Sử dụng dữ liệu trong quảng cáo được cá nhân hóa trên Google Tìm kiếm, Gmail và YouTube

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Các chính sách sau đây về việc sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất và bên thứ ba áp dụng cho quảng cáo được cá nhân hóa trên Google Tìm kiếm, Gmail và YouTube.

Tất cả những nhà quảng cáo sử dụng các tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo được cá nhân hóa cũng phải tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Dữ liệu của bên thứ nhất 

Dữ liệu của bên thứ nhất là thông tin mà bạn thu thập từ khách hàng, khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng trong khi họ tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Để được coi là dữ liệu của bên thứ nhất, thông tin phải được thu thập từ các trang web, ứng dụng, cửa hàng thực tế mà bạn sở hữu hoặc trong các tình huống khác khi mọi người tương tác trực tiếp với các sản phẩm và dịch vụ của bạn. 

Dữ liệu của bên thứ ba 

Dữ liệu của bên thứ ba là thông tin người dùng mà bạn mua hoặc lấy từ các nguồn khác.

Chính sách sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất và dữ liệu của bên thứ ba

Chúng tôi cho phép những trường hợp sau:

Sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất để tạo đối tượng cho hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo. 

Sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để phân đoạn đối tượng bên thứ nhất. Ví dụ: sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để xác định thời điểm thẻ tiếp thị lại của bạn có thể thêm khách truy cập vào danh sách tiếp thị lại.

Ví dụ: Bạn bán các gói du lịch đường biển. Bạn có thể sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để xác định những khách truy cập nào đến từ hộ gia đình có trẻ em, rồi định cấu hình thẻ tiếp thị lại của bạn để chỉ hiển thị quảng cáo cho những hộ gia đình có trẻ em.

Chúng tôi không cho phép những trường hợp sau: 

Không được phép Sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để tạo đối tượng cho hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo.

Không được phép Đặt thẻ tiếp thị lại của bạn trên các trang web hoặc ứng dụng mà bạn không sở hữu và điều hành (hoặc cho phép các trang web khác đặt thẻ tiếp thị lại của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn) nhằm mục đích tạo danh sách tiếp thị lại. 

Ví dụ: Nếu điều hành một trang web bán quần áo trẻ em, bạn không được cho phép một trang web bán xe đẩy trẻ em mà bạn không liên kết đặt thẻ tiếp thị lại của họ trên trang web của bạn, với mục đích để họ có thể tạo một danh sách tiếp thị lại gồm những người mua sản phẩm dành cho trẻ em.

Ví dụ: Bạn tạo một quảng cáo hiển thị dạng hình ảnh. Bạn không được thêm thẻ tiếp thị lại của mình vào quảng cáo đó để tạo danh sách tiếp thị lại gồm những khách truy cập vào một trang web không thuộc sở hữu của bạn.

Không được phép Chia sẻ dữ liệu người dùng giữa những nhà quảng cáo hoặc doanh nghiệp không liên kết với nhau. Điều này bao gồm việc bạn chia sẻ danh sách tiếp thị lại của mình với những nhà quảng cáo mà bạn không liên kết, và việc bạn sử dụng danh sách tiếp thị lại của những nhà quảng cáo này. 

Ví dụ: Nếu điều hành một trang web bán quần áo trẻ em, bạn không được chia sẻ danh sách tiếp thị lại gồm những khách truy cập đang tìm mua quần áo trẻ em với một nhà quảng cáo bán xe đẩy trẻ em mà bạn không liên kết.

Không được phép Sử dụng dữ liệu của một khách hàng mà bạn quản lý để tạo danh sách tiếp thị lại cho một khách hàng khác không liên kết với khách hàng đó. 

Ví dụ: Một tài khoản người quản lý có hai tài khoản được quản lý: một tài khoản dành cho trang web cho vay mua ô tô và một tài khoản dành cho trang web đại lý ô tô. Các trang web này thuộc quyền sở hữu của hai công ty riêng biệt. Tài khoản người quản lý không được chia sẻ các danh sách tiếp thị lại từ trang web cho vay mua ô tô với trang web đại lý ô tô.

Không được phép Chia sẻ danh sách trong các tài khoản được quản lý, trừ phi người dùng nhận ra mối liên kết rõ ràng về mặt thương hiệu giữa chủ sở hữu danh sách tiếp thị lại và nhà quảng cáo được chia sẻ.

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi

Xem xét trạng thái tuân thủ: Chúng tôi có thể xem xét doanh nghiệp của bạn về việc tuân thủ chính sách RLSA bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn bắt buộc phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện các hành động sửa đổi cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Nếu bạn sở hữu một tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với tài khoản được quản lý của bạn để xác minh tính tuân thủ.

Thông báo về việc không tuân thủ: Nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm chính sách về danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA), chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu bạn khắc phục. Nếu bạn không khắc phục theo yêu cầu trong khoảng thời gian quy định, chúng tôi có thể sẽ không cho phép bạn sử dụng danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn. Trong trường hợp bạn mắc lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo.

Danh sách tiếp thị lại không đủ điều kiện: Chúng tôi có thể chỉ định những danh sách tiếp thị lại vi phạm chính sách của chúng tôi là không đủ điều kiện để được sử dụng trên các sản phẩm của Google.

Vô hiệu hóa miền: Chúng tôi có thể tạm ngưng những trang web vi phạm chính sách về RLSA. Điều này có nghĩa là trang web đó không thể tiếp tục sử dụng tính năng tiếp thị lại của Google Ads hoặc các tính năng quảng cáo được cá nhân hóa khác cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Tạm ngưng tài khoản: Một tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu mắc lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi không thể chấp nhận quảng cáo từ tài khoản đó nữa. Mọi tài khoản liên quan cũng đều có thể bị tạm ngưng vĩnh viễn và tài khoản mới có thể tự động bị tạm ngưng khi thiết lập. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách này, hãy cho chúng tôi biết:
Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false