Xem URL trang đầy đủ trong báo cáo

Theo mặc định, dữ liệu trong báo cáo của bạn chỉ bao gồm URI yêu cầu và không bao gồm tên miền:

URL của trang: http://www.example.com/foldername/page.html
URI yêu cầu: /foldername/page.html
Tên miền: www.example.com

Nếu bạn muốn xem tên miền cũng như URI yêu cầu trong báo cáo của mình, hãy tạo Bộ lọc nâng cao cho chế độ xem của bạn bằng các cài đặt sau:

Loại bộ lọc: Bộ lọc tùy chỉnh > Nâng cao
Trường A: Tên máy chủ
Trích xuất A: (.*)
Trường B: URI yêu cầu
Trích xuất B: (.*)
Xuất thành: URI yêu cầu
Khối mã lệnh: $A1$B1

Lưu ý rằng việc tạo các bộ lọc ghi đè URL như được mô tả ở trên có thể ảnh hưởng đến khả năng đối sánh đúng các mục tiêu của bạn của Analytics.

Nếu đang sử dụng bộ lọc Analytics để ghi đè URL, bạn cần phải bảo đảm rằng cài đặt mục tiêu của bạn phản ánh những thay đổi này. Cũng giống như tất cả bộ lọc, bộ lọc ghi đè URL được áp dụng cho dữ liệu thô mới chuyển đến tài khoản của bạn, trước khi mục tiêu được xử lý. Kết quả là URL mục tiêu và URL kênh của bạn sẽ phản ánh định dạng cuối cùng, được ghi đè của URL. Ví dụ:

Nếu URL của trang web của bạn:

/directory/download/file.html

được ghi đè bởi bộ lọc có dạng như sau:

/download/file

khi đó, mục tiêu của bạn phải đối sánh với

/download/file không đối sánh với /directory/download/file.html

Nếu bạn sử dụng bộ lọc để ghi đè các URL xuất hiện trong báo cáo của mình (ví dụ: trong báo cáo Tất cả các trang), các liên kết trong báo cáo của bạn dựa trên các URL được viết lại có thể không hoạt động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?