Nội dung cập nhật: Chính sách mới về sự minh bạch của quảng cáo (tháng 6 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 7 năm 2023, Google sẽ giới thiệu một Chính sách mới về sự minh bạch của quảng cáo, trong đó nêu chi tiết một số thông tin liên quan đến nhà quảng cáo mà Google sẽ công khai cho mọi người dùng thông qua Trung tâm minh bạch quảng cáothông tin công bố trong quảng cáo, cũng như cách người dùng có thể tiếp cận những thông tin đó.

Trong Trung tâm minh bạch quảng cáo và thông tin công bố trong quảng cáo, Google sẽ cho biết thông tin của nhà quảng cáo như tên, vị trí và những quảng cáo mà nhà quảng cáo đã phân phát trong một khoảng thời gian nhất định đối với tất cả những nhà quảng cáo phân phát quảng cáo trên các nền tảng của Google (gồm cả Google Tìm kiếm và YouTube). Điều này cũng bao gồm các nhà quảng cáo chưa được xác minh qua chương trình xác minh nhà quảng cáo.

Nhằm tuân thủ luật hiện hành, Google cũng có thể phải tiết lộ một số thông tin bổ sung về các nhà quảng cáo và chiến dịch quảng cáo cho người dùng dịch vụ của Google, tuỳ theo quốc gia. Ví dụ: những thông tin này có thể bao gồm

  • Thông tin về tiêu chí nhắm mục tiêu, tổng số người nhận cho mỗi quảng cáo và chủ đề của quảng cáo.
  • Google sẽ công bố những thông tin đó trong Trung tâm minh bạch quảng cáo, kể cả qua API công khai.

Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong chính sách.

(Đăng vào ngày 8 tháng 6 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính