Policyer för Google Ads-API:et

AdWords API fasas ut den 27 april 2022. Utvecklare måste migrera till Google Ads API innan dess. Läs mer

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Utvecklare kan använda Google Ads-API:et för att bygga verktyg som hjälper annonsörer att hantera sina Google Ads-konton och kampanjer mer effektivt och kreativt. Med våra policyer vill vi säkerställa att API:et används på sätt som stöttar och förbättrar Google Ads samtidigt som annonsörerna får en transparent och konsekvent upplevelse.

Vi kan begära att få granska din användning av API:et när som helst och oavsett orsak för att säkerställa att det följer användarvillkoren för Google Ads-API:et (AdWords-API:et) samt följande policyer:


Allmänna API-policyer

Användning av Google Ads-API:et (AdWords-API:et)

Du får endast använda Google Ads-API:et (AdWords-API:et) för att skapa, hantera och rapportera om Google Ads-kampanjer.

Du får endast använda API-funktionerna på det sätt som beskrivs i din tokenansökan. If your needs change and you'd like to modify your API usage (for example, by adding creation or management functionality to a reporting tool), you need to fill out this tool change form.

Oanvända token

Google kan när som helst inaktivera ditt API-token om det inte används under 90 dagar i följd. Om ditt token inaktiveras på grund av att det inte används kan du när som helst ansöka igen.

Obligatoriska funktioner (RMF)

Obligatoriska funktioner (RMF) är de funktioner som vissa verktygsutvecklare måste erbjuda när de använder Google Ads-API:et (AdWords-API:et). RMF-funktionerna delas in i tre kategorier: funktioner för skapande, hantering och rapportering. Läs RMF-reglerna.

Din användning av Google Ads-API:et (AdWords-API:et) påverkar hur du ska följa reglerna.

Krav på funktioner
för skapande
Krav på funktioner
för hantering
Krav på funktioner
för rapportering
Fullserviceverktyg
(annonsörer, byråer och övriga tredje parter använder ditt verktyg för hela hanteringen av sina Google Ads-konton).
RMF gäller RMF gäller RMF gäller
Endast rapportering
(byråer och slutannonsörer får endast tillgång till en rapportöversikt)
RMF gäller inte RMF gäller inte RMF gäller
Endast internt bruk
(används enbart av enskilda annonsörer eller byråer. Tredje part har inte tillgång till verktyget.)
RMF gäller inte RMF gäller inte RMF gäller inte

Observera att RMF endast gäller token med standardåtkomst (se värdekalkylen för mer information om standardåtkomst).

Om ditt verktyg erbjuder mycket begränsad och specialiserad funktionalitet och inte kan användas för att skapa och hantera kampanjer, annonsgrupper och annonser kanske det inte är ett fullserviceverktyg. Då gäller inte kraven för skapande och hantering. Om du inte är säker på ifall RMF-policyn gäller ditt verktyg kan du kontakta teamet för efterlevnad av Google Ads-API:et (AdWords-API:et). Teamet avgör om ditt verktyg är ett fullserviceverktyg eller inte. Verktyget kan omprövas om funktionaliteten ändras markant.

RMF-policyn säkerställer att annonsörer har tillgång till de funktioner och den detaljerade resultatdata som finns i Google Ads oavsett vilken kombination av verktyg de använder. RMF-listan innehåller policyer så väl som dokumentation för utvecklare om varje funktion. Om du har fler frågor om kraven för en viss funktion ska du kontakta teamet för API-efterlevnad.

Om du bryter mot vår RMF-policy kan du åläggas avgifter för bristande efterlevnad och ditt token kan nedgraderas. Det här beskrivs i API-värdekalkylen.

Yppanden som krävs och övrigt ansvar

Det här avsnittet om yppanden som krävs och övrigt ansvar gäller för

  • byråer och andra tredje parter som hanterar kampanjer å slutannonsörers vägnar och tillhandahåller dessa annonsörer programvaruverktyg
  • programvaruutvecklare som tillhandahåller verktyg till byråer och tredje part.

Om du är slutannonsör eller på annat sätt använder Google Ads-API:et endast för internt bruk gäller policyerna i det här avsnittet inte för dig.

Yppanden som krävs

Spårbarhet är en av grundprinciperna Google Ads. Vi vill att annonsörerna ska förstå vilka resultat Google Ads ger dem, oavsett vilka verktyg de använder. Kraven nedan förklarar hur du ska vara transparent gentemot annonsörerna när du rapporterar om och hanterar Google Ads-data.

Yppa inkonsekvenser:
Om du tillhandahåller ett fullserviceverktyg för kunder som är slutannonsörer (och om dessa kunder också använder ditt verktyg för att hantera andra annonssystem utöver Google Ads) måste kunderna förstå skillnaderna mellan systemen innan de gör ändringar i sina konton.
 
Om man kan använda ditt API-verktyg för att massredigera, kopiera, importera eller exportera Google Ads-kampanjdata till eller från en annan annonsplattform måste du informera kunderna om inkompatibiliteter mellan plattformarna för att undvika inkonsekventa eller felaktiga dataöverföringar. Du måste erbjuda kunderna möjligheten att göra ändringar och/eller avbryta dataöverföringar för att åtgärda eller undvika sådana inkompatibiliteter.

Exempel: Anta att ditt API-verktyg låter kunderna importera data från andra annonsplattformar till Google Ads, men att den här datan inte har samma detaljnivå som Google Ads-datan (till exempel att man kan använda inriktning på postnummersnivå i Google Ads men bara på stadsnivå i den andra annonsplattformen). Du måste informera kunden om inkonsekvensen innan dataimporten är klar och erbjuda kunden möjligheten att avbryta importen eller ändra kampanjdata innan ni fortsätter.

Exempel: Anta att ditt API-verktyg låter kunderna exportera Google Ads-data till en annan annonsplattform, men att den andra plattformen definierar en viss datavariabel på ett annat sätt än Google Ads (eller inte tillgängliggör datavariabeln alls). Du måste informera kunden om inkonsekvensen innan dataexporten är klar och erbjuda kunden möjligheten att avbryta exporten eller ändra kampanjdata innan ni fortsätter.

Fördröjda data:
Om rapporteringen av Google Ads-resultatdata till slutannonsörer eller andra kunder fördröjs med mer än 24 timmar måste du tydligt informera kunderna om fördröjningen.

Googles tredjepartspolicy:
Agencies or other third parties that purchase or manage Google advertising on behalf of end-advertiser clients must comply with Google's third-party policy.

Dela och rapportera Google Ads-data och data från andra annonsplattformar:
Som byrå eller annan enhet som köper eller hanterar Google-annonsering å slutannonsörskunders vägnar måste du erhålla skriftligt samtycke från dina kunder innan du säljer, vidaredistribuerar, underlicensierar eller på annat sätt yppar eller överför data som är specifik för deras Google Ads-konton (inklusive sökord, bud, kampanjinställningar och resultatdata).

Annonsörer som använder verktyget måste få korrekt information om Google Ads, inklusive möjlighet att skilja mellan Google Ads-data och data från andra annonsplattformar. Om verktyget tillhandahåller rapporteringsdata från andra annonsplattformar måste du rapportera Google Ads-data separat från data som inte kommer från Google Ads. Om Google Ads-data är tillgänglig på en djupare detaljnivå än aggregerad data eller data från andra annonsplattformar (om Google Ads till exempel tillhandahåller geografiska rapporter på postnummersnivå men andra källor endast tillhandahåller geografiska rapporter på stads- eller regionnivå) måste du rapportera Google Ads-datan på den djupare detaljnivån. Du får rapportera aggregerad resultatdata (kombinera Google Ads-data med data som inte kommer från Google Ads) om den Google Ads-specifika datan också är lätt att komma åt.

Exempel: Om ditt verktyg tillhandahåller resultatdata om geografisk annonsering som aggregeras över flera annonsplattformar (som AdCenter, Yahoo, Yandex osv.) måste det även tillhandahålla Google Ads-rapporten för geografiskt resultat med de fält som krävs separat.

Övrigt ansvar

Funktionalitet över flera plattformar:

Policyn gällande funktionalitet över flera plattformar gäller dem som uppfyller följande krav:

  • Personer som bygger programvaruverktyg som används av slutannonsörer, byråer eller andra tredje parter som hanterar kampanjer å slutannonsörskunders vägnar.
  • Personer vars programvara låter användare kopiera, importera, exportera eller optimera kampanjinställningar över flera annonsnätverk och plattformar.

Om du är slutannonsör eller på annat sätt använder Google Ads-API:et endast för internt bruk gäller den här policyn inte för dig.

Om du låter användare av din programvara kopiera, importera, exportera eller optimera kampanjinställningar mellan Google Ads och en annan annonsplattform måste användarna kunna kopiera, importera, exportera eller optimera i valfri riktning (till exempel kopiera från Google Ads till Yahoo eller vice versa).

Exempel: Om verktyget låter användare kopiera kampanjinställningar och annan data från Google Ads samt exportera till eller optimera inställningarna för Yahoo, Bing Ads och Yandex, måste verktyget även låta användarna kopiera kampanjinställningar och annan data från dessa plattformar och exportera tillbaka till eller optimera för Google Ads.

Möjlighet för kund att välja bort:
Dina slutannonsörskunder måste ha ett snabbt och enkelt sätt att sluta använda ditt verktyg för att hantera sina Google Ads-kampanjer. Inom tre (3) arbetsdagar från det att en slutannonsörskund har meddelat dig att de slutar använda ditt verktyg måste du tillhandahålla kunden möjligheten att ta bort kopplingen mellan sina Google Ads-kampanjer och dina tjänster samt ditt utvecklartoken, och återfå exklusiv kontroll över sina Google Ads-konton.

Datasäkerhet:
Du måste vidta alla skäliga åtgärder för att alltid lagra annonsörernas Google Ads-API-data i en säker miljö enligt allmänt accepterade säkerhetsstandarder för företagsdata. Dessutom ska all data som överförs via Google Ads-API:et säkras med minst 128 bitars SSL-kryptering. Överföringar som görs direkt med Google ska vara minst lika säkra som protokollet som accepteras av Google Ads-API-servrarna.

Förbjudna metoder

Extrahera data från TargetingIdeaService eller TrafficEstimatorService

TargetingIdeaService (TIS) och TrafficEstimatorService (TES) hjälper annonsörer och byråer att skapa programmatiska sökord och optimera sina Google Ads-sökord och -budstrategier. Du får inte samla in data från TIS eller TES för några andra syften än att skapa och hantera Google Ads-kampanjer. If you're an advertising agency or an Independent Google Ads Developer and would like to give your clients access to TIS or TES data through your external API tool, you need to meet all of the Required Minimum Functionality requirements (campaign creation, management, and reporting).

Extrahera data från Google Sök eller köpa extraherad data

Du får inte extrahera data från Googles sidor med sökresultat eller andra Google-tjänster, och du får inte indirekt erhålla extraherad data från någon tredje part. Om du avser att publicera en rapport med sökdata som erhålls från legitima källor som inte är Google måste rapporten yppa datans källa och de specifika metoder som använts för att erhålla datan.

Tilläggstoken

Om du tillhandahåller slutannonsörer eller andra tredjepartskunder verktyg får du inte kräva att de ansöker om en egen Google Ads-API-token för att kunna använda ditt verktyg. Slutannonsörers ansökan om sådana token avslås.

Vi tilldelar i allmänhet endast en Google Ads-API-token per företagsenhet. Om du behöver fler än en ska du kontakta oss.

Tillåta automatisk användning av din API-token

Du får inte tillåta att byråer, slutannonsörer eller annan tredje part använder din Google Ads-API-token (eller ditt eget API) på ett sätt som gör att dessa tredje parter kan undvika att ansöka om ett eget Google Ads-API-token. All automatisk eller programmatisk användning av Google Ads av byråer eller slutannonsörskunder kräver att de använder en egen Google Ads-API-token. Du får inte ge indirekt åtkomst till din API-token via API:er som du tillhandahåller. Slutanvändare av ditt verktyg måste logga in manuellt för att använda verktyget, och inte ha automatisk åtkomst, för att göra manuella eller programmatiska ändringar i sina konton.

Exempel: Om du tillhandahåller byråer och slutannonsörer ett verktyg som licensierar programvara för annonshantering får du inte utveckla ett eget API som ger kunderna åtkomst till Google Ads-API:et via automatiska eller programmatiska datorskript.

Observera att policyn inte begränsar din egen användning av Google Ads-API:et på ett programmatiskt eller automatiskt sätt. Den hindrar dig från att ge tredje part åtkomst till Google Ads-API:et på ett programmatiskt eller automatiskt sätt med din API-token (istället för att ansöka om en egen API-token).

Brott mot Google Ads-policyerna

Som användare av Google Ads-API:et måste du och alla som använder ditt verktyg (t.ex. annonsörer som är slutanvändare) följa Google Ads-policyerna och användarvillkoren för Google Ads.

Exempel: Om förvaltarkontot som är kopplat till din utvecklartoken för Google Ads-API:et stängs av på grund av policyöverträdelser måste du omedelbart åtgärda det avstängda kontot om du vill fortsätta använda Google Ads-API:et.

Oauktoriserad användning av Googles varumärken

As a user of the Google Ads API, you must comply with Google's brand-usage guidelines.

Exempel: Ditt Google Ads-API-verktyg får inte kopiera utseendet och känslan i Google Ads-användargränssnittet, eller på annat sätt få användarna att tro att ditt verktyg är en Google-produkt.

Störa Googles verksamhet

Google kan övervaka och granska all Google Ads-API-aktivitet för att säkerställa efterlevnad av användarvillkoren och dessa policyer. Du får inte störa sådan övervakning eller granskning och får inte på något annat sätt dölja din Google Ads-API-aktivitet. Alla störningar anses utgöra ett brott mot dessa policyer.

Din Google Ads-API-klient (som den definieras i användarvillkoren) får inte på något sätt störa eller försöka störa Google Ads-API:ets funktion. Samtliga Google Ads-API-klienter måste skicka sitt tilldelade utvecklartoken till Google enligt vad som anges i specifikationerna för Google Ads-API:et.

Policytillämpning

Kontaktuppgifter

Dina aktuella kontaktuppgifter måste alltid finnas i API-centret i ditt MCC-konto. Vi rekommenderar att du anger ett alias (med alla relevanta API-kontakter) som kontaktpersonens e-postadress. E-postadressen som finns i API-centret är det primära kontaktsättet för frågor som har att göra med efterlevnad. Att inte svara på begäranden eller meddelanden från API-teamet kan utgöra ett brott mot dessa policyer och kan leda till att din status nedgraderas från standardåtkomst till grundläggande åtkomst eller att din API-token sägs upp. På begäran måste du även tillhandahålla ytterligare kontaktuppgifter efter behov.

Demonstrationskonto

På Googles begäran måste du tillhandahålla ett demonstrationskonto för ditt API-verktyg inom sju (7) dagar från begäran. Demonstrationen måste vara en liveversion av ditt verktyg eller en demonstration med samma funktionalitet som liveversionen som låter oss granska efterlevnaden av våra policyer. Att inte tillhandahålla ett demonstrationskonto eller att försöka tillhandahålla ett falskt konto i ditt liveverktyg utgör ett brott mot dessa policyer.

Meddelanden om överträdelser och avgifter för bristande efterlevnad

Om du bryter mot dessa policyer skickar Google ett meddelande till den e-postadress som är registrerad i ditt Google Ads-API-konto. Du kan få möjlighet att åtgärda överträdelserna utan påföljd under en viss tidsperiod. Google kan varna dig innan vi debiterar avgifter för bristande efterlevnad enligt avgifterna i värdekalkylen för Google Ads-API:et.

Om du bryter mot policyerna kan detta leda till ytterligare påföljder som nedgradering av din status från standardåtkomst till grundåtkomst, att vi tillämpar andra kvotgränser på din användning av Google Ads-API:et eller att vi stänger av din token för Google Ads-API:et.

Kontakta oss

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false