Právne podmienky

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Očakávame, že všetci inzerenti budú okrem štandardných pravidiel služby Google Ads dodržiavať tiež miestne zákony všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú ich reklamy. Pri uplatňovaní týchto pravidiel sa vo všeobecnosti prikláňame skôr k opatrnosti, pretože nechceme povoliť obsah, ktorého legálnosť je sporná.

Ďalej uvádzame právne podmienky pre konkrétne krajiny, no upozorňujeme, že nejde o úplný zoznam. Od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú ich reklamy. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Takisto upozorňujeme, že niektoré krajiny, odvetvia a obchodné združenia majú vlastné samoregulačné pravidlá reklamy a marketingu. Zoznam niektorých z týchto pravidiel nájdete tu. V relevantných prípadoch by sa inzerenti na Googli mali riadiť týmito pravidlami.

Ak dostaneme platnú právnu žiadosť, podľa ktorej vaše reklamy porušujú miestne zákony alebo príslušný právny predpis alebo kódex správania, môžeme ich miestne zamietnuť v jurisdikcii, v ktorej sú nelegálne.

Právne žiadosti o odstránenie obsahu môže Googlu podať ktorýkoľvek používateľ alebo orgán verejnej správy prostredníctvom centra právnej pomoci na g.co/legal.

V rámci nášho úsilia o zachovanie transparentnosti môže byť kópia každej právnej žiadosti, ktorú dostaneme, odoslaná na zverejnenie do projektu Lumen. Inzerenti môžu nájsť informácie o sťažnostiach voči svojim reklamám v projekte Lumen vyhľadaním príslušnej webovej adresy v službe Ads.

Inzerenti tiež môžu kontaktovať podporu služby Google Ads, ak majú iné otázky o právnych žiadostiach o odstránenie. Odporúčame inzerentom, aby túto záležitosť vyriešili priamo s navrhovateľom, ktorý podal právnu žiadosť.

Ďalšie údaje o žiadostiach o odstránenie informácií z našich služieb prijatých od vlastníkov autorských práv a orgánov verejnej správy nájdete v našich Informáciách o transparentnosti.

Porušenie obchodných sankcií

 

Inzerenti musia dodržiavať príslušné sankcie a predpisy pre vývoz, medzi ktoré patria aj sankcie v správe Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Okrem toho musia súhlasiť s tým, že nespôsobia situáciu, pri ktorej by spoločnosť Google tieto predpisy porušila. Službu Ads nemôžete používať v prospech ani v mene právnických alebo fyzických osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia. Službu Ads nemôžete používať v prospech ani v mene právnických alebo fyzických osôb nachádzajúcich sa v krajinách či regiónoch, na ktoré sú uvalené sankcie.

Služba Ads zároveň nie je k dispozícii ani pre právnické alebo fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z príslušných obchodných sankcií a právnych predpisov pre vývoz. Nie je k dispozícii ani pre právnické či fyzické osoby, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované takýmito obmedzenými právnickými alebo fyzickými osobami alebo ktoré konajú v ich prospech alebo v ich mene.

Nepovoľujeme:

červená značka x Reklamné kampane geograficky zacieľujúce na krajiny alebo územia, na ktoré je uvalené embargo

červená značka x Reklamné kampane, ktoré sú prevádzkované v mene spoločností so sídlom v krajinách alebo regiónoch, na ktoré je uvalené embargo, hoci sa vlastník účtu nenachádza v týchto krajinách alebo regiónoch

červená značka x Reklamné kampane, ktoré sú prevádzkované v prospech alebo v mene právnických či fyzických osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z príslušných obchodných sankcií a predpisov

Poznámka: Google musí dodržiavať sankcie uvalené úradom OFAC. Právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia, nemôžu vytvoriť ani používať účet Google Ads, respektíve nemôžu mať účet Google Ads, ktorý niekto používa v ich mene. Ľudia, ktorí majú svoje bydlisko alebo zvyčajný pobyt v krajinách alebo na územiach, na ktoré je uvalené embargo, nemôžu vytvoriť ani používať účet Google Ads. V súčasnosti je embargo uvalené na takzvanú Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR), Irán, Krym, Kubu, Severnú Kóreu a Sýriu.

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Ak ste inzerent, ktorý zacieľuje reklamy na Európsku úniu a Spojené kráľovstvo, môže to pre vás znamenať povinnosť splniť požiadavky smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v podobe implementovanej v cieľovej krajine. Nižšie uvádzame článok 9 tejto smernice.

Nejde o úplný zoznam miestnych právnych podmienok v každej krajine a inzerenti sú naďalej zodpovední za to, že si naštudujú a budú dodržiavať miestne právne predpisy platné tam, kde podnikajú, a v regiónoch, na ktoré sú ich reklamy zacielené.

Článok 9

1. Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:
(a) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;
(b) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;
(c) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:
(i) porušovať ľudskú dôstojnosť;
(ii) obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;
(iii) podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;
(iv) podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;
(d) všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, ako aj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek sú zakázané;
(e) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na neplnoletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;
(f) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, sú zakázané;
(g) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú, psychickú alebo morálnu ujmu neplnoletým. Preto nesmú priamo nabádať neplnoletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presvedčili svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili inzerovaný tovar alebo služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani neprimeraným spôsobom zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

Miestne právne podmienky

Ak si chcete pozrieť typ miestnych právnych podmienok, ktoré Google monitoruje v oblasti inzercie, z ponuky uvedenej nižšie vyberte príslušnú krajinu. Upozorňujeme však, že nejde o úplný zoznam miestnych právnych podmienok ani krajín. Aj naďalej nesiete zodpovednosť za oboznámenie sa a dodržiavanie súladu s miestnymi zákonmi pre miesto, kde podniká vaša firma, ako aj pre všetky regióny, na ktoré zacieľujú vaše reklamy.

 

Austrália

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • lieky na umelé ukončenie tehotenstva.

Bangladéš

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • potravinové produkty pre dojčatá.

Belgicko

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • výrobky na detekciu policajných radarov.

Brazília

No issues detected and positive check mark icon Niekoľko príkladov reklamy povolenej s obmedzeniami

 • kozmetika a parfumy,
 • meracie prístroje,
 • lieky a bylinné lieky.

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • kreatín, L-karnitín alebo karnitín, polyfenol z artičoky;
 • neautorizované finančné subjekty;
 • neregistrované firmy (firmy poskytujúce finančné služby (napríklad banky) a služby v oblasti telekomunikácií môžu inzerovať iba v prípade, že sú zaregistrované na príslušnom úrade).

Čína

No issues detected and positive check mark icon Niekoľko príkladov reklamy povolenej s obmedzeniami

 • zvieracie krmivá a kŕmne doplnkové látky,
 • vzdelávanie a odborná príprava,
 • zábava (táto kategória zahŕňa film, televíziu, hudbu, nosiče DVD, videohry a súvisiaci obsah),
 • zdravé jedlá,
 • potravinové produkty pre dojčatá,
 • zdravotnícke pomôcky,
 • online hry a skladačky,
 • pesticídy,
 • nehnuteľnosti,
 • náboženský obsah,
 • semená a rastliny (táto kategória zahŕňa semená plodín, semená stromov, semená tráv alebo vodné výhonky a kultúry),
 • veterinárne lieky.

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • balíky kliknutí;
 • služby vyplatenia hotovosti pri použití kreditnej karty;
 • zoznamovacie webové stránky;
 • liečba závislosti na drogách;
 • hackovanie hier;
 • určovanie pohlavia;
 • politický obsah (Google nepovoľuje v Čínskej ľudovej republike zobrazovanie reklám, ktoré propagujú názvy štátnych úradov, mená politicky nominovaných štátnych úradníkov, kritiku voči komunistickej strane alebo vláde Čínskej ľudovej republiky, nezávislosť Taiwanu, demokratickú stranu Hongkongu alebo protesty na Námestí nebeského pokoja);
 • súkromné servery;
 • príslušenstvo pre satelitnú televíziu;
 • erotické produkty;
 • náhradné materstvo;
 • superlatívne alebo komparatívne tvrdenia (napr. najlepšie, jednotka, lepšie než, rýchlejšie než), a to aj vtedy, ak takéto tvrdenia sú overené treťou stranou;
 • tabakové výrobky (Google nepovoľuje v Čínskej ľudovej republike zobrazovanie reklám, ktoré propagujú názov, ochrannú známku, obal alebo slogany tabakových výrobkov).

Francúzsko

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • testy otcovstva (táto kategória zahŕňa klinické služby zisťovania otcovstva a domáce súpravy na zisťovanie otcovstva),
 • výrobky na detekciu policajných radarov,
 • scientológia.

Nemecko

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • testovacie súpravy na HIV,
 • výrobky na detekciu policajných radarov,
 • scientológia,
 • utajené testy otcovstva.

Hongkong

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • plastické operácie (táto kategória zahŕňa operácie zamerané na poruchy zraku, sluchu, rovnováhy, operácie týkajúce sa kožných chorôb, vlasov a kože na hlave).

India

No issues detected and positive check mark icon Niekoľko príkladov reklamy povolenej s obmedzeniami

 • účtovnícke služby (Google povoľuje v Indii zobrazovanie reklám na účtovnícke služby, iba ak nepropagujú konkrétneho účtovníka),
 • právne služby (Google povoľuje v Indii zobrazovanie reklám na právne služby, iba ak nepropagujú konkrétneho právnika),
 • zdravotnícke služby (Google povoľuje v Indii zobrazovanie reklám na zdravotnícke služby, iba ak nepropagujú konkrétneho doktora ani praktického lekára).

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • určovanie pohlavia pred pôrodom (Supreme Court Order (PDF)),
 • potravinové produkty pre dojčatá,
 • zakázané zdravotnícke služby.

Indonézia

No issues detected and positive check mark icon Príklad reklamy povolenej s obmedzeniami

 • náboženský obsah.

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • služby vyplatenia hotovosti pri použití kreditnej karty,
 • služby medzinárodného sprostredkovania neviest,
 • politický obsah (Google nepovoľuje v Indonézii zobrazovať reklamy propagujúce politických kandidátov alebo politické strany),
 • erotické produkty a pomôcky (Google nepovoľuje v Indonézii zobrazovať reklamy, ktoré propagujú erotické produkty a pomôcky vrátane vibrátorov, vákuových pumpičiek, erotických hojdačiek, replík pohlavných údov, olejov, lubrikantov a gélov).

Taliansko

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • testovacie súpravy na HIV,
 • „tabletka po“.

Japonsko

No issues detected and positive check mark icon Niekoľko príkladov reklamy povolenej s obmedzeniami

 • Komoditné futurity: Firmy propagujúce komoditné futurity sa budú musieť zaregistrovať na ministerstve hospodárstva, obchodu a priemyslu (Ministry of Economy, Trade and Industry). Na webe musí byť uvedené platné registračné číslo.
 • Spotrebné úvery a pôžičky: Firmy propagujúce spotrebné úvery a pôžičky musia byť zaregistrované. Ak firma nie je zaregistrovaná, o povolení inzerovať rozhodne Google. Weby, ktoré nie sú v súlade so zákonom o hornej hranici úrokovej sadzby, sa takisto nebudú zobrazovať.
 • Kreditné karty: Firmy, ktoré propagujú kreditné karty, sa budú musieť zaregistrovať v združení pre odvetvie spotrebných úverov (Consumer Credit Industry Association). Na webe musí byť uvedené platné registračné číslo.
 • Zoznamovacie služby: Inzerenti ponúkajúci online zoznamovacie služby so zacielením na Japonsko budú musieť mať od spoločnosti Google certifikáciu, aby mohli zobrazovať reklamy cez službu Google Ads [požiadať o certifikáciu]. Reklamy musia zároveň obsahovať upozornenie „18 禁“ alebo „18+“.
 • Finančné inštitúcie: Firmy propagujúce nehnuteľnosti, banky, firmy obchodujúce s cennými papiermi, firmy poskytujúce pôžičky, firmy investičného poradenstva, firmy ponúkajúce kreditné karty, sprostredkovateľské firmy ponúkajúce finančné služby a spriaznené subjekty uvedených firiem sa budú musieť zaregistrovať na úrade pre finančné služby (Financial Services Agency) alebo na iných regulačných úradoch. Na webe musí byť uvedené platné registračné číslo.
 • Erotická nahota: Google nepovoľuje v Japonsku necenzurovanú erotickú nahotu. Povolená je len v prípade, že sú genitálie zakryté mozaikovým efektom. Tieto reklamy budú klasifikované ako sexuálny obsah.

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • financovanie z čierneho trhu,
 • voyeurizmus prostredníctvom kamery,
 • služby vyplatenia hotovosti pri použití kreditnej karty,
 • tiesňové linky (ako napríklad 110 pre políciu alebo 119 pre hasičský a záchranný zbor),
 • služby a sexuálny obsah pre dospelých (táto kategória zahŕňa fotky a videá nahých osôb v službách ponúkajúcich komunikáciu naživo, telefonické zoznamovacie kluby, sexuálne zamerané kluby a pornografické telefonické služby, weby so sexuálnymi zoznamovacími službami a služby pre mimomanželské vzťahy a zoznamovacie služby),
 • viacúrovňový marketing,
 • politický obsah (Google nepovoľuje v Japonsku zobrazovanie reklám propagujúcich weby, ktoré sú súčasťou volebnej kampane),
 • telefónne predvoľby spoplatňované zvláštnymi sadzbami (ako napríklad 0570 alebo 0990).

Kórea

No issues detected and positive check mark icon Príklad reklamy povolenej s obmedzeniami

 • Všetky firmy, ktoré podnikajú v oblasti financií, budú musieť získať zákonom vyžadované registrácie, licencie, povolenia alebo iné podobné schválenia od úradu Financial Services Commission alebo iných príslušných regulačných úradov.

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • herná mena;
 • zoznamovacie a prácu sprostredkujúce služby: táto kategória zahŕňa weby umožňujúce hľadanie zamestnania v službách pre dospelých, zoznamovacie weby zamerané na sexuálne stretnutie alebo zoznamovacie weby so sexuálnou témou a četovacie weby;
 • vojenské vybavenie;
 • sexuálne pomôcky: táto kategória zahŕňa sexuálne hračky a lieky na zvýšenie sexuálnej výkonnosti;
 • neregistrované mobilné telefóny.

Luxembursko

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • výrobky na detekciu policajných radarov.

Malajzia

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • služby medzinárodného sprostredkovania neviest,
 • finančné zbierky zo strany spoločností podnikajúcich v oblasti investovania.

Mexiko

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • dietetické výrobky.

Pakistan

No issues detected and positive check mark icon Niekoľko príkladov reklamy povolenej s obmedzeniami

 • potravinové produkty pre dojčatá,
 • zdravotnícke služby (Google povoľuje propagáciu zdravotníckych služieb v Pakistane, pokiaľ reklamy nepropagujú konkrétneho doktora alebo všeobecného lekára).

Peru

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • politická inzercia počas volebného moratória.

Filipíny

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • služby medzinárodného sprostredkovania neviest.

Poľsko

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • výrobky na detekciu policajných radarov.

Rusko

No issues detected and positive check mark icon Niekoľko príkladov reklamy povolenej s obmedzeniami

 • Potraviny pre deti mladšie ako jeden rok a doplnky materského mlieka: Reklamy na tieto produkty musia obsahovať povinný text „Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев.“.
 • Biologicky aktívne výživové doplnky (BAA): Reklamy na tieto produkty musia obsahovať vyhlásenie „Не является лекарством“.
 • Brokerské služby, investičné služby a cenné papiere: Spoločnosti propagujúce brokerské služby, cenné papiere, klíringové služby, správu aktív, správu fondov alebo poskytovateľov investičného poradenstva musia mať licenciu. Platné číslo licencie musí byť uvedené na vstupnej stránke. Každá reklama musí obsahovať označenie alebo registrovaný názov licencovaného poskytovateľa finančných služieb.
 • Finančné inštitúcie: spoločnosti propagujúce finančné služby vrátane bankových vkladov, bankových účtov a prevodov, vkladov vzácnych kovov, preplácania šekov, hotovostných služieb, zmenárenských operácií, bankových záruk, operácií týkajúcich sa elektronických peňazí, elektronických peňaženiek a iných súvisiacich služieb. Patria sem aj firmy ponúkajúce kreditné karty a provízni predajcovia uvedených spoločností. Spoločnosti propagujúce takýto obsah si musia zabezpečiť registráciu alebo licenciu na príslušnom úrade. Platné číslo licencie alebo registrácie musí byť uvedené na vstupnej stránke. Každá reklama musí obsahovať označenie alebo registrovaný názov licencovaného alebo registrovaného poskytovateľa finančných služieb.
 • Výživové doplnky: Výživové doplnky propagované v Rusku musia byť registrované v súlade so zákonom.
 • Forexové služby a služby výmeny meny: Spoločnosti propagujúce zmenárenské a forexové služby si musia zabezpečiť licenciu alebo registráciu na príslušnom ruskom úrade. Spoločnosti propagujúce služby výmeny meny si takisto musia zabezpečiť licenciu alebo registráciu na príslušnom ruskom úrade. Platné číslo licencie alebo registrácie musí byť uvedené na vstupnej stránke. Každá reklama musí obsahovať označenie alebo registrovaný názov licencovaného poskytovateľa finančných služieb.
 • Poisťovacie služby: Spoločnosti propagujúce poisťovacie služby musia mať licenciu. Platné číslo licencie musí byť uvedené na vstupnej stránke. Každá reklama musí obsahovať označenie alebo registrovaný názov licencovaného poskytovateľa finančných služieb.
 • Lízing a faktoring: Spoločnosti propagujúce lízingové služby musia byť registrované. Platné číslo registrácie musí byť uvedené na vstupnej stránke. Každá reklama musí obsahovať označenie alebo registrovaný názov licencovaného poskytovateľa finančných služieb.
 • Pôžičky, mikropôžičky a hypotekárne služby: Spoločnosti propagujúce úvery na nehnuteľnosti a hypotekárne služby si musia zabezpečiť registráciu alebo licenciu na príslušnom úrade. Platné číslo licencie alebo registrácie musí byť uvedené na vstupnej stránke. Každá reklama musí obsahovať označenie alebo registrovaný názov licencovaného alebo registrovaného poskytovateľa finančných služieb.
 • Informačné produkty: Reklamy na informačné produkty musia obsahovať hodnotenie vhodnosti podľa veku: napríklad 18+, 16+, 12+, 6+ alebo 0+. Vek musí byť zreteľne viditeľný v reklame alebo v reklamnom texte. Medzi informačné produkty patria knihy a iné tlačené alebo digitálne médiá, filmy a iný audiovizuálny obsah, hudba, softvér, hry, predstavenia, vystúpenia, koncerty, mobilné aplikácie a akékoľvek ďalšie produkty alebo udalosti, ktoré môžu obsahovať informácie, ktoré sú v Rusku obmedzené podľa veku.

červená značka x Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • zapaľovače,
 • etylalkohol,
 • stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve (Google nepovoľuje reklamy ani vstupné stránky zacieľujúce na Rusko, ktoré propagujú CFD, binárne opcie, špekulácie o budúcich cenách mien, akcie alebo komodity),
 • finančné zbierky na výstavbu s účasťou a stavebné fondy pre jednotlivcov (ЖСК),
 • informačné produkty bez hodnotenia vhodnosti pre vekové kategórie,
 • zdravotnícke pomôcky (táto kategória zahŕňa zdravotnícke pomôcky, zdravotnícke prístroje a produkty vyžadujúce osobitné školenie),
 • zdravotnícke služby vrátane služieb súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva (ďalšie informácie),
 • saponín získaný z tiel jeleňov (parohy a endokrinný systém),
 • virtuálne meny.

Singapur

červená značka x Príklad nepovolenej reklamy

 • Služby požičiavania peňazí: inzerenti ponúkajúci služby požičiavania peňazí nebudú môcť inzerovať. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na agentúry, affiliate partnerov a porovnávacie weby. Nevzťahuje sa však na pôžičky od bánk alebo iných finančných inštitúcií, registrovaných úverových spoločností, licencovaných majiteľov záložní alebo inzerentov, ktorí požičiavajú peniaze akreditovaným investorom na cenné papiere či futurity alebo ktorí pôsobia ako investičné spoločnosti.

Španielsko

Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • dietetické výrobky (Google nepovoľuje v Španielsku reklamy, webové stránky ani aplikácie, ktoré propagujú produkty na chudnutie, ak uvádzajú, že majú liečivé vlastnosti, sľubujú konkrétne výsledky alebo využívajú odporúčania od jednotlivcov, známych osobností alebo organizácií),
 • testovacie súpravy na HIV,
 • „tabletka po“,
 • lekárske postupy súvisiace s chudnutím.

Švajčiarsko

Príklad nepovolenej reklamy

 • výrobky na detekciu policajných radarov.

Taiwan

Green checkmark, allowed Príklad reklamy povolenej s obmedzeniami

 • Imigračné služby: Google povoľuje propagáciu imigračných služieb, pokiaľ tieto služby sú zaregistrované zodpovedajúcimi miestnymi úradmi.

Príklad nepovolenej reklamy

 • služby medzinárodného sprostredkovania neviest.

Turecko

Príklad nepovolenej reklamy

 • neregistrované výživové doplnky.
 

Spojené kráľovstvo

Green checkmark, allowed Príklad reklamy povolenej s obmedzeniami

 • Produkty na bielenie zubov: Google v Spojenom kráľovstve nepovoľuje produkty na bielenie zubov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % peroxidu vodíka alebo chemikálie uvoľňujúce peroxid vodíka (pokiaľ nejde o produkty, ktoré obsahujú 6 % či menej peroxidu vodíka alebo chemikálie uvoľňujúce peroxid vodíka a spotrebiteľovi ich po prvýkrát aplikuje zubný lekár v súlade s miestnou legislatívou).

Príklad nepovolenej reklamy

 • utajené testy otcovstva.

Spojené štáty

Green checkmark, allowed Príklad reklamy povolenej s obmedzeniami

 • Zmluvy o poskytovaní služieb údržby motorových vozidiel: zmluvy o poskytovaní služieb údržby motorových vozidiel zakupuje zákazník, aby pokryl náklady spojené s opravou motorového vozidla po vypršaní záruky zo strany výrobcu. Google povoľuje reklamy na zmluvy o poskytovaní služieb údržby motorových vozidiel v prípade, že v reklame alebo na vstupnej stránke sú spomenutí výrobcovia alebo značky automobilov a na vstupnej stránke je objasnené, aké je spojenie s daným výrobcom alebo značkou vozidla.

Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • reklamy na kanadské internetové lekárne (Google nepovoľuje zacielenie reklám na kanadské internetové lekárne na zákazníkov v Spojených štátoch),
 • propagácia súvisiaca s vládnymi grantmi a stimulmi,
 • predaj kontaktných šošoviek bez predpisu.
   

Vietnam

Green checkmark, allowed Príklad reklamy povolenej s obmedzeniami

 • náboženský obsah.

Niekoľko príkladov nepovolenej reklamy

 • služby medzinárodného sprostredkovania neviest,
 • politický obsah (táto kategória zahŕňa politických kandidátov a politické strany).
Ako problém vyriešiť: miestne právne podmienky
 1. Prečítajte si pravidlá pre konkrétnu krajinu a pozrite si tak príklady miestnych zákonov, ktoré musíte dodržiavať v prípade, že chcete zobrazovať reklamy v týchto oblastiach. Tento zoznam nie je úplný, a preto vás žiadame, aby ste sa sami oboznámili s reklamnými praktikami pre miesta, kde pôsobí vaša firma a kde sa zobrazujú vaše reklamy. Uvádzame niekoľko bežných oblastí, ktoré by ste mali preskúmať:

  Registrácia firmy alebo produktu: Ak je to pre miesto, kde podnikáte, požadované, uistite sa, že máte svoju firmu alebo produkt zaregistrované na miestnych úradoch, aby ste mohli inzerovať.

  Regulované produkty a služby: Získajte informácie o všetkých obmedzeniach, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše produkty alebo služby v závislosti od toho, kde na svete ich inzerujete alebo predávate.

 2. Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.

  Žiadosť o kontrolu

 3. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 4. Upravte reklamu. Odstráňte všetok obsah, ktorý nie je povolený. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false