Policyer gällande Google Ads-/AdWords-API:et

AdWords API fasas ut den 27 april 2022. Utvecklare måste migrera till Google Ads API innan dess. Läs mer

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Utvecklare kan använda Google Ads-/AdWords-API:et för att bygga verktyg som hjälper annonsörer att hantera sina Google Ads-konton och kampanjer mer effektivt och kreativt. Våra policyer säkerställer att API:et används på sätt som stöttar och förbättrar Google Ads samtidigt som annonsörerna får en transparent och konsekvent upplevelse.

Vi kan begära att granska din användning av API:et när som helst och oavsett orsak för att säkerställa att det följer användarvillkoren för Google Ads-/AdWords-API:et och följande policyer:


Allmänna API-policyer

Användning av Google Ads-/AdWords-API:et

Du får använda Google Ads-/AdWords-API:et endast för att skapa, hantera och rapportera Google Ads-kampanjer.

Du får använda API-funktionerna endast på det sätt som beskrivs i din token-ansökan. Om dina behov ändras och du vill justera din API-användning (till exempel genom att lägga till funktionalitet för att skapa eller hantera kampanjer i ett rapporteringsverktyg) måste du fylla i det här formuläret för verktygsändring.

Oanvända token

Google kan när som helst inaktivera din API-token om den inte används under 90 dagar i följd. Om din token inaktiveras på grund av att den inte har använts kan du ansöka på nytt när som helst.

Obligatoriska funktioner (RMF)

Obligatoriska funktioner (RMF, Required Minimum Functionality) avser de funktioner som vissa verktygsutvecklare måste erbjuda när de använder Google Ads-/AdWords-API:et. RMF-funktionerna är indelade i tre kategorier: funktioner för att skapa, hantera och rapportera. Läs RMF-reglerna.

Din användning av Google Ads-/AdWords-API:et påverkar hur du ska följa dessa regler.

  Krav på funktioner
för att skapa
Krav på funktioner
för att hantera
Krav på funktioner
för att rapportera
Fullserviceverktyg
(annonsörer, byråer och övrig tredje part använder ditt verktyg för hela hanteringen av sina Google Ads-konton)
RMF gäller RMF gäller RMF gäller
Endast rapportering
(byråer och slutannonsörer får endast åtkomst till en rapportöversikt)
RMF gäller inte RMF gäller inte RMF gäller
Endast internt bruk
(verktyget används endast av enskilda annonsörer eller byråer och är inte tillgängligt för tredje part)
RMF gäller inte RMF gäller inte RMF gäller inte

Observera att RMF endast gäller token med standardåtkomst (se värdekalkylen för mer information om standardåtkomst).

Om ditt verktyg erbjuder mycket begränsad och specialiserad funktionalitet och inte kan användas för att skapa och hantera kampanjer, annonsgrupper och annonser kanske det inte är ett fullserviceverktyg. Då gäller inte kraven för att skapa och hantera kampanjer. Om du inte är säker på ifall ditt verktyg omfattas av RMF-policyn kan du kontakta teamet för Google Ads-/AdWords-API-efterlevnad. De avgör om ditt verktyg är ett fullserviceverktyg eller inte. Verktyget kan omprövas om funktionaliteten ändras markant.

RMF-policyn säkerställer att annonsörer har tillgång till de funktioner och den detaljerade resultatdata som finns i Google Ads oavsett vilken kombination av verktyg de använder. RMF-listan innehåller policyer och dokumentation för utvecklare om varje funktion. Om du har frågor om de specifika kraven för en viss funktion kan du kontakta teamet för API-efterlevnad.

Om du bryter mot vår RMF-policy kan du åläggas avgifter för bristande efterlevnad och din token kan nedgraderas enligt beskrivningen i API-värdekalkylen.

Upplysningar som krävs och övriga skyldigheter

Det här avsnittet om upplysningar som krävs och övriga skyldigheter gäller följande grupper:

  • byråer och annan tredje part som hanterar kampanjer för slutannonsörers räkning och som tillhandahåller programvaruverktyg till sådana annonsörer
  • programvaruutvecklare som tillhandahåller verktyg till byråer och tredje part

Om du är slutannonsör eller på annat sätt använder Google Ads-/AdWords-API:et endast för internt bruk gäller policyerna i detta avsnitt inte dig.

Upplysningar som krävs

Ansvarsskyldighet är en av grundprinciperna i Google Ads. Vi vill att annonsörerna ska förstå vilka resultat Google Ads ger dem, oavsett vilka verktyg de använder. Här beskriver vi våra krav på transparens gentemot annonsörer när du rapporterar och hanterar Google Ads-data.

Upplysning om inkonsekvens: Om du tillhandahåller ett fullserviceverktyg till slutannonsörskunder (och om dessa kunder också använder ditt verktyg för att hantera andra annonssystem än Google Ads) måste kunderna förstå skillnaderna mellan systemen innan de gör ändringar i sina konton.

Om ditt API-verktyg innehåller funktioner för att massredigera, kopiera, importera eller exportera Google Ads-kampanjdata till eller från en annan annonsplattform måste du informera dina kunder om inkompatibilitet mellan plattformarna för att undvika inkonsekvent eller felaktig dataöverföring. Du måste erbjuda kunderna möjligheten att göra ändringar och/eller avbryta dataöverföring för att åtgärda eller undvika sådan inkompatibilitet.

Exempel: Anta att ditt API-verktyg låter kunder importera data från andra annonsplattformar till Google Ads, men att denna data inte har samma detaljnivå som Google Ads-data (till exempel att man kan använda inriktning på postnummernivå i Google Ads men bara på ortsnivå på den andra annonsplattformen). Du måste informera kunderna om denna inkonsekvens innan dataimporten slutförs och erbjuda möjlighet att avbryta importen eller redigera kampanjdata innan de fortsätter.

Exempel: Anta att ditt API-verktyg låter kunder exportera Google Ads-data till en annan annonsplattform, men att den andra plattformen definierar en viss datavariabel på ett annat sätt än Google Ads (eller inte gör datavariabeln tillgänglig alls). Du måste informera kunderna om denna inkonsekvens innan dataexporten slutförs och erbjuda möjligheten att avbryta exporten eller redigera kampanjdata innan de fortsätter.

Försenad data: Om din rapportering av resultatdata från Google Ads visas med mer än 24 timmars fördröjning för slutannonsörer eller andra kunder måste du tydligt upplysa om detta.

Googles tredjepartspolicy: Byråer och andra tredjepartsföretag som köper eller hanterar Google-annonser för en slutannonsörskunds räkning måste följa Googles tredjepartspolicy.

Dela och rapportera Google Ads-data och data från andra annonseringsplattformar: Om du representerar en byrå eller en annan juridisk person som köper eller hanterar Google-annonser för slutannonsörskunders räkning måste du inhämta skriftligt tillstånd från kunden innan du säljer, vidaredistribuerar, underlicensierar eller på annat sätt lämnar ut eller överför data som är specifik för kundens Google Ads-konto (inräknat sökord, bud, kampanjinställningar och resultatdata).

Annonsörer som använder verktyget måste ges korrekt information om Google Ads, inklusive möjligheten att skilja mellan Google Ads-data och data från andra annonsplattformar. Om ditt verktyg tillhandahåller rapporteringsdata från andra annonsplattformar måste du rapportera Google Ads-data separat från annan data. Om Google Ads-data är tillgänglig på större detaljnivå än samlad data eller data från andra annonsplattformar (till exempel om Google Ads tillhandahåller geografiska rapporter på postnummernivå men andra källor endast tillhandahåller geografiska rapporter på orts- eller regionnivå) måste du rapportera Google Ads-data på den djupare detaljnivån. Du får rapportera samlad resultatdata (kombinera Google Ads-data med annan data) om också Google Ads-specifik data tillhandahålls på en lättillgänglig plats.

Exempel: Om ditt verktyg tillhandahåller resultatdata om geografisk annonsering som samlas från flera annonsplattformar (till exempel AdCenter, Yahoo och Yandex) måste det även separat tillhandahålla Google Ads-rapporten för geografiskt resultat med obligatoriska fält.

Övriga skyldigheter

Funktionalitet på flera plattformar:

Policyn gällande funktionalitet på flera plattformar avser användare som uppfyller följande krav:

  • personer som utvecklar programvaruverktyg som används av slutannonsörer, byråer eller annan tredje part som hanterar kampanjer för slutannonsörskunders räkning
  • personer vars programvara låter användare kopiera, importera, exportera eller optimera kampanjinställningar på olika annonsnätverk och plattformar

Om du är slutannonsör eller på annat sätt använder Google Ads-/AdWords-API:et endast för internt bruk gäller denna policy inte dig.

Om du låter användare av din programvara kopiera, importera, exportera eller optimera kampanjinställningar mellan Google Ads och en annan annonsplattform måste användarna kunna kopiera, importera, exportera eller optimera i valfri riktning (till exempel kopiera från Google Ads till Yahoo eller tvärtom).

Exempel: Om ditt verktyg låter användare kopiera kampanjinställningar och annan data från Google Ads och optimera eller exportera dessa inställningar till Yahoo, Bing Ads och Yandex, måste verktyget även låta användare kopiera kampanjinställningar och annan data från dessa plattformar och optimera eller exportera tillbaka till Google Ads.

Möjlighet att välja bort verktyget:
Dina slutannonsörskunder måste ges ett snabbt och enkelt sätt att sluta använda ditt verktyg för att hantera sina Google Ads-kampanjer. Inom tre arbetsdagar från det att en slutannonsörskund har meddelat dig att de slutar använda ditt verktyg måste du ge kunden möjlighet att koppla bort sina Google Ads-kampanjer från dina tjänster och din utvecklartoken samt återfå exklusiv kontroll över sina Google Ads-konton.

Datasäkerhet:
Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att alltid lagra annonsörers Google Ads-/AdWords-API-data i en säker miljö enligt allmänt godtagbara säkerhetsstandarder för företagsdata. Dessutom ska all data som överförs via Google Ads-/AdWords-API:et skyddas med minst 128-bitars SSL-kryptering. Överföringar som görs direkt till Google ska vara minst lika säkra som protokollet som godtas av Google Ads-/AdWords-API-servrarna.

Förbjudna metoder

Skrapa data från TargetingIdeaService eller TrafficEstimatorService

TargetingIdeaService (TIS) och TrafficEstimatorService (TES) hjälper annonsörer och byråer att skapa programmatiska sökord och optimera sina Google Ads-sökord och Google Ads-budstrategier. Du får inte samla in data från TIS eller TES för några andra syften än att skapa och hantera Google Ads-kampanjer. Om du representerar en reklambyrå eller är en fristående Google Ads-utvecklare och vill ge dina kunder åtkomst till TIS- eller TES-data via ditt externa API-verktyg måste du uppfylla alla krav på obligatoriska funktioner (RMF) (skapa, hantera och rapportera kampanjer).

Extrahera data från Google Sök eller köpa skrapad data

Du får inte skrapa data från Googles sökresultatsidor eller andra tjänster från Google. Du får inte heller indirekt erhålla skrapad data från tredje part. Om du avser att publicera en rapport med sökdata som erhålls från legitima källor som inte är Google måste rapporten innehålla information om datakällan och de specifika metoder för datainsamling som användes.

Tilläggstoken

Om du tillhandahåller verktyg till slutannonsörer eller andra tredjepartskunder får du inte kräva att de ansöker om en egen Google Ads-/AdWords-API-token för att kunna använda ditt verktyg. Slutannonsörers ansökan om sådana token avslås.

Vanligtvis tilldelar vi en enstaka Google Ads-/AdWords-API-token per företag. Kontakta oss om du behöver fler än en.

Tillåta automatisk användning av din API-token

Du får inte tillåta att byråer, slutannonsörer eller annan tredje part använder din Google Ads-/AdWords-API-token (eller ditt eget API) på ett sätt som gör att sådan tredje part kan undvika att ansöka om en egen Google Ads-/AdWords-API-token. All automatisk eller programmatisk användning av Google Ads av byråer eller slutannonsörskunder kräver att de använder en egen Google Ads-/AdWords-API-token. Du får inte ge indirekt åtkomst till din API-token via API:er som du tillhandahåller. Slutanvändare av ditt verktyg måste logga in manuellt för att använda verktyget, inte ha automatisk åtkomst, för att göra manuella eller programmatiska ändringar i sina konton.

Exempel: Om du är en verktygsutvecklare och licensierar byråer och slutannonsörer programvara för annonshantering, får du inte utveckla ett eget API som ger kunderna åtkomst till Google Ads-/AdWords-API:et via automatiska eller programmatiska datorskript.

Observera att denna policy inte begränsar din egen användning av Google Ads-/AdWords-API:et på ett programmatiskt eller automatiskt sätt. Policyn hindrar dig från att ge tredje part åtkomst till Google Ads-/AdWords-API:et på ett programmatiskt eller automatiskt sätt med din API-token (i stället för att ansöka om en egen API-token).

Överträdelse av Google Ads-policyer

Som användare av Google Ads-/AdWords-API:et måste du och alla som använder ditt verktyg (till exempel slutannonsörer) följa Google Ads-policyerna och användarvillkoren för Google Ads.

Exempel: Om förvaltarkontot som är kopplat till din Google Ads-/AdWords-API-utvecklartoken stängs av på grund av policyöverträdelser måste du omedelbart åtgärda det avstängda kontot om du vill fortsätta använda Google Ads-/AdWords-API:et.

Otillåten användning av Googles varumärken

Som Google Ads-/AdWords-API-användare måste du följa Googles riktlinjer för varumärkesanvändning.

Exempel: Ditt Google Ads-/AdWords-API-verktyg får inte kopiera Google Ads-användargränssnittets utseende eller på annat sätt få användare att tro att ditt verktyg är en Google-produkt.

Störa Googles verksamhet

Google kan övervaka och granska all Google Ads-/AdWords-API-aktivitet för att säkerställa efterlevnad av användarvillkoren och dessa policyer. Du får inte störa sådan övervakning eller granskning och får inte på något annat sätt dölja din Google Ads-/AdWords-API-aktivitet. Alla störningar betraktas som en överträdelse av dessa policyer.

Din Google Ads-/AdWords-API-klient (så som den definieras i användarvillkoren) får inte på något sätt störa eller försöka störa Google Ads-/AdWords-API:ets funktion. Samtliga Google Ads-/AdWords-API-klienter måste skicka sin tilldelade utvecklartoken till Google enligt specifikationerna för Google Ads-/AdWords-API:et.

Policytillämpning

Kontaktuppgifter

Dina aktuella kontaktuppgifter måste alltid finnas i API-centret i ditt MCC-konto. Vi rekommenderar att du anger ett alias (med alla relevanta API-kontakter) som kontaktpersonens e-postadress. E-postadressen i API-centret är den primära kontaktmetoden för frågor rörande efterlevnad. Att inte svara på förfrågningar eller aviseringar från API-teamet utgör en överträdelse av dessa policyer och kan leda till att din status nedgraderas från standardåtkomst till grundläggande åtkomst eller att din API-token sägs upp. På begäran måste du även tillhandahålla ytterligare kontaktuppgifter vid behov.

Demokonto

På begäran från Google måste du tillhandahålla ett demokonto till ditt API-verktyg inom sju dagar. Demokontot måste vara en lanserad version av ditt verktyg eller en demo med samma funktionalitet som den lanserade versionen så att vi kan granska efterlevnaden av våra policyer. Att inte tillhandahålla ett demokonto eller att försöka tillhandahålla ett falskt konto i ditt lanserade verktyg utgör en överträdelse av dessa policyer.

Meddelanden om överträdelser och avgifter för bristande efterlevnad

Om du bryter mot dessa policyer skickar Google ett meddelande till den e-postadress som är registrerad i ditt Google Ads-/AdWords-API-konto. Du kan få möjlighet att åtgärda överträdelserna utan påföljd under en viss tidsperiod. Google kan skicka en varning innan vi debiterar avgifter för bristande efterlevnad enligt värdekalkylen för Google Ads-/AdWords-API:et.

Överträdelse av dessa policyer kan leda till ytterligare påföljder, som nedgradering av din status från standardåtkomst till grundåtkomst, tillämpning av andra kvotgränser på din användning av Google Ads-/AdWords-API:et eller uppsägning av din Google Ads-/AdWords-API-token.

Kontakta oss

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
73067
false
false