Nội dung cập nhật đối với Chính sách đối sánh khách hàng (Tháng 10 năm 2018)

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách Google Ads để bổ sung thêm các yêu cầu bắt buộc các nhà quảng cáo đang sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng phải cho thấy họ có lịch sử tài khoản Google Ads đủ uy tín. Tài khoản nhà quảng cáo phải:

  • Có quá trình tuân thủ chính sách tốt
  • Có quá trình thanh toán tốt
  • Có thời gian hoạt động trong Google Ads ít nhất là 90 ngày
  • Có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động đạt mức trên 50.000 đô la Mỹ 

Các nhà quảng cáo hiện đang sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng có thể liên hệ với người quản lý tài khoản đã chỉ định hoặc Nhóm hỗ trợ của Google để kiểm tra xem liệu họ có đáp ứng các yêu cầu về lịch sử tài khoản cũng như có thể tiếp tục sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng hay không. 

Kể từ ngày 22 tháng 10, các nhà quảng cáo không đáp ứng những yêu cầu mới sẽ không thể sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng nữa. Tại thời điểm này, các chiến dịch sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng có thể ngừng chạy cho các nhà quảng cáo này.

Sau ngày 22 tháng 10, các nhà quảng cáo muốn bắt đầu sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng cần phải liên hệ với người quản lý tài khoản đã chỉ định của họ để xác định xem họ có đủ điều kiện để bật tính năng Đối sánh khách hàng cho tài khoản của mình hay không. Các nhà quảng cáo chưa từng sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng và chưa được chỉ định người quản lý tài khoản sẽ không đủ điều kiện để sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thiết lập một quy trình đăng ký cho các nhà quảng cáo đáp ứng các yêu cầu về tài khoản và muốn yêu cầu quyền sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo khi quy trình đăng ký này có hiệu lực. 


Chính sách này áp dụng toàn cầu cho tất cả các nhà quảng cáo sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng. Google sẽ cập nhật thông tin trên trang Chính sách Đối sánh khách hàng khi yêu cầu này có hiệu lực. 

(Đăng vào tháng 10 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?