Σχετικά με τις αναστολές λογαριασμών βάσει της πολιτικής του Display & Video 360

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Όπως αναφέρεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας περί διαφημίσεων, η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει διαφημίσεις ή να αναστείλει λογαριασμούς διαφημίσεων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις νομικές απαιτήσεις και την ασφάλεια των χρηστών. Κατά συνέπεια, ενέργειες διαφημιζομένων οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες μας, την Google ή τους συνεργάτες μας μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή λογαριασμών τόσο διαφημιζομένων όσο και συνεργατών στο Display & Video 360. Αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διατηρούμε ένα υγιές και βιώσιμο ψηφιακό οικοσύστημα διαφημίσεων, το οποίο θα έχει ως επίκεντρο την προστασία των χρηστών.

Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αυτόματης και μη αυτόματης αξιολόγησης για τον εντοπισμό και την κατάργηση διαφημίσεων που παραβαίνουν τις πολιτικές μας και είναι επιβλαβείς για τους χρήστες και το συνολικό οικοσύστημα του Google Ads. Οι τεχνολογίες λήψης μέτρων ενδέχεται να χρησιμοποιούν αλγορίθμους και μηχανική εκμάθηση, με βάση μοντέλα αποφάσεων των αναθεωρητών, προκειμένου να προστατεύουν τους χρήστες μας και να διατηρούν ασφαλείς τις διαφημιστικές πλατφόρμες. Το περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές είτε καταργείται από τα αυτοματοποιημένα μοντέλα μας είτε, όπου απαιτείται πιο λεπτομερής προσδιορισμός, επισημαίνεται για περαιτέρω έλεγχο από εκπαιδευμένους χειριστές και αναλυτές, οι οποίοι διεξάγουν αξιολογήσεις περιεχομένου που ενδέχεται να μην είναι εύκολο να διεξαχθούν μόνο από τους αλγορίθμους, για παράδειγμα επειδή απαιτείται κατανόηση του πλαισίου της διαφήμισης. Τα αποτελέσματα αυτών των μη αυτόματων ελέγχων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να βοηθήσουν στη δημιουργία δεδομένων εκπαίδευσης, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των μοντέλων μηχανικής εκμάθησης.

Λόγοι αναστολής λογαριασμών

Οι Πολιτικές προγράμματος πλατφορμών, οι πολιτικές Google Ads και οι Όροι & Προϋποθέσεις συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ασφαλούς και θετικής εμπειρίας για τους χρήστες, τους διαφημιζομένους και τους εκδότες. Λογαριασμοί διαφημιζομένων και συνεργατών στο Display & Video 360 μπορεί να τεθούν σε αναστολή, αν εντοπίσουμε παραβάσεις των πολιτικών μας ή των Όρων και Προϋποθέσεων.

Αν εντοπίσουμε ότι ένας διαφημιζόμενος έχει διαπράξει κατάφωρη παράβαση πολιτικής (ορίζεται παρακάτω), ο λογαριασμός του θα τεθεί σε αναστολή άμεσα και χωρίς προειδοποίηση. Η αναστολή ισχύει έως ότου εγκριθεί επιτυχώς ένα αίτημα επανεξέτασης. Πρόσθετες αναστολές λογαριασμών διαφημιζομένων μπορεί να επιβληθούν λόγω αντίστοιχων γνωστών μη ασφαλών μεθόδων και μη αυτόματης διερεύνησης.

Τι είναι η κατάφωρη παράβαση;

Η κατάφωρη παράβαση των πολιτικών είναι μια παράβαση τόσο σοβαρή, ώστε να είναι παράνομη ή να ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική ζημία στους χρήστες ή στο ψηφιακό οικοσύστημα διαφημίσεων της Google. Οι κατάφωρες παραβάσεις συχνά καταδεικνύουν ότι η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του διαφημιζομένου δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Display & Video 360 ή ότι μία παράβαση είναι τόσο σοβαρή, ώστε να μην μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τυχόν μελλοντική έκθεση των χρηστών μας. Δεδομένου ότι οι κατάφωρες παραβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού του διαφημιζομένου, τις περιορίζουμε σε περιπτώσεις όπου μια ενέργεια επιβολής αυτού του είδους αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική μέθοδο για την επαρκή αποτροπή παράνομης δραστηριότητας ή/και πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε χρήστη.

Ποιες παραβάσεις πολιτικής θεωρούνται κατάφωρες;

Πώς εντοπίζει το Display & Video 360 τις παραβάσεις πολιτικής;

Χρησιμοποιούμε αυτόματη και μη αυτόματη αξιολόγηση, ώστε να εντοπίζουμε παραβάσεις πολιτικών της Google. Εξετάζουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, των λογαριασμών και του περιεχομένου σας, των καταγγελιών χρηστών, των αξιολογήσεων καταναλωτών, καθώς και των προειδοποιήσεων και αποφάσεων ρυθμιστικών αρχών.

Τι συμβαίνει αν εντοπιστεί μια κατάφωρη παράβαση;

Αν εντοπιστεί μια κατάφωρη παράβαση, ο λογαριασμός του διαφημιζομένου στο Display & Video 360 θα τεθεί σε αναστολή άμεσα και χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα επιτραπεί στον διαφημιζόμενο να διαφημιστεί ξανά σε εμάς, εκτός αν εγκριθεί επιτυχώς ένα αίτημα επανεξέτασης.

Πώς θα ειδοποιείται ένας διαφημιζόμενος για μια αναστολή;

Οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι λογαριασμοί έχουν τεθεί σε αναστολή θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού, στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι πολιτικές για την παράβαση των οποίων επιβλήθηκε η αναστολή.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης λόγω αναστολής λογαριασμού;

Ναι. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ότι δεν έχετε παραβεί τις πολιτικές μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης. Αιτήματα επανεξέτασης μπορούν να υποβάλλονται τόσο από συνεργάτες όσο και από διαφημιζομένους. Μόλις ελεγχθεί το αίτημα επανεξέτασης, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αποτέλεσμα. Αν το αίτημα επανεξέτασης απορριφθεί, μπορείτε να προβείτε εκ νέου σε αίτημα επανεξέτασης, υποβάλλοντας άλλη μια φόρμα. Επαναφέρουμε λογαριασμούς μόνο όταν οι συνθήκες είναι επιτακτικές, όπως σε περίπτωση λάθους. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου το αίτημά σας να είναι εμπεριστατωμένο, ακριβές και ειλικρινές.

Μπορεί ένας διαφημιζόμενος να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του που έχουν τεθεί σε αναστολή;

Δεν είναι δυνατή η προβολή διαφημίσεων σε λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους που έχουν τεθεί σε αναστολή, καθώς και σε οποιεσδήποτε σχετικές αναφορές.

Μπορεί ένας λογαριασμός συνεργάτη να τεθεί σε αναστολή λόγω κατάφωρων παραβάσεων πολιτικής;

Ναι, θα θέσουμε σε αναστολή ολόκληρο τον λογαριασμό ενός συνεργάτη, αν οι διαφημιζόμενοι του λογαριασμού του έχουν διαπράξει επανειλημμένα ή κατά κύριο λόγο κατάφωρες παραβάσεις πολιτικής. Αν έχει τεθεί σε αναστολή ολόκληρος ο λογαριασμός συνεργάτη, ο συνεργάτης θα λάβει μια ειδοποίηση στον λογαριασμό του, ενώ μπορεί και να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού