Ενημερώσεις στο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου της Google (Μάρτιος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάρτιο του 2022, η Google θα ενοποιήσει τα τρέχοντα προγράμματα επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου και επαλήθευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου, προκειμένου να παρέχει μια απλοποιημένη και βελτιωμένη εμπειρία διαφημιζομένου. Παρόμοια με την τρέχουσα προσέγγιση, οι διαφημιζόμενοι θα ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποίησης εντός του λογαριασμού όταν έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι διαφημιζόμενοι θα κληθούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επαλήθευσης εντός 30 ημερών και θα έχουν στη διάθεσή τους άλλες 30 ημέρες για να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις επαλήθευσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πολλά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητάς τους, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους ή και των δύο. 

Ως μέρος του ενοποιημένου προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένου, θα υπάρξουν αναθεωρημένα χρονολόγια και ενέργειες επιβολής, λεπτομέρειες των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Τι αλλάζει:

Για την εκ νέου προβολή διαφημίσεων, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την επαλήθευση με επιτυχία υποβάλλοντας τις απαιτούμενες απαντήσεις στην έρευνα μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση (κατά περίπτωση).

 • Σχετικά με την επιχείρησή σας: Στο πρώτο βήμα του ενοποιημένου προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένου, η Google θα κάνει στους διαφημιζόμενους μερικές βασικές ερωτήσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό και την επιχείρησή τους στο Google Ads, σε μια νέα ενότητα με τίτλο "Σχετικά με την επιχείρησή σας". Οι ερωτήσεις θα αφορούν, για παράδειγμα, τον κλάδο και τη χώρα χρέωσης του διαφημιζομένου, καθώς και πληροφορίες που θα βοηθήσουν την Google να καταλάβει εάν είναι άμεσος ή έμμεσος πάροχος (τρίτο μέρος) των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαφημίζονται στην πλατφόρμα Google Ads. Οι διαφημιζόμενοι θα έχουν προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλουν τις απαντήσεις τους. Εάν οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποβάλει τις απαντήσεις τους μέχρι το τέλος της 30ής ημέρας,  ο λογαριασμός τους θα τεθεί σε παύση.
 • Ενημερώσεις χρονολογίου επαλήθευσης: Οι απαντήσεις από την ολοκλήρωση των ερωτήσεων της ενότητας "Σχετικά με την επιχείρησή σας" θα καθορίσουν τις απαιτήσεις επαλήθευσης και θα κατευθύνουν τους διαφημιζομένους στα επόμενα βήματα πρόσθετης επαλήθευσης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας ή και τα δύο (ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημερώσεις κριτηρίων επιλογής διαφημιζομένου" παρακάτω). Οι διαφημιζόμενοι θα έχουν προθεσμία 30 ημερών για να ολοκληρώσουν με επιτυχία αυτές τις πρόσθετες επαληθεύσεις. Τυχόν αποτυχία ολοκλήρωσης ή μη εκπλήρωση των απαιτήσεων επαλήθευσης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την παύση του λογαριασμού. Λάβετε υπόψη ότι η παύση θα εφαρμοστεί μετά το τέλος της 30ής ημέρας μόνο εάν οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις.
  • Για την επαλήθευση ταυτότητας: Προηγουμένως, δίνονταν στους διαφημιζομένους 30 ημέρες για να ξεκινήσουν την επαλήθευση και επιπλέον 30 ημέρες για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επαλήθευση ταυτότητας.
  • Για την επαλήθευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Προηγουμένως, δίνονταν στους διαφημιζομένους 21 ημέρες για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επαλήθευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μαζί με μια περίοδο ειδοποίησης 7 ημερών πριν από την αναστολή του λογαριασμού.
  • Για την ενοποιημένη επαλήθευση διαφημιζομένου:  Πλεόν, οι διαφημιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις στην ενότητα "Σχετικά με την επιχείρησή σας" και επιπλέον 30 ημέρες για να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες επαληθεύσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους ή και τα δύο.
 • Ενημερώσεις επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Για να μειώσουμε τον διαχειριστικό φόρτο και να παρέχουμε μια συνεπή και συγχρονισμένη εμπειρία για τους διαφημιζομένους μας, ευθυγραμμίζουμε τις ενέργειες επιβολής για όλες τις απαιτήσεις επαλήθευσης στο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου.  Ως αποτέλεσμα αυτής της ευθυγράμμισης, τυχόν αποτυχία ολοκλήρωσης ή μη εκπλήρωση των απαιτήσεων επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εάν απαιτούνται) θα έχει πλέον ως αποτέλεσμα μια παύση λογαριασμού αντί για αναστολή λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί των διαφημιζομένων θα παραμένουν ανοιχτοί, αλλά οι διαφημίσεις τους δεν θα μπορούν να προβληθούν έως ότου μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα. Λάβετε υπόψη ότι η παύση θα εφαρμοστεί μετά το τέλος της 30ής ημέρας μόνο εάν οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις. 

  Για την εκ νέου προβολή διαφημίσεων, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την επαλήθευση με επιτυχία υποβάλλοντας τις απαιτούμενες απαντήσεις στην έρευνα μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση (κατά περίπτωση).

 • Ενημερώσεις κριτηρίων επιλογής διαφημιζομένου: Ως μέρος του ενοποιημένου προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένου, συνδυάζουμε τα κριτήρια επιλογής διαφημιζομένου για τα τρέχοντα προγράμματα επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου και επαλήθευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια πιο εναρμονισμένη εμπειρία, παρουσιάζοντας πρόσθετα κριτήρια για να παρέχουμε ένα αυξημένο επίπεδο προστασίας για τους χρήστες μας και να διευκρινίζουμε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λογαριασμοί διαφημιζομένου ενδέχεται να τεθούν σε άμεση παύση. Ακολουθούν λεπτομέρειες.
  • Πρόσθετα κριτήρια: Η Google μπορεί να ζητήσει από τους διαφημιζομένους να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου, για παράδειγμα, εάν διαφημίζονται σε ερωτήματα σχετικά με την επωνυμία ή σε ερωτήματα χρήστη σε επιχειρηματικούς κλάδους ή κλάδους που είναι επιρρεπείς σε κατάχρηση και απάτες (όπως ταξίδια, υπηρεσίες πελατών ή τεχνικής υποστήριξης και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες). Όταν ένας διαφημιζόμενος καλείται να ολοκληρώσει πρόσθετη επαλήθευση, η απόδοση της καμπάνιας των διαφημιζομένων μπορεί να επηρεαστεί όταν διαφημίζονται σε ορισμένα ερωτήματα περιορισμένης πρόσβασης της Google. Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτούμενων επαληθεύσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης της καμπάνιας (κατά περίπτωση).
  • Κριτήρια για άμεση παύση λογαριασμού:  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να θέσουμε άμεσα τους λογαριασμούς των διαφημιζομένων σε παύση κατά την έναρξη του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένου. Ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε παύση για τους παρακάτω λόγους:
   • Αν υποπτευθούμε ότι οι διαφημίσεις σας παραβαίνουν τις πολιτικές του Google Ads, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εκείνων που αφορούν σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς, αναξιόπιστους ισχυρισμούς, μη προσδιορισμένη επιχείρηση, απαιτήσεις ονόματος επιχείρησης, συγκέντρωση χρημάτων, ευαίσθητα συμβάντα και συντονισμένες παραπλανητικές πρακτικές.
   • Αν υποψιαστούμε ότι οι διαφημίσεις ή οι επιχειρηματικές πρακτικές σας ενδέχεται να προκαλέσουν σωματική ή χρηματική βλάβη στους χρήστες. Ορισμένα παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: παραπλανητική περιγραφή της ταυτότητάς σας στο περιεχόμενο της διαφήμισής σας, προσφορά χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών με ψευδείς προφάσεις ή παροχή μη εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών υποστήριξης πελατών για λογαριασμό τρίτων μερών.
   • Αν υποψιαστούμε ότι επιχειρείτε να παρακάμψετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
   • Αν η ταυτότητά σας ή η διαφημιστική συμπεριφορά σας έχει αναγνωριστεί ως ασαφής.
 • Διαφάνεια και αποκαλύψεις: Παρόμοια με την τρέχουσα διαδικασία που ακολουθείται στην επαλήθευση ταυτότητας,  ως μέρος των βημάτων επαλήθευσης ταυτότητας ή/και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη νόμιμη επωνυμία της επιχείρησης τους ή το όνομα του φυσικού προσώπου μαζί με την τεκμηρίωση για το ενοποιημένο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου. Με τις πληροφορίες που παρέχουν οι διαφημιζόμενοι, η Google θα εμφανίζει το όνομα και την τοποθεσία του διαφημιζομένου μέσω μιας αποκάλυψης διαφημίσεων.  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αποκαλύψεις διαφημίσεων.

Στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της Google για μεγαλύτερη διαφάνεια, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς και τις καμπάνιες διαφήμισης του Google Ads θα διατίθενται δημόσια.

Βελτιώσεις εμπειρίας χρήστη: Οι διαφημιζόμενοι θα μπορούν να ξεκινούν, να παρακολουθούν την κατάσταση και την πρόοδο των επαληθεύσεών τους και να προβάλλουν τους λόγους αποτυχίας (εάν ισχύουν) σε μια νέα διεπαφή χρήστη στην καρτέλα ρυθμίσεων Χρέωση και πληρωμές στον λογαριασμό Google Ads. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη διεπαφή μέσω μηνυμάτων και ειδοποιήσεων εντός του προϊόντος. 

Αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν το πεδίο εφαρμογής ή τις απαιτήσεις των άλλων προγραμμάτων επαλήθευσης της Google. Θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις ενημερώσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας στις 31 Μαρτίου 2022 με σταδιακή αύξηση σε διάστημα δύο μηνών. 

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού