Законови изисквания

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Очакваме всички рекламодатели да спазват не само стандартните правила на Google Ads, но и местното законодателство на областите, към които са насочени рекламите им. Обикновено сме много внимателни, когато прилагаме тези правила, защото не искаме да разрешим съдържание, чиято законност е съмнителна.

По-долу ще намерите примери на законови изисквания за конкретни държави, но имайте предвид, че списъкът не е изчерпателен. Рекламодателите следва да извършат собствено проучване на законовите разпоредби за всяко местоположение, към което са насочени рекламите им. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Моля, обърнете внимание и на това, че определени държави, сектори и търговски асоциации имат собствени кодекси за саморегулация за реклама и маркетинг. Можете да намерите списък с някои от тези кодекси тук. Рекламодателите в Google трябва да направят справка с тези кодекси, когато това е уместно.

Ако получим валидно искане с правно основание, в което се посочва, че рекламите Ви нарушават местен закон или приложима разпоредба или професионален кодекс, може да откажем одобрение на рекламите Ви на местно ниво, в юрисдикцията, в която са незаконни.

Исканията с правно основание за премахване на съдържание могат да бъдат изпращани до Google от всеки потребител или правителствена организация посредством Помощния ни център за правни въпроси на g.co/legal.

Като част от усилията ни да поддържаме прозрачност копие от всяко получено искане с правно основание може да бъде изпратено до проекта Lumen с цел публикуване. Рекламодателите могат да намерят информация за жалбите срещу рекламите им в Lumen, като потърсят по съответния URL адрес на рекламата.

Рекламодателите също могат да се свържат с екипа на Google Ads за поддръжка, ако имат други въпроси относно исканията с правно основание за премахване. Препоръчваме на рекламодателите първо да разрешат въпроса директно с ищеца, изпратил искането с правно основание.

Отворете нашия Отчет за прозрачност за допълнителна информация относно исканията, които получаваме от собствениците на авторски права и правителствата за премахване на информация от продуктите ни.

Нарушаване на търговски санкции

 

Рекламодателите трябва да спазват приложимите разпоредби за санкции и износ, които включват санкциите, администрирани от Службата за контрол на чуждестранни авоари (OFAC), и се съгласяват, че няма да допуснат поради действията им Google да се окаже в нарушение на тези разпоредби. Не можете да използвате Google Ads в полза на ограничени юридически или физически лица или от тяхно име. Не можете да използвате Google Ads в полза на физически или юридически лица, намиращи се в ограничени държави или региони, или от тяхно име.

Освен това Google Ads не се предлага на юридически или физически лица, които са ограничени според приложимите закони за търговски санкции и съответствие по отношение на износа. Услугата не се предлага и на юридически или физически лица, притежавани или контролирани от подобни юридически или физически лица или действащи в тяхна полза или от тяхно име.

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Рекламни кампании, които са насочени по географски признак към държави или територии с наложено ембарго

червена отметка „х“ Рекламни кампании, които се провеждат от името на бизнеси, намиращи се в държави или региони с наложено ембарго, дори ако собственикът на профила не се намира в такава държава или регион

червена отметка „х“ Рекламни кампании, които се показват от юридически или физически лица, ограничени според приложимите търговски санкции и разпоредби, или от тяхно име

Забележка: Google трябва да спазва санкциите, наложени от OFAC. Не се допуска юридически или физически лица, за които има наложени ограничения, да създават или използват профил в Google Ads, нито такъв да бъде използван от тяхно име. Хората, които се намират или обичайно пребивават в държави или територии с наложено ембарго, не могат да създават или използват профил в Google Ads. Понастоящем има наложено ембарго над така наречената Донецка народна република (ДНР), Иран, Крим, Куба, така наречената Луганска народна република (ЛНР), Северна Корея и Сирия.

Директива за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD)

За рекламодатели, насочващи реклами към Европейския съюз и Обединеното кралство, това може да означава, че трябва да спазват изискванията на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) във вида, в който се прилагат в целевата държава. По-долу за справка е посочен член 9 от Директивата.

Това не е изчерпателен списък на местните законови изисквания във всяка държава и рекламодателите продължават да носят отговорност за проучването и спазването на местните закони в регионите, където развиват бизнес дейност и показват рекламите си.

Член 9

1. Държавите членки гарантират, че аудиовизуалните търговски съобщения, предоставяни от доставчици под тяхна юрисдикция, отговарят на следните изисквания:
(a) Аудиовизуалните търговски съобщения трябва лесно да се разпознават като такива. Скритите аудиовизуални търговски съобщения са забранени.
(б) Аудиовизуалните търговски съобщения не трябва да използват техники, действащи на подсъзнанието.
(в) Аудиовизуалните търговски съобщения не трябва да:
(i) засягат уважението към човешкото достойнство;
(ii) включват или насърчават каквито и да е прояви на дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, националност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;
(iii) насърчават поведение, което накърнява здравето или безопасността;
(iv) насърчават поведение, което сериозно засяга опазването на околната среда.
(г) Забраняват се всички форми на аудиовизуални търговски съобщения за цигари и други тютюневи изделия, включително електронни цигари и пълнители.
(д) Аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки не трябва да бъдат насочени специално към непълнолетни лица и не трябва да насърчават прекомерното потребление на такива напитки.
(е) Забраняват се аудиовизуалните търговски съобщения за лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги.
(ж) Аудиовизуалните търговски съобщения не трябва да причиняват физическа или морална вреда на непълнолетни лица, следователно не трябва да убеждават пряко непълнолетни лица да закупят или вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост, не трябва да ги насърчават пряко да убеждават родителите си или други лица да закупят рекламираните стоки или услуги, не трябва да злоупотребяват със специалното доверие, което непълнолетните лица имат в своите родители, учители или други лица, и не трябва да показват безпричинно непълнолетни в опасни ситуации.

Местни законови изисквания

За да видите типа местни законови изисквания, които Google наблюдава при рекламирането, изберете държава от менюто по-долу. Обърнете внимание, че това не е изчерпателен списък на местните законови изисквания или държавите, и Вие продължавате да носите отговорност за проучването и спазването на местните закони на местата, където развивате бизнес дейност, както и във всеки регион, в който рекламите Ви се показват.

 

Австралия

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Медикаменти, предизвикващи аборт

Бангладеш

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Хранителни продукти за бебета

Белгия

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Антирадари

Бразилия

No issues detected and positive check mark icon Няколко примера за неща, които се допускат с ограничения

 • Козметика и парфюми
 • Измервателни уреди
 • Лекарства и лекарствени средства от растителен произход

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Креатин, L-карнитин или карнитин, полифенол от артишок
 • Неупълномощени финансови оператори
 • Нерегистрирани бизнеси: Бизнесите, предлагащи финансови (като например банки) и телекомуникационни услуги, трябва да са регистрирани в съответния местен орган, за да рекламират.

Китай

No issues detected and positive check mark icon Няколко примера за неща, които се допускат с ограничения

 • Фуражи за животни и фуражни добавки
 • Образование и обучение
 • Развлечения, включително филми, телевизия, музика, DVD дискове, видеоигри и сродно съдържание
 • Здравословни храни
 • Хранителни продукти за бебета
 • Медицински изделия
 • Онлайн игри и пъзели
 • Пестициди
 • Недвижими имоти
 • Религиозно съдържание
 • Семена и растения: Това включва семена за посев, дървета, треви или водни растения и култури.
 • Ветеринарни лекарства

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Пакетни предложения за кликвания
 • Услуги за възстановяване на суми по кредитни карти
 • Сайтове за запознанства
 • Лечение за спиране на наркотици
 • Хакване на игри
 • Определяне на пола
 • Политическо съдържание: Google не допуска показването в Китай на реклами, популяризиращи имената на държавни органи или политически функционери; критика на Комунистическата партия или правителството на КНР; независимостта на Тайван; Демократичната партия на Хонконг; бунта на площад „Тянанмън“.
 • Частни сървъри
 • Оборудване за сателитна телевизия
 • Сексуални продукти
 • Сурогатно майчинство
 • Суперлативи и сравнения (като „най-добро“, „№1“, „по-добро от“, „по-бързо от“) дори ако тези твърдения са подкрепени от потвърждение от трета страна
 • Тютюневи изделия: Google не допуска показването в Китай на реклами, популяризиращи името, запазената марка, опаковките или слоганите на тютюневи изделия.

Франция

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Тестове за бащинство: Това включва услуги за тестване, извършвани в клиники, както и комплекти тестове за ползване в домашни условия.
 • Антирадари
 • Сциентология

Германия

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Комплекти тестове за ХИВ
 • Антирадари
 • Сциентология
 • Тайни тестове за бащинство

Хонконг

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Пластична хирургия: Това включва операции, свързани със зрението, слуха, равновесието, кожни заболявания, косата или скалпа.

Индия

No issues detected and positive check mark icon Няколко примера за неща, които се допускат с ограничения

 • Счетоводни услуги: Google допуска показването в Индия на реклами, популяризиращи счетоводни услуги, при условие че не популяризират конкретен счетоводител.
 • Правни услуги: Google допуска показването в Индия на реклами, популяризиращи правни услуги, при условие че не популяризират конкретен юрист.
 • Медицински услуги: Google допуска показването в Индия на реклами, популяризиращи медицински услуги, при условие че не популяризират конкретен лекар или медицински специалист.

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Определяне на пола на детето преди раждането (Supreme Court Order (PDF))
 • Хранителни продукти за бебета
 • Забранени медицински услуги

Индонезия

No issues detected and positive check mark icon Пример за неща, които се допускат с ограничения

 • Религиозно съдържание

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Услуги за възстановяване на суми по кредитни карти
 • Международни брачни услуги
 • Политическо съдържание: Google не допуска показването в Индонезия на реклами, популяризиращи политически кандидати или партии.
 • Сексуални продукти и аксесоари: Google не допуска показването в Индонезия на реклами, популяризиращи сексуални продукти и аксесоари, включително вибратори, секс помпи, секс люлки, дилда, масла, лубриканти и гелове.

Италия

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Комплекти тестове за ХИВ
 • Медикаменти за спешна контрацепция

Япония

No issues detected and positive check mark icon Няколко примера за неща, които се допускат с ограничения

 • Стокови фючърси: Фирмите, популяризиращи стокови фючърси, трябва да се регистрират в Министерството на икономиката, търговията и промишлеността. На уебсайта трябва да е показан валиден регистрационен номер.
 • Потребителски финансови услуги и заеми: Фирмите, популяризиращи потребителски финансови услуги и заеми, трябва да са регистрирани на борсата. Ако не са, Google ще прецени дали да разреши рекламиране. Освен това сайтове, които не спазват закона за горна граница на лихвата, няма да бъдат показвани.
 • Кредитни карти: Фирми, популяризиращи кредитни карти, трябва да се регистрират в Асоциацията на индустрията за потребителски кредити. На уебсайта трябва да е показан валиден регистрационен номер.
 • Услуги за запознанства: Рекламодателите, предлагащи услуги за онлайн запознанства, насочени към Япония, трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират с Google Ads. [кандидатстване за потвърждаване]. Освен това рекламите трябва да включват и предупреждение „18禁“ или „18+“.
 • Финансови институции: Компании, които популяризират недвижими имоти, банки, ценни книжа, компании за предоставяне на заеми, фирми за инвестиционни консултации, бизнеси, предлагащи кредитни карти, агентски услуги за отваряне на сметки, както и свързани с гореизброените организации дружества, трябва да се регистрират в Агенцията за финансови услуги или в други регулаторни органи. На уебсайта трябва да е показан валиден регистрационен номер.
 • Актови изображения със сексуален характер: Google не допуска в Япония нецензурирани актови изображения със сексуален характер. За да бъдат допуснати, гениталиите трябва да бъдат закрити с мозаечен ефект. Тези реклами ще бъдат класифицирани като Сексуално съдържание.

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Незаконно финансиране
 • Воайорство с камера
 • Услуги за възстановяване на суми по кредитни карти
 • Телефонни номера за спешни случаи (например 112)
 • Услуги и съдържание за възрастни и сексуално съдържание: Включително актови снимки/видеоклипове на услуги с комуникация на живо, клубове за телефонни запознанства, секс клубове, секс телефони, сайтове за запознанства със сексуална цел и услуги за извънбрачни връзки/запознанства.
 • Мрежов маркетинг
 • Политическо съдържание: Google не допуска показването в Япония на реклами, популяризиращи сайтове, които са част от предизборни кампании.
 • Телефонни номера с добавена стойност (например започващи с 0570 или 0990)

Корея

No issues detected and positive check mark icon Пример за неща, които се допускат с ограничения

 • Всички бизнеси, свързани с финансови услуги, трябва да получат изискваните по закон регистрации, лицензи, разрешения или други подобни одобрения от Комисията за финансови услуги или съответните регулаторни органи.

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Валута за игри
 • Сайтове за запознанства и търсене на работа за възрастни: сайтове за търсене на работа за пълнолетни, сайтове за запознанства със сексуална тематика или с цел сексуални срещи и сайтове за чат.
 • Военна екипировка
 • Сексуални помощни средства: секс играчки и хапчета за подобряване на половите функции.
 • Нерегистрирани мобилни телефони

Люксембург

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Антирадари

Малайзия

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Международни брачни услуги
 • Апели за набиране на парични средства от страна на компании с инвестиционна дейност

Мексико

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Диетични продукти

Пакистан

No issues detected and positive check mark icon Няколко примера за неща, които се допускат с ограничения

 • Хранителни продукти за бебета
 • Медицински услуги: Google допуска популяризирането на медицински услуги в Пакистан, при условие че не се популяризира конкретен лекар или практикуващ медик.

Перу

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Политически реклами в ден за размисъл

Филипини

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Международни брачни услуги

Полша

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Антирадари

Русия

No issues detected and positive check mark icon Няколко примера за неща, които се допускат с ограничения

 • Реклами на детски храни за деца под едногодишна възраст, както и на добавки при кърмене трябва да включват следния задължителен текст: „Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев“.
 • Биологично активни добавки: Рекламите на тези продукти трябва да включват следния отказ от отговорност: „Не является лекарством.“
 • Посредничество, инвестиционни услуги и ценни книжа: Фирмите, популяризиращи посредничество, ценни книжа, клирингови услуги, управление на активи, доверително управление или доставчици на услуги за инвестиционно консултиране, трябва да бъдат лицензирани. На целевата страница трябва да е показан валиден номер на лиценз. Всяка реклама трябва да включва името или регистрираното име на лицензирания доставчик на финансови услуги.
 • Кредитни институции: Фирми, които популяризират кредитни услуги, включително банкови депозити, банкови сметки и преводи, депозити на ценни метали, инкасиране, касово обслужване, операции по обмен на валута, банкови гаранции, операции с електронни пари, електронни портфейли и други сродни услуги. Включва също бизнеси, предлагащи кредитни карти, и партньори на горепосочените. Фирмите, популяризиращи това съдържание, трябва да са регистрирани и/или лицензирани в съответния орган. На целевата страница трябва да се показва валиден лиценз/регистрационен номер. Всяка реклама трябва да включва името или регистрираното име на лицензирания/регистрирания доставчик на финансови услуги.
 • Хранителни добавки: Хранителните добавки, популяризирани в Русия, трябва да са регистрирани в съответствие със закона.
 • Forex и обмяна на валута: Фирмите, които популяризират услуги за FX (международна обмяна на валута) и Forex, трябва да са лицензирани и/или регистрирани в съответния руски орган. Фирмите, които популяризират услуги за обмяна на валута (обменни бюра), също трябва да бъдат лицензирани и/или регистрирани в съответния руски орган. На целевата страница трябва да се показва валиден лиценз/регистрационен номер. Всяка реклама трябва да включва името или регистрираното име на лицензирания доставчик на финансови услуги.
 • Застрахователни услуги: Фирмите, популяризиращи застрахователни услуги, трябва да бъдат лицензирани. На целевата страница трябва да е показан валиден номер на лиценз. Всяка реклама трябва да включва името или регистрираното име на лицензирания доставчик на финансови услуги.
 • Лизинг, агенция за факторинг: Фирмите, които популяризират услуги за лизинг, трябва да са регистрирани. На целевата страница трябва да се показва валиден регистрационен номер. Всяка реклама трябва да включва името или регистрираното име на лицензирания доставчик на финансови услуги.
 • Заеми, микрозаеми и услуги, свързани с ипотеки: Фирмите, които популяризират заеми за недвижими имоти и услуги, свързани с ипотеки, трябва да са регистрирани и/или лицензирани в съответния орган. На целевата страница трябва да се показва валиден лиценз/регистрационен номер. Всяка реклама трябва да включва името или регистрираното име на лицензирания/регистрирания доставчик на финансови услуги.
 • Информационни продукти: Рекламите за информационни продукти трябва да съдържат възрастова категоризация: например 18+, 16+, 12+, 6+ или 0+. Възрастовата категоризация трябва да се вижда ясно в рекламата или да се среща в рекламния текст. Информационните продукти включват книги и други печатни или цифрови средства за информация, филми и друго аудиовизуално съдържание, музика, софтуер, игри, предавания, представления, концерти, мобилни приложения и всички други продукти или събития, които могат да съдържат информация с възрастово ограничение в Русия.

червена отметка „х“ Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Запалки
 • Етилов алкохол
 • Финансово маржово залагане: Google не допуска реклами или целеви страници, насочени към Русия, които популяризират договори за разликите на пазара (CfD), бинарни опции, спекулации с бъдещите цени на валути, акции или стоки.
 • Набиране на средства за строителство със самоучастие и жилищно-строителни кооперации (ЖСК)
 • Информационни продукти без възрастова категория
 • Медицински изделия: Медицински изделия и други медицински инструменти и продукти, за които се изисква специално обучение.
 • Медицински услуги, включително такива, свързани с изкуствено прекъсване на бременността (Научете повече)
 • Сапонин, получен от северен елен (рога и ендокринни суровини)
 • Виртуални валути

Сингапур

червена отметка „х“ Пример за неща, които не се допускат

 • Услуги за предоставяне на заеми: Няма да се допускат рекламодатели, предлагащи услуги за предоставяне на заеми. Това ограничение важи също и за агенции, свързани дружества и сайтове за сравнения, но не важи за заеми от банки или други финансови институции, регистрирани кредитни кооперации, лицензирани заложни къщи или рекламодатели, заемащи пари на акредитирани инвеститори за ценни книжа/фючърси или като инвестиционни фондове.

Испания

Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Диетични продукти: В Испания Google не допуска реклами, уебсайтове или приложения, които популяризират продукти, свързани с отслабване, ако в тях се твърди, че имат лекарствени свойства, обещават конкретни резултати или се позовават на подкрепата на отделни лица, известни личности или организации.
 • Комплекти тестове за ХИВ
 • Медикаменти за спешна контрацепция
 • Медицински процедури за отслабване

Швейцария

Пример за неща, които не се допускат

 • Антирадари

Тайван

Green checkmark, allowed Пример за неща, които се допускат с ограничения

 • Имиграционни услуги: Google допуска популяризирането на имиграционни услуги, стига да е налице необходимата регистрация в съответните местни органи.

Пример за неща, които не се допускат

 • Международни брачни услуги

Турция

Пример за неща, които не се допускат

 • Нерегистрирани хранителни добавки
 

Обединено кралство

Green checkmark, allowed Пример за неща, които се допускат с ограничения

 • Продукти за избелване на зъбите: Google не допуска популяризирането на продукти за избелване на зъбите, които съдържат повече от 0,1% водороден пероксид (перхидрол) или химикали, които отделят водороден пероксид, в Обединеното кралство (освен ако тези продукти не съдържат 6% или по-малко водороден пероксид или химикали, които отделят водороден пероксид, и се използват за пръв път върху потребител от практикуващ зъболекар в съответствие с местните закони).

Пример за неща, които не се допускат

 • Тайни тестове за бащинство

САЩ

Green checkmark, allowed Пример за неща, които се допускат с ограничения

 • Договори за сервизно обслужване на превозни средства: Договорите за сервизно обслужване се закупуват от потребителите, за да покрият разходите, свързани с ремонта на превозните средства след изтичането на гаранцията от производителя. Google допуска такива реклами, ако в тях или на целевата страница се споменават производители или автомобилни марки. Целевата страница трябва да пояснява присъствието/отсъствието на партньорство с тези производители или автомобилни марки.

Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Реклами на канадски онлайн аптеки: Google не допуска реклами на канадски онлайн аптеки, насочени към клиенти в Съединените щати.
 • Популяризиране на отпускани от правителството помощи и стимули
 • Продажба на контактни лещи без рецепта
   

Виетнам

Green checkmark, allowed Пример за неща, които се допускат с ограничения

 • Религиозно съдържание

Няколко примера за неща, които не се допускат

 • Международни брачни услуги
 • Политическо съдържание: Включително политически кандидати и партии.
Инструмент за отстраняване на неизправности: Местни законови изисквания
 1. Прочетете правилата за конкретните държави, за да видите примери за местни закони, които трябва да спазвате, за да показвате реклами в тези местоположения. Обърнете внимание, че списъкът не е изчерпателен, ето защо Ви препоръчваме да правите собствено проучване за рекламните практики на местата, където развивате бизнес дейност и където се показват рекламите Ви. Ето няколко типични области, които да проучите:

  Регистрация на дружество или продукт: Ако се изисква за местоположението Ви, проверете дали дружеството или продуктът Ви са регистрирани в местен орган, за да отговарят на условията за рекламиране

  Регулирани продукти и услуги: Разберете ограниченията, които може да се прилагат към продуктите или услугите Ви в зависимост от това къде по света ги рекламирате или продавате.

 2. Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали могат да започнат да се показват:

  Заявка за преглед

 3. Коригирайте дестинацията на рекламата. Премахнете съдържанието, което не спазва местните закони и наредби. Ако не можете да коригирате дестинацията на рекламата, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 4. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието, което не е разрешено. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте направили промени в дестинацията ѝ, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73067
false
false