Khái niệm cơ bản của AdWords

Sẵn sàng, đặt, vận hành! Chúng tôi sẽ trình bày các khái niệm cơ bản để giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của AdWords và bắt đầu quảng cáo. Tìm hiểu cách thiết lập tài khoản AdWords của bạn, điều hướng các tính năng chính và khởi chạy chiến dịch đầu tiên của bạn.