Nội dung cập nhật đối với quy trình khiếu nại về quyết định tạm ngưng tài khoản (tháng 9 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Kể từ tháng 10 năm 2023, những nhà quảng cáo được chọn có tài khoản bị tạm ngưng do vi phạm chính sách của Google Ads trước tiên phải hoàn tất quy trình Xác minh nhà quảng cáo để có thể khiếu nại về quyết định tạm ngưng tài khoản. Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng không bắt buộc phải hoàn tất quy trình Xác minh nhà quảng cáo và có thể trực tiếp khiếu nại về quyết định tạm ngưng tài khoản. Chúng tôi sẽ ra mắt quy trình này vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 và sẽ mất khoảng 4 tuần để quy trình này có hiệu lực thực thi đầy đủ.

Nhà quảng cáo có thể phải cung cấp thông tin sau đây để xác minh nhà quảng cáo trong quy trình khiếu nại về quyết định tạm ngưng tài khoản:

  • Số D-U-N-S nếu nhà quảng cáo là một tổ chức
  • Số an sinh xã hội hoặc số điện thoại tại Hoa Kỳ nếu nhà quảng cáo là một cá nhân

(Đăng vào ngày 11 tháng 9 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính