Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Tích hợp nhà xuất bản với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB)

Cục Quảng cáo tương tác (IAB) đã công bố Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.2 của IAB vào ngày 16 tháng 5 năm 2023. Với tư cách là một nhà cung cấp, Google sẽ bắt đầu chấp nhận các chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý theo TCF phiên bản 2.2 kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2023. Mọi yêu cầu có chuỗi theo TCF phiên bản 2.2 được gửi trước ngày này có thể dẫn đến lỗi.
 • TCF phiên bản 2.1: Chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận các chuỗi theo TCF phiên bản 2.1, nhưng các Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) nên tuân theo hướng dẫn của IAB về các mốc triển khai khi toàn ngành chuyển sang TCF phiên bản 2.2.
 • Các giải pháp quản lý sự đồng ý của Google: Các giải pháp quản lý sự đồng ý của Google (có trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo của Ad Manager, AdSense và AdMob) dự kiến sẽ hỗ trợ TCF phiên bản 2.2 cho các thông báo yêu cầu đồng ý theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) muộn nhất từ đầu tháng 11 theo thời hạn triển khai mới của IAB dành cho các CMP, tức là ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Google sẽ tham gia vào Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) Châu Âu, đồng thời tuân thủ Các thông số kỹ thuật và chính sách của khuôn khổ này. Chúng tôi sẽ bắt đầu đọc và chuyển chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý (chuỗi TC) cho tất cả các yêu cầu quảng cáo kể từ thời điểm Cục Quảng cáo tương tác chuyển đổi hoàn toàn từ TCF phiên bản 1.1 sang TCF phiên bản 2.0. Cho đến lúc đó, nếu nhà xuất bản triển khai nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) TCF phiên bản 2.0 của IAB, sẽ không có thay đổi nào trong hành vi phân phát quảng cáo hiện có (trừ phi nhà xuất bản bắt đầu sử dụng phiên bản thử nghiệm beta, thông tin chi tiết ở bên dưới).

Có một vài thông tin quan trọng về việc triển khai mà nhà xuất bản nên lưu ý nếu chọn sử dụng Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB).

Để tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB), nhà xuất bản phải triển khai một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã đăng ký TCF phiên bản 2.0 trên trang web của mình. CMP tạo và gửi chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý. Sau đó, các thẻ quảng cáo và SDK của Google sử dụng chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý nhận được từ CMP.

Nếu không đồng ý với Google cho Mục đích 1 (Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị), bạn không được gọi thẻ quảng cáo của Google.

Hướng dẫn chung

Nếu bạn đã triển khai một CMP đã đăng ký TCF phiên bản 2.0 của IAB trên trang web của mình, thì AdSense sẽ tự động bắt đầu sử dụng chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý từ CMP đó mà không cần định cấu hình lại.

Mọi lựa chọn về nhà cung cấp CMP trong CMP đã đăng ký TCF phiên bản 2.0 của IAB sẽ ghi đè lựa chọn về Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong Các biện pháp kiểm soát sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp bạn đã chọn phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) thông qua các biện pháp kiểm soát sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Nếu bạn đã đặt quảng cáo không được cá nhân hoá (NPA) trong yêu cầu quảng cáo của mình, thì chúng tôi sẽ xem xét điều đó cũng như sự đồng ý mà chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý biểu thị, sau đó áp dụng chế độ cài đặt thận trọng nhất.

 • Cách truyền chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đến các thẻ: Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT), thẻ GPT trả về, thẻ AdSense và thẻ Ad Exchange sẽ tự động giao tiếp với CMP của IAB để chuyển tiếp chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đến AdSense mà không cần nhà xuất bản phải định cấu hình. SDK IMA và SDK quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tự động lấy, phân tích cú pháp và tuân theo chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý từ trong bộ nhớ cục bộ. Đối với các loại thẻ khác, bạn sẽ phải truyền các tín hiệu sau theo cách thủ công: gdpr={0,1}gdpr_consent={tc string}.
 • Cách chuyển chuỗi TC đến kênh có lập trình: Chuỗi TC của IAB được tự động chuyển đến các kênh có lập trình của Google mà không cần phải định cấu hình theo yêu cầu của nhà xuất bản.
 • Cách truyền chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đến mẫu quảng cáo không có lập trình: Hãy làm việc với nhà cung cấp mẫu quảng cáo của bạn để xác định xem bạn có cần cấu hình bổ sung cho mẫu quảng cáo hay không, nhằm đảm bảo mẫu quảng cáo đó sử dụng chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đúng cách. AdSense hỗ trợ cho các macro TCF của IAB (GDPRGDPR_CONSENT_XXXX), nhờ đó, bạn có thể truyền chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý theo cách thủ công cho các nhà cung cấp mẫu quảng cáo khác khi cần thiết.

Chính sách về sự đồng ý: Quảng cáo được cá nhân hoá và quảng cáo không được cá nhân hoá

Như đã thông báo trong tháng 8 năm 2019, hướng dẫn về khả năng tương tác của chúng tôi nhằm thể hiện các yêu cầu về chính sách hiện hành của Google, đặc biệt là các yêu cầu trong Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu và các chính sách của chúng tôi đối với việc lấy vân tay số để nhận dạng (ví dụ: nội dung trong Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba). Các chính sách của Google sẽ tiếp tục áp dụng và nghiêm ngặt hơn so với TCF phiên bản 2.0 trong một số trường hợp.

Kể từ tháng 11 năm 2023, các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm (AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và Công cụ tìm kiếm có thể lập trình) đã bắt đầu quá trình ngừng phân phát quảng cáo được cá nhân hoá.

Nhà xuất bản nên xem lại chế độ cài đặt đăng ký cho các nhà cung cấp mà họ chọn hợp tác thông qua TCF phiên bản 2.0. Các yêu cầu sau sẽ áp dụng khi Google là nhà cung cấp trong CMP của nhà xuất bản.

Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hoá khi tất cả tiêu chí sau được đáp ứng:

 • Người dùng cuối đồng ý để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập vào thông tin trên một thiết bị (Mục đích 1)
  • Tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hoá (Mục đích 3)
  • Chọn quảng cáo được cá nhân hoá (Mục đích 4)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để yêu cầu sự đồng ý) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu suất quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)

Nếu chưa đạt được các yêu cầu về sự đồng ý đối với quảng cáo được cá nhân hoá, Google sẽ phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá khi tất cả các tiêu chí sau đây được đáp ứng:

 • Người dùng cuối đồng ý để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập vào thông tin trên một thiết bị (Mục đích 1)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để yêu cầu sự đồng ý) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu suất quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)

Chúng tôi sẽ xử lý các tình huống sau theo bảng dưới đây:

Nội dung mô tả Hành vi phân phát quảng cáo

Google không nhận được sự đồng ý để lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)

Theo Chính sách hiện hành về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, cả quảng cáo được cá nhân hoá và quảng cáo không được cá nhân hoá đều phải nhận được sự đồng ý sử dụng cookie hoặc giá trị nhận dạng trên thiết bị di động. Đối với quảng cáo không được cá nhân hoá, vẫn cần có sự đồng ý đối với cookie hoặc giá trị nhận dạng thiết bị di động vì quảng cáo không được cá nhân hoá vẫn sử dụng cookie hoặc giá trị nhận dạng thiết bị di động để chống lại hành vi gian lận và sử dụng sai trái, cũng như để giới hạn tần suất và tổng hợp báo cáo về quảng cáo.

Nhà xuất bản không được gọi các thẻ quảng cáo của Google.

Nếu chưa lấy được sự đồng ý cho Mục đích 1 trong chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý, Google sẽ loại bỏ yêu cầu quảng cáo và không có quảng cáo nào được phân phát.

Thiếu sự đồng ý đối với các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm (AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và Công cụ tìm kiếm có thể lập trình) để áp dụng nghiên cứu về thị trường nhằm tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)

Các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm không yêu cầu sự đồng ý cho Mục đích 9.

Các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm có thể phân phát quảng cáo nếu có được sự đồng ý cho các mục đích bắt buộc khác.

Phạm vi trên toàn cầu và ngoài phạm vi

Theo Chính sách hiện tại về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của chúng tôi, bạn phải xác định rõ ràng từng bên có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cuối do việc bạn sử dụng sản phẩm của Google. Tìm hiểu thêm về Phạm vi cơ sở pháp lý

Bởi vì không thể xác định rõ ràng từng bên khi sử dụng tuỳ chọn toàn phạm vi, nên chúng tôi không hỗ trợ tuỳ chọn này. Trong giai đoạn chuyển đổi kể từ lúc chúng tôi bắt đầu đọc và chuyển chuỗi TC cho tất cả các yêu cầu quảng cáo, chúng tôi sẽ phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá để cho phép nhà xuất bản điều chỉnh. Sau thời gian chuyển đổi ba tháng, chúng tôi sẽ không phân phát quảng cáo nếu chuỗi TC biểu thị “Ngoài phạm vi” hoặc “Toàn phạm vi”.

Chuỗi TC không hợp lệ

Chuỗi TC không thể phân tích cú pháp (ví dụ: thiếu một số trường).

Trong giai đoạn chuyển đổi kể từ lúc chúng tôi bắt đầu đọc và chuyển chuỗi TC cho tất cả các yêu cầu quảng cáo, chúng tôi sẽ phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá để cho phép nhà xuất bản điều chỉnh. Sau thời gian chuyển đổi 3 tháng, chúng tôi sẽ không phân phát quảng cáo nếu chuỗi TC không hợp lệ.

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản và quy trình đăng ký linh hoạt cho nhà cung cấp

TCF phiên bản 2.0 của IAB cho phép các nhà xuất bản điều chỉnh nhiều quy định hạn chế theo ý muốn. Việc này cho phép nhà xuất bản cho biết các lựa chọn ưu tiên của riêng họ. Các lựa chọn này sẽ được ưu tiên hơn lựa chọn ưu tiên của nhà cung cấp (nếu có). Nhà xuất bản không bao giờ có thể là lý do khiến một nhà cung cấp hoạt động theo cơ sở pháp lý hoặc vì một mục đích xung đột với mục đăng ký Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của nhà cung cấp. Do đó, những quy định này được gọi là quy định hạn chế vì không bao giờ mở rộng phạm vi những gì nhà cung cấp có thể làm, mà chỉ hạn chế phạm vi này.

Nhà xuất bản nên xem lại chế độ cài đặt đăng ký cho các nhà cung cấp mà họ chọn hợp tác thông qua TCF phiên bản 2.0. Nếu một nhà cung cấp đã đăng ký tuỳ chọn linh hoạt với cơ sở pháp lý mặc định là “lợi ích chính đáng” cho một mục đích mà Google yêu cầu “sự đồng ý” theo hướng dẫn về khả năng tương tác của chúng tôi, nếu một nhà xuất bản muốn làm việc với nhà cung cấp đó thông qua các sản phẩm của Google, họ phải chọn sự đồng ý cho nhà cung cấp đó trong các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của CMP của họ.

Google đăng ký tuỳ chọn linh hoạt cho các mục đích 2, 5, 6, 7, 9 và 10 và áp dụng lợi ích chính đáng ở chế độ mặc định. Google sẽ dựa trên lợi ích chính đáng mà CMP đã thiết lập với người dùng, trừ phi nhà xuất bản định cấu hình CMP của mình để hạn chế Google chỉ được sử dụng sự đồng ý cho những mục đích này. Google không đăng ký tuỳ chọn linh hoạt cho các mục đích 1, 3 và 4, và luôn yêu cầu sự đồng ý cho các mục đích này.

Funding Choices sẽ tự động tạo ra các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản để chọn sự đồng ý cho Mục đích 3 và 4 nếu nhà một cung cấp đã đăng ký tuỳ chọn linh hoạt.

Phạm vi cơ sở pháp lý

TCF phiên bản 2.0 của IAB cung cấp các tuỳ chọn cho nhà xuất bản để chọn phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân như được nêu bên dưới. Thông tin này được truyền bằng chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý. Các chính sách của Google yêu cầu nhà xuất bản chọn (a) phạm vi theo dịch vụ hoặc (b) phạm vi theo nhóm.

 • Phạm vi theo dịch vụ: Cơ sở pháp lý chỉ được áp dụng cho dịch vụ (ví dụ: trang web của Nhà xuất bản) mà Cơ sở pháp lý được lấy và quản lý. (ĐƯỢC PHÉP khi làm việc với Google)
 • Phạm vi theo nhóm: Cơ sở pháp lý chỉ áp dụng trên một nhóm dịch vụ định trước, ví dụ: một số Tài sản kỹ thuật số của một hoặc nhiều Nhà xuất bản triển khai CMP trong phạm vi của nhóm họ, mỗi dịch vụ trong nhóm cho phép người dùng quản lý các lựa chọn của họ liên quan đến Cơ sở pháp lý được thiết lập cho nhóm trong tất cả các dịch vụ của nhóm. Tất cả các tài sản kỹ thuật số thành phần phải được cung cấp tại thời điểm đồng ý. (ĐƯỢC PHÉP khi làm việc với Google)
 • Toàn phạm vi: Cơ sở pháp lý không chỉ áp dụng cho dịch vụ diễn ra quy trình lấy và quản lý Cơ sở pháp lý, mà trên tất cả các Tài sản kỹ thuật số của nhà xuất bản triển khai CMP trên toàn phạm vi, mỗi Tài sản kỹ thuật số cho phép người dùng quản lý các lựa chọn của họ liên quan đến Cơ sở pháp lý đã thiết lập chung trên tất cả các Tài sản kỹ thuật số của nhà xuất bản đó. (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP khi làm việc với Google)
 • Ngoài phạm vi (“OOB”): Cơ sở pháp lý chưa được thiết lập bằng cách sử dụng Khuôn khổ và do đó chưa được phản ánh trong bất kỳ Tín hiệu nào trong Khuôn khổ và người dùng trong Khuôn khổ không thể quản lý được cơ sở này. (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP khi làm việc với Google)

Các nhà xuất bản phải chọn phạm vi theo dịch vụ (hoặc phạm vi theo nhóm) nếu họ muốn làm việc với Google.

Đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) và Đặt giá thầu mở

Logic TCF phiên bản 2.0 của IAB sẽ áp dụng cho các yêu cầu giá thầu, phản hồi giá thầu và mẫu quảng cáo, cũng như các yêu cầu so khớp cookie.

Chúng tôi sẽ cho phép gửi yêu cầu giá thầu và bật tính năng so khớp cookie khi nhà cung cấp đăng ký trạng thái “Sự đồng ý”, hoặc “Không sử dụng” (trong một số ít trường hợp) cho tính năng Cá nhân hoá quảng cáo (Mục đích 3 và 4 trong chuỗi TC). Các nhà cung cấp đăng ký “Sự đồng ý” cho mục đích Quảng cáo được cá nhân hoá (Mục đích 3 và 4 trong chuỗi TC), nhưng chưa nhận được sự đồng ý của người dùng:

 • Sẽ không nhận được yêu cầu giá thầu.
 • Sẽ không nhận được phản hồi cho các yêu cầu so khớp cookie.
 • Sẽ không được phép thắng phiên đấu giá. Google sẽ không cho phép những mẫu quảng cáo có nhà cung cấp không đáp ứng các yêu cầu chính sách của chúng tôi thắng phiên đấu giá hoặc phân phối quảng cáo.

Ngoài ra, người dùng phải cung cấp sự đồng ý cho Google theo Mục đích 1, Mục đích 3 và Mục đích 4.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16222182881637038261
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157