hoặc bạn có thể so sánh "Người dùng từ 25 đến 34 tuổi ở Canada" với "Người dùng từ 25 đến 34 tuổi ở Pháp".

Google Analytics 4 Universal Analytics

Xem các nhóm nhỏ dữ liệu

Sử dụng các phép so sánh để xem các nhóm nhỏ dữ liệu được xác định theo các thứ nguyên và giá trị thứ nguyên.

Xem các nhóm nhỏ dữ liệu

Sử dụng các phân đoạn để xác định các nhóm nhỏ dữ liệu theo thứ nguyên, giá trị thứ nguyên, chỉ số và giá trị chỉ số.

Các phân đoạn cũng cho phép bạn xác định phạm vi dữ liệu (ví dụ: người dùng, phiên hoạt động, lần truy cập) và trình tự mà dữ liệu phải xuất hiện theo.

So sánh các nhóm nhỏ dữ liệu

Áp dụng nhiều phép so sánh cho một báo cáo.

So sánh các nhóm nhỏ dữ liệu

Áp dụng nhiều phân đoạn cho một báo cáo.

Các phép so sánh được định cấu hình ở cấp báo cáo. Các phân đoạn được định cấu hình ở cấp chế độ xem hoặc cấp báo cáo.

 

Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu thông qua các quyền

Google Analytics 4 cho phép bạn chỉ định vai trò (tức là các nhóm quyền) ở cấp tài khoản và/hoặc cấp tài sản. Nếu một người dùng có quyền truy cập vào một tài sản, thì theo mặc định, người dùng đó có thể xem tất cả dữ liệu từ tất cả các luồng dữ liệu trong tài sản đó. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ định vai trò, bạn cũng có thể hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu chi phí và doanh thu khi chỉ định vai trò cho một người dùng.

Universal Analytics cho phép bạn đặt quyền truy cập ở cấp tài khoản, tài sản và/hoặc cấp chế độ xem. Nếu một người dùng có quyền truy cập vào một chế độ xem, thì người dùng đó có thể xem tất cả dữ liệu trong chế độ xem đó. Tuy nhiên, trong một tài sản, bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào các chế độ xem báo cáo khác nhau.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính