Autorské práva

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Dodržiavame miestne zákony týkajúce sa autorských práv a chránime práva ich vlastníkov, preto nepovoľujeme reklamy, ktoré nemajú autorizáciu na používanie obsahu chráneného autorskými právami. Ak máte právnu autorizáciu na používanie obsahu chráneného autorskými právami, požiadajte o certifikáciu na účely inzercie. Ak uvidíte neautorizovaný obsah, odošlite sťažnosť súvisiacu s autorskými právami.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Obsah chránený autorskými právami

Neautorizované webové stránky alebo softvér, ktorý zachytáva alebo kopíruje obsah chránený autorskými právami alebo k nemu poskytuje prístup

Príklady: webové stránky, softvér alebo panely s nástrojmi umožňujúce neautorizované streamovanie, zdieľanie, kopírovanie alebo sťahovanie zvukových príručiek, elektronických kníh, obsahu anime, hier, filmov, mp3 zvonení, hudby, softvéru, televíznych relácií, diel nezávislých umelcov, nahrávacích spoločností a ďalších tvorcov obsahu

Webové stránky alebo aplikácie, ktoré napomáhajú neautorizovanej offline distribúcii obsahu chráneného autorskými právami

Príklady: webové stránky, ktoré distribuujú neautorizované fyzické kópie CD a DVD diskov alebo softvéru chráneného autorskými právami

Softvér, webové stránky alebo nástroje, ktoré odstraňujú technológiu na správu digitálnych práv (DRM) z materiálu chráneného autorskými právami alebo iným spôsobom obchádzajú autorské práva (bez ohľadu na to, či je zamýšľané použitie legálne alebo nie)

Príklady: produkty alebo služby (ako sú kopírovacie zariadenia, napaľovacie zariadenia a konvertory Blu-ray a DVD diskov) poskytujúce prístup k obsahu chránenému autorskými právami alebo obchádzajúce technológiu DRM hudby, videa, elektronických kníh alebo softvéru

Nástroj na riešenie problémov: obsah chránený autorskými právami
  1. Zašlite nám dokumentáciu týkajúcu sa autorských práv. Ak sa domnievate, že máte zákonné oprávnenie na inzerciu obsahu chráneného autorskými právami, vyplňte žiadosť o certifikáciu. My ju posúdime a oznámime vám, či môžeme vaše reklamy zobrazovať.
  2. Odstráňte obsah chránený autorskými právami z cieľa reklamy. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
  3. Upravte reklamu. Odstráňte všetok obsah chránený autorskými právami. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

    Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré si vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Sťažnosť na porušenie zákona DMCA

Ak spoločnosť Google dostane sťažnosť na porušenie zákona DMCA v obsahu reklamy alebo cieli reklamy, reklama môže byť zamietnutá.

Postup pri sťažnosti na porušenie zákona DMCA

Čo je DMCA?

Skratka DMCA označuje zákon Digital Millennium Copyright Act – Zákon o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami. Bol prijatý v Spojených štátoch v októbri 1998. Viac informácií o zákone DMCA nájdete v súbore http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Čo sú oznámenia o porušení zákona DMCA?

Oznámenia o porušení zákona DMCA sú obvinenia z porušenia autorských práv, ktoré vzniesli držitelia autorských práv v súlade s požiadavkami zákona DMCA na postup pri upozornení a zastavení šírenia. Súčasťou pravidiel spoločnosti Google je reagovať na obvinenia z porušenia autorských práv.

Kto môže podať oznámenie o porušení zákona DMCA?

Oznámenie o porušení zákona DMCA môže podať len vlastník autorských práv alebo oprávnený zástupca.

Ako vyzerá oznámenie o porušení zákona DMCA?

Pozrite si príklad oznámenia o porušení zákona DMCA .

Ak boli moje reklamy zamietnuté v dôsledku porušovania zákona DMCA, môžem ich znova odoslať?

Ak chcete znova odoslať reklamy na schválenie, musíte voči oznámeniu podať odpor, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákona DMCA. Odpor voči oznámeniu podáte vyplnením formulára na odpor voči oznámeniu o porušení zákona DMCA .

Upozorňujeme, že ak fyzicky nepreukážete, že materiál alebo aktivita neporušuje autorské práva iných osôb, môžete niesť zodpovednosť za spôsobené škody (vrátane výdavkov a poplatkov za právne služby). Ak si nie ste istí, či určitý materiál neporušuje autorské práva iných osôb, odporúčame vám najprv kontaktovať právneho zástupcu. Ak znova odošlete svoje reklamy bez podania platného odporu voči oznámeniu o porušení zákona DMCA, váš účet sa môže zrušiť v dôsledku opakovaného porušenia pravidiel. >

Zamietne spoločnosť Google moje reklamy, ak prebieha právne konanie týkajúce sa autorských práv?

Ak odošlete platný odpor voči oznámeniu o porušení zákona DMCA, ale osoba, ktorá si uplatňuje nárok na autorské práva na príslušný obsah, začne proti vám právne konanie, spoločnosť Google znova schváli vaše reklamy až po vydaní súdneho príkazu vo váš prospech.


Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false