Nội dung cập nhật đối với Chính sách về tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ (tháng 1 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào cuối tháng 3 năm 2023, Chính sách của Google Ads về tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ sẽ được cập nhật theo những cách sau:

  • Chúng tôi sẽ chuyển chính sách thành một danh sách đầy đủ chỉ bao gồm các danh mục thuộc phạm vi chi phối.
  • Chúng tôi sẽ đưa vào một số danh mục ngoại lệ theo khu vực cụ thể.
  • Chúng tôi sẽ đưa giấy phép đăng ký kinh doanh do chính phủ ban hành vào phạm vi chi phối của chính sách.
  • Chúng tôi sẽ cho phép các nhà cung cấp do chính phủ uỷ quyền và ngừng áp dụng yêu cầu về “nhà cung cấp được uỷ thác”.

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này và tăng dần phạm vi thực thi đến mức tối đa trong khoảng 6 tuần.

Vì chính sách được cập nhật cung cấp một danh sách đầy đủ các danh mục trong phạm vi nên chúng tôi sẽ cung cấp một đường liên kết đến chính sách sửa đổi đầy đủ, thay vì đưa danh sách này vào nhật ký thay đổi.

Chính sách hiện tại của chúng tôi về tài liệu và dịch vụ của chính phủ cung cấp một danh sách các dịch vụ chuyên nghiệp không thuộc diện bị hạn chế theo chính sách này. Danh sách này không trùng lặp với danh sách trong chính sách mới, vì chính sách mới cung cấp một danh sách đầy đủ gồm các tài liệu và dịch vụ thuộc phạm vi chi phối của chính sách. Nếu một tài liệu hoặc dịch vụ không được nêu trong chính sách, thì điều đó có nghĩa là tài liệu hoặc dịch vụ đó không thuộc phạm vi chi phối của chính sách.

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ gửi một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách này hay không. Nếu có, hãy xoá những quảng cáo đó trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

(Đăng vào ngày 31 tháng 1 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính