Bài viết này trình bày về tài sản Universal Analytics. Loại tài sản này sẽ ngừng xử lý dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (đối với tài sản Analytics 360 là ngày 1 tháng 7 năm 2024). Hãy bắt đầu sử dụng tài sản Google Analytics 4 nếu bạn chưa từng dùng.

Phân cấp tổ chức, tài khoản, người dùng, thuộc tính và chế độ xem

Nội dung trong bài viết này:

Tổ chức

Sản phẩm và người dùng tập trung lại cùng nhau trong tổ chức. Tổ chức đại diện cho công ty và cho phép bạn truy cập vào các tài khoản sản phẩm của công ty (ví dụ: Analytics, Trình quản lý thẻ, Optimize), quản lý người dùng, quyền truy cập sản phẩm, và khả năng tích hợp trên nhiều sản phẩm. Bạn truy cập vào tổ chức của mình tại marketingplatform.google.com/home.

Tổ chức là tùy chọn, mặc dù được khuyên dùng vì những lợi ích mà tùy chọn này mang lại.

Tìm hiểu thêm về tổ chức.

Tài khoản

Tài khoản là điểm truy cập vào Analytics của bạn. Một tổ chức có thể có một hoặc nhiều tài khoản Analytics.

Bạn cần ít nhất một tài khoản để có thể có quyền truy cập vào Analytics và để có thể xác định các thuộc tính mà bạn muốn theo dõi. Bạn quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và thuộc tính như thế nào tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể sử dụng mối quan hệ một-một đối với một tài khoản/một thuộc tính, hoặc sử dụng mối quan hệ một-nhiều đối với một tài khoản/nhiều thuộc tính. Bạn có thể có nhiều tài khoản Analytics. Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký một tài khoản tại marketingplatform.google.com.

Thuộc tính

Thuộc tính là trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc thiết bị (ví dụ: thiết bị kiosk hoặc điểm bán hàng). Một tài khoản có thể chứa một hoặc nhiều thuộc tính.

Bên trong tài khoản Analytics, bạn thêm các thuộc tính mà bạn muốn thu thập dữ liệu từ đó. Khi bạn thêm thuộc tính vào tài khoản, Analytics tạo mã theo dõi mà bạn sử dụng để thu thập dữ liệu từ thuộc tính đó. Mã theo dõi chứa một ID duy nhất xác định dữ liệu từ thuộc tính đó và làm cho thuộc tính dễ dàng nhận dạng trong các báo cáo của bạn. Analytics cũng tạo một chế độ xem chưa được lọc cho mỗi thuộc tính bạn thêm vào.

Tìm hiểu thêm về việc thêm các thuộc tính vào tài khoản Analytics của bạn.

Chế độ xem

Chế độ xem là điểm truy cập cho các báo cáo; chế độ xem dữ liệu được xác định từ một thuộc tính. Bạn cấp cho người dùng quyền truy cập vào một chế độ xem để họ có thể xem các báo cáo dựa trên dữ liệu của chế độ xem đó. Thuộc tính có thể chứa một hoặc nhiều chế độ xem.

Ví dụ: bên trong một thuộc tính bạn có thể có:

  • một chế độ xem tất cả các dữ liệu cho www.example.com
  • một chế độ xem riêng lưu lượng truy cập AdWords đến www.example.com
  • một chế độ xem chỉ lưu lượng truy cập đến tên miền phụ như www.sales.example.com

Khi bạn thêm thuộc tính vào tài khoản, Analytics sẽ tạo chế độ xem đầu tiên cho thuộc tính đó. Chế độ xem đầu tiên đó không có bộ lọc và do đó sẽ bao gồm tất cả dữ liệu cho thuộc tính đó. Bạn nên để chế độ xem ban đầu này không được lọc để bạn luôn luôn có một chế độ xem trong đó bạn có thể xem tất cả các dữ liệu. Bạn có thể tạo các chế độ xem bổ sung và áp dụng bộ lọc cho chúng để mỗi chế độ xem bao gồm tập hợp con dữ liệu cụ thể mà bạn quan tâm.

Khi bạn tạo một chế độ xem, báo cáo cho chế độ xem đó sẽ hiển thị dữ liệu từ ngày tạo chế độ xem trở đi. Ví dụ: nếu bạn tạo một chế độ xem vào ngày 1 tháng 6, chế độ xem đó sẽ hiển thị dữ liệu từ ngày 1 tháng 6 trở đi, nhưng không thể báo cáo bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trước ngày 1 tháng 6.

Nếu bạn xóa một chế độ xem, khía cạnh cụ thể đó của dữ liệu sẽ mất mãi mãi. Đừng xóa chế độ xem nếu bạn nghĩ rằng có thể có lúc bạn muốn báo cáo về khía cạnh cụ thể đó của dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về việc thêm các chế độ xem vào thuộc tính Analytics của bạn.

Người dùng và quyền

Bạn thêm người dùng vào tài khoản Analytics. Bạn có thể thêm những người dùng đó ở cấp tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem; và bạn có thể hạn chế quyền truy cập của họ ở mỗi cấp. Khi bạn thêm người dùng, bạn nhận dạng người đó qua địa chỉ email đã được đăng ký trong tài khoản Google và bạn chỉ định quyền thích hợp. Tùy thuộc vào quyền mà bạn chỉ định, người dùng đó có thể quản lý những người dùng khác, thực hiện các tác vụ quản trị như tạo chế độ xem và bộ lọc bổ sung cũng như xem dữ liệu báo cáo.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
69256
false
false