Zásady pro rozhraní Google Ads API (Google Ads API (AdWords API))

Rozhraní Google Ads API (Google Ads API (AdWords API)) umožňuje vývojářům vytvářet nástroje, které inzerentům pomáhají efektivně a tvořivě spravovat účty a kampaně Google Ads. Cílem našich zásad je zajistit, aby rozhraní API bylo používáno způsobem, který bude podporovat a vylepšovat službu Google Ads, a zároveň na inzerenty působilo transparentním a uceleným dojmem.

Můžeme vás kdykoli a z jakýchkoli důvodů požádat o možnost zkontrolovat, jak rozhraní API používáte. Účelem těchto kontrol je zajistit dodržování smluvních podmínek rozhraní Google Ads API (Google Ads API (AdWords API)) a níže uvedených zásad:


Obecné zásady pro rozhraní API

Používání rozhraní Google Ads API (AdWords API)

Rozhraní Google Ads API (AdWords API) je možno používat pouze k tvorbě a správě kampaní Google Ads nebo k vytváření přehledů s nimi spojených.

Funkce rozhraní API můžete využívat pouze způsobem, který uvedete v žádosti o poskytnutí klíče. Pokud budete chtít rozhraní API používat jinak (například přidáním funkcí pro tvorbu či správu do nástroje pro vytváření přehledů), bude třeba vyplnit tento formulář žádosti o změnu nástroje.

Nevyužité klíče

Společnost Google může klíč pro rozhraní API deaktivovat, pokud jej nepoužijete během 90 po sobě jdoucích dnů. U klíče deaktivovaného kvůli nevyužívání můžete kdykoli znovu požádat o jeho aktivaci.

Požadované minimální funkce

Termín Požadované minimální funkce (RMF) označuje prvky a další funkce, které jsou vývojáři určitého nástroje povinni nabídnout, pokud používají rozhraní Google Ads API (AdWords API). Prvky spadající do seznamu RMF se dělí do tří kategorií: funkce pro tvorbu, funkce pro správu a funkce pro vytváření přehledů. Přečtěte si pravidla ohledně RMF.

Dodržení těchto pravidel závisí na tom, jak využíváte rozhraní Google Ads API (AdWords API):

Požadavky na funkce
pro tvorbu
Požadavky na funkce
pro správu
Požadavky na funkce pro
přehledy
Plnohodnotný nástroj
(Nástroj využívají inzerenti, agentury a další třetí strany k plnohodnotné správě svých účtů Google Ads.)
Platí RMF Platí RMF Platí RMF
Pouze pro vytváření přehledů
(Agentury a koncoví inzerenti mají k dispozici pouze hlavní panel pro vytváření přehledů.)
Neplatí RMF Neplatí RMF Platí RMF
Pouze pro interní použití
(Nástroj využívají pouze jednotliví inzerenti či agentury, nemají k němu tedy přístup žádné třetí strany.)
Neplatí RMF Neplatí RMF Neplatí RMF

Upozorňujeme, že požadavky týkající se RMF se vztahují pouze na klíče se standardním přístupem (další informace o standardním přístupu viz sazebník).

Pokud má váš nástroj velmi omezené a specializované funkce a nelze jej používat k vytváření a správě kampaní, reklamních sestav a reklam, nemusí požadavky na plnohodnotný nástroj splňovat. V tom případě neplatí požadavky RMF ohledně možností vytváření a správy. Pokud nevíte, zda pro váš nástroj platí požadavky RMF, obraťte se na tým pro kontrolu dodržování zásad pro rozhraní Google Ads API (AdWords API). Ten rozhodne, zda je váš nástroj plnohodnotný. Pokud se funkce nástroje výrazně změní, může být přehodnocen.

Zásady RMF zajišťují, aby inzerenti měli přístup k prvkům a podrobným údajům o výkonu, které lze nalézt ve službě Google Ads, bez ohledu na používanou kombinaci nástrojů. Seznam RMF uvádí zásady i zdroje dokumentace pro vývojáře, které se týkají jednotlivých prvků. Máte-li další dotazy ke konkrétním požadavkům na určitý prvek, obraťte se na tým pro kontrolu dodržování zásad pro rozhraní API.

V případě porušení zásad ohledně RMF vám hrozí pokuty za nedodržení zásad a převedení vašeho klíče na nižší verzi podle sazebníku pro rozhraní API.

Povinné zveřejňování informací a další povinnosti

Tato část věnovaná povinnému zveřejňování informací a dalším povinnostem se týká těchto skupin:

  • agentury a další třetí strany, které jménem koncových inzerentů spravují kampaně a poskytují jim softwarové nástroje,
  • vývojáři softwaru, kteří těmto agenturám a třetím stranám poskytují nástroje.

Jste-li koncovým inzerentem nebo používáte rozhraní Google Ads API (AdWords API) jiným způsobem a pouze pro své interní účely, zásady uvedené v této části se vás netýkají.

Povinné zveřejňování informací

Poskytování informací o výkonu a nákladech je základním principem služby Google Ads. Chceme, aby inzerenti (bez ohledu na to, jaký nástroj používají) věděli, jak pro ně služba Google Ads pracuje. Níže uvedené požadavky objasňují, jak transparentní byste měli být vůči inzerentům při vytváření přehledů a správě údajů ze služby Google Ads.

Zveřejňování informací o nesrovnalostech:
Pokud klientům z řad koncových inzerentů poskytujete plnohodnotný nástroj (a pokud tito klienti váš nástroj využívají i ke správě jiných reklamních systémů než služby Google Ads), musí pochopit rozdíly mezi jednotlivými systémy, než začnou ve svých účtech provádět úpravy.
 
Pokud váš nástroj pro rozhraní API umožňuje hromadné úpravy, kopírování, importování nebo exportování údajů o kampaních Google Ads do jiné platformy či naopak, musíte klienty informovat o případné nekompatibilitě platforem. Vyhnete se tím přenosu nekonzistentních nebo chybných údajů. Klientům rovněž musíte nabídnout možnost vyřešit nebo zamezit takové nekompatibility úpravami a/nebo zrušením přenosu údajů.

Příklad: Řekněme, že váš nástroj pro rozhraní API umožňuje klientům importovat do služby Google Ads údaje z jiných zdrojů mimo službu Google Ads. Tyto údaje však nejsou stejně podrobné jako údaje ze služby Google Ads (služba Google Ads např. umožňuje cílení na úrovni PSČ, ale jiná reklamní platforma umožňuje pouze cílení na úrovni měst). Informace o takové nejednotnosti musíte zveřejnit ještě před dokončením importu údajů. Než bude import pokračovat, je třeba klientovi nabídnout možnost jeho zrušení nebo úpravy údajů o kampaních.

Příklad: Řekněme že váš nástroj pro rozhraní API umožňuje klientům exportovat údaje ze služby Google Ads do jiné reklamní platformy, která ale definuje konkrétní datovou proměnnou jinak než služba Google Ads (nebo tuto proměnnou vůbec nepoužívá). Informace o takové nekompatibilitě musíte zveřejnit ještě před dokončením exportu údajů. Než bude export pokračovat, je třeba klientovi nabídnout možnost jeho zrušení nebo úpravy údajů o kampaních.

Zpožděná data
Vytváříte-li pro koncové inzerenty či jiné klienty přehledy údajů o výkonu ve službě Google Ads se zpožděním více než 24 hodin, musíte je o tomto zpoždění zřetelně informovat.

Zásady společnosti Google týkající se třetích stran:
Agentury nebo jiné třetí strany, které u společnosti Google nakupují inzerci nebo ji spravují jménem klientů z řad koncových inzerentů, musí splňovat zásady společnosti Google ohledně třetích stran.

Sdílení údajů ze služby Google Ads a z jiných reklamních platforem a jejich uvádění v přehledech:
Jako agentura či jiný subjekt, který u společnosti Google nakupuje inzerci nebo ji spravuje jménem klientů z řad koncových inzerentů, musíte získat písemný souhlas klientů před tím, než prodáte, zprostředkujete, dále poskytnete licenci nebo jinak zveřejníte či komukoli poskytnete konkrétní údaje z jejich účtů Google Ads (včetně klíčových slov, nabídek, nastavení kampaní nebo údajů o výkonu).

Inzerentům, kteří využívají váš nástroj, musíte také poskytnout přesné informace o službě Google Ads včetně možnosti rozlišovat mezi údaji ze služby Google Ads a údaji z jiných reklamních platforem. Pokud váš nástroj poskytuje přehledy s údaji z jiných reklamních platforem, musíte údaje ze služby Google Ads v přehledech uvádět odděleně od údajů pocházejících ze zdrojů mimo službu Google Ads. Jsou-li údaje ze služby Google Ads k dispozici na podrobnější úrovni než agregované údaje nebo údaje z jiných reklamních platforem (např. pokud služba Google Ads poskytuje geografické přehledy na úrovni PSČ, ale jiné zdroje poskytují geografické přehledy pouze na úrovni města či státu), musíte údaje ze služby Google Ads v přehledech uvádět na podrobnější úrovni. Můžete vytvářet přehledy agregovaných údajů o výkonu (obsahující údaje ze služby Google Ads i z jiných platforem), pokud jsou údaje ze služby Google Ads k dispozici i samostatně ve snadno dostupném umístění.

Příklad: Pokud váš nástroj poskytuje údaje o výkonu geograficky cílené inzerce, shrnuté z různých inzertních platforem (např. AdCenter, Yahoo, Yandex), musí zároveň samostatně uvádět geografický přehled výkonu Google Ads včetně jeho povinných polí.

Další povinnosti

Funkce pro různé platformy:

Tyto zásady ohledně funkcí pro různé platformy se týkají těch, kdo splňují následující podmínky:

  • vývojáři, kteří vytvářejí softwarové nástroje využívané koncovými inzerenty, agenturami či jinými třetími stranami, které spravují kampaně jménem klientů z řad koncových inzerentů
  • vývojáři, jejichž software umožňuje uživatelům kopírovat, importovat, exportovat nebo optimalizovat nastavení kampaní pro různé reklamní sítě a platformy.

Jste-li koncovým inzerentem nebo používáte rozhraní Google Ads API (AdWords API) jiným způsobem a pouze pro své interní účely, tyto zásady se vás netýkají.

Pokud uživatelům svého softwaru umožňujete kopírovat, importovat, exportovat nebo optimalizovat nastavení kampaní mezi službou Google Ads a jinou reklamní platformou, musíte uživatelům povolit kopírování, importování, exportování nebo optimalizaci jakýmkoli směrem, který si zvolí (např. kopírování z Google Ads do Yahoo či obráceně).

Příklad: Pokud váš nástroj umožňuje uživatelům kopírovat nastavení kampaní a další údaje ze služby Google Ads a exportovat či optimalizovat tato nastavení pro platformy Yahoo, Bing Ads a Yandex, musí uživatelům umožňovat také kopírování nastavení kampaní a jiných údajů z těchto platforem a jejich exportování či optimalizaci pro službu Google Ads.

Odhlášení klientů:
Klientům z řad koncových inzerentů musíte poskytnout rychlý a snadný způsob, jak spravovat kampaně Google Ads pomocí vašeho nástroje. Do 3 pracovních dní po obdržení oznámení od klienta z řad koncových inzerentů musíte tomuto klientovi umožnit, aby odpojil své kampaně Google Ads od vašich služeb a vývojářského klíče a získal tak znovu výhradní kontrolu nad svými účty Google Ads.

Zabezpečení dat:
Musíte vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby byly údaje inzerentů z rozhraní Google Ads API (AdWords API) trvale uchovány v zabezpečeném prostředí a v souladu s všeobecně uznávanými bezpečnostními standardy pro firemní údaje. Veškeré údaje přenášené prostřednictvím rozhraní Google Ads API (AdWords API) musí být navíc zabezpečeny šifrováním pomocí alespoň 128bitového protokolu SSL. Přenosy prováděné přímo ve službách Google musí být zabezpečeny alespoň tak, jak je zabezpečen protokol podporovaný servery rozhraní Google Ads API (AdWords API).

Zakázané postupy

Extrakce ze služeb TargetingIdeaService a TrafficEstimatorService

Služby TargetingIdeaService (TIS) a TrafficEstimatorService (TES) pomáhají inzerentům a agenturám generovat klíčová slova pomocí programů a optimalizovat strategie pro klíčová slova a pro nabídky ve službě Google Ads. Je zakázáno shromažďovat údaje ze služeb TIS a TES pro jakékoli jiné účely, než je tvorba či správa kampaní Google Ads. Pokud jste reklamní agentura nebo nezávislý vývojář využívající službu Google Ads a chcete klientům poskytnout přístup k údajům ze služeb TIS a TES prostřednictvím externího nástroje pro rozhraní API, bude třeba splnit veškeré požadavky ohledně Požadovaných minimálních funkcí (tvorba a správa kampaní, vytváření přehledů).

Extrakce z Vyhledávání Google nebo nákup extrahovaných údajů

Je zakázáno extrahovat údaje ze stránek s výsledky vyhledávání Google nebo z jakékoli jiné služby Google, případně nepřímo získávat extrahované údaje ze služeb Google od jakýchkoli třetích stran. Hodláte-li zveřejnit přehled, který obsahuje údaje o vyhledávání získané z legitimních zdrojů mimo společnost Google, musí být v takovém přehledu uvedeny zdroje těchto údajů a konkrétní použité metody shromažďování údajů.

Doplňkové klíče

Poskytujete-li nástroje koncovým inzerentům nebo klientům jiných třetích stran, nesmíte od nich vyžadovat, aby si pro účely používání vašeho nástroje zažádali o vlastní klíč pro rozhraní Google Ads API (AdWords API). Žádosti koncových inzerentů o takové klíče budou zásadně zamítnuty.

Obecně přidělujeme každému právnímu subjektu pouze jeden klíč pro rozhraní Google Ads API (AdWords API). Pokud potřebujete více klíčů, kontaktujte nás.

Souhlas s automatickým používáním klíče pro rozhraní API

Agenturám, koncovým inzerentům ani jiným třetím stranám nesmíte povolit používání vašeho klíče pro rozhraní Google Ads API (AdWords API) (či vaše vlastní rozhraní API) způsobem, díky kterému by se tyto třetí strany vyhnuly povinnosti zažádat si o vlastní klíč pro rozhraní Google Ads API (AdWords API). Aby mohly agentury nebo klienti z řad koncových inzerentů využívat službu Google Ads automaticky nebo pomocí programů, musí používat vlastní klíč pro rozhraní Google Ads API (AdWords API). Prostřednictvím poskytovaných rozhraní API nesmíte poskytovat nepřímý přístup ke svému klíči pro rozhraní API. Aby mohli používat váš nástroj, musí se jeho koncoví uživatelé manuálně přihlásit. Nesmí získat automatický přístup k provádění manuálních či programových změn ve svých účtech.

Příklad: Pokud jste poskytovatelem nástroje, který agenturám a koncovým inzerentům uděluje licence k softwaru pro správu reklam, nesmíte vyvíjet vlastní rozhraní API, které by klientům umožnilo přístup k rozhraní Google Ads API (AdWords API) prostřednictvím automatických nebo naprogramovaných počítačových skriptů.

Upozorňujeme, že tyto zásady neomezují vaše vlastní využívání rozhraní Google Ads API (AdWords API) automaticky či pomocí programů. Brání vám pouze poskytovat přístup k rozhraní Google Ads API (AdWords API) třetím stranám (automaticky či pomocí programů) s vaším tokenem pro rozhraní API (tyto strany si namísto toho musí zažádat o vlastní token pro rozhraní API).

Porušení zásad Google Ads

Je nutné, abyste vy, jako uživatel rozhraní Google Ads API (AdWords API), i všichni, kdo používají váš nástroj (např. koncoví inzerenti), dodržovali zásady Google Adssmluvní podmínky Google Ads.

Příklad: Pokud byl účet správce přidružený k vašemu vývojářskému tokenu rozhraní Google Ads API (AdWords API) pozastaven z důvodu porušení zásad, je třeba pozastavený účet ihned opravit, abyste mohli rozhraní Google Ads API (AdWords API) dále používat.

Neoprávněné použití značek a ochranných známek společnosti Google

Jako uživatel rozhraní Google Ads API (AdWords API) se musíte řídit pokyny společnosti Google pro používání značek.

Příklad: Váš nástroj pro rozhraní Google Ads API (AdWords API) nesmí napodobovat vzhled a dojem uživatelského rozhraní Google Ads ani uživatele jakkoli jinak přesvědčovat, že váš nástroj je produktem společnosti Google.

Zasahování do aktivit společnosti Google

Společnost Google může monitorováním a kontrolami jakýchkoli aktivit v rozhraní Google Ads API (AdWords API) zajišťovat, aby byly dodržovány smluvní podmínky a tyto zásady. Je zakázáno do takového monitorování či kontrol zasahovat nebo jinak skrývat svou aktivitu v rozhraní Google Ads API (AdWords API) před společností Google. Jakékoli zasahování bude považováno za porušení těchto zásad.

Váš klient využívající rozhraní Google Ads API (AdWords API) (jak je definován ve smluvních podmínkách) nesmí zasahovat do řádného fungování rozhraní Google Ads API (AdWords API) ani se o to jakkoli pokoušet. Každý klient využívající rozhraní Google Ads API (AdWords API) musí předat svůj přidělený vývojářský klíč společnosti Google, jak je stanoveno ve specifikaci rozhraní Google Ads API (AdWords API).

Vymáhání zásad

Kontaktní údaje

Jste povinni zajistit, aby kontaktní údaje uvedené v centru pro rozhraní API v rámci vašeho účtu MCC byly stále aktuální. Doporučujeme jako kontaktní e-mailovou adresu zadat alias (se všemi relevantními kontakty pro rozhraní API). E-mailová adresa uvedená v centru pro rozhraní API bude primárním kontaktem v případě problémů s dodržováním zásad. Nebudete-li reagovat na žádosti a oznámení od týmu pro rozhraní API, bude to považováno za porušení těchto zásad. Důsledkem může být snížení vašeho statutu z úrovně Standardní přístup na úroveň Základní přístup, případně zrušení vašeho klíče pro rozhraní API. Na vyžádání musíte v případě nutnosti rovněž uvést další kontaktní údaje.

Ukázkový účet

Společnosti Google musíte na vyžádání poskytnout ukázkový účet pro nástroj využívající rozhraní API, a to do 7 dní od obdržení žádosti. Ukázka musí obsahovat aktuální verzi nástroje nebo totožné funkce jako aktuální verze, abychom mohli zkontrolovat, zda splňuje naše zásady. Neposkytnutí ukázky nebo jakýkoli pokus poskytnout falešný účet pro aktuální verzi nástroje představuje porušení těchto zásad.

Upozornění na porušení zásad a pokuty za jejich nedodržování

Pokud zmíněné zásady porušíte, Google zašle upozornění na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho účtu Google Ads API (AdWords API). Na odstranění zmíněných porušení můžete dostat určitou lhůtu, aniž by vám byla udělena pokuta. Než vám bude účtována pokuta za nedodržení zásad v souladu se sazbami uvedenými v sazebníku Google Ads API (AdWords API), můžete od společnosti Google obdržet upozornění.

Porušení těchto zásad může mít i další následky včetně snížení vašeho statutu z úrovně Standardní přístup na úroveň Základní přístup, udělení jiné kvóty na používání rozhraní Google Ads API (AdWords API) nebo zrušení vašeho tokenu pro rozhraní Google Ads API (AdWords API).

Kontaktujte nás

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?