Õiguslikud nõuded

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Reklaamijad peavad järgima peale standardsete Google Adsi eeskirjade ka kohalikke seadusi ja määrusi kõigis piirkondades, mida nende reklaamid sihivad. Reklaamijatelt eeldatakse, et nad viivad ennast kurssi iga sellise asukoha kohalike seaduste ja määrustega, mida nende reklaamid sihivad. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Pange tähele ka seda, et teatud riikidel, valdkondadel ja kutseühingutel on reklaami ja turunduse jaoks oma reeglistikud. Google'is reklaamijad peaksid neid reeglistikke järgima, kui see on asjakohane. Mõnda sellist reeglistikku sisaldava loendi leiate siit.

Kaubandussanktsioonide rikkumine

 

Reklaamijad peavad järgima kohaldatavaid sanktsioone ja ekspordimäärusi, sealhulgas Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (Office of Foreign Assets Control – OFAC) hallatavaid sanktsioone, ning lubama, et ei põhjusta Google'ile nende regulatsioonide rikkumist. Google Adsi ei saa kasutada piirangutega juriidiliste isikute või eraisikute jaoks või nende nimel. Google Adsi ei saa kasutada selliste juriidiliste isikute või eraisikute jaoks või nende nimel, kes asuvad riikides või piirkondades, millele on kehtestatud sanktsioonid.

Lisaks ei ole Google Ads saadaval mis tahes juriidilistele isikutele ega eraisikutele, kellele kehtivad kohaldatavate kaubandussanktsioonide ja ekspordi seaduste järgimisega seotud piirangud. See ei ole ka saadaval juriidilistele isikutele, kes on piirangutega juriidiliste isikute või eraisikute omandis, ning juriidilistele isikutele ega eraisikutele, kes piirangutega juriidilisi isikuid või eraisikuid juhivad, esindavad või nende nimel tegutsevad.

Lubatud pole järgmine.

punane märk x Reklaamikampaaniad, mis geograafiliselt sihivad riike või piirkondi, millele on kehtestatud embargo

punane märk x Reklaamikampaaniad, mida esitatakse selliste ettevõtete nimel, mis asuvad riikides või piirkondades, millele on kehtestatud embargo. Seda isegi siis, kui konto omanik ei asu sellises riigis või piirkonnas, millele on kehtestatud embargo

punane märk x Reklaamikampaaniad, mida käitavad juriidilised isikud või eraisikud, kellele kehtivad kohaldatavate kaubandussanktsioonide ja regulatsioonidega seotud piirangud, või mida käitatakse nende nimel

Märkus. Google peab järgima OFACi kehtestatud sanktsioone. Piirangutega juriidilised isikud ja eraisikud ei saa Google Adsi kontot luua ega kasutada ning Google Adsi ei tohi kasutada nende nimel. Embargoga riigis või piirkonnas elavad või seal alaliselt elavad inimesed ei saa Google Adsi kontot luua ega kasutada. Praegu kehtib embargo Krimmile, Kuubale, nn Donetski Rahvavabariigile (DNR) ja Luganski Rahvavabariigile (LNR), Iraanile, Põhja-Koreale ning Süüriale.

Vaadake, kuidas seisatud kontot parandada.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Reklaamijate jaoks, kes sihivad oma reklaame Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis, võib see tähendada, et peate järgima audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) nõudeid sihtriigis kehtestatud kujul. Tõime allpool viiteks direktiivi artikli 9.

See ei ole kõigi riikide kohalike õiguslike nõuete lõplik loend ja reklaamijad on jätkuvalt kohustatud oma ettevõtte tegevuskohas või reklaamide sihitud piirkondades kehtivad kohalikud seadused välja selgitama ning neid järgima.

Artikkel 9

1. Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate meediateenuse osutajate edastatavad audiovisuaalsed äriteated vastavad järgmistele nõuetele:
(a) audiovisuaalsed äriteated peavad olema sellistena hõlpsasti äratuntavad; varjatud audiovisuaalsed äriteated on keelatud;
(b) audiovisuaalsetes äriteadetes ei tohi kasutada alalävisele tajule suunatud võtteid;
(c) audiovisuaalsed äriteated ei tohi:
(i) kahjustada inimväärikuse austamist;
(ii) sisaldada ega soodustada diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, kodakondsuse, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;
(iii) soodustada tervist või ohutust kahjustavat käitumist;
(iv) soodustada keskkonnakaitset tõsiselt kahjustavat käitumist;
(d) sigarettide ja muude tubakatoodetega, samuti elektrooniliste sigarettide ja täitepakenditega seotud audiovisuaalsete äriteadete kõik vormid on keelatud;
(e) audiovisuaalsed äriteated alkohoolsete jookide kohta ei tohi olla suunatud konkreetselt alaealistele ega tohi propageerida selliste jookide liigset tarbimist;
(f) audiovisuaalsed äriteated selliste ravimite ja raviteenuste kohta, mis on selles liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla meediateenuse osutaja kuulub, kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja väljastatava retsepti või ettekirjutuse alusel, on keelatud;
(g) audiovisuaalsed äriteated ei tohi põhjustada füüsilist, vaimset ega moraalset kahju alaealistele; seega ei või nad otseselt keelitada alaealisi ostma või rentima toodet või teenust, kasutades ära nende kogenematust ja kergeusklikkust, otseselt ärgitada neid veenma oma vanemaid või teisi ostma reklaamitavat toodet või teenust, kasutada ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate ja muude isikute suhtes, ega põhjendamatult näidata alaealisi ohtlikes olukordades.

Google'i teavitamine ebaseaduslikust sisust

Igaüks võib esitada Google'ile taotluse ebaseadusliku sisu eemaldamiseks. Seda saab teha abikeskuses juriidilistel põhjustel sisust teavitamise lehel: g.co/legal.

Reklaamijad, kelle reklaamid selle protsessi tulemusel tagasi lükatakse, võivad esitada apellatsiooni e-kirjas või reklaamija kasutajaliidese märguandes leiduva juriidilise apellatsiooni veebivormi kaudu.

Läbipaistvuse suurendamiseks võidakse iga meile saadetud juriidilise taotluse koopia edastada avaldamiseks projektile Lumen. Reklaamijad leiavad nende reklaamide kohta esitatud kaebuseid puudutava teabe Lumenis, otsides asjakohase reklaami URL-i.

Reklaamijad võivad pöörduda ka Google Adsi toe poole, kui neil on muid küsimusi juriidilistel põhjustel eemaldamise taotluste kohta. Soovitame reklaamijatel kõigepealt lahendada see küsimus otse juriidilise taotluse esitajaga.

Vaadake meie läbipaistvusraportit, et saada lisateavet autoriõiguste omanikelt ja riigiasutustelt saadud taotluste kohta meie teenustest teabe eemaldamiseks.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü