Google Ads API politikas

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Izmantojot Google Ads API, izstrādātāji var izveidot rīkus, kas palīdz reklāmdevējiem efektīvāk un radošāk pārvaldīt savus Google Ads kontus un kampaņas. Mūsu politiku mērķis ir gādāt par to, lai šī saskarne API tiek izmantota veidos, kas atbalsta un uzlabo programmas Google Ads darbību, vienlaikus nodrošinot reklāmdevējiem pārredzamu un konsekventu lietošanas pieredzi.

Mēs jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ varam pieprasīt jūsu API lietojuma pārskatīšanu, lai pārliecinātos, vai tiek ievēroti Google Ads API pakalpojumu sniegšanas noteikumi un tālāk minētās politikas.


Vispārīgas API politikas

Google Ads API izmantošana

Google Ads API varat izmantot tikai Google Ads kampaņu izveidei, pārvaldībai un pārskatu veidošanai.

API funkcionalitāti varat izmantot tikai tā, kā aprakstīts pilnvaras lietojumprogrammā. Ja jums rodas citas vajadzības un vēlaties mainīt API lietošanas veidu (piemēram, pievienojot izveides vai pārvaldības funkcionalitāti pārskatu rīkam), jums ir jāaizpilda šī rīka maiņas veidlapa.

Neizmantotas pilnvaras

Google var atspējot jūsu API pilnvaru, ja tā nav izmantota 90 dienas pēc kārtas. Ja jūsu pilnvara ir atspējota, jo tā netika izmantota nevienu reizi, varat jebkurā brīdī atkārtoti iesniegt pieteikumu.

Obligātā minimālā funkcionalitāte

Obligātā minimālā funkcionalitāte (OMF) attiecas uz funkcijām un citu funkcionalitāti, kas noteiktu rīku izstrādātājiem ir jāpiedāvā, izmantojot Google Ads API. OMF funkcijas ir sagrupētas trīs kategorijās: izveides funkcionalitāte, pārvaldības funkcionalitāte un pārskatu veidošanas funkcionalitāte. Skatiet OMF noteikumus.

Šo noteikumu ievērošanas prasības ir atkarīgas no tā, kā izmantojat Google Ads API.

  Izveides funkcionalitātes
prasības
Pārvaldības funkcionalitātes
prasības
Pārskatu veidošanas funkcionalitātes
prasības
Pilna apjoma rīks
(reklāmdevēji, aģentūras un citas trešās puses izmanto jūsu rīku, lai pilnībā pārvaldītu savus Google Ads kontus)
RMF ir spēkā RMF ir spēkā RMF ir spēkā
Tikai pārskatu veidošana
(aģentūrām vai reklāmdevējiem ir pieejams tikai pārskatu veidošanas informācijas panelis)
RMF nav spēkā RMF nav spēkā RMF ir spēkā
Tikai iekšēja lietošana
(izmanto tikai atsevišķi reklāmdevēji vai aģentūras; rīkam nevar piekļūt trešās puses)
RMF nav spēkā RMF nav spēkā RMF nav spēkā

Ņemiet vērā, ka RMF attiecas tikai uz pilnvarām ar standarta piekļuvi (plašāku informāciju par standarta piekļuvi skatiet cenu lapā).

Ja jūsu izstrādātajam rīkam ir ļoti ierobežota un specifiska funkcionalitāte un to nevar izmantot kampaņu, reklāmu kopu un reklāmu izveidei un pārvaldīšanai, rīks var netikt apstiprināts kā pilna apjoma rīks. Šādā gadījumā izveides un pārvaldības OMF nav spēkā. Ja nezināt, vai uz jūsu rīku attiecas OMF politika, sazinieties ar Google Ads API atbilstības nodrošināšanas komandu. Google Ads API atbilstības nodrošināšanas komanda izlems, vai jums ir pilna apjoma rīks. Jūsu rīks var tikt atkārtoti izvērtēts, ja funkcionalitāte tiek būtiski mainīta.

Saskaņā ar RMF politiku reklāmdevēji var piekļūt Google Ads funkcijām un detalizētiem veiktspējas datiem neatkarīgi no izmantoto rīku kombinācijas. RMF sarakstā ir ietvertas izstrādātājiem paredzētas politikas, kā arī katras funkcijas dokumentācijas resursi. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par noteiktām prasībām, kas attiecas uz konkrētu funkciju, sazinieties ar API atbilstības nodrošināšanas komandu.

Mūsu RMF politikas pārkāpšanas gadījumā jums var tikt piemērota maksa par pārkāpumu un jūsu pilnvaras līmenis var tikt pazemināts atbilstoši API cenu lapā sniegtajai informācijai.

Obligāti atklājamā informācija un citi pienākumi

Šī sadaļa par obligāti atklājamo informāciju un citiem pienākumiem attiecas uz šīm grupām:

  • aģentūras un citas trešās puses, kas pārvalda kampaņas reklāmdevēju vārdā un nodrošina rīkus šiem reklāmdevējiem;
  • programmatūras izstrādātāji, kas nodrošina rīkus aģentūrām un trešajām pusēm.

Ja esat reklāmdevējs vai citādi izmantojat Google Ads API tikai iekšējām vajadzībām, šajā sadaļā minētās politikas uz jums neattiecas.

Obligāti atklājamā informācija

Atbildīgums ir Google Ads darbības pamatprincips. Neatkarīgi no tā, kādu rīku izmanto reklāmdevēji, viņiem ir jāizprot, kā darbojas programma Google Ads. Tālāk minētajās prasībās ir izskaidrots, kāda informācija jums ir jāatklāj reklāmdevējiem, sniedzot pārskatus par Google Ads datiem un pārvaldot datus.

Nesakritību norādīšana: ja gala reklāmdevēju klientiem nodrošināt pilna apjoma rīku (un šie klienti izmanto jūsu rīku arī citu reklāmu sistēmu pārvaldībai, ne tikai programmai Google Ads), jūsu klientiem ir jāsaprot katras sistēmas atšķirības, pirms viņi veic izmaiņas savos kontos.

Ja jūsu API rīkā tiek piedāvāta Google Ads kampaņu datu lielapjoma rediģēšana, kopēšana, importēšana vai eksportēšana citās reklāmu platformās vai no tām, jums saviem klientiem ir jāatklāj platformu nesaderība, lai novērstu nekonsekventu vai kļūdainu datu pārsūtīšanu. Jums saviem klientiem ir jāpiedāvā arī iespēja veikt korekcijas un/vai atcelt datu pārsūtīšanu, lai izvairītos no šādām neatbilstībām vai novērstu tās.

Piemērs. Pieņemsim, ka, izmantojot jūsu API rīku, klienti var importēt citu platformu datus programmā Google Ads, bet šie dati nav pieejami tādā pašā precizitātes līmenī kā Google Ads dati (piemēram, programmā Google Ads var veikt mērķauditorijas atlasi pasta indeksa līmenī, bet citā reklamēšanas platformā — tikai pilsētas līmenī). Jums ir jāinformē par šo neatbilstību, pirms datu importēšana ir pabeigta, un jāpiedāvā klientam iespēja atcelt importēšanu vai mainīt kampaņas datus pirms darba turpināšanas.

Piemērs. Pieņemsim, ka ar jūsu API rīku klienti var eksportēt Google Ads datus uz citu reklamēšanas platformu, bet attiecīgajā platformā konkrēts datu mainīgais tiek definēts citādi nekā programmā Google Ads (vai arī šajā platformā attiecīgais datu mainīgais vispār nav pieejams). Jums ir jāsniedz informācija par šo neatbilstību, pirms datu eksportēšana ir pabeigta, un jāpiedāvā klientam iespēja atcelt eksportēšanu vai mainīt kampaņas datus pirms darba turpināšanas.

Aizkavētie dati: ja Google Ads veiktspējas datu pārskatu izveide jūsu gala reklāmdevējiem vai citiem klientiem tiek aizkavēta ilgāk par 24 stundām, par šo aizkavi ir skaidri jāinformē jūsu klienti.

Google trešo pušu politika: aģentūrām vai citām trešajām pusēm, kas iegādājas vai pārvalda Google reklamēšanas pakalpojumus gala reklāmdevēju klientu vārdā, ir jāievēro Google trešo pušu politika.

Google Ads datu un citu reklamēšanas platformu datu kopīgošana un to iekļaušana pārskatos: kā aģentūrai vai citai juridiskajai personai, kas iegādājas vai pārvalda Google reklamēšanas pakalpojumus gala reklāmdevēju klientu vārdā, jums jāiegūst rakstiska atļauja no saviem klientiem, pirms klientu Google Ads kontu datu (tostarp atslēgvārdu, cenu, kampaņu iestatījumu vai veiktspējas datu) pārdošanas, pārdalīšanas, apakšlicencēšanas vai cita veida atklāšanas vai pārsūtīšanas.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto jūsu rīku, ir jābūt pieejamai precīzai informācijai par programmu Google Ads, tostarp par iespēju atšķirt Google Ads datus no citu reklamēšanas platformu datiem. Ja jūsu rīkā tiek piedāvāti pārskatu dati no citām reklamēšanas platformām, pārskati par Google Ads datiem ir jāizveido atsevišķi no pārskatiem par citu reklamēšanas platformu datiem. Ja Google Ads dati ir pieejami detalizētākā līmenī nekā apkopotie dati vai citu reklamēšanas platformu dati (piemēram, ja programmā Google Ads tiek nodrošināti ģeogrāfiskie pārskati pasta indeksa līmenī, bet citos avotos ģeogrāfiskie pārskati tiek nodrošināti tikai pilsētas vai štata līmenī), Google Ads datu pārskati ir jāveido detalizētākā līmenī. Jūs varat izveidot pārskatus par apkopotajiem veiktspējas datiem (kuros apkopoti Google Ads dati un citu reklamēšanas platformu dati), ja vien arī Google Ads dati ir nodrošināti ērti pieejamā vietā.

Piemērs. Ja jūsu rīkā tiek nodrošināti no vairākām reklamēšanas platformām (piemēram, AdCenter, Yahoo, Yandex u.c.) apkopoti ģeogrāfiskie reklamēšanas veiktspējas dati, tad tajā ir arī atsevišķi jānodrošina Google Ads ģeogrāfiskās veiktspējas pārskats un tā obligātie lauki.

Citi pienākumi

Starpplatformu funkcionalitāte

Šī politika par starpplatformu funkcionalitāti attiecas uz tiem lietotājiem, kuri atbilst šiem nosacījumiem:

  • tādu programmatūras rīku veidotāji, kurus izmanto reklāmdevēji, aģentūras vai citas trešās puses, kas pārvalda kampaņas reklāmdevēju vārdā;
  • tie lietotāji, kuru programmatūra ļauj citiem lietotājiem kopēt, importēt, eksportēt vai optimizēt kampaņu iestatījumus dažādos reklamēšanas tīklos un platformās.

Ja esat reklāmdevējs vai citādi izmantojat Google Ads API tikai iekšējām vajadzībām, šī politika uz jums neattiecas.

Ja ļaujat savas programmatūras lietotājiem kopēt, importēt, eksportēt vai optimizēt kampaņu iestatījumus starp programmu Google Ads un citu reklamēšanas platformu, jums ir jāatļauj lietotājiem kopēt, importēt, eksportēt vai optimizēt datus jebkurā to izvēlētā virzienā (piemēram, kopēt no programmas Google Ads pakalpojumā Yahoo vai otrādi).

Piemērs. Ja, izmantojot jūsu rīku, lietotāji var kopēt kampaņas iestatījumus un citus datus no programmas Google Ads un eksportēt vai optimizēt šos iestatījumus pakalpojumā Yahoo, Bing Ads un Yandex, jūsu rīkā ir jābūt arī iespējai kopēt kampaņas iestatījumus un citus datus no šīm platformām un eksportēt vai optimizēt tos atpakaļ programmā Google Ads.

Klientu atteikšanās

Jūsu gala reklāmdevēju klientiem ir jābūt pieejamam ātram un ērtam veidam, kā pārtraukt jūsu rīka izmatošanu savu Google Ads kampaņu pārvaldībai. Triju darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no gala reklāmdevēja klienta jums attiecīgajam klientam ir jānodrošina iespēja nošķirt savas Google Ads kampaņas no jūsu pakalpojumiem un izstrādātāja pilnvaras un atkal iegūt ekskluzīvas sava Google Ads konta pārvaldības tiesības.

Datu drošība

Jums ir jādara viss iespējamais, lai reklāmdevēju Google Ads API dati visu laiku tiktu glabāti drošā vidē atbilstoši vispārpieņemtajiem uzņēmumu datu drošības standartiem. Turklāt visiem datiem, kas pārsūtīti, izmantojot Google Ads API, ir jābūt aizsargātiem vismaz ar 128 bitu SSL šifrējumu. Ja dati tiek pārsūtīti tieši Google tīklā, tiem ir jābūt vismaz tikpat drošiem, cik drošs ir protokols, ko pieņem Google Ads API serveri.

Aizliegtās metodes

Pakalpojuma TargetingIdeaService vai TrafficEstimatorService kopēšana

Pakalpojumi TargetingIdeaService (TIS) un TrafficEstimatorService (TES) palīdz reklāmdevējiem un aģentūrām programmatiski ģenerēt atslēgvārdus un optimizēt Google Ads atslēgvārdu un cenu noteikšanas stratēģijas. Datus no pakalpojuma TIS vai TES var vākt tikai Google Ads kampaņu izveides un pārvaldības nolūkos. Ja esat reklāmas aģentūra vai neatkarīgs Google Ads izstrādātājs un vēlaties saviem klientiem sniegt piekļuvi TIS vai TES datiem, izmantojot ārēju API rīku, jums ir jāizpilda visas obligātās minimālās funkcionalitātes prasības (kampaņas izveide, pārvaldība un pārskatu veidošana).

Google meklēšanas rezultātu kopēšana vai kopētu datu iegāde

Jūs nedrīkstat kopēt Google meklēšanas rezultātu lapas un nekādu citu Google īpašumu, kā arī nedrīkstat netieši iegūt kopētus Google datus no trešajām pusēm. Ja plānojat publicēt pārskatu, kurā ietverti no likumīgiem avotiem (kas nav Google avoti) iegūti meklēšanas dati, pārskatā ir jābūt norādītam datu avotam un specifiskajām datu vākšanas metodēm.

Papildu pilnvaras

Ja nodrošināt rīkus reklāmdevējiem vai citiem trešo pušu klientiem, jūs nedrīkstat pieprasīt lietotājiem pieteikties viņu pašu Google Ads API pilnvarai, lai viņi varētu izmantot jūsu rīku. Tiks noraidīti arī gala reklāmdevēju pieteikumi uz šādām pilnvarām.

Parasti vienai korporatīvai juridiskajai personai mēs piešķiram tikai vienu Google Ads API pilnvaru. Ja jums ir nepieciešamas vairākas pilnvaras, lūdzu, sazinieties ar mums.

API pilnvaras automatizētas izmantošanas atļauja

Jūs nedrīkstat atļaut aģentūrām, gala reklāmdevējiem vai citām trešajām pusēm izmantot jūsu Google Ads API pilnvaru (vai jūsu API) veidā, kas šīm trešajām pusēm ļautu izvairīties no pieteikšanās uz savu Google Ads API pilnvaru. Lai aģentūras vai gala reklāmdevēju klienti automātiski vai programmatiski izmantotu programmu Google Ads, tiem ir nepieciešama sava Google Ads API pilnvara. Jūs nedrīkstat sniegt netiešu piekļuvi savai API pilnvarai, izmantojot jūsu nodrošinātās saskarnes API. Jūsu rīka galalietotājiem būs manuāli jāpierakstās, lai izmantotu jūsu rīku (netiks nodrošināta automātiska piekļuve) un veiktu manuālas vai programmatiskas izmaiņas savos kontos.

Piemērs. Ja esat rīka nodrošinātājs un licencējat reklāmu pārvaldības programmatūru aģentūrām un gala reklāmdevējiem, jūs nedrīkstat izstrādāt savu API, kas ar automātiskiem vai programmatiskiem datoru skriptiem ļautu jūsu klientiem piekļūt Google Ads API.

Ņemiet vērā, ka šī politika neierobežo programmatisko vai automātisko veidu, kā jūs drīkstat izmantot Google Ads API. Tā liedz jums sniegt trešajām pusēm piekļuvi saskarnei Google Ads API programmatiskā vai automātiskā veidā, izmantojot jūsu API pilnvaru (tā vietā, lai trešās puses pieteiktos uz savu API pilnvaru).

Google Ads politiku pārkāpumi

Jums kā Google Ads API lietotājam un ikvienam, kurš izmanto jūsu rīku (piemēram, gala reklāmdevējiem), ir jāievēro Google Ads politikas un Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Piemērs. Ja ar jūsu Google Ads API izstrādātāja pilnvaru saistītā pārziņa konta darbība tiek apturēta politiku pārkāpumu dēļ, jums nekavējoties jānovērš problēmas apturētajā kontā, lai turpinātu izmantot Google Ads API.

Google zīmola un preču zīmju neautorizēta lietošana

Kā Google Ads API lietotājam jums ir jāievēro Google zīmola lietošanas vadlīnijas.

Piemērs. Jūsu Google Ads API rīks nedrīkst kopēt Google Ads lietotāja saskarnes izskatu un darbību vai citādi maldināt lietotājus, ka jūsu rīks ir Google produkts.

Google darbību traucēšana

Google var uzraudzīt un pārbaudīt jebkuras Google Ads API darbību, lai pārliecinātos par atbilstību pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un šīm politikām. Jūs nedrīkstat traucēt šādu uzraudzīšanu vai pārbaudes un citādi no Google slēpt savas Google Ads API darbības. Jebkāda veida traucēšana tiks uzskatīta par šo politiku pārkāpumu.

Jūsu Google Ads API klients (kā definēts pakalpojumu sniegšanas noteikumos) nekādā veidā nedrīkst traucēt vai mēģināt traucēt Google Ads API pareizu darbību. Katram Google Ads API klientam ir jānosūta viņam piešķirtā izstrādātāja pilnvara uzņēmumam Google, kā norādīts Google Ads API specifikācijā.

Politiku piemērošana

Kontaktinformācija

Jūsu KC konta API centrā vienmēr ir jābūt norādītai aktuālajai kontaktinformācijai. Kā saziņas e-pasta adresi ir ieteicams norādīt aizstājvārdu (ar visām atbilstošajām API kontaktpersonām). API centrā norādītā e-pasta adrese būs galvenais saziņas veids, ja radīsies ar atbilstību saistītas problēmas. Neatbildēšana uz API komandas pieprasījumiem vai paziņojumiem tiks uzskatīta par šo politiku pārkāpumu, un tādējādi jūsu statuss var tikt pazemināts no standarta piekļuves uz pamata piekļuvi vai var tikt pārtraukta jūsu API pilnvaras darbība. Jums ir jānorāda arī papildu kontaktinformācija, ja tā tiek prasīta.

Demonstrācijas konts

Ja uzņēmums Google to pieprasa, septiņu dienu laikā pēc pieprasījuma jums ir jānodrošina sava API rīka demonstrācijas konts. Demonstrācijai ir jābūt aktīvai jūsu rīka versijai vai demonstrācijas versijai ar tādu pašu funkcionalitāti kā aktīvajai versijai, lai mēs varētu pārskatīt tās atbilstību mūsu politikām. Demonstrācijas nenodrošināšana vai jebkurš mēģinājums sniegt nepatiesu aktīvā rīka kontu tiks uzskatīts par šo politiku pārkāpumu.

Paziņojums par pārkāpumiem un maksa par pārkāpumiem

Ja jūs pārkāpsiet šīs politikas, Google nosūtīs paziņojumu uz jūsu Google Ads API kontā norādīto e-pasta adresi, un jums, iespējams, tiks dots laiks, lai novērstu šos pārkāpumus bez soda naudas. Google var jums nosūtīt brīdinājumu, pirms tas iekasē samaksu par prasību neievērošanu saskaņā ar cenām, kas ir detalizēti norādītas Google Ads API cenu lapā.

Šo politiku pārkāpumiem var būt arī papildu sekas, tostarp jūsu statusa pazemināšana no standarta piekļuves uz pamata piekļuvi, citu kvotas ierobežojumu noteikšana jūsu Google Ads API izmantojumam vai Google Ads API pilnvaras darbības pārtraukšana.

Sazināšanās ar mums

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
73067
false
false