Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Bạn không được lấy dữ liệu về khách hàng hoặc khách truy cập mà bạn sử dụng trong danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm từ các bên thứ ba, và cũng không thể chia sẻ dữ liệu này với bên thứ ba.

Chính sách này chỉ áp dụng cho những nhà quảng cáo sử dụng danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA). Nếu là nhà quảng cáo sử dụng RLSA, thì bạn sẽ phải tuân thủ chính sách này ngoài các yêu cầu được mô tả trong Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu thay mặt khách hàng quản lý chiến dịch bằng cách sử dụng RLSA, bạn còn phải tuân thủ chính sách này ngoài Chính sách của Google dành cho bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng danh sách tiếp thị lại cho Chiến dịch mua sắm, hãy tham khảo bài viết về Danh sách tiếp thị lại mua sắm để biết thêm thông tin về cách quản lý danh sách của mình.

Thu thập dữ liệu

Bạn có thể thu thập dữ liệu từ khách hàng, khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng trong khi họ tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Dữ liệu phải được thu thập từ các trang web, ứng dụng, cửa hàng thực hoặc các tình huống khác khi mọi người tương tác trực tiếp với các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Loại dữ liệu này được gọi là dữ liệu bên thứ nhất. Thông tin về khách hàng và khách truy cập mà bạn mua (hoặc lấy gián tiếp từ những người khác) được gọi là dữ liệu bên thứ ba. Khi tạo danh sách tiếp thị lại để sử dụng cùng với RLSA, bạn chỉ có thể sử dụng dữ liệu được thu thập trong phạm vi bên thứ nhất. Khi sử dụng RLSA, bạn không thể sử dụng danh sách tiếp thị lại được tạo từ dữ liệu bên thứ ba.

Chia sẻ danh sách của tài khoản người quản lý

Chính sách thu thập dữ liệu ở trên áp dụng cho việc chia sẻ danh sách tiếp thị lại của tài khoản người quản lý. Nếu bạn sở hữu danh sách tiếp thị lại trong tài khoản người quản lý hoặc một tài khoản khách hàng chia sẻ danh sách tiếp thị lại với tài khoản người quản lý của bạn, thì bạn chỉ có thể chia sẻ danh sách này giữa các tài khoản được quản lý khác khi khách truy cập hiểu rằng mọi quảng cáo tùy chỉnh mà họ nhìn thấy đều xuất phát từ một trang web mà họ đã truy cập trước đó.

Ví dụ về nội dung không được phép

Dưới đây là một số ví dụ về những cách sử dụng RLSA mà chúng tôi không cho phép:

Không được phép Đặt thẻ tiếp thị lại của bạn trên các trang web hoặc ứng dụng mà bạn không sở hữu và điều hành (hoặc cho phép các trang web khác đặt thẻ tiếp thị lại của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn) nhằm mục đích tạo danh sách tiếp thị lại cho RLSA

Ví dụ: Bạn điều hành một trang web bán quần áo trẻ em. Một trang web không được liên kết bán xe đẩy trẻ em muốn đặt thẻ tiếp thị lại của họ trên trang web của bạn, để họ có thể tạo danh sách tiếp thị lại gồm những người mua sản phẩm dành cho trẻ em.

Không được phép Chia sẻ danh sách tiếp thị lại của bạn với các nhà quảng cáo khác (hoặc truy cập danh sách tiếp thị lại của một nhà quảng cáo khác) để sử dụng với RLSA

Ví dụ: Bạn điều hành một trang web bán quần áo trẻ em và chia sẻ danh sách tiếp thị lại gồm những khách truy cập tìm kiếm quần áo trẻ em với một nhà quảng cáo không được liên kết bán xe đẩy trẻ em.

Ví dụ: Bạn tạo một quảng cáo hiển thị dạng hình ảnh có chứa thẻ tiếp thị lại của mình. Danh sách tiếp thị lại mà bạn thu được sẽ dựa trên những khách truy cập vào một trang web không thuộc sở hữu của bạn.

Ví dụ: Bạn gửi email tiếp thị cho những người đã cung cấp cho bạn địa chỉ email để tham gia vào danh sách tiếp thị. Email này bao gồm thẻ tiếp thị lại của bạn.

Lưu ý: Việc xem email tiếp thị hoặc quảng cáo về doanh nghiệp không tạo thành lượt tương tác trực tiếp với các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Không được phép Sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để xác định thời điểm thẻ tiếp thị lại có thể thêm khách truy cập vào danh sách tiếp thị lại của bạn

Ví dụ: Bạn bán các gói du lịch đườngbiển. Bạn sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để xác định khách truy cập nào đến từ hộ gia đình có trẻ em và sau đó định cấu hình thẻ tiếp thị lại của bạn để chỉ phân phát quảng cáo cho các hộ gia đình có trẻ em.

Không được phép Sử dụng dữ liệu từ một khách hàng được quản lý để tạo danh sách tiếp thị lại cho một khách hàng khác

Ví dụ: Tài khoản người quản lý có 2 tài khoản được quản lý: một tài khoản dành cho trang web cho vay mua ô tô và một tài khoản dành cho trang web của đại lý ô tô. Các trang web này thuộc quyền sở hữu của hai công ty riêng biệt. Tài khoản người quản lý chia sẻ các danh sách trên trang web cho vay mua ô tô với trang web của đại lý ô tô.

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi

Xem xét trạng thái tuân thủ: Chúng tôi có thể xem xét doanh nghiệp của bạn về việc tuân thủ chính sách RLSA bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn bắt buộc phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện các hành động sửa đổi cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Nếu bạn sở hữu một tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với tài khoản được quản lý của bạn để xác minh tính tuân thủ.

Thông báo về việc không tuân thủ: Nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm chính sách RLSA, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu hành động khawcsp hục. Nếu bạn không thể thực hiện các hành động khắc phục được yêu cầu trong khoảng thời gian đã cho, bạn có thể bị tước quyền sử dụng danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hoặc quyền truy cập vào tài khoản Google AdWords có thể bị tạm ngưng. Trong trường hợp bạn mắc lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo.

Danh sách tiếp thị lại không đủ điều kiện: Chúng tôi có thể chỉ định những danh sách tiếp thị lại vi phạm chính sách của chúng tôi là không đủ điều kiện để sử dụng trên các sản phẩm của Google.

Vô hiệu hóa miền: Chúng tôi có thể tạm ngưng những trang web vi phạm chính sách RLSA. Điều này có nghĩa là trang web đó không thể sử dụng tính năng tiếp thị lại của AdWords hoặc các tính năng quảng cáo được cá nhân hóa khác cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Tạm ngưng tài khoản: Một tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu mắc lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi không thể chấp nhận quảng cáo từ tài khoản đó nữa. Mọi tài khoản liên quan cũng đều có thể bị tạm ngưng vĩnh viễn và tài khoản mới có thể tự động bị tạm ngưng khi thiết lập. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách này, hãy cho chúng tôi biết:
Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?