Mã số nhận dạng cá nhân (PIN)

Thu nhập của bạn có lớn hơn ngưỡng xác minh không?

Kiểm tra xem thu nhập của bạn lớn hơn $10 (hoặc mức tương đương theo nội tệ) không. Để xem thu nhập của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.google.com/adsense.
2. Truy cập Trang chủ của bạn.
3. Giá trị bạn đang tìm kiếm được sắn nhãn 'Số dư'.