Pravidlá rozšíreného overenia

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Pomocou pravidiel Googlu pre rozšírené overenie sa snažíme znížiť mieru podvodov a zabezpečiť, aby boli reklamy miestnych firiem relevantné, užitočné a viedli k pozitívnemu dojmu. Inzerenti v službe Google Ads a Miestnych službách, ktorí svoje služby propagujú v určitých odvetviach, budú musieť podstúpiť rozšírené overenie. 

V tomto článku sa dozviete o pravidlách Googlu pre rozšírené overenie. Niektoré pravidlá platia pre Google Ads aj Miestne služby, iné sa vzťahujú výlučne na inzerentov v službe Google Ads a ďalšie len na inzerentov v Miestnych službách

Kde je rozšírené overenie povinné

Google Ads a Miestne služby:

 • služby týkajúce sa garážových dvier: USA,
 • zámočnícke služby: USA a Kanada.

Pravidlá platné pre inzerentov v službe Google Ads a Miestnych službách

Poznámka: Inzerenti, ktorí svoje firmy propagujú v uvedených kategóriách a krajinách, musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

 • Miestne a federálne zákony a nariadenia: Musíte dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia o službách, ktoré poskytujete. Zároveň musíte spĺňať všetky relevantné požiadavky na udelenie licencie alebo iné regulačné podmienky. Nesiete tiež výlučnú zodpovednosť za všetky kompenzácie, licenčné a regulačné poplatky, poistné alebo akékoľvek iné súvisiace náklady a zákonné povinnosti, ktoré sa od vás ako od poskytovateľa služieb vyžadujú.
 • Vekové obmedzenia: Vy aj všetci vaši zákazníci musíte mať minimálne 18 rokov.
 • Zamestnanie: Nemôžete nikomu tvrdiť ani naznačovať, že ste zamestnancom Googlu alebo jeho spriaznených subjektov, prípadne že pre ne pracujete iným spôsobom. Vždy musíte zaistiť, aby boli všetci členovia vášho tímu riadne klasifikovaní a platení podľa príslušných pracovných práv vašej jurisdikcie.
 • Zmluvné podmienky spoločnosti Google: Prečítajte si ďalšie informácie.
 • Zmluvné podmienky rozšíreného overenia: Prečítajte si ďalšie informácie.

Inzerenti, ktorí svoje firmy propagujú v kategóriách a krajinách uvedených vyššie, musia spĺňať nasledujúce požiadavky Googlu na rozšírené overenie.

Náplň procesu rozšíreného overenia

Proces rozšíreného overenia zahŕňa kontrolu vášho účtu Google Ads (ak je to relevantné) a verejne dostupných údajov, ako sú štátne registrácie a odborné licencie, ako aj videopohovory vedené Googlom. V prípade vlastníka firmy kontrola zahŕňa preskúmanie platnosti odbornej licencie (ak je to relevantné). Na úrovni firmy kontrola zahŕňa preskúmanie platnosti jej registrácie, dôkazov o podvodných alebo zavádzajúcich obchodných praktikách a platnosti odbornej licencie (ak je to relevantné).

Kritériá overenia 

Rozhodnutia o overení sú založené na nasledujúcich kritériách:

 1. úplné, kompletné a presné odpovede na všetky otázky o overení;
 2. sprístupnenie pravdivých a aktuálnych informácií o dokumentoch vydaných štátom, ako sú odborné licencie;  
 3. dodržiavanie všetkých pravidiel služby Google Ads a rozšíreného overenia;
 4. potvrdenie o stave udelenia licencie pre vašu firmu (ak je to relevantné);
 5. žiadne dôkazy o tom, že je vaša firma zapojená do praktík, ktoré sú podvodné, klamlivé, zavádzajúce alebo iným spôsobom škodlivé pre spotrebiteľov.

Vaša firma môže stratiť kvalifikáciu aj z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý zodpovedá uvedeným kritériám overenia.

Spolupráca pri procese rozšíreného overenia

Proces rozšíreného overenia vedie Google. Keď vás bude kontaktovať, vy aj všetci zástupcovia vašej firmy musíte poskytnúť pravdivé, úplné a presné informácie. Musíte tiež súhlasiť s účasťou na videopohovore a nahrávaním daného videa.

Opätovné overenie

Po overení vašej firmy vás môžeme požiadať, aby ste raz za 12 mesiacov podstúpili opätovné overenie. O opätovné overenie vašej firmy vás môžeme požiadať aj v prípade dôležitých zmien, ako je sťahovanie na iné miesto či zmena webov.

Revízie

Google môže vykonávať revízie, aby zabezpečil dodržiavanie postupov rozšíreného overenia. Ak chcete svoju firmu udržať v dobrom stave, musíte pri všetkých revíziách plne spolupracovať.

Podávanie žiadostí o odvolanie

Google môžete kedykoľvek kontaktovať s cieľom identifikovať akékoľvek chyby a nepresnosti, prípadne inak reagovať na výsledky overenia vašej firmy. Ak vašu žiadosť zamietneme, na e‑mailovú adresu uvedenú v žiadosti dostanete e‑mailové upozornenie a budete sa môcť odvolať. Odvolať sa môžete len raz, preto vám odporúčame, aby ste si predtým dôkladne prečítali tieto pravidlá.

Ochrana súkromia

Pri spracúvaní všetkých informácií súvisiacich s overením sa Google riadi svojimi pravidlami ochrany súkromia.

Povinné sprístupnenie informácií

Informácie, ktoré poskytnete Googlu a jeho používateľom, musia byť presné, úplné a nesmú byť zavádzajúce. Požiadavky sa líšia v závislosti od obchodného modelu a zahŕňajú tieto zásady:

Presnosť informácií o cenách:

 Green check Ceny pre zákazníkov musia zahŕňať všetky príslušné poplatky, náklady na doručenie, príplatky a dane. V prípade služieb, ktorých cena sa mení, musíte uviesť rozsah bežných cien. Tento rozsah by mal vyjadrovať celkové minimálne a maximálne náklady, ktoré môžu zákazníci očakávať.

Transparentnosť a dostupnosť promo ponúk:

 Green check Kupóny, zľavy a ponuky s paušálnou sadzbou, ktoré propagujete v reklamách alebo na webe, musia obsahovať príslušný popis toho, čo ponuka (ne)zahŕňa. K tvrdeniu „Montáž nových garážových dvier za 499 €“ by ste napríklad museli uviesť podrobnosti o poskytovanom type garážových dvier a prípadných obmedzeniach ponuky.

 Green check Ponuky, služby alebo výrobky, ktoré propagujete v reklamách či na webe, by mali byť momentálne dostupné.

Presnosť firemnej identity:

 Green check Zákazníkom sa musíte predstavovať pod pravým a presným obchodným menom svojej firmy alebo odlišným registrovaným názvom firmy.

 Green check Identitu firmy musíte jasne uviesť na miestach, kde ju môžu zákazníci logicky očakávať. Názov vašej firmy by mal byť napríklad viditeľný z vonkajšej strany výkladu, ak ho máte.

 Green check Google môže v záujme overenia firemnej identity vyžadovať dokumentáciu, ako je osvedčenie o registrácii názvu firmy.

Vyhovenie žiadostiam súvisiacim s overením vašej firmy:

 Green check Príležitostne môže mať Google ďalšie otázky o vašej firme či dokumentoch. Na tieto otázky sa snažte odpovedať čo najskôr a presne.

 Green check Google od vás môže vyžadovať dokumentáciu, aby si overil adresu vašej firmy a ďalšie podrobnosti.

Zakázané praktiky

Musíte poskytovať presné informácie o službách, ktoré ponúkate. Informácie o svojej firme či poskytovaných službách nesmiete nijakým spôsobom zatajovať ani ich nesprávne uvádzať. Vaša firma okrem toho nesmie vykonávať žiadne nedôveryhodné, zavádzajúce či podvodné činnosti. Nasledujúce praktiky sú zakázané:

Klamlivé informácie:

 získavanie peňazí alebo informácií od používateľov pod falošnými či nejasnými zámienkami;

 uvádzanie identity, názvu firmy alebo kontaktných údajov, ktoré sú falošné či zámerne nekonkrétne;

 falošné tvrdenia o akreditácii, členstve v organizácii, poistení či stave udelenia licencie.

Nereálna rýchlosť reakcie:

 Textové reklamy ani vstupné stránky nesmú obsahovať tvrdenia o rýchlej reakcii, ktorých všeobecná pravdivosť je nepravdepodobná a ktoré nemožno zaručiť.

Informácie o cenách v textových reklamách:

 Textové reklamy nesmú obsahovať poplatky za servisnú návštevu ani minimálne či počiatočné ceny.

 Textové reklamy propagujúce pohotovostné či opravárenské služby nesmú obsahovať zľavy ani kupóny.

Záruky:

 Ak sa v reklamách alebo na webe zmieňujete o akejkoľvek záruke týkajúcej sa vašich služieb, rovnaká stránka musí obsahovať odkaz na relevantné zmluvné podmienky, vylúčenia a pokyny na podanie reklamácie.

Ovplyvňovanie recenzií zákazníkov:

 Recenzie zákazníkov na vaše alebo konkurenčné služby nesmiete upravovať, zasahovať do nich ani ich inak ovplyvňovať.

Neoprávnené používanie značiek a ochranných známok Googlu:

 Nesmiete bez povolenia používať logo ani ďalšie elementy značky Google. Ak chcete v rámci svojho webu alebo ďalších verejných materiálov používať niektoré prvky značky Googlu, prečítajte si príslušné pokyny na používanie značky.

Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá

Ak porušíte naše pravidlá, môžeme dočasne alebo natrvalo odvolať stav overenia vašej firmy, čím vám čiastočne alebo úplne zakážeme inzerovať na Googli. 

V takom prípade vás Google upovedomí prostredníctvom e‑mailu. Ak je možné dané porušenie napraviť, v správe vám vysvetlíme, aké zmeny musíte vykonať pred obnovením zobrazovania reklám.
 

Pravidlá platné len pre inzerentov v službe Google Ads

Záväzok poskytovať aktuálne informácie

Po overení firmy musíte Googlu ihneď oznámiť akúkoľvek zmenu okolností, ktorá by mohla ovplyvniť výsledok predchádzajúceho overenia. (Príklad: Jednej z vašich licencií vydaných štátom vyprší platnosť, licencia bude pozastavená alebo inak prestane byť aktuálna a aktívna).

Ak chcete nahlásiť zmenené okolnosti, kontaktujte Google na advancedverification@google.com. Uveďte svoje číslo zákazníka v službe Google Ads a názov firmy.

Agregátory alebo siete generujúce potenciálnych zákazníkov

Význačné a presné informácie o cenách:

 • Agregátory alebo siete generujúce potenciálnych zákazníkov musia na svojom webe jasne zverejniť bežný cenový rozsah všetkých inzerovaných služieb. Tieto informácie musia byť dobre viditeľné a zrozumiteľne vysvetlené v horných 20 % (nad záhybom) domovskej stránky a všetkých vstupných stránok webu pre počítače aj mobilné zariadenia. Uvedená informácia sa nesmie zobrazovať ako upozornenie, ktoré možno zatvoriť, a veľkosť použitého písma musí byť rovnaká alebo väčšia než v prípade väčšiny textu na stránke.

Kontaktné údaje firmy:

 • Na webe musí byť uvedená adresa sídla firmy, a to buď v päte každej stránky, alebo na stránke Kontakt, O nás či podobnej stránke.

Vyhovenie žiadostiam súvisiacim s overením vašej firmy:

 • Na požiadanie musíte Googlu poskytnúť aktuálny doklad o získaní licencie, poistení, záručnej poistke a akékoľvek iné súvisiace dokumenty.

Ak potrebujete ďalšie informácie o rozšírenom overení, kontaktujte Google na advancedverification@google.com. Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách služby Google Ads

Pravidlá platné len pre inzerentov v Miestnych službách

Vzťahy so zákazníkmi

Zákazníci, ktorým poskytujete služby, nie sú zákazníkmi Googlu. Nemôžete tvrdiť, že pracujete pre Google, ani ho zapájať do problémov so službami, ktoré sú medzi vami a zákazníkmi. V prípade sporu môže zákazník pomocou Googlu vyhľadať iného poskytovateľa služieb. Google však nebude pomáhať s riešením problémov medzi vami a zákazníkom.

Google nebude odporúčať ceny ani poplatky za služby. Nebude ani zjednávať ceny s vašimi zákazníkmi.

Za školenie, inštruktáž, monitorovanie, hodnotenie a disciplinovanie svojich pracovníkov, ktorí komunikujú so zákazníkmi, nesiete výlučnú zodpovednosť vy. Závažná či opakovaná negatívna spätná väzba od zákazníkov alebo častá neschopnosť rýchlej odpovede na ich žiadosti môže viesť k nižším hodnoteniam (vrátane prípadu, keď sa váš profil nebude vôbec zobrazovať). Mimoriadne závažné alebo opakované nevhodné správanie voči zákazníkom, ako je podvod, trestná činnosť, výrazná škoda na majetku alebo súvisiace pochybenia, môže viesť k okamžitému pozastaveniu či ukončeniu poskytovania služby.

Za rozhodnutia o tom, ktorých zákazníkov prijmete alebo odmietnete, nesiete výlučnú zodpovednosť vy. Google vaše profily zobrazí na svojej platforme. Zvyšok je už na vás.

Pripomenutie

Google vám neurčuje, ako si máte vyberať zákazníkov. Nemôžete im preto naznačovať, že vám Google nariadil, ktoré žiadosti máte prijať alebo odmietnuť. Nenaznačujte, že Google ovplyvňuje ceny alebo spôsob poskytovania vašich služieb.

Záväzok poskytovať aktuálne informácie

Po overení firmy musíte Googlu ihneď oznámiť akúkoľvek zmenu okolností, ktorá by mohla ovplyvniť výsledok predchádzajúceho overenia. (Príklad: Jednej z vašich licencií vydaných štátom vyprší platnosť, licencia bude pozastavená alebo inak prestane byť aktuálna a aktívna).

Ak chcete nahlásiť zmenené okolnosti, kontaktujte Google na verificationupdate@google.com. Uveďte svoje číslo zákazníka a názov firmy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false