Prispôsobená reklama

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Prispôsobená reklama je účinný nástroj, ktorý zlepšuje relevanciu reklamy pre používateľov a zvyšuje návratnosť investícií inzerentov. Keďže funguje na princípe využitia online údajov používateľov s cieľom zacieliť na nich relevantnejší obsah reklamy, môže na používateľov aj inzerentov pôsobiť lepším dojmom.

Pri využívaní údajov o správaní používateľov alebo záujmoch na zobrazovanie relevantnejšie obsahu reklamy je dôležité zaobchádzať s týmito údajmi vhodným spôsobom. Uvedomujeme si, že určité záujmy sú citlivé a že zacielenie podľa nich môže negatívne ovplyvniť dojem používateľov.

Vzhľadom na túto skutočnosť a chúlostivosť spojenú so zacielením reklamy na používateľov sme stanovili normy pravidiel pre všetky funkcie zacielenia prispôsobenej reklamy. Tieto normy nenahrádzajú naše ďalšie pravidlá reklamy (vzťahujúce sa napríklad na službu Google Ads alebo Nákupy) a inzerenti sú aj naďalej zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných pravidiel reklamy (nielen pravidiel prispôsobenej reklamy). V relevantných prípadoch sú inzerenti povinní dodržiavať aj naše pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Okrem toho sa na všetky funkcie spoločnosti Google vzťahujú pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré upravujú spôsob, akým spoločnosť Google zhromažďuje, používa a chráni údaje používateľa. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Pravidlá prispôsobenej reklamy
Zásady pravidiel pre obsah prispôsobenej reklamy Pravidlá zhromažďovania a používania údajov pre prispôsobenú reklamu
Obmedzenia na základe funkcie zacielenia prispôsobenej reklamy
Zásady pravidiel: citlivé kategórie záujmov
 

Zásady pravidiel pre obsah prispôsobenej reklamy

Citlivé kategórie záujmov sú v prispôsobených reklamách obmedzené. Citlivé kategórie záujmov definujeme podľa nasledujúcich zásad pravidiel pre obsah:

Zákonné obmedzenia: reklamy musia dodržiavať príslušné zákony.

Osobné problémy: reklamy nesmú zacieľovať na používateľov spôsobom, ktorý zneužíva ich ťažkosti alebo problémy.

Identita a vierovyznanie: reklamy nesmú zacieľovať na používateľov na základe kategórií, ktoré často podliehajú systémovej diskriminácii alebo nespravodlivým postojom.

Sexuálne záujmy: reklamy nesmú zacieľovať na používateľov na základe inherentne súkromných sexuálnych záujmov alebo skúseností.

Prístup k príležitostiam: reklamy nesmú obmedzovať prístup k príležitostiam využívaním nespravodlivých spoločenských predsudkov pri zacieľovaní na používateľov pomocou konkrétnych obsahových kategórií.

Obmedzenia na základe funkcie zacielenia prispôsobenej reklamy

Pravidlá pre prispôsobené reklamy sa uplatňujú rôzne v závislosti od použitej funkcie zacielenia. Všetky funkcie zacielenia majú dva komponenty:

 • zacielenie na používateľov predstavujúce vami vybrané skupiny používateľov, ktorým sa majú zobrazovať vaše reklamy, ktoré zahŕňa všetky aspekty vytvárania alebo výberu daných skupín;
 • propagáciu výrobkov a služieb, ktorá predstavuje konkrétny obsah vo vašej reklame alebo na vašej vstupnej stránke.

V závislosti od toho, či funkcia zacielenia predstavuje publikum definované inzerentom alebo preddefinované publikum Googlu, sa na propagáciu výrobkov a služieb môžu alebo nemusia vzťahovať citlivé kategórie záujmov prispôsobených reklám.

 • Zacielenie na používateľov na základe citlivých kategórií záujmov nepovoľujeme pri žiadnych funkciách zacielenia prispôsobených reklám.
 • Pri publikách definovaných inzerentom, v prípade ktorých môžu inzerenti prispôsobovať, vyberať alebo nahrávať vlastné publiká, inzerenti nesmú okrem toho propagovať výrobky ani služby z citlivých kategórií záujmov.
 • Inzerenti môžu propagovať výrobky a služby z citlivých kategórií záujmov pri preddefinovaných publikách Googlu, kde Google spravuje vývoj a výber publík v súlade s pravidlami na základe informácií v službách Googlu.

Účinnosť pravidiel

Inzerenti propagujúci výrobky a služby, ktoré patria do citlivých kategórií záujmov, nemôžu používať publiká definované inzerentom. Vďaka tomu nedochádza k neúmyselnému použitiu citlivých kategórií záujmov na zacielenie na publiká. Preddefinované publiká Googlu sú výslovne nakonfigurované bez citlivých signálov používateľov, preto ich môžu používať všetci inzerenti, a to aj v prípade, že propagujú citlivé kategórie záujmov.

Pozrite si nasledujúci neúplný zoznam funkcií zacielenia a spôsoby, akými sa uplatňujú pravidlá pre prispôsobené reklamy.

Publiká definované inzerentom

Ak ste inzerent, ktorý propaguje výrobky a služby v citlivých kategóriách záujmov, nebudete môcť používať nasledujúce funkcie zacielenia

Preddefinované publiká Googlu

Nasledujúce funkcie zacielenia môžu používať všetci inzerenti vrátane inzerentov, ktorí propagujú výrobky a služby v citlivých kategóriách záujmov

 • Nákupné úmysly
 • Záujmy
 • Demografické údaje
 • Podrobné demografické údaje
 • Životné udalosti
 • Geografické zacielenie
 

Citlivé kategórie záujmov

Zákonné obmedzenia

Reklamy musia dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy v oblastiach, kde sa zobrazujú.

Nepovoľujeme zacielenie na používateľov na základe zákonne obmedzeného obsahu, ako je uvedené v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov. V závislosti od použitej funkcie zacielenia nemusí byť povolené ani propagovať výrobky ani služby v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov.

Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby vaše reklamy dodržiavali príslušné pravidlá. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

 
Ako problém vyriešiť: dodržiavanie pravidiel
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte tento obsah zo svojich webových stránok alebo aplikácie. Ak máte na svojich webových stránkach alebo v aplikácii obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o kontrolu. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.
 3. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy.
  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.
  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Potom kliknite na Uložiť.
 4. Po úprave a uložení je reklama odoslaná na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak ste z reklamy a jej cieľa odstránili neprijateľný obsah, môžete požiadať o kontrolu reklamy.
 5. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po kontrole webových stránok alebo aplikácie sa priradené zoznamy aktivujú. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Používatelia mladší ako 13 rokov v prispôsobenej reklame

Zhromažďovanie osobných údajov od detí vo veku do 13 rokov, respektíve do príslušného veku platného v ich krajine, prípadne zacielenie na obsah, ktorý zaujíma deti vo veku do 13 rokov, respektíve do príslušného veku platného v ich krajine

Vyhradené liekové výrazy v prispôsobenej reklame

červená značka x Lieky na predpis a informácie o liekoch na predpis s výnimkou prípadov, keď sú príslušné lieky a akékoľvek uvedené prísady určené iba na použitie na zvieratách a nepodliehajú zneužívaniu ľuďmi

Nábor na klinické skúšanie v prispôsobenej reklame

Propagácia náboru na klinické skúšanie

Alkohol v prispôsobenej reklame

Alkoholické nápoje a nápoje, ktoré sa na ne podobajú

Hazardné hry v prispôsobenej reklame

Hazardné hry vrátane online a offline hazardných hier; informácie týkajúce sa online hazardných hier; online nekasínové hry hrané na získanie peňazí alebo cien a online kasínové hry bez ohľadu na to, či dochádza k výmene peňazí

Hazardné hry viazané na miesto v prispôsobenej reklame

Kamenné kasína, ktoré otvorene propagujú hazardné hry

 

Osobné problémy

Rozumieme, že používatelia nechcú vidieť reklamy, ktoré zneužívajú ich osobné ťažkosti, náročné okolnosti a problémy, preto nepovoľujeme prispôsobenú reklamu založenú na takýchto problémoch. Takéto osobné problémy zahŕňajú zdravotné stavy, liečbu, procedúry, osobné zlyhania, ťažkosti alebo traumatické osobné skúsenosti. Okrem toho nesmiete v súvislosti s používateľom zneužívať negativitu.

Nepovoľujeme zacielenie na používateľov na základe osobných problémov, ako je uvedené v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov. V závislosti od použitej funkcie zacielenia nemusí byť povolené ani propagovať výrobky ani služby v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov.

Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby vaše reklamy dodržiavali príslušné pravidlá. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Ako problém vyriešiť: dodržiavanie pravidiel
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte tento obsah zo svojich webových stránok alebo aplikácie. Ak máte na svojich webových stránkach alebo v aplikácii obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o kontrolu. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po kontrole webových stránok alebo aplikácie sa priradené zoznamy aktivujú. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti zablokovali pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Zdravie v prispôsobenej reklame

červená značka x Osobný zdravotný obsah, ktorý zahŕňa:

 • fyzické alebo duševné zdravotné problémy vrátane ochorení, sexuálneho zdravia a chronických zdravotných problémov, ktoré si vyžadujú dlhodobú starostlivosť alebo kontrolu;
 • výrobky, služby alebo procedúry na liečbu alebo kontrolu chronických zdravotných problémov vrátane voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok;
 • všetky zdravotné problémy súvisiace s intímnymi telesnými časťami alebo funkciami vrátane genitálnych, črevných alebo urologických funkcií;
 • invazívne lekárske zákroky vrátane kozmetických operácií;
 • postihnutia aj v prípade, že daný obsah je zameraný na hlavného opatrovateľa používateľa.
  • Príklady: liečba chronických zdravotných problémov, ako je cukrovka alebo artritída; liečba sexuálne prenosných ochorení; poradenské služby týkajúce sa duševných ochorení, ako je depresia alebo úzkosť; zdravotnícke pomôcky pre syndróm spánkového apnoe, ako sú prístroje CPAP; voľnopredajné lieky na kvasinkové infekcie a informácie o pomoci autistickému dieťaťu

Nepriaznivý finančný stav v prispôsobenej reklame

Osobné finančné problémy, ťažkosti alebo finančná núdza

 • Príklady: služby súvisiace s bankrotom, služby sociálnej starostlivosti, útulky pre bezdomovcov, zdroje týkajúce sa nezamestnanosti, výrobky a služby predátorského úverovania

Vzťahové problémy v prispôsobenej reklame

Osobné problémy v rodine, s priateľmi alebo v iných interpersonálnych vzťahoch

 • Príklady: rozvodové služby, knihy o vyrovnávaní sa s rozvodom, výrobky a služby súvisiace s úmrtím blízkej osoby, služby rodinného poradenstva

Spáchanie trestného činu v prispôsobenej reklame

Osobný záznam v trestnom registri, spáchané zločiny, trestné oznámenia alebo obvinenia z trestného činu

 • Príklady: služby týkajúce sa kaucií, právni obhajcovia osôb obvinených z trestného činu

Zneužívanie a trauma v prispôsobenej reklame

Osobný stav ako obeť zneužívania, zločinu alebo inej traumatickej udalosti

 • Príklady: útulky pre obete domáceho násilia, služby podpory obetí

Zneužívanie negativity v prispôsobenej reklame

Zneužívanie negativity v súvislosti s používateľom alebo používanie negatívneho stanoviska či zaujatosti s cieľom propagovať ľubovoľnú kategóriu obsahu

 • Príklady: zahanbovanie na základe telesného vzhľadu, negativita súvisiaca s fyzickými znakmi alebo sociálnymi interakciami, naznačovanie negatívnych dôsledkov pre používateľov, ak nepodniknú určité kroky
 

Identita a vierovyznanie

Identitu a systémy vierovyznania považujeme za veci, ktoré sú hlboko osobné a zložité. Vo veľkej miere sú závislé od rôznych kultúrnych noriem, geografie, histórie a osobných životných skúseností. Rozumieme tiež, že na základe identity a vierovyznania možno používateľov rozdeliť do segmentov podľa ich názorov či odmietavých postojov.

Chceme, aby reklamy pôsobili pozitívnym dojmom a boli založené na záujmoch používateľov, nie na tom, ako sú vnímaní ako osoby. Preto nepovoľujeme prispôsobenú reklamu založenú na základnej alebo vnútornej identite používateľa alebo jeho systémoch vierovyznania. Takéto identity alebo vierovyznania môžu zahŕňať inherentne súkromné klasifikácie samého seba; klasifikácie jednoducho ovplyvniteľné odmietavými postojmi, diskrimináciou alebo prenasledovaním; členstvo v skupinách jednoducho ovplyvniteľných odmietavými postojmi, diskrimináciou alebo predsudkami; ako aj osobné systémy vierovyznania.

Nepovoľujeme zacielenie na používateľov na základe identity ani vierovyznania, ako je uvedené v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov. V závislosti od použitej funkcie zacielenia nemusí byť povolené ani propagovať výrobky ani služby v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov.

Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby vaše reklamy dodržiavali príslušné pravidlá. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Ako problém vyriešiť: dodržiavanie pravidiel
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte tento obsah zo svojich webových stránok alebo aplikácie. Ak máte na svojich webových stránkach alebo v aplikácii obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o kontrolu. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.
 3. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy.
  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.
  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Potom kliknite na Uložiť.
 4. Po úprave a uložení je reklama odoslaná na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak ste z reklamy a jej cieľa odstránili neprijateľný obsah, môžete požiadať o kontrolu reklamy.
 5. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po kontrole webových stránok alebo aplikácie sa priradené zoznamy aktivujú. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Sexuálna orientácia v prispôsobenej reklame

Sexuálna orientácia vrátane lesbickej, gejovskej, bisexuálnej, nejasnej alebo heterosexuálnej orientácie

 • Príklady: informácie o odhalení homosexuality, zoznamovanie pre gejov, dovolenky pre gejov, informácie o bisexualite

Politická orientácia v prispôsobenej reklame

Tieto pravidlá prispôsobenej reklamy sa nevzťahujú na reklamy v službe Gmail, vzťahujú sa však na všetky ostatné funkcie zacielenia. Pravidlá pre politický obsah v reklamách v službe Gmail nájdete nižšie.

Politická orientácia

 • Príklady: politické ideológie, politické názory, politické strany, politické organizácie, politické kampane, angažovanie sa v politických diskusiách

Politický obsah v prispôsobenej reklame

Tieto pravidlá prispôsobenej reklamy sa vzťahujú nielen na reklamy v službe Gmail, ale aj na všetky ostatné funkcie zacielenia.

Politická orientácia

 • Príklady: politické ideológie, politické názory, politické strany, politické organizácie, politické kampane, angažovanie sa v politických diskusiách

Členstvo v odborovej organizácii v prispôsobenej reklame

Odborové organizácie a reklamy, ktoré naznačujú znalosť používateľovho členstva v odborovej organizácii

 • Príklady: webové stránky odborových organizácií, informácie zamerané na členov odborových organizácií, blogy o odborových organizáciách a podpora poskytovaná odborovými organizáciami v pracovných sporoch

Rasa a etnická príslušnosť v prispôsobenej reklame

Osobná rasová alebo etnická príslušnosť

 • Príklady: rasovo alebo etnicky orientované publikácie, rasovo alebo etnicky orientované univerzity, zoznamovanie na základe rasovej alebo etnickej príslušnosti

Vierovyznanie v prispôsobenej reklame

Osobné vierovyznanie

 • Príklady: miesta uctievania, náboženské vedenie, náboženské vzdelávanie alebo univerzity, náboženské produkty

Opomínané skupiny v prispôsobenej reklame

Členstvo v prehliadanej alebo zraniteľnej sociálnej skupine, ako sú spoločenské kasty, imigranti alebo utečenci

 • Príklady: produkty zamerané na používateľov podľa spoločenskej kasty, služby pre imigrantov, právnické služby pre utečencov

Transsexuálna identifikácia v prispôsobenej reklame

Osobné stotožnenie sa s iným pohlavím, než je pohlavie pri narodení, prípadne s pohlavím, ktoré nie je v súlade so singulárnou identifikáciou muža alebo ženy

 • Príklady: informácie o zmene pohlavia, právni zástupcovia zaoberajúci sa diskrimináciou transrodových osôb.
 

Sexuálne záujmy

Rozumieme, že sexuálne záujmy sú inherentne súkromnou vecou a v závislosti od kultúrnych noriem sa o nich často nehovorí otvorene. Pokiaľ ide o sexuálne záujmy používateľa, presadzujeme zaistenie ochrany súkromia, preto nepovoľujeme prispôsobenú reklamu, ktorá na používateľov zacieľuje na základe ich osobných sexuálnych záujmov, skúseností, aktivít alebo preferencií. Takéto záujmy zahŕňajú sexuálne správanie, aktivity alebo produkty používané počas sexu. Okrem toho nepovoľujeme kategórie, ktoré majú sexuálny podtext alebo ktorých cieľom je vyvolať sexuálne vzrušenie.

Nepovoľujeme zacielenie na používateľov na základe sexuálnych záujmov, ako je uvedené v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov. V závislosti od použitej funkcie zacielenia nemusí byť povolené ani propagovať výrobky ani služby v nasledujúcich citlivých kategóriách záujmov.

Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby vaše reklamy dodržiavali príslušné pravidlá. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Ako problém vyriešiť: dodržiavanie pravidiel
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte tento obsah zo svojich webových stránok alebo aplikácie. Ak máte na svojich webových stránkach alebo v aplikácii obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o kontrolu. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.
 3. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy.
  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.
  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Potom kliknite na Uložiť.
 4. Po úprave a uložení je reklama odoslaná na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak ste z reklamy a jej cieľa odstránili neprijateľný obsah, môžete požiadať o kontrolu reklamy.
 5. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po kontrole webových stránok alebo aplikácie sa priradené zoznamy aktivujú. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Antikoncepcia v prispôsobenej reklame

Prostriedky prevencie tehotenstva alebo sexuálne prenosných ochorení

 • Príklady: kondómy, orálna antikoncepcia, antikoncepčná špongia

Sexuálny obsah

 Všetok sexuálny obsah podľa definície v pravidlách služby Google Ads pre sexuálny obsah

Ak sa pravidlá pre sexuálny obsah a pravidlá prispôsobenej reklamy týkajúce sa sexuálnych záujmov líšia v zaradení určitej kategórie, pravidlá prispôsobenej reklamy týkajúce sa sexuálnych záujmov majú prednosť pred pravidlami pre sexuálny obsah, pokiaľ ide o to, ako možno danú kategóriu použiť na účely zacielenia a v prispôsobených reklamách.

 

Prístup k príležitostiam

Veríme, že prístup k spoločenským a ekonomickým príležitostiam je kľúčový pre prosperitu, sociálny status a kvalitu života jednotlivca. Uvedomujeme si tiež, že historická diskriminácia a spoločenské predsudky vedú k tomu, že niektoré spoločenské vrstvy nemajú k týmto príležitostiam rovnaký prístup.

Preto v snahe o zvýšenie inkluzivity pre používateľov neúmerne zasiahnutých spoločenskými predsudkami nepovoľujeme zacielenie niektorých kategórií výrobkov alebo služieb na konkrétne publikum. Toto pravidlo dopĺňa existujúce pravidlá reklamy, ktoré zakazujú diskrimináciu, a pravidlá prispôsobenej reklamy, ktoré zakazujú používanie kategórií identity a vierovyznania. Nižšie nájdete konkrétne príklady toho, čo nepovoľujeme.

Krajiny: Spojené štáty, Kanada

V Spojených štátoch ani Kanade nemožno nasledujúce citlivé kategórie záujmov zacieliť na publikum na základe pohlavia, veku, rodičovského stavu, rodinného stavu alebo poštového smerovacieho čísla.

Bývanie v prispôsobených reklamách

červená značka x Domy a byty určené na bývanie, ktoré sú ponúkané na predaj alebo prenájom. Toto sa týka aj výrobkov alebo služieb, ktoré umožňujú predaj alebo prenájom domov a bytov určených na bývanie.

 • Príklady: weby so zoznamami rezidenčných nehnuteľností, jednotlivé domy na predaj alebo prenájom, realitné služby

Zamestnanie v prispôsobených reklamách

červená značka x Príležitosti na získanie zamestnania alebo najímanie osôb na výkon práce.*

 • Príklady: reklamy na pracovné ponuky, weby na nábor do pracovného pomeru, weby s pracovnými ponukami

* Podskupina vopred definovaných inzerentov verejnej správy Spojených štátov, ktorá propaguje pracovné príležitosti v prispôsobených reklamách, má za určitých podmienok povolené zacieľovať na obmedzené publikum. Ak je zacielenie založené na pracovnej kvalifikácii v dobrej viere na pracovné miesto vo verejnej správe, ktorá je podľa zákonov Spojených štátov definovaná ako kvalifikácia, ktorá je primerane potrebná na normálne fungovanie na danom pracovnom mieste, potom títo identifikovaní inzerenti verejnej správy Spojených štátov môžu zacieľovať na obmedzené publikum.

Ako sme už oznámili 28. novembra 2023, spoločnosť Google bude aktualizovať pravidlá prispôsobenej reklamy, aby v nich zaviedla nové obmedzenia pre prispôsobené reklamy týkajúce sa spotrebiteľských finančných produktov a služieb. Sekcia Úvery v prispôsobených reklamách pravidiel prístupu k príležitostiam bude revidovaná, aby zahŕňala sekciu Spotrebiteľské financie v prispôsobených reklamách. Touto aktualizáciou budú do rozsahu existujúcich pravidiel pridané bankové produkty a služby, ako aj určité služby finančného plánovania a správy. Táto aktualizácia sa bude vzťahovať iba na Spojené štáty a Kanadu.

Tieto pravidlá začneme presadzovať 28. februára 2024 a môže prejsť približne šesť týždňov, kým ich budeme presadzovať v plnom rozsahu. Niektorým inzerentom sa môže naďalej zobrazovať štítok Úvery až do konca apríla 2024.

Prečítajte si viac o zmenách v pravidlách prístupu k príležitostiam.

Spotrebiteľské financie v prispôsobených reklamách

červená značka x Ponuky týkajúce sa úverov, bankové produkty a služby alebo určité služby finančného plánovania a správy.

 • Príklady: kreditné karty a úvery, bankové a šekové účty, produkty správy záväzkovPravidlá zhromažďovania a používania údajov pre prispôsobenú reklamu

Tieto pravidlá definujú podmienky zhromažďovania a používania údajov v prispôsobených reklamách. Platia spolu s pravidlami reklamy spoločnosti Google pre zhromažďovanie a používanie údajov.

Tieto možnosti nie sú povolené:

červená značka x Nesmiete zobrazovať reklamy, ktoré zhromažďujú údaje umožňujúce zistenie totožnosti alebo takéto údaje obsahujú, pokiaľ nepoužívate formát reklamy poskytnutý spoločnosťou Google a navrhnutý na tento účel.

 • Príklady: zhromažďovanie e‑mailových adries, telefónnych čísel alebo čísel kreditných kariet v rámci samotnej reklamy

červená značka x Údaje umožňujúce zistenie totožnosti nesmiete používať ani spájať s remarketingovými zoznamami, súbormi cookie, informačnými kanálmi ani s inými pseudonymnými identifikátormi.

červená značka x Údaje umožňujúce zistenie totožnosti nesmiete poskytovať spoločnosti Google prostredníctvom remarketingových značiek ani akýchkoľvek informačných kanálov údajov o výrobkoch, ktoré by mohli byť spojené s reklamami.

červená značka x Spoločnosti Google nesmiete posielať informácie o presnej polohe bez toho, aby ste predtým získali súhlas používateľov.

červená značka x Nesmiete používať remarketingový zoznam, ktorý je zacielený na príliš úzko vymedzené alebo konkrétne publikum. Patrí sem aj prípad, keď by kombinovanie remarketingového zoznamu s inými kritériami zacielenia (napríklad s geografickými obmedzeniami alebo inou segmentáciou používateľov) mohlo viesť k zacieleniu reklamy na relatívne malý počet používateľov. Prečítajte si viac o požiadavkách na veľkosť remarketingového zoznamu.

Remarketing

 • V prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, môžete deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pomocou parametra allow_ad_personalization_signals. Zistite, ako úpravou globálnej značky webu deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.
 • Pri používaní funkcií remarketingu, opätovného zapojenia alebo podobných segmentov musíte do svojich pravidiel ochrany súkromia zahrnúť určité informácie.
 • Spoločnosť Google môže používať štítky s upozorneniami v reklamách s cieľom informovať používateľov o prispôsobenej reklame. Používateľom rovnako môžeme zobrazovať informácie o tom, v ktorých remarketingových zoznamoch sa nachádzajú spolu s názvom príslušnej domény. Tieto upozornenia nesmiete upravovať ani prekrývať. Ak chcete v reklame implementovať vlastné upozornenie, môžete tak urobiť len v súlade s príslušnými odvetvovými normami.
 • Spoločnosť Google neumožní inému inzerentovi používať vaše remarketingové zoznamy ani zoznamy podobných segmentov bez vášho súhlasu.
Ako problém vyriešiť: pravidlá prispôsobenej reklamy pre zhromažďovanie a používanie údajov
 1. Prečítajte si uvedené pravidlá a zistite, čo nepovoľujeme. Zaistite súlad svojich reklám, webových stránok alebo aplikácie s pravidlami prispôsobenej reklamy. Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu reklamy sú zakázané, aj keď reklamy nie sú zacielené pomocou citlivých kategórií.
 2. Odstráňte tento obsah zo svojich webových stránok alebo aplikácie. Ak máte na svojich webových stránkach alebo v aplikácii obsah, ktorý nepovoľujeme, odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami. Následne bude potrebné požiadať o kontrolu. Až potom môžete prejsť na ďalší krok, ktorým je kontrola zoznamov publika.

 3. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy.

  Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade.

  • Na stránke Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po úprave a uložení sa reklama odošle na posúdenie. Väčšinu reklám posúdime v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšie posúdenie, to môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a jej vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 4. Zrušte priradenie reklamných skupín zacieľujúcich na zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy, prípadne tieto reklamné skupiny odstráňte. Po kontrole webových stránok alebo aplikácie sa priradené zoznamy aktivujú. Ubezpečte sa, že reklamy používajúce tieto zoznamy sú v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy. V prípade, že to tak nie je, odstráňte reklamné skupiny alebo zacielenie, ktoré používa zoznamy publika alebo remarketingové zoznamy.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti zablokovali pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka