Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 6 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6 năm 2021, Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị liên quan đến quảng cáo bầu cử cấp Tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ. 

Chúng tôi sẽ cho phép những quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu và ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp Tiểu bang ở New Jersey và Nevada.

Chúng tôi chưa cho phép những quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu và ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp địa phương ở New Jersey và Nevada.

Những nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử cấp Tiểu bang ở New Jersey và/hoặc Nevada phải được Google xác minh.  Hãy tìm hiểu cách đăng ký xác minh.  

Ngoài ra, những nhà quảng cáo ở New Jersey được liệt kê trong chính sách này phải gửi một bản sao của tuyên bố đăng ký bắt buộc phải nộp cho Ủy ban thi hành luật bầu cử trước khi chạy bất kỳ quảng cáo nào.

Vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết này.

 

Đăng vào tháng 5 năm 2021


 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067