Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 2 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị liên quan đến quảng cáo bầu cử cấp tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ.

Chúng tôi sẽ cấm những quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu và ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp địa phương ở Idaho.

Chúng tôi sẽ vẫn cho phép những quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu và ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và liên bang ở Idaho. Những nhà quảng cáo muốn chạy Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ tại Idaho phải được Google xác minh. Tìm hiểu cách đăng ký xác minh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết này.

(Đăng vào tháng 12 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính