Google Ads API-beleid

Met de Google Ads API kunnen ontwikkelaars tools maken waarmee adverteerders hun Google Ads-accounts en -campagnes op een efficiëntere en creatievere manier kunnen beheren. Ons beleid is erop gericht ervoor te zorgen dat de API wordt gebruikt op een manier die Google Ads ondersteunt en verbetert, en die adverteerders tegelijkertijd een transparante en consistente ervaring biedt.

We kunnen uw gebruik van de API op elk gewenst moment en om welke reden dan ook beoordelen om te controleren of u aan de Voorwaarden en bepalingen van de Google Ads API en de volgende beleidsrichtlijnen voldoet:


Algemeen API-beleid

Gebruik van de Google Ads API

U mag de Google Ads API uitsluitend gebruiken om Google Ads-campagnes te maken, te beheren en hierover te rapporteren.

U mag de functies van de API alleen gebruiken op de manier die wordt beschreven in uw tokenaanvraag. Als uw wensen veranderen en u het gebruik van de API wilt aanpassen (door bijvoorbeeld functionaliteit voor maken of beheren aan een rapportagetool toe te voegen), moet u dit formulier voor het wijzigen van tools invullen.

Ongebruikte tokens

Google kan uw API-token uitschakelen als u deze gedurende 90 opeenvolgende dagen niet gebruikt. Als uw token wordt uitgeschakeld omdat deze niet is gebruikt, kunt u op elk gewenst moment een nieuwe aanvraag indienen.

Vereiste minimale functionaliteit

De vereiste minimale functionaliteit (Required Minimum Functionality, RMF) heeft betrekking op de functionaliteit die bepaalde toolontwikkelaars moeten bieden wanneer ze gebruikmaken van de Google Ads API. RMF-functies worden in drie categorieën ingedeeld: functies voor maken, functies voor beheer en rapportagefuncties. Lees de RMF-regels.

De mate waarin u deze regels moet naleven, is afhankelijk van de manier waarop u de Google Ads API gebruikt:

Functies voor maken
Vereisten
Functies voor beheer
Vereisten
Rapportagefuncties
Vereisten
Allesomvattende tool
(Adverteerders, bureaus en andere derden gebruiken uw tool om hun Google Ads-accounts volledig te beheren.)
RMF is van toepassing RMF is van toepassing RMF is van toepassing
Alleen rapportage
(U stelt alleen een rapportagedashboard beschikbaar aan bureaus en eindadverteerders.)
RMF is niet van toepassing RMF is niet van toepassing RMF is van toepassing
Alleen voor intern gebruik
(De tool wordt alleen door individuele adverteerders of bureaus gebruikt; derden hebben er geen toegang toe.)
RMF is niet van toepassing RMF is niet van toepassing RMF is niet van toepassing

Houd voor ogen dat RMF alleen van toepassing is op tokens met standaardtoegang (raadpleeg het overzicht van tarieven voor meer informatie over standaardtoegang).

Als uw tool een zeer beperkte en gespecialiseerde functionaliteit biedt, en u deze niet kunt gebruiken voor het maken en beheren van campagnes, advertentiegroepen en advertenties, kan de tool wellicht niet worden gekwalificeerd als allesomvattende tool. In dit geval is de RMF voor maken en beheren niet van toepassing. Als u niet zeker weet of het RMF-beleid van toepassing is op uw tool, kunt u contact opnemen met het team voor naleving van de Google Ads API . Het team voor naleving van de Google Ads API bepaalt of uw tool al dan niet een allesomvattende tool is. Uw tool kan opnieuw worden geëvalueerd als de functionaliteit aanzienlijk is gewijzigd.

Het RMF-beleid garandeert dat adverteerders toegang hebben tot de functies en de uitgebreide prestatiegegevens van Google Ads, ongeacht de combinatie van tools die ze gebruiken. De RMF-lijst bevat beleidsregels en documentatiebronnen voor ontwikkelaars met betrekking tot elke functie. Als u nog vragen heeft over de specifieke vereisten voor een bepaalde functie, neemt u contact op met het team voor API-naleving.

Als u ons RMF-beleid schendt, bent u mogelijk kosten voor niet-naleving verschuldigd en wordt uw token wellicht gedowngraded, zoals beschreven in het overzicht van API-tarieven.

Vereiste openbaarmaking en overige verantwoordelijkheden

Dit gedeelte over vereiste openbaarmaking en overige verantwoordelijkheden is van toepassing op:

  • bureaus en andere derden die campagnes beheren namens eindadverteerders en die softwareprogramma's aan deze adverteerders leveren,
  • software-ontwikkelaars die tools leveren aan bureaus en derden.

Als u een eindadverteerder bent of de Google Ads API alleen voor interne doeleinden gebruikt, zijn de beleidsregels in dit gedeelte niet op u van toepassing.

Vereiste openbaarmaking

Verantwoordingsplicht is een kernprincipe van Google Ads. We willen dat adverteerders, ongeacht de tool die ze gebruiken, inzicht krijgen in hoe goed Google Ads voor hen presteert. Hieronder wordt uitgelegd op welke wijze u transparant moet zijn ten opzichte van adverteerders wanneer u hun Google Ads-gegevens beheert en hierover rapporteert.

Transparantie met betrekking tot inconsistenties:
Als u een allesomvattende tool levert aan eindadverteerders (en als deze adverteerders uw tool ook gebruiken om andere advertentiesystemen dan Google Ads te beheren), moeten uw klanten de verschillen tussen de systemen begrijpen voordat ze wijzigingen aanbrengen in hun accounts.
 
Als uw API-tool functies biedt voor het in bulk bewerken, kopiëren, importeren of exporteren van Google Ads-campagnegegevens naar of uit een ander advertentieplatform, moet u uw klanten op transparante wijze inlichten over eventuele incompatibiliteit tussen de diverse platforms, zodat inconsistente of foutieve gegevensoverdracht kan worden voorkomen. Bovendien moet u uw klanten de mogelijkheid bieden om aanpassingen te maken en/of een gegevensoverdracht te annuleren ter voorkoming of oplossing van dergelijke incompatibiliteit.

Voorbeeld: stel dat klanten met uw API-tool gegevens die niet uit Google Ads afkomstig zijn, in Google Ads kunnen importeren, maar dat deze niet-Google Ads-gegevens niet met dezelfde gedetailleerdheid worden geïmporteerd als Google Ads-gegevens. (Met het andere advertentieplatform is bijvoorbeeld alleen targeting op woonplaats mogelijk, terwijl u met Google Ads ook postcodes kunt targeten.) U moet uw klant op deze inconsistentie wijzen voordat de gegevensimport is voltooid en hem in staat stellen de import te annuleren of de campagnegegevens aan te passen voordat hij verdergaat.

Voorbeeld: stel dat klanten met uw API-tool gegevens uit Google Ads in een ander advertentieplatform kunnen importeren, maar dat dit platform een bepaalde gegevensvariabele anders definieert dan Google Ads (of deze variabele in het geheel niet ondersteunt). U moet uw klant op deze incompatibiliteit wijzen voordat de gegevensexport is voltooid en hem in staat stellen de export te annuleren of de campagnegegevens aan te passen voordat hij verdergaat.

Vertraagde gegevens:
Als uw rapportage van Google Ads-prestatiegegevens aan eindadverteerders of andere klanten met meer dan 24 uur is vertraagd, moet u uw klanten hier op duidelijke wijze over inlichten.

Google-beleid voor derden:
Bureaus en andere derden die namens eindadverteerders Google-advertenties aanschaffen of beheren, moeten voldoen aan het Google-beleid voor derden.

Google Ads-gegevens en gegevens uit andere advertentieplatforms delen en hierover rapporteren:
Als u als bureau of andere entiteit namens eindadverteerders Google-advertenties aanschaft of beheert, moet u schriftelijke toestemming van uw klanten ontvangen voordat u gegevens die specifiek zijn voor hun Google Ads-accounts (waaronder zoekwoorden, biedingen, campagne-instellingen en prestatiegegevens), verkoopt, herdistribueert, er sublicenties voor verleent of op enige andere wijze openbaar maakt.

Bovendien moeten adverteerders die uw tool gebruiken, nauwkeurig worden geïnformeerd over Google Ads, waaronder de mogelijkheid om Google Ads-gegevens en gegevens uit andere advertentieplatforms van elkaar te kunnen onderscheiden. Als uw tool ook rapportagegegevens uit andere advertentieplatforms biedt, moet u deze niet-Google Ads-gegevens afzonderlijk van de Google Ads-gegevens rapporteren. Als er Google Ads-gegevens beschikbaar zijn op een gedetailleerder niveau dan de verzamelde gegevens of de gegevens uit andere advertentieplatforms, moet u de Google Ads-gegevens op het gedetailleerdere niveau rapporteren (andere bronnen bieden bijvoorbeeld alleen geografische rapportage op woonplaats- of provincieniveau, terwijl in Google Ads ook geografische rapportage op postcodeniveau mogelijk is). Rapportage van verzamelde prestatiegegevens (een combinatie van Google Ads-gegevens en gegevens die niet afkomstig zijn uit Google Ads) is toegestaan, mits de Google Ads-specifieke gegevens ook afzonderlijk op een eenvoudig toegankelijke locatie beschikbaar zijn.

Voorbeeld: als uw tool verzamelde prestatiegegevens voor geografische targeting biedt die zijn verzameld op meerdere advertentieplatforms (zoals AdCenter, Yahoo, Yandex, enz.), moet het Google Ads-rapport 'Geografische prestaties' met alle verplichte velden ook afzonderlijk beschikbaar zijn.

Overige verantwoordelijkheden

Functionaliteit op meerdere platforms:

Dit beleid inzake functionaliteit op meerdere platforms is van toepassing op:

  • personen die softwaretools maken die worden gebruikt door eindadverteerders of door bureaus en andere derden die campagnes beheren namens eindadverteerders,
  • personen die software ontwikkelen waarmee gebruikers campagne-instellingen tussen verschillende advertentienetwerken en platforms kunnen uitwisselen door te kopiëren, te importeren, te exporteren of te optimaliseren.

Als u een eindadverteerder bent of de Google Ads API alleen voor interne doeleinden gebruikt, is dit beleid niet op u van toepassing.

Als u gebruikers van uw software de mogelijkheid wilt bieden om campagne-instellingen tussen Google Ads en andere advertentieplatforms uit te wisselen (door te kopiëren, te importeren, te exporteren of te optimaliseren), moeten gebruikers dit in elke gewenste richting kunnen doen (als ze gegevens kunnen kopiëren van Google Ads naar Yahoo, moeten ze ook gegevens van Yahoo naar Google Ads kunnen kopiëren).

Voorbeeld: als gebruikers met uw tool campagne-instellingen en andere gegevens uit Google Ads kunnen kopiëren en ter optimalisatie naar Yahoo, Bing Ads of Yandex kunnen exporteren, moet uw tool gebruikers ook de mogelijkheid bieden om campagne-instellingen en andere gegevens uit deze platforms te kopiëren en ze vervolgens ter optimalisatie weer naar Google Ads te exporteren.

Afmelding door klanten:
Eindadverteerders moeten het gebruik van uw tool voor beheer van hun Google Ads-campagnes, snel en eenvoudig kunnen beëindigen. Binnen drie werkdagen nadat u de opzegging van een eindadverteerder heeft ontvangen, moet u hem in staat stellen om zijn Google Ads-campagnes los te koppelen van uw services en ontwikkelaarstoken, en ervoor zorgen dat hij weer de exclusieve beschikking krijgt over zijn Google Ads-accounts.

Gegevensbeveiliging:
U moet alle inspanningen leveren die redelijkerwijs mogelijk zijn, om ervoor te zorgen dat de Google Ads API-gegevens van adverteerders te allen tijde in een beveiligde omgeving zijn opgeslagen, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde beveiligingsnormen voor zakelijke gegevens. Bovendien moeten alle gegevens die met de Google Ads API worden overgedragen, worden beveiligd met ten minste 128-bits SSL-versleuteling. Voor rechtstreekse overdracht via Google moet het beveiligingsniveau minstens zo hoog zijn als dat van het protocol dat door de Google Ads API-servers wordt geaccepteerd.

Verboden praktijken

Scraping van TargetingIdeaService of TrafficEstimatorService

Met TargetingIdeaService (TIS) en TrafficEstimatorService (TES) kunnen adverteerders en bureaus zoekwoorden genereren met behulp van een programma, waardoor ze hun Google Ads-strategieën voor zoekwoorden en biedingen kunnen optimaliseren. U mag via TIS of TES geen gegevens verzamelen voor andere doeleinden dan het maken of beheren van Google Ads-campagnes. Als u als advertentiebureau of onafhankelijke Google Ads-ontwikkelaar uw klanten via uw externe API-tool toegang wilt geven tot TIS- of TES-gegevens, moet u voldoen aan alle vereisten uit het gedeelte 'Vereiste minimale functionaliteit (RMF)' (campagnes maken, beheren en rapportage uitvoeren).

Scraping van Google Zoeken of scrapinggegevens kopen

U mag geen scraping uitvoeren op pagina's met zoekresultaten van Google of andere eigendommen van Google. U mag evenmin indirect scrapinggegevens van Google aanschaffen bij derden. Als u van plan bent een rapport te publiceren met zoekgegevens die afkomstig zijn uit andere legitieme bronnen dan Google, moeten in uw rapport de bron van de gegevens en uw specifieke methoden voor gegevensverzameling worden toegelicht.

Aanvullende tokens

Als u tools levert aan eindadverteerders of andere derden, kunt u hen niet verplichten hun eigen Google Ads API-token aan te vragen om uw tool te kunnen gebruiken. Eventuele aanvragen van eindadverteerders voor dergelijke tokens worden geweigerd.

Over het algemeen wijzen we per bedrijf één Google Ads API-token toe. Als u meer tokens nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Geautomatiseerd gebruik van uw API-token toestaan

U mag bureaus, eindadverteerders en andere derden niet de mogelijkheid geven om uw Google Ads API-token (of uw eigen API) te gebruiken op een manier die deze derden in staat stelt het aanvragen van een eigen Google Ads API-token te omzeilen. Voor automatisch of programmatisch gebruik van Google Ads moeten bureaus en eindadverteerders hun eigen Google Ads API-token gebruiken. U mag deze derden geen indirecte toegang geven tot uw API-token via API's die u levert. Eindgebruikers van uw tool moeten handmatig inloggen (automatische toegang is niet toegestaan) om uw tool te kunnen gebruiken en wijzigingen te kunnen aanbrengen in hun accounts (hetzij handmatig of met behulp van software).

Voorbeeld: als u als leverancier van tools licenties voor advertentiebeheersoftware uitgeeft aan bureaus en eindadverteerders, mag u niet uw eigen API ontwikkelen waarmee uw klanten toegang kunnen krijgen tot de Google Ads API via automatische of softwarematig gegenereerde computerscripts.

Dit beleid legt geen beperkingen op uw eigen gebruik van de Google Ads API op een geautomatiseerde manier of via tools. Het beleid verbiedt u alleen derden op een geautomatiseerde manier of via software toegang te geven tot de Google Ads API met behulp van uw API-token (zodat deze derden geen eigen API-token meer hoeven aan te vragen).

Schending van het Google Ads-beleid

Als gebruiker van de Google Ads API moeten u en iedereen die uw tool gebruikt (zoals eindadverteerders), voldoen aan het Google Ads-beleid en de Algemene voorwaarden van Google Ads.

Voorbeeld: als het manageraccount dat aan uw Google Ads API-ontwikkelaarstoken is gekoppeld, is opgeschort vanwege beleidsschendingen, moet u de problemen met het opgeschorte account onmiddellijk oplossen om de Google Ads API te blijven gebruiken.

Ongeoorloofd gebruik van branding en handelsmerken van Google

Als gebruiker van de Google Ads API moet u voldoen aan de gebruiksrichtlijnen voor het merk Google.

Voorbeeld: de gebruikersinterface van uw Google Ads API-tool mag niet sterk lijken op de interface van Google Ads of anderszins de indruk wekken dat uw tool een Google-product is.

Verstoring van de activiteiten van Google

Google kan elke activiteit van de Google Ads API volgen en audits uitvoeren om te controleren of het gebruik hiervan in overeenstemming is met de Algemene voorwaarden en deze beleidsregels. U mag dergelijke controles en audits niet verstoren en ook niet anderszins uw Google Ads API-activiteit voor Google verborgen houden. Verstoring van welke aard dan ook wordt beschouwd als een schending van deze beleidsregels.

Uw Google Ads API-client (zoals gedefinieerd in de Algemene voorwaarden) mag de juiste werking van de Google Ads API niet verstoren of dit pogen te doen. Elke Google Ads API-client moet de toegewezen ontwikkelaarstoken doorgeven aan Google zoals vastgelegd in de Google Ads API-specificatie.

Beleidshandhaving

Contactgegevens

U moet de contactgegevens in het API-centrum van uw Mijn Klantencentrum-account te allen tijde actueel houden. We raden u aan een alias (met alle relevante API-contactpersonen) op te geven als e-mailadres voor contact. Het e-mailadres dat in het API-centrum is opgegeven, wordt gebruikt als primaire wijze om contact met u op te nemen in het geval van problemen die te maken hebben met naleving. Als u niet reageert op verzoeken of meldingen van het API-team, wordt dit beschouwd als een schending van deze beleidsregels. In dat geval kan uw status worden gedowngraded van Standaardtoegang naar Basistoegang of uw API-token worden ingetrokken. Indien nodig moet u op verzoek ook aanvullende contactgegevens opgeven.

Demo-account

Wanneer Google hierom vraagt, moet u binnen zeven dagen na het verzoek een demo-account aan uw API-tool toevoegen. De demo moet een live versie van uw tool zijn of een demoversie met dezelfde functionaliteit als de live versie, zodat we deze kunnen beoordelen op naleving van ons beleid. Als u geen demo beschikbaar stelt of als u poogt een nepaccount voor uw live tool te verstrekken, vormt dit een schending van deze beleidsregels.

Kennisgeving van schendingen en kosten voor niet-naleving

Als u deze beleidsregels schendt, stuurt Google een kennisgeving naar het e-mailadres dat bij ons voor uw Google Ads API-account is geregistreerd. In sommige gevallen krijgt u een bepaalde tijd om de geconstateerde schendingen op te lossen zonder dat we maatregelen treffen. Google kan u een waarschuwing sturen voordat er kosten voor niet-naleving aan u in rekening worden gebracht, in overeenstemming met de tarieven die worden vermeld in het overzicht van Google Ads API-tarieven.

Schending van deze beleidsregels kan ook leiden tot aanvullende maatregelen, waaronder het downgraden van uw status van Standaardtoegang naar Basistoegang, het opleggen van quotalimieten voor uw Google Ads API-gebruik of het intrekken van uw Google Ads API-token.

Contact

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?