Právne podmienky

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Inzerenti musia okrem štandardných pravidiel služby Google Ads dodržiavať aj miestne zákony a predpisy každej oblasti, na ktorú sú zacielené ich reklamy. Od inzerentov sa očakáva, že sa oboznámia s miestnymi zákonmi a predpismi každej oblasti, na ktorú sú zacielené ich reklamy. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Takisto upozorňujeme, že niektoré krajiny, odvetvia a obchodné združenia majú vlastné predpisy týkajúce sa reklamy a marketingu. V relevantných prípadoch by sa inzerenti v službách spoločnosti Google mali riadiť týmito predpismi. Môžete si pozrieť zoznam niektorých z týchto predpisov.

Porušenie obchodných sankcií

 

Inzerenti musia dodržiavať príslušné sankcie a nariadenia pre vývoz, medzi ktoré patria aj sankcie v správe Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Okrem toho musia súhlasiť s tým, že nespôsobia situáciu, pri ktorej by spoločnosť Google tieto nariadenia porušila. Službu Ads nemôžete používať v prospech ani v mene právnických alebo fyzických osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia. Službu Ads nemôžete používať v prospech ani v mene právnických alebo fyzických osôb nachádzajúcich sa v krajinách či regiónoch, na ktoré sú uvalené sankcie.

Služba Ads zároveň nie je k dispozícii ani pre právnické alebo fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z príslušných obchodných sankcií a právnych predpisov pre vývoz. Nie je k dispozícii ani pre právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované takýmito obmedzenými právnickými alebo fyzickými osobami alebo ktoré konajú v ich prospech alebo v ich mene.

Nepovoľujeme:

červená značka x reklamné kampane geograficky zacieľujúce na krajiny alebo územia, na ktoré je uvalené embargo;

červená značka x reklamné kampane, ktoré sú prevádzkované v mene firiem so sídlom v krajinách alebo regiónoch, na ktoré je uvalené embargo, hoci sa vlastník účtu nenachádza v týchto krajinách alebo regiónoch;

červená značka x reklamné kampane, ktoré sú prevádzkované v prospech alebo v mene právnických či fyzických osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z príslušných obchodných sankcií a nariadení.

Poznámka: Spoločnosť Google musí dodržiavať sankcie uvalené Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC). Právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia, nemôžu vytvoriť ani používať účet Google Ads, respektíve nemôžu mať účet Google Ads, ktorý niekto používa v ich mene. Ľudia, ktorí majú svoje bydlisko alebo zvyčajný pobyt v krajinách alebo na územiach, na ktoré je uvalené embargo, nemôžu vytvoriť ani používať účet Google Ads. V súčasnosti je embargo uvalené na takzvanú Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR), Irán, Krym, Kubu, Severnú Kóreu a Sýriu.

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Ak ste inzerent, ktorý zacieľuje reklamy na Európsku úniu a Spojené kráľovstvo, môže to pre vás znamenať povinnosť splniť požiadavky smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v podobe implementovanej v zacielenej krajine. Nižšie uvádzame článok 9 tejto smernice.

Nejde o úplný zoznam miestnych právnych podmienok v každej krajine a inzerenti sú naďalej zodpovední za to, že si naštudujú a budú dodržiavať miestne právne predpisy platné tam, kde podnikajú, a v regiónoch, na ktoré sú ich reklamy zacielené.

Článok 9

1. Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:
(a) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;
(b) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;
(c) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:
(i) porušovať ľudskú dôstojnosť;
(ii) obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;
(iii) podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;
(iv) podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;
(d) všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, ako aj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek sú zakázané;
(e) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;
(f) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, sú zakázané;
(g) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú, psychickú alebo morálnu ujmu maloletým. Preto nemôžu priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili inzerovaný tovar alebo služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

Hlásenia o nelegálnom obsahu poslané spoločnosti Google

Ktokoľvek môže spoločnosti Google podať žiadosť o odstránenie nelegálneho obsahu prostredníctvom sekcie centra pomoci pre nahlásenie obsahu z právnych dôvodov na adrese g.co/legal.

Inzerenti, ktorých reklamy v dôsledku tohto procesu zamietneme, môžu podať odvolanie prostredníctvom webového formulára právneho odvolania v e‑maile alebo upozornenia v používateľskom rozhraní inzerenta.

V rámci úsilia o zachovanie transparentnosti môžeme kópiu každej právnej žiadosti, ktorú dostaneme, poslať na zverejnenie do projektu Lumen. Inzerenti môžu nájsť informácie o sťažnostiach voči svojim reklamám na webových stránkach projektu Lumen vyhľadaním príslušnej webovej adresy v službe Google Ads.

Okrem toho v prípade ďalších otázok týkajúcich sa právnych žiadostí o odstránenie môžu inzerenti kontaktovať podporu služby Google Ads. Odporúčame inzerentom, aby túto záležitosť vyriešili priamo s navrhovateľom, ktorý podal právnu žiadosť.

Ďalšie údaje týkajúce sa žiadostí o odstránenie informácií z našich služieb prijatých od vlastníkov autorských práv a orgánov verejnej správy nájdete v našich Informáciách o transparentnosti.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
4369575715565572176
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067