คัดลอก ย้าย หรือวางรายการในบัญชี

AdWords Editor มีวิธีคัดลอกหรือย้ายรายการจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งหลายวิธี ในการดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับรายการประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่น คำหลักหรือกลุ่มโฆษณา) ให้เข้าไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงอยู่ท้ายบทความนี้

คัดลอกหรือย้ายรายการภายในบัญชี

  1. เลือกบริบทที่เหมาะสมในมุมมองแบบต้นไม้ ซึ่งอาจเป็นชื่อบัญชีของคุณหรือแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่มีรายการซึ่งคุณต้องการย้าย ตัวอย่างเช่น ในการคัดลอกคำหลักในแคมเปญ #4 ให้เลือกแคมเปญ #4 ในมุมมองแบบต้นไม้
  2. คลิกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น หากต้องการคัดลอกคำหลัก เลือกคำหลัก
  3. เลือก 1 รายการหรือหลายรายการที่ต้องการคัดลอกหรือตัด
  4. ไปที่ เมนูแก้ไข > คัดลอกหรือตัด
  5. เลือกกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญปลายทางในมุมมองแบบต้นไม้
  6. ไปที่ เมนูแก้ไข > วาง

ลากและวาง

ในการย้ายบางสิ่งอย่างรวดเร็ว ให้เลือกรายการนั้นในมุมมองข้อมูล และลากไปยังตำแหน่งใหม่ในมุมมองแบบต้นไม้ ในการคัดลอก ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการย้ายโฆษณาแบบข้อความไปยังแคมเปญใหม่ ให้เลือกโฆษณา จากนั้นลากรายการที่คุณเลือกไปยังแคมเปญปลายทางในมุมมองแบบต้นไม้ แคมเปญเดิมจะแสดงโฆษณาเหล่านั้นเป็นลบแล้ว และแคมเปญใหม่จะแสดงโฆษณาเป็นเพิ่ม

ในการคัดลอกหรือย้ายกลุ่มโฆษณา คุณสามารถลากและวางกลุ่มโฆษณาเหล่านั้นในมุมมองแบบต้นไม้ได้

วางในหลายตำแหน่ง

  1. คัดลอกชุดรายการ (เช่น คำหลัก โฆษณา ฯลฯ)
  2. ในมุมมองแบบต้นไม้ ใช้ Ctrl + คลิก (Windows) หรือ + คลิก (Mac) เพื่อเลือกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาหลายรายการ
  3. วางรายการลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่เลือก
  4. ยืนยันกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการวางรายการ และคลิกตกลง
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร