Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Tích hợp nhà xuất bản với TCF của IAB ở Châu Âu

Để tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) ở Châu Âu, nhà xuất bản phải triển khai một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã đăng ký TCF của IAB trên trang web của họ. CMP tạo và gửi chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý (chuỗi TC). Sau đó, các thẻ quảng cáo của Google sử dụng chuỗi TC đã nhận được từ CMP.

Nếu không đồng ý với Google cho Mục đích 1 (Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị), bạn không được gọi thẻ quảng cáo của Google.

Hướng dẫn chung

Nếu bạn đã triển khai một CMP đã đăng ký TCF của IAB ở Châu Âu trên trang web của mình, thì AdSense sẽ tự động sử dụng chuỗi TC từ CMP đó.

Lưu ý: Mọi lựa chọn về nhà cung cấp CMP trong CMP đã đăng ký TCF của IAB sẽ thay thế lựa chọn về Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong Các biện pháp kiểm soát sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp bạn đã chọn phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thuỵ Sĩ thông qua Các biện pháp kiểm soát sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Nếu bạn đã đặt quảng cáo không được cá nhân hoá (NPA) trong yêu cầu quảng cáo của mình, thì chúng tôi sẽ xem xét điều đó cũng như sự đồng ý mà chuỗi TC biểu thị, sau đó áp dụng chế độ cài đặt thận trọng nhất.

 • Cách truyền chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đến các thẻ: Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT), thẻ GPT trả về, thẻ AdSense và thẻ Ad Exchange sẽ tự động giao tiếp với CMP của IAB để chuyển tiếp chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đến AdSense mà không cần nhà xuất bản phải định cấu hình. SDK IMA và SDK quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tự động lấy, phân tích cú pháp và tuân theo chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý từ trong bộ nhớ cục bộ. Đối với các loại thẻ khác, bạn sẽ phải truyền các tín hiệu sau theo cách thủ công: gdpr={0,1}gdpr_consent={tc string}.
 • Cách chuyển chuỗi TC đến kênh có lập trình: Chuỗi TC của IAB được tự động chuyển đến các kênh có lập trình của Google mà không cần phải định cấu hình theo yêu cầu của nhà xuất bản.
 • Cách truyền chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đến mẫu quảng cáo không có lập trình: Hãy làm việc với nhà cung cấp mẫu quảng cáo của bạn để xác định xem bạn có cần cấu hình bổ sung cho mẫu quảng cáo hay không, nhằm đảm bảo mẫu quảng cáo đó sử dụng chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý đúng cách. AdSense hỗ trợ cho các macro TCF của IAB (GDPRGDPR_CONSENT_XXXX), nhờ đó, bạn có thể truyền chuỗi TC theo cách thủ công cho các nhà cung cấp mẫu quảng cáo khác khi cần thiết.

Yêu cầu: Quảng cáo được cá nhân hoá và Quảng cáo không được cá nhân hoá

Hướng dẫn của chúng tôi về khả năng tương tác trình bày các yêu cầu theo chính sách hiện hành của Google, đặc biệt là các yêu cầu trong Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu và các chính sách của chúng tôi đối với việc tạo vân tay số để nhận dạng (ví dụ: nội dung trong Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba). Các chính sách của Google sẽ tiếp tục áp dụng và nghiêm ngặt hơn so với TCF của IAB ở Châu Âu trong một số trường hợp.

Lưu ý: Kể từ tháng 11 năm 2023, các sản phẩm dành cho nhà xuất bản quảng cáo Tìm kiếm (AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và Công cụ tìm kiếm có thể lập trình) đã bắt đầu quá trình ngừng phân phát quảng cáo được cá nhân hoá.

Nhà xuất bản nên xem lại chế độ cài đặt đăng ký cho những nhà cung cấp mà họ chọn hợp tác thông qua TCF của IAB ở Châu Âu. Các yêu cầu sau sẽ áp dụng một cách cụ thể khi Google là nhà cung cấp trong CMP của nhà xuất bản.

Các yêu cầu cần đáp ứng để phân phát quảng cáo được cá nhân hoá

Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hoá khi tất cả tiêu chí sau được đáp ứng:

 • Người dùng cuối đồng ý để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập vào thông tin trên một thiết bị (Mục đích 1)
  • Tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hoá (Mục đích 3)
  • Chọn quảng cáo được cá nhân hoá (Mục đích 4)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để yêu cầu sự đồng ý) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu suất quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải thiện sản phẩm (Mục đích 10)

Các yêu cầu cần đáp ứng để phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá

Nếu bạn chưa đáp ứng các yêu cầu về sự đồng ý đối với quảng cáo được cá nhân hoá, Google sẽ phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá khi tất cả các tiêu chí sau được đáp ứng:

 • Người dùng cuối đồng ý để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập vào thông tin trên một thiết bị (Mục đích 1)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để yêu cầu sự đồng ý) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu suất quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải thiện sản phẩm (Mục đích 10)

Chúng tôi sẽ xử lý các tình huống sau theo bảng dưới đây:

Nội dung mô tả Hành vi phân phát quảng cáo

Google không nhận được sự đồng ý để lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)

Theo Chính sách hiện hành về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, cả quảng cáo được cá nhân hoá và quảng cáo không được cá nhân hoá đều phải nhận được sự đồng ý sử dụng cookie hoặc giá trị nhận dạng trên thiết bị di động. Đối với quảng cáo không được cá nhân hoá, vẫn cần có sự đồng ý đối với cookie hoặc giá trị nhận dạng thiết bị di động vì quảng cáo không được cá nhân hoá vẫn sử dụng cookie hoặc giá trị nhận dạng thiết bị di động để chống lại hành vi gian lận và sử dụng sai trái, cũng như để giới hạn tần suất và tổng hợp báo cáo về quảng cáo.

Nhà xuất bản không được gọi các thẻ quảng cáo của Google.

Nếu chưa lấy được sự đồng ý cho Mục đích 1 trong chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý, Google sẽ loại bỏ yêu cầu quảng cáo và không có quảng cáo nào được phân phát.

Thiếu sự đồng ý đối với các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm (AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và Công cụ tìm kiếm có thể lập trình) để áp dụng nghiên cứu về thị trường nhằm tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)

Các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm không yêu cầu sự đồng ý cho Mục đích 9.

Các sản phẩm dành cho nhà xuất bản quảng cáo Tìm kiếm có thể phân phát quảng cáo nếu có được sự đồng ý cho các mục đích bắt buộc khác.

Chuỗi TC không hợp lệ

Chuỗi TC không thể phân tích cú pháp (ví dụ: thiếu một số trường).

Chúng tôi không phân phát quảng cáo nếu chuỗi TC không hợp lệ.

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản và quy trình đăng ký linh hoạt cho nhà cung cấp

TCF của IAB ở Châu Âu cho phép nhà xuất bản tuỳ chỉnh nhiều quy định hạn chế. Việc này cho phép nhà xuất bản cho biết các lựa chọn ưu tiên của riêng họ. Các lựa chọn này sẽ được ưu tiên hơn lựa chọn ưu tiên của nhà cung cấp (nếu có). Nhà xuất bản không bao giờ có thể là lý do khiến một nhà cung cấp hoạt động theo cơ sở pháp lý hoặc vì một mục đích xung đột với mục đăng ký Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của nhà cung cấp. Do đó, những quy định này được gọi là quy định hạn chế vì không bao giờ mở rộng phạm vi những gì nhà cung cấp có thể làm, mà chỉ hạn chế phạm vi này.

Nhà xuất bản nên xem lại chế độ cài đặt đăng ký cho những nhà cung cấp mà họ chọn hợp tác thông qua TCF của IAB ở Châu Âu. Nếu một nhà cung cấp đã đăng ký tuỳ chọn linh hoạt với cơ sở pháp lý mặc định là "lợi ích chính đáng" cho một mục đích mà Google yêu cầu "sự đồng ý" theo hướng dẫn về khả năng tương tác của chúng tôi, nếu một nhà xuất bản muốn làm việc với nhà cung cấp đó thông qua các sản phẩm của Google, họ phải chọn sự đồng ý cho nhà cung cấp đó trong các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của CMP của họ.

Google đã đăng ký tuỳ chọn linh hoạt cho các mục đích 2, 7, 9 và 10, mặc định là yêu cầu lợi ích chính đáng. Google sẽ dựa trên lợi ích chính đáng mà CMP đã thiết lập với người dùng, trừ phi nhà xuất bản định cấu hình CMP của mình để hạn chế Google chỉ được sử dụng sự đồng ý cho những mục đích này. Google không đăng ký tuỳ chọn linh hoạt cho các mục đích 1, 3 và 4, và luôn yêu cầu sự đồng ý cho các mục đích này.

Đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) và Đặt giá thầu mở

Logic TCF của IAB ở Châu Âu sẽ áp dụng cho các yêu cầu giá thầu, giá thầu phản hồi và mẫu quảng cáo, cũng như các yêu cầu so khớp cookie.

Chúng tôi sẽ cho phép gửi yêu cầu giá thầu và bật tính năng so khớp cookie khi nhà cung cấp đăng ký trạng thái "Sự đồng ý", hoặc "Không sử dụng" (trong một số ít trường hợp) cho tính năng Cá nhân hoá quảng cáo (Mục đích 3 và 4 trong chuỗi TC). Các nhà cung cấp đăng ký “Sự đồng ý” cho mục đích Quảng cáo được cá nhân hoá (Mục đích 3 và 4 trong chuỗi TC), nhưng chưa nhận được sự đồng ý của người dùng:

 • Sẽ không nhận được yêu cầu giá thầu.
 • Sẽ không nhận được phản hồi cho các yêu cầu so khớp cookie.
 • Sẽ không được phép thắng phiên đấu giá. Google sẽ không cho phép những mẫu quảng cáo có nhà cung cấp không đáp ứng các yêu cầu chính sách của chúng tôi thắng phiên đấu giá hoặc phân phối quảng cáo.

Ngoài ra, người dùng phải cung cấp sự đồng ý cho Google theo Mục đích 1, Mục đích 3 và Mục đích 4.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính