Prispôsobená reklama


Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Prispôsobená reklama (predtým známa ako záujmovo orientovaná reklama) je účinný nástroj, ktorý zlepšuje relevanciu reklamy pre používateľov a zvyšuje návratnosť investícií inzerentov. Keďže funguje na princípe využitia online údajov používateľov s cieľom zacieliť na nich relevantnejší reklamný obsah, môže na používateľov aj inzerentov pôsobiť lepším dojmom.

Rozumieme, že keď využívame údaje o správaní používateľov alebo záujmoch, aby sme poskytovali relevantnejší obsah reklamy, je dôležité zaobchádzať s týmito informáciami vhodným spôsobom a zvážiť, ako môže zacielenie určitých kategórií obsahu na používateľov ovplyvniť ich celkový dojem.

Vzhľadom na charakter prispôsobených reklám a citlivé aspekty zacielenia reklám na používateľov sme stanovili normy pravidiel pre všetky funkcie Googlu používajúce funkciu prispôsobenej reklamy. Tieto normy nenahrádzajú naše ďalšie pravidlá reklamy (vzťahujúce sa napríklad na službu Google Ads alebo Nákupy) a inzerenti sú aj naďalej zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných pravidiel reklamy (nielen pravidiel prispôsobenej reklamy). V relevantných prípadoch sú inzerenti povinní dodržiavať aj naše pravidlá týkajúce sa súhlasu používateľov v Európskej únii. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Naše pravidlá prispôsobenej reklamy ukladajú používateľom aj inzerentom povinnosť dodržiavať najvyššie normy vyplývajúce z týchto pravidiel.

Zhromažďovanie a používanie údajov v prispôsobenej reklame

Ochranu súkromia používateľa berieme veľmi vážne a očakávame, že ju budú rešpektovať aj inzerenti. Tieto pravidlá definujú spôsob, akým môžu inzerenti zhromažďovať údaje používateľov a využívať ich na účely prispôsobenej reklamy. Uvedené pravidlá sa vzťahujú na inzerentov využívajúcich funkcie zacielenia vrátane remarketingu, publík podľa záujmov, vlastných publík podľa záujmov, publík podľa nákupných úmyslov, podobných publík, demografického a geografického zacielenia a kontextového zacielenia pomocou kľúčových slov.

Nezabudnite, že tieto pravidlá platia spolu so štandardnými pravidlami služby Google Ads pre zhromažďovanie a používanie údajov.

Ak používate funkcie prispôsobenej reklamy, platia aj ďalšie požiadavky pravidiel ochrany súkromiapožiadavky na používanie údajov pre konkrétne vlastníctva Google. Spoločnosť Google okrem toho neumožní používať vaše remarketingové zoznamy ani zoznamy podobných publík inému inzerentovi bez vášho súhlasu.

Tieto možnosti nie sú povolené:

Nesmiete zhromažďovať informácie súvisiace s citlivými kategóriami záujmov.(Pozrite si zásady pravidiel prispôsobenej reklamy uvedené nižšie, aby ste získali ďalšie informácie o citlivých kategóriách záujmov.)

Nesmiete zobrazovať reklamy, ktoré zhromažďujú informácie umožňujúce zistenie totožnosti alebo takéto informácie obsahujú, pokiaľ nepoužívate formát reklamy poskytnutý spoločnosťou Google a navrhnutý na tento účel.

Príklady: zhromažďovanie e-mailových adries, telefónnych čísel alebo čísel kreditných kariet v rámci samotnej reklamy.

V reklame nesmiete naznačovať znalosť informácií umožňujúcich zistenie totožnosti alebo citlivých informácií.

Informácie umožňujúce zistenie totožnosti nesmiete používať ani spájať s remarketingovými zoznamami, súbormi cookie, dátovými kanálmi ani s inými anonymnými identifikátormi.

So spoločnosťou Google nesmiete zdieľať informácie umožňujúce zistenie totožnosti pomocou remarketingových značiek ani iných kanálov produktových dát, ktoré by mohli byť spojené s reklamami.

Spoločnosti Google nesmiete posielať presné informácie o polohe bez toho, aby ste predtým získali súhlas používateľov.

Nesmiete používať remarketingový zoznam, ktorý je zacielený na príliš vymedzené alebo konkrétne publikum. Patrí sem aj prípad, keď by kombinovanie remarketingového zoznamu s inými kritériami zacielenia (napríklad s geografickými obmedzeniami alebo inou segmentáciou používateľov) mohlo viesť k zacieleniu reklamy na relatívne malý počet používateľov. Získajte ďalšie informácie o požiadavkách na veľkosť remarketingového zoznamu.

Nesmiete používať remarketingový zoznam vytvorený pomocou funkcie remarketingu služby Google Marketing Platform (pôvodne známej pod označením Boomerang) alebo inej služby poskytujúcej remarketingové zoznamy na účely remarketingových kampaní služby Google Ads, ak webové stránky a aplikácie, z ktorých boli tieto zoznamy skompilované, nespĺňajú požiadavky týchto pravidiel.

Ako problém vyriešiť: zhromažďovanie a používanie údajov v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si pravidlá uvedené vyššie a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy. Ak vaša reklama obsahuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo iným spôsobom porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.
  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
 4. Opravte zacielenie alebo remarketingové zoznamy. Uistite sa, že vaše zoznamy nemajú príliš úzke zameranie. Môžete odstrániť reklamné skupiny alebo zacielenie používajúce dané zoznamy publika či remarketingové zoznamy, prípadne zmeniť veľkosť zoznamu a zabrániť tak príliš úzkemu zacieleniu.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Upozornenia v reklamách

Google môže používať štítky s upozorneniami v reklamách s cieľom informovať používateľov o prispôsobenej reklame. Používateľom tiež môžeme zobraziť informácie o tom, v ktorých remarketingových zoznamoch sa nachádzajú, spolu s názvom príslušnej domény. Tieto upozornenia nesmiete upravovať ani prekrývať. Ak chcete v reklame implementovať vlastné upozornenie, môžete tak urobiť len v súlade s príslušnými odvetvovými normami.

Remarketing

Zhromažďovanie údajov prispôsobenej reklamy môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame pre konkrétnych používateľov na svojom webe. Prípadne môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie v sekcii Správca publík v účte Google Ads.

 


Zásady pravidiel prispôsobenej reklamy

Inzerenti nesmú zacieľovať reklamy na používateľov ani propagovať svoje výrobky alebo služby na základe citlivých kategórií záujmov. Citlivé kategórie záujmov definujeme podľa nasledujúcich zásad pravidiel:

Osobné problémy: Nechceme, aby reklamy zneužívali ťažkosti alebo náročné okolnosti používateľov, preto nepovoľujeme kategórie súvisiace s osobnými problémami.

Identita a vierovyznanie: Chceme, aby reklamy zodpovedali záujmom používateľa, nie osobným interpretáciám jeho identity. Preto nepovoľujeme kategórie súvisiace s identitou alebo vierovyznaním, ktoré by sa mohli použiť na stigmatizáciu jednotlivca.

Sexuálne záujmy: Chápeme, že sexuálne skúsenosti a záujmy sú inherentne súkromnou záležitosťou, preto nepovoľujeme kategórie súvisiace so sexuálnymi záujmami.

Prístup k príležitostiam: Uznávame, že niektorým používateľom sa v dôsledku spoločenských predsudkov môže v reklamách zobrazovať menej príležitostí, respektíve sa im môžu zobrazovať odlišné možnosti. Preto nepovoľujeme zacielenie niektorých kategórií výrobkov alebo služieb na konkrétne publikum.

Zásady pravidiel prispôsobenej reklamy sa vzťahujú na inzerentov používajúcich aspoň jednu z nasledujúcich funkcií:

 • remarketing,
 • publikum podľa záujmov,
 • vlastné publikum podľa záujmov,
 • vlastné publikum podľa nákupných úmyslov,
 • publikum podľa nákupných úmyslov,
 • podobné publiká,
 • demografické a geografické zacielenie.
 • Reklamy v Gmaile: Pravidlá prispôsobenej reklamy sa vzťahujú na všetky reklamy v Gmaile vrátane tých, ktoré na používateľov nie sú zacielené pomocou kľúčových slov. Pozrite si naše pravidlá pre reklamy v Gmaile.

Zakázané kategórie

Nasledujúce pravidlá prispôsobenej reklamy sa týkajú kategórií, ktoré sú z právneho alebo kultúrneho hľadiska citlivé a v prispôsobených reklamách nie sú podporované. Nasledujúce citlivé kategórie záujmov inzerenti nesmú používať na účely zacielenia reklám na používateľov alebo propagácie svojich produktov či služieb.

Alkohol v prispôsobenej reklame

Alkoholické nápoje a nápoje, ktoré sa na ne podobajú

Ako problém vyriešiť: alkohol v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Hazardné hry v prispôsobenej reklame

Hazard vrátane online hazardu a hazardu mimo internetu; informácie týkajúce sa online hazardu; online nekasínové hry hrané pre peniaze alebo ceny a online kasínové hry bez ohľadu na to, či dochádza k výmene peňazí

Ako problém vyriešiť: hazardné hry v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Hazardné hry viazané na miesto v prispôsobenej reklame

Kamenné kasína, ktoré otvorene propagujú hazard

Ako problém vyriešiť: hazardné hry viazané na miesto v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Nábor na klinické skúšanie v prispôsobenej reklame

Propagácia náboru na klinické pokusy

Ako problém vyriešiť: nábor na klinické skúšanie v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Vyhradené liekové výrazy v prispôsobenej reklame

Lieky na predpis a informácie o nich

Ako problém vyriešiť: vyhradené liekové výrazy v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Používatelia mladší ako 13 rokov v prispôsobenej inzercii

 Zhromažďovanie osobných údajov od detí vo veku do 13 rokov, respektíve do príslušného veku platného v ich krajine, prípadne zacielenie na obsah, ktorý zaujíma deti vo veku do 13 rokov, respektíve do príslušného veku platného v ich krajine 

Ako problém vyriešiť: používatelia mladší ako 13 rokov v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.
 

Okrem toho sa na všetky funkcie Googlu vzťahujú pravidlá ochrany súkromia Googlu, ktoré upravujú spôsob, akým Google zhromažďuje, používa a chráni údaje používateľa.

 


Osobné problémy

Rozumieme, že používatelia nechcú vidieť reklamy, ktoré zneužívajú ich osobné ťažkosti, náročné okolnosti a problémy, preto nepovoľujeme prispôsobenú reklamu založenú na takýchto problémoch. Takéto osobné problémy zahŕňajú zdravotné stavy, liečbu, procedúry, osobné zlyhania, ťažkosti alebo traumatické osobné skúsenosti. Okrem toho nesmiete v súvislosti s používateľom zneužívať negativitu.

Inzerenti nesmú zacieľovať reklamy na používateľov ani propagovať svoje výrobky alebo služby na základe kategórií osobných problémov. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Zdravie v prispôsobenej reklame

Osobný zdravotný obsah, ktorý zahŕňa:

 • fyzické alebo duševné zdravotné problémy vrátane ochorení, sexuálneho zdravia a chronických zdravotných problémov, ktoré si vyžadujú dlhodobú starostlivosť alebo kontrolu;
 • výrobky, služby alebo procedúry na liečbu alebo kontrolu chronických zdravotných problémov vrátane voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok;
 • všetky zdravotné problémy súvisiace s intímnymi telesnými časťami alebo funkciami vrátane genitálnych, črevných alebo urologických funkcií;
 • invazívne lekárske zákroky vrátane kozmetických operácií;
 • postihnutia aj v prípade, že daný obsah je zameraný na hlavného opatrovateľa používateľa.

Príklady: liečba chronických zdravotných problémov, ako je cukrovka alebo artritída; liečba sexuálne prenosných ochorení; poradenské služby týkajúce sa duševných ochorení, ako je depresia alebo úzkosť; zdravotnícke pomôcky pre syndróm spánkového apnoe, ako sú prístroje CPAP; voľnopredajné lieky na kvasinkové infekcie a informácie o pomoci autistickému dieťaťu.

Ako problém vyriešiť: zdravie v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Nepriaznivý finančný stav v prispôsobenej reklame

Osobné finančné problémy, ťažkosti alebo finančná núdza

 • Príklady: služby súvisiace s bankrotom, služby sociálnej starostlivosti, útulky pre bezdomovcov, zdroje týkajúce sa nezamestnanosti, produkty a služby predátorského úverovania.
Ako problém vyriešiť: nepriaznivý finančný stav v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Vzťahy v prispôsobenej reklame

Osobné problémy v rodine, s priateľmi alebo v iných interpersonálnych vzťahoch

 • Príklady: rozvodové služby, knihy o vyrovnávaní sa s rozvodom, produkty a služby súvisiace s úmrtím blízkej osoby, služby rodinného poradenstva.
Ako problém vyriešiť: vzťahy v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Spáchanie trestného činu v prispôsobenej reklame

Osobný záznam v trestnom registri, spáchané zločiny, trestné oznámenia alebo obvinenia z trestného činu

 • Príklady: služby týkajúce sa kaucií, právni obhajcovia osôb obvinených z trestného činu.
Ako problém vyriešiť: spáchanie trestného činu v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Zneužívanie a trauma v prispôsobenej reklame

Osobný stav ako obeť zneužívania, zločinu alebo inej traumatickej udalosti

 • Príklady: útulky pre obete zneužívania v domácnosti, služby podpory obetí.
Ako problém vyriešiť: zneužívanie a trauma v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Zneužívanie negativity v prispôsobenej reklame

Zneužívanie negativity v súvislosti s používateľom alebo používanie negatívneho stanoviska či zaujatosti s cieľom propagovať ľubovoľnú kategóriu obsahu

 • Príklady: zahanbovanie na základe telesného vzhľadu, negativita súvisiaca s fyzickými znakmi alebo sociálnymi interakciami, naznačovanie negatívnych dôsledkov pre používateľov, ak nepodniknú určité kroky.
Ako problém vyriešiť: zneužívanie negativity v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.
 

Identita a vierovyznanie

Identitu a systémy vierovyznania považujeme za veci, ktoré sú hlboko osobné a zložité. Vo veľkej miere sú závislé od rôznych kultúrnych noriem, geografie, histórie a osobných životných skúseností. Rozumieme tiež, že na základe identity a vierovyznania možno používateľov rozdeliť do segmentov podľa ich názorov či odmietavých postojov.

Chceme, aby reklamy pôsobili pozitívnym dojmom a boli založené na záujmoch používateľov, nie na tom, ako sú vnímaní ako osoby. Preto nepovoľujeme prispôsobenú reklamu založenú na základnej alebo vnútornej identite používateľa alebo jeho systémoch vierovyznania. Takéto identity alebo vierovyznania môžu zahŕňať inherentne súkromné klasifikácie samého seba; klasifikácie jednoducho ovplyvniteľné odmietavými postojmi, diskrimináciou alebo prenasledovaním; členstvo v skupinách jednoducho ovplyvniteľných odmietavými postojmi, diskrimináciou alebo predsudkami; ako aj osobné systémy vierovyznania.

Inzerenti nesmú zacieľovať reklamy na používateľov ani propagovať svoje výrobky alebo služby na základe kategórií identity a vierovyznania. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Sexuálna orientácia v prispôsobenej reklame

Sexuálna orientácia vrátane lesbickej, gejovskej, bisexuálnej, nejasnej alebo heterosexuálnej orientácie

 • Príklady: informácie o odhalení homosexuality, zoznamovanie pre gejov, dovolenky pre gejov, informácie o bisexualite.
Ako problém vyriešiť: sexuálna orientácia v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Politická orientácia v prispôsobenej reklame

Tieto pravidlá prispôsobenej reklamy sa nevzťahujú na reklamy v službe Gmail. Pravidlá pre politický obsah v reklamách v službe Gmail nájdete nižšie.

Politická orientácia

 • Príklady: politické ideológie, politické názory, politické strany, politické organizácie, politické kampane, angažovanie sa v politických diskusiách
Pravidlá pre konkrétnu krajinu: Spojené štáty
Produkt Povolené?
Politická orientácia
Od 6. januára 2020 už nebudeme povoľovať používanie politickej orientácie na zacielenie reklám na používateľov alebo na propagáciu výrobkov či služieb inzerenta v Spojených štátoch.

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

V rozsahu povolenom príslušným zákonom môže byť politická orientácia použitá na zacielenie reklám na používateľov alebo na propagáciu výrobkov či služieb inzerenta v Spojených štátoch, ak je inzerent overený spoločnosťou Google.Zistite, ako požiadať o overenie.

Ako problém vyriešiť: politická orientácia v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Politický obsah v prispôsobenej reklame

Tieto pravidlá prispôsobenej reklamy sa vzťahujú iba na reklamy v službe Gmail.

Politika vrátane politických osobností, politických kampaní a obhajoby politických otázok

 • Príklady: miestne hlasovania o politických otázkach, blogy s politickými názormi, informácie o politických stranách, angažovanie sa v politike.
Ako problém vyriešiť: politický obsah v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Členstvo v odborovej organizácii v prispôsobenej reklame

Odborové organizácie a reklamy, ktoré naznačujú znalosť používateľovho členstva v odborovej organizácii

 • Príklady: webové stránky odborových organizácií, informácie zamerané na členov odborových organizácií, blogy o odborových organizáciách a podpora poskytovaná odborovými organizáciami v pracovných sporoch.
Ako problém vyriešiť: členstvo v odborovej organizácii v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Rasa a etnická príslušnosť v prispôsobenej reklame

Osobná rasová alebo etnická príslušnosť

 • Príklady: rasovo alebo etnicky orientované publikácie, rasovo alebo etnicky orientované univerzity, zoznamovanie na základe rasovej alebo etnickej príslušnosti.
Ako problém vyriešiť: rasa a etnická príslušnosť v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Vierovyznanie v prispôsobenej reklame

Osobné vierovyznanie

 • Príklady: miesta uctievania, náboženské vedenie, náboženské vzdelávanie alebo univerzity, náboženské produkty.
Ako problém vyriešiť: vierovyznanie v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Opomínané skupiny v prispôsobenej reklame

Členstvo v prehliadanej alebo zraniteľnej sociálnej skupine, ako sú spoločenské kasty, imigranti alebo utečenci

 • Príklady: produkty zamerané na používateľov podľa spoločenskej kasty, služby pre imigrantov, právnické služby pre utečencov.
Ako problém vyriešiť: opomínané skupiny v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Transsexuálna identifikácia v prispôsobenej reklame

Osobné stotožnenie sa s iným pohlavím, než je pohlavie pri narodení, prípadne s pohlavím, ktoré nie je v súlade so singulárnou identifikáciou muža alebo ženy

 • Príklady: informácie o zmene pohlavia, právni zástupcovia zaoberajúci sa diskrimináciou transrodových osôb.
Ako problém vyriešiť: transsexuálna identifikácia v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.
 

Sexuálne záujmy

Rozumieme, že sexuálne záujmy sú inherentne súkromnou vecou a v závislosti od kultúrnych noriem sa o nich často nehovorí otvorene. Pokiaľ ide o sexuálne záujmy používateľa, presadzujeme zaistenie ochrany súkromia, preto nepovoľujeme prispôsobenú reklamu, ktorá na používateľov zacieľuje na základe ich osobných sexuálnych záujmov, skúseností, aktivít alebo preferencií. Takéto záujmy zahŕňajú sexuálne správanie, aktivity alebo produkty používané počas sexu. Okrem toho nepovoľujeme kategórie, ktoré majú sexuálny podtext alebo ktorých cieľom je vyvolať sexuálne vzrušenie.

Inzerenti nesmú zacieľovať reklamy na používateľov ani propagovať svoje výrobky alebo služby na základe kategórií sexuálnych záujmov. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Antikoncepcia v prispôsobenej reklame

Prostriedky prevencie tehotenstva alebo sexuálne prenosných ochorení

 • Príklady: kondómy, orálna antikoncepcia, antikoncepčná špongia.
Ako problém vyriešiť: antikoncepcia v prispôsobenej reklame
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo svojej aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte príslušný obsah zo svojich webových stránok alebo zo svojej aplikácie. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o posúdenie. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte príslušný obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po posúdení webových stránok alebo aplikácie sa aktivujú priradené zoznamy. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Sexuálny obsah

Inzerentom nepovoľujeme pri vytváraní prispôsobených reklám používať sexuálny obsah.

Ak sa pravidlá pre sexuálny obsah a pravidlá prispôsobenej reklamy týkajúce sa sexuálnych záujmov líšia v zaradení určitej kategórie, pravidlá prispôsobenej reklamy týkajúce sa sexuálnych záujmov majú prednosť pred pravidlami pre sexuálny obsah, pokiaľ ide o to, ako možno danú kategóriu použiť na účely zacielenia a v obsahu reklamy.


Prístup k príležitostiam

Veríme, že prístup k spoločenským a ekonomickým príležitostiam je kľúčový pre prosperitu, sociálny status a kvalitu života jednotlivca. Uvedomujeme si tiež, že historická diskriminácia a spoločenské predsudky vedú k tomu, že niektoré spoločenské vrstvy nemajú k týmto príležitostiam rovnaký prístup.

Preto v snahe o zvýšenie inkluzivity pre používateľov neúmerne zasiahnutých spoločenskými predsudkami nepovoľujeme zacielenie niektorých kategórií výrobkov alebo služieb na konkrétne publikum. Toto pravidlo dopĺňa existujúce pravidlá reklamy, ktoré zakazujú diskrimináciu, a pravidlá prispôsobenej reklamy, ktoré zakazujú používanie kategórií identity a vierovyznania. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Krajiny: Spojené štáty, Kanada

V Spojených štátoch a Kanade nasledujúce kategórie výrobkov alebo služieb nemôžu byť zacielené na publikum na základe pohlavia, veku, rodičovského stavu, rodinného stavu alebo PSČ.

Bývanie v prispôsobených reklamách

Domovy na predaj alebo prenájom, pričom domov je definovaný ako miesto, kde má osoba bydlisko Toto sa týka aj výrobkov alebo služieb, ktoré umožňujú predaj alebo prenájom domovov.

 • Príklady: weby so zoznamami domovov, jednotlivé domy na predaj alebo prenájom, realitné služby

Zamestnanie v prispôsobených reklamách

Príležitosti na získanie zamestnania alebo najímanie osôb na výkon práce*

 • Príklady: reklamy na pracovné ponuky, weby na nábor do pracovného pomeru, weby so zoznamami pracovných príležitostí

* Podskupina vopred definovaných inzerentov verejnej správy Spojených štátov, ktorá propaguje pracovné príležitosti v prispôsobených reklamách, má za určitých podmienok povolené zacieľovať na obmedzené publikum. Ak je zacielenie založené na pracovnej kvalifikácii v dobrej viere na pracovné miesto vo verejnej správe, ktorá je podľa zákonov Spojených štátov definovaná ako kvalifikácia, ktorá je primerane potrebná na normálne fungovanie na danom pracovnom mieste, potom títo identifikovaní inzerenti verejnej správy Spojených štátov môžu zacieľovať na obmedzené publikum.

Úvery v prispôsobených reklamách

Ponuky úverov alebo výrobkov či služieb súvisiacich s poskytovaním úverov

 • Príklady: kreditné karty, pôžičky vrátane pôžičiek na bývanie, pôžičiek na auto, pôžičiek na spotrebiče a krátkodobých pôžičiek

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?