Google Ads API (AdWords API) politikas

2022. gada 27. aprīlī tiks pārtraukta AdWords API darbība. Līdz tam laikam izstrādātājiem ir jāveic migrēšana uz Google Ads API. Uzziniet vairāk.

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Izmantojot Google Ads API (AdWords API), izstrādātāji var izveidot rīkus, kas palīdz reklāmdevējiem efektīvāk un radošāk pārvaldīt savus Google Ads kontus un kampaņas. Mūsu politiku mērķis ir gādāt, lai šī saskarne API tiek izmantota, lai atbalstītu un uzlabotu programmu Google Ads, vienlaikus nodrošinot skaidri definētu un konsekventu lietošanas pieredzi reklāmdevējiem.

Mēs jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ varam pieprasīt jūsu API lietojuma pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti Google Ads API (AdWords API) pakalpojumu sniegšanas noteikumi un tālāk minētās politikas.


Vispārīgas API politikas

Google Ads API (AdWords API) izmantošana

Google Ads API (AdWords API) varat izmantot tikai Google Ads kampaņu izveidei, pārvaldībai un pārskatu veidošanai.

API funkcionalitāti varat izmantot tikai tā, kā aprakstīts pilnvaras lietojumprogrammā. Ja jums rodas citas vajadzības un vēlaties mainīt API lietošanas veidu (piemēram, pievienojot izveides vai pārvaldības funkcionalitāti pārskatu veidošanas rīkam), jums ir jāaizpilda šī rīka maiņas veidlapa.

Neizmantotas pilnvaras

Google var atspējot jūsu API pilnvaru, ja tā nav izmantota 90 dienas pēc kārtas. Ja jūsu pilnvara ir atspējota, jo tā netika izmantota nevienu reizi, varat jebkurā brīdī atkārtoti iesniegt pieteikumu.

Obligātā minimālā funkcionalitāte

Obligātā minimālā funkcionalitāte (Required Minimum Functionality — RMF) attiecas uz funkcijām un citu funkcionalitāti, kas noteiktu rīku izstrādātājiem ir jāpiedāvā, izmantojot Google Ads API (AdWords API). RMF funkcijas ir sagrupētas trīs kategorijās: Izveides funkcionalitāte, Pārvaldības funkcionalitāte un Pārskatu izveides funkcionalitāte. Skatiet RMF noteikumus.

Šo noteikumu ievērošanas prasības ir atkarīgas no tā, kā izmantojat Google Ads API (AdWords API).

Izveides funkcionalitāte
Prasības
Pārvaldības funkcionalitāte
Prasības
Pārskatu izveides funkcionalitāte
Prasības
Pilna apjoma rīks
(reklāmdevēji, aģentūras un citas trešās puses izmanto jūsu rīku, lai pilnībā pārvaldītu savus Google Ads kontus)
RMF ir spēkā RMF ir spēkā RMF ir spēkā
Tikai pārskatu veidošana
(aģentūrām vai reklāmdevējiem ir pieejams tikai pārskatu veidošanas informācijas panelis)
RMF nav spēkā RMF nav spēkā RMF ir spēkā
Tikai iekšēja lietošana
(izmanto tikai atsevišķi reklāmdevēji vai aģentūras; rīkam nevar piekļūt trešās puses)
RMF nav spēkā RMF nav spēkā RMF nav spēkā

Ņemiet vērā, ka RMF attiecas tikai uz pilnvarām ar standarta piekļuvi (plašāku informāciju par standarta piekļuvi skatiet cenu lapā).

Ja jūsu izstrādātajam rīkam ir ļoti ierobežota un specifiska funkcionalitāte un to nevar izmantot kampaņu, reklāmu kopu un reklāmu izveidei un pārvaldīšanai, rīks var netikt apstiprināts kā pilna apjoma rīks. Šādā gadījumā izveides un pārvaldības RMF nav spēkā. Ja nezināt, vai uz jūsu rīku attiecas RMF politika, sazinieties ar Google Ads API (AdWords API) atbilstības komandu. Google Ads API (AdWords API) atbilstības komanda izlems, vai jums ir vai nav pilna apjoma rīks. Jūsu rīks var tikt atkārtoti izvērtēts, ja funkcionalitāte tiek būtiski mainīta.

Saskaņā ar RMF politiku reklāmdevēji var piekļūt Google Ads funkcijām un detalizētiem veiktspējas datiem neatkarīgi no izmantoto rīku kombinācijas. RMF sarakstā ir ietvertas izstrādātājiem paredzētas politikas, kā arī katras funkcijas dokumentācijas resursi. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par prasībām, kas attiecas uz konkrētu funkciju, sazinieties ar API atbilstības komandu.

Mūsu RMF politikas pārkāpšanas gadījumā jums var tikt piemērota maksa par pārkāpumu un jūsu pilnvara var tikt ierobežota atbilstoši API cenu lapā sniegtajai informācijai.

Obligāti atklājamā informācija un citi pienākumi

Šī sadaļa par obligāti atklājamo informāciju un citiem pienākumiem attiecas uz šīm grupām:

  • aģentūras un citas trešās puses, kas pārvalda kampaņas reklāmdevēju vārdā un nodrošina rīkus šiem reklāmdevējiem;
  • programmatūras izstrādātāji, kas nodrošina rīkus aģentūrām un trešajām pusēm.

Ja esat reklāmdevējs vai citādi izmantojat Google Ads API (AdWords API) tikai iekšējām vajadzībām, šajā sadaļā minētās politikas uz jums neattiecas.

Obligāti atklājamā informācija

Pārskatāmība ir viens no Google Ads darbības pamatprincipiem. Neatkarīgi no tā, kādu rīku izmanto reklāmdevēji, viņiem ir jāizprot, kā darbojas programma Google Ads. Tālāk minētajās prasībās ir izskaidrots, kāda informācija jums ir jāatklāj reklāmdevējiem, sniedzot pārskatus par Google Ads datiem un pārvaldot datus.

Nesakritību norādīšana
Ja reklāmdevējiem nodrošināt pilna apjoma rīku (un šie reklāmdevēji jūsu rīku izmanto arī citu reklāmu sistēmu pārvaldībai, ne tikai programmā Google Ads), jūsu klientiem ir jāsaprot katras sistēmas atšķirības, pirms viņi veic izmaiņas savos kontos.
 
Ja jūsu API rīks piedāvā Google Ads kampaņu datu lielapjoma rediģēšanu, kopēšanu un eksportēšanu citās reklāmu platformās vai no tām, jums saviem klientiem ir jāatklāj platformu nesaderība, lai novērstu neatbilstošu un kļūdainu datu pārsūtīšanu. Jums saviem klientiem ir jāpiedāvā arī iespēja veikt korekcijas un/vai atcelt datu pārsūtīšanu, lai izvairītos no šādām neatbilstībām vai novērstu tās.

Piemērs. Pieņemsim, ka, izmantojot jūsu API rīku, klienti var importēt citu platformu datus programmā Google Ads, bet šie dati nav pieejami tādā pašā precizitātes līmenī kā Google Ads dati (piemēram, programmā Google Ads var veikt mērķauditorijas atlasi pasta indeksa līmenī, bet citā reklamēšanas platformā — tikai pilsētas līmenī). Jums ir jāinformē par šo neatbilstību, pirms datu importēšana ir pabeigta, un jāpiedāvā klientam iespēja atcelt importēšanu vai mainīt kampaņas datus pirms darba turpināšanas.

Piemērs. Pieņemsim, ka ar jūsu API rīku klienti var eksportēt Google Ads datus citā reklamēšanas platformā, bet attiecīgajā reklamēšanas platformā konkrētu datu mainīgais tiek definēts citādi nekā programmā Google Ads (vai arī šajā platformā attiecīgais datu mainīgais vispār nav pieejams). Jums ir jāsniedz informācija par šo neatbilstību, pirms datu eksportēšana ir pabeigta, un jāpiedāvā klientam iespēja atcelt eksportēšanu vai mainīt kampaņas datus pirms darba turpināšanas.

Aizkavētie dati
Ja Google Ads veiktspējas datu pārskatu izveide jūsu reklāmdevējiem vai citiem klientiem tiek aizkavēta ilgāk par 24 stundām, par šo aizkavi ir skaidri jāinformē jūsu klienti.

Google trešo pušu politika
Aģentūrām vai citām trešajām pusēm, kas iegādājas vai pārvalda Google reklamēšanas produktus reklāmdevēju klientu vārdā, ir jāievēro Google trešo pušu politika.

Google Ads un citu reklamēšanas platformu datu pārskatu izveide un datu kopīgošana
Kā aģentūrai vai citai juridiskai personai, kura iegādājas vai pārvalda Google reklamēšanas produktus reklāmdevēju vārdā, jums ir jāiegūst rakstiska atļauja no saviem klientiem, pirms klientu Google Ads kontu datus (tostarp atslēgvārdus, cenas, kampaņu iestatījumus vai veiktspējas datus) pārdodat, pārdalāt, veicat datu apakšlicencēšanu vai citādi tos atklājat vai pārsūtāt.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto jūsu rīku, ir jābūt pieejamai precīzai informācijai par programmu Google Ads, tostarp par iespēju atšķirt Google Ads datus no citu reklamēšanas platformu datiem. Ja jūsu rīkā tiek piedāvāti pārskatu dati no citām reklamēšanas platformām, pārskati par Google Ads datiem ir jāizveido atsevišķi no pārskatiem par citu reklamēšanas platformu datiem. Ja Google Ads dati ir pieejami detalizētākā līmenī nekā apkopotie dati vai dati no citām reklamēšanas platformām (piemēram, ja programmā Google Ads tiek nodrošināti ģeogrāfiskie pārskati pasta indeksa līmenī, bet citos avotos ģeogrāfiskie pārskati tiek nodrošināti tikai pilsētas līmenī), Google Ads datu pārskati ir jāveido detalizētākā līmenī. Jūs varat izveidot pārskatus par apkopotajiem veiktspējas datiem (kuros apkopoti Google Ads dati un citu reklamēšanas platformu dati), pieņemot, ka Google Ads dati arī ir sniegti ērti pieejamā vietā.

Piemērs. Ja jūsu rīkā tiek nodrošināti reklamēšanas veiktspējas dati saistībā ar ģeogrāfisko atrašanās vietu (piemēram, AdCenter, Yahoo, Yandex u.c.), tajā ir atsevišķi jāpiedāvā arī Google Ads ģeogrāfiskās veiktspējas pārskats un tā obligātie lauki.

Citi pienākumi

Starpplatformu funkcionalitāte

Šī politika par starpplatformu funkcionalitāti attiecas uz tiem lietotājiem, kuri atbilst šiem nosacījumiem:

  • tādu programmatūras rīku veidotāji, kurus izmanto reklāmdevēji, aģentūras vai citas trešās puses, kas pārvalda kampaņas reklāmdevēju vārdā;
  • tie lietotāji, kuru programmatūra ļauj citiem lietotājiem kopēt, importēt, eksportēt vai optimizēt kampaņu iestatījumus dažādos reklāmu tīklos un platformās.

Ja esat reklāmdevējs vai citādi izmantojat Google Ads API (AdWords API) tikai iekšējām vajadzībām, šī politika uz jums neattiecas.

Ja ļaujat savas programmatūras lietotājiem kopēt, importēt, eksportēt vai optimizēt kampaņu iestatījumus programmā Google Ads un citā reklamēšanas platformā, jums ir jāatļauj lietotājiem kopēt, importēt, eksportēt vai optimizēt datus jebkurā vēlamajā virzienā (piemēram, kopēt no programmas Google Ads pakalpojumā Yahoo vai otrādi).

Piemērs. Ja, izmantojot jūsu rīku, lietotāji var kopēt kampaņas iestatījumus un citus datus no programmas Google Ads un eksportēt vai optimizēt šos iestatījumus pakalpojumā Yahoo, Bing Ads un Yandex, rīkā ir jābūt arī iespējai kopēt kampaņas iestatījumus un citus datus no šīm platformām un eksportēt vai optimizēt tos atpakaļ programmā Google Ads.

Atteikšanās iespēja klientiem
Reklāmdevējiem ir jābūt pieejamam ātram un ērtam veidam, kā pārtraukt rīka izmatošanu savu Google Ads kampaņu pārvaldībai. 3 darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no reklāmdevēja jums attiecīgajam klientam ir jānodrošina iespēja nošķirt savas Google Ads kampaņas no jūsu pakalpojumiem un izstrādātāja pilnvaras un atkal iegūt ekskluzīvas sava Google Ads konta pārvaldības tiesības.

Datu drošība
Jums ir jādara viss iespējamais, lai reklāmdevēju Google Ads API (AdWords API) dati visu laiku tiktu glabāti drošā vidē atbilstoši vispārpieņemtajiem uzņēmumu datu drošības standartiem. Turklāt visiem datiem, kas pārsūtīti, izmantojot Google Ads API (AdWords API), ir jābūt aizsargātiem vismaz ar 128 bitu SSL šifrējumu. Ja dati tiek pārsūtīti tieši Google tīklā, tiem ir jābūt vismaz tikpat drošiem, cik drošs ir protokols, ko pieņem Google Ads API (AdWords API) serveri.

Aizliegtas metodes

Pakalpojuma TargetingIdeaService vai TrafficEstimatorService kopēšana

Pakalpojumi TargetingIdeaService (TIS) un TrafficEstimatorService (TES) palīdz reklāmdevējiem un aģentūrām programmatiski izveidot atslēgvārdus un optimizēt Google Ads atslēgvārdu un cenu noteikšanas stratēģijas. Datus no pakalpojuma TIS vai TES var apkopot tikai Google Ads kampaņu izveides un pārvaldības nolūkos. Ja esat reklāmas aģentūra vai neatkarīgs Google Ads izstrādātājs un vēlaties saviem klientiem sniegt piekļuvi TIS vai TES datiem, izmantojot ārēju API rīku, jums ir jāizpilda visas obligātās minimālās funkcionalitātes prasības (kampaņas izveide, pārvaldība un pārskatu veidošana).

Google meklēšanas rezultātu kopēšana vai kopētu datu iegāde

Jūs nedrīkstat kopēt Google meklēšanas rezultātu lapas un nekādu citu Google īpašumu, kā arī nedrīkstat netieši iegūt kopētus Google datus no trešajām pusēm. Ja plānojat publicēt pārskatu, kurā ietverti no likumīgiem avotiem (kas nav Google avoti) iegūti meklēšanas dati, pārskatā ir jābūt norādītam datu avotam un specifiskajai datu apkopošanas metodei.

Papildu pilnvaras

Ja nodrošināt rīkus reklāmdevējiem vai citiem trešo pušu klientiem, jūs nedrīkstat pieprasīt lietotājiem pieteikties viņu pašu Google Ads API (AdWords API) pilnvarai, lai viņi varētu izmantot jūsu rīku. Reklāmdevēju pieteikumi uz šādām pilnvarām tiks noraidīti.

Parasti vienai juridiskai personai tiek piešķirta tikai viena Google Ads API (AdWords API) pilnvara. Ja jums ir nepieciešamas vairākas pilnvaras, lūdzu, sazinieties ar mums.

API pilnvaras automatizētas lietošanas atļauja

Jūs nedrīkstat atļaut aģentūrām, reklāmdevējiem vai citām trešajām pusēm izmantot jūsu Google Ads API (AdWords API) pilnvaru (vai jūsu API) veidā, kas šīm trešām pusēm ļautu izvairīties no pieteikšanās uz savu Google Ads API (AdWords API) pilnvaru. Lai aģentūras vai reklāmdevēju klienti automātiski vai programmatiski izmantotu programmu Google Ads, viņiem ir nepieciešama sava Google Ads API (AdWords API) pilnvara. Jūs nedrīkstat sniegt netiešu piekļuvi API pilnvarai, izmantojot jūsu nodrošinātās saskarnes API. Jūsu rīka lietotājiem būs manuāli jāpierakstās, lai izmantotu jūsu rīku (netiks nodrošināta automātiska piekļuve) un veiktu manuālas programmatiskas izmaiņas savos kontos.

Piemērs. Ja esat rīka nodrošinātājs un aģentūrām un reklāmdevējiem licencējat reklāmu pārvaldības programmatūru, jūs nedrīkstat izstrādāt savu API, kas ar automātiskiem vai programmatiskiem datoru skriptiem ļautu jūsu klientiem piekļūt Google Ads API (AdWords API).

Ņemiet vērā, ka šī politika neierobežo programmatisko vai automatizēto veidu, kā jūs drīkstat izmantot Google Ads API (AdWords API). Tā liedz jums sniegt trešajām pusēm piekļuvi Google Ads API (AdWords API) programmatiskā vai automatizētā veidā, izmantojot jūsu API pilnvaru (tā vietā, lai trešās puses pieteiktos uz savu API pilnvaru).

Google Ads politiku pārkāpumi

Jums kā Google Ads API (AdWords API) lietotājam un ikvienam, kurš izmanto jūsu rīku (piemēram, reklāmdevējiem), ir jāievēro Google Ads politikas un Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Piemērs. Ja ar jūsu Google Ads API (AdWords API) izstrādātāja pilnvaru saistītā pārziņa konta darbība tiek apturēta politiku pārkāpumu dēļ, jums nekavējoties ir jāsalabo apturētais konts, lai turpinātu izmantot Google Ads API (AdWords API).

Google zīmola un preču zīmju neautorizēta lietošana

Kā Google Ads API (AdWords API) lietotājam jums ir jāievēro Google zīmola lietošanas vadlīnijas.

Piemērs. Jūsu Google Ads API (AdWords API) rīks nedrīkst kopēt Google Ads lietotāja saskarnes izskatu un darbību vai citādi maldināt lietotājus, ka jūsu rīks ir Google produkts.

Google darbību traucēšana

Google var pārraudzīt un pārbaudīt jebkuras Google Ads API (AdWords API) darbību, lai nodrošinātu atbilstību pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un šīm politikām. Jūs nedrīkstat traucēt šādu pārraudzīšanu vai pārbaudes un citādi slēpt savas Google Ads API (AdWords API) darbības no Google. Jebkāda veida traucēšana tiks uzskatīta par šo politiku pārkāpumu.

Jūsu Google Ads API (AdWords API) klients (kā definēts pakalpojumu sniegšanas noteikumos) nedrīkst nekādi traucēt vai mēģināt traucēt Google Ads API (AdWords API) pareizu darbību. Katram Google Ads API (AdWords API) klientam ir jānosūta viņam piešķirtā izstrādātāja pilnvara uzņēmumam Google, kā norādīts AdWords API Specification.

Politiku piemērošana

Kontaktinformācija

Jūsu KC konta API centrā vienmēr ir jābūt norādītai aktuālajai kontaktinformācijai. Kā saziņas e-pasta adresi ir ieteicams norādīt aizstājvārdu (ar visām atbilstošajām API kontaktpersonām). API centrā norādītā e-pasta adrese būs galvenais saziņas veids, ja radīsies ar atbilstību saistītas problēmas. Neatbildēšana uz API komandas pieprasījumiem vai paziņojumiem tiks uzskatīta par šo politiku pārkāpumu, un tādējādi jūsu statuss var tikt pazemināts no standarta piekļuves uz pamata piekļuvi vai var tikt pārtraukta jūsu API pilnvaras darbība. Jums ir jānorāda arī papildu kontaktinformācija, ja tā tiek prasīta.

Demonstrācijas konts

Ja uzņēmums Google to pieprasa, 7 dienu laikā pēc pieprasījuma jums ir jānodrošina sava API rīka demonstrācijas konts. Demonstrācijai ir jābūt aktīvai jūsu rīka versijai vai demonstrācijas versijai ar tādu pašu funkcionalitāti, lai mēs varētu pārskatīt tās atbilstību mūsu politikām. Demonstrācijas nenodrošināšana vai jebkurš mēģinājums sniegt nepatiesu aktīvā rīka kontu tiks uzskatīts par šo politiku pārkāpumu.

Paziņojums par pārkāpumiem un maksa par pārkāpumiem

Ja jūs pārkāpsiet šīs politikas, Google nosūtīs paziņojumu uz jūsu Google Ads API (AdWords API) kontā norādīto e-pasta adresi, un jums, iespējams, tiks dots laiks, lai novērstu šos pārkāpumus bez soda naudas. Google var jums nosūtīt brīdinājumu, pirms iekasē samaksu par prasību neievērošanu saskaņā ar cenām, kas ir detalizēti norādītas Google Ads API (AdWords API) cenu lapā.

Šo politiku pārkāpumiem var būt arī papildu sekas, tostarp jūsu statusa pazemināšana no standarta piekļuves uz pamata piekļuvi, citu kvotas ierobežojumu noteikšana jūsu Google Ads API (AdWords API) izmantojumam vai Google Ads API (AdWords API) pilnvaras darbības pārtraukšana.

Sazināšanās ar mums

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false