Thông tin cập nhật về chính sách dịch vụ tài chính (tháng 7 năm 2020)

 

Kể từ tháng 7 năm 2020, Google sẽ yêu cầu những nhà quảng cáo tham gia quảng cáo các dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh hoàn tất chương trình Xác minh hoạt động kinh doanh khi nhận được yêu cầu từ Google.

Google sẽ yêu cầu những nhà quảng cáo đó cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của họ. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở mô hình kinh doanh của nhà quảng cáo, các dịch vụ do nhà quảng cáo cung cấp và mối quan hệ của họ với các thương hiệu được quảng cáo hoặc bên thứ ba.

Từng nhà quảng cáo sẽ nhận được thông báo riêng và có 21 ngày để gửi biểu mẫu xác minh. Nếu nhà quảng cáo không hoàn thành đầy đủ chương trình xác minh này, thì tài khoản của họ sẽ bị tạm ngưng và họ sẽ nhận được thông báo trước 7 ngày.

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)


 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?