Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 2 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 3 năm 2024, Google sẽ cập nhật chính sách về nội dung chính trị để bổ sung một chính sách về Quảng cáo bầu cử ở Mexico.

Quảng cáo bầu cử ở Mexico là quảng cáo có chứa bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Một đảng phái hay liên minh chính trị, chính trị gia dân cử đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử chức Tổng thống, tranh cử vào Thượng viện hay Hạ viện.
  • Một câu hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc được Toà án Tư pháp Tối cao Quốc gia chính thức công bố.

Chỉ công ty quảng cáo mới được phép chạy Quảng cáo bầu cử ở Mexico tại Mexico. Những công ty quảng cáo muốn chạy Quảng cáo bầu cử ở Mexico phải thay mặt khách hàng của họ hoàn tất quy trình xác minh của Google. Quy trình xác minh để chạy Quảng cáo bầu cử ở Mexico sẽ áp dụng từ tháng 3 năm 2024.

(Đăng vào ngày 9 tháng 2 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính