Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Chỉ dẫn kỹ thuật về Chế độ đồng ý bổ sung của Google

Những nhà xuất bản muốn hợp tác với nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) chưa được đăng ký với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phải làm việc trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ quản lý sự đồng ý (CMP) của nhà xuất bản.

Tài liệu này cung cấp một chỉ dẫn kỹ thuật (gọi là "Chế độ đồng ý bổ sung") chỉ để sử dụng cùng với TCF phiên bản 2 của IAB Châu Âu để gửi các tín hiệu về tính minh bạch và/hoặc sự đồng ý cho những nhà cung cấp chưa được đăng ký trên Danh sách nhà cung cấp toàn cầu (GVL) của IAB Châu Âu. Chỉ dẫn kỹ thuật này giúp nhà xuất bản, CMP cùng các đối tác có thể thu thập và chuyển chế độ đồng ý bổ sung (bên cạnh phương thức triển khai TCF của họ) cho những công ty chưa được đăng ký vào GVL của IAB Châu Âu, nhưng có tên trong danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) của Google.

Các thay đổi trong Chế độ đồng ý bổ sung phiên bản 2

Kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2023, Google sẽ cung cấp phiên bản 2 của chỉ dẫn kỹ thuật Chế độ đồng ý bổ sung. Phiên bản 2 có những thay đổi chính như sau:

 • Cập nhật chuỗi Chế độ đồng ý bổ sung (AC) để hỗ trợ các nhà cung cấp được công bố trong CMP.
 • Cập nhật API CMP để hỗ trợ khả năng tương tác cho những CMP sử dụng cả TCF và Chế độ đồng ý của nhà quảng cáo.
Những chuỗi AC được tạo dựa trên chỉ dẫn kỹ thuật phiên bản 1 vẫn được hỗ trợ.

Các thành phần của Chế độ đồng ý bổ sung

Trong "Chế độ đồng ý bổ sung", chúng tôi hỗ trợ cả:

 • Chuỗi về tính minh bạch và sự đồng ý (chuỗi TC) như được xác định trong chỉ dẫn kỹ thuật TCF phiên bản 2.2 của IAB. Chuỗi này chứa các tín hiệu về tính minh bạch và sự đồng ý được thiết lập cho các nhà cung cấp trong GVL của IAB. VÀ
 • Chuỗi addtl_consent ngắn gọn (chuỗi AC), chứa danh sách ATP của Google đã được đồng ý và/hoặc được công bố nhưng chưa đăng ký với IAB.

Chỉ dẫn kỹ thuật này quy định những nội dung sau:

 1. Định dạng của chuỗi AC.
 2. Việc mở rộng API CMP cho TCF phiên bản 2.2 để hỗ trợ chuỗi AC và các chế độ kiểm soát khi có cả TCF và Chế độ đồng ý của nhà quảng cáo.
 3. Cách lưu trữ chuỗi AC.
 4. Cách chuyển chuỗi AC qua chuỗi quảng cáo kỹ thuật số.

Định dạng của chuỗi "Chế độ đồng ý bổ sung" (AC)

Thông tin nào được lưu trữ trong chuỗi AC?

Một chuỗi AC gồm ba thành phần sau:

 • Phần 1: Số phiên bản chỉ dẫn kỹ thuật, chẳng hạn như "2"
 • Phần 2: Một ký hiệu phân tách "~"
 • Phần 3: Danh sách mã Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) của Google được người dùng đồng ý (phân tách bằng dấu chấm). Ví dụ: "1.35.41.101"
 • Phần 4: Một ký hiệu phân tách "~"
 • Phần 5: "dv.", theo sau là danh sách mã nhận dạng các ATP được công bố của Google, được phân tách bằng dấu chấm. Ví dụ: "dv.9.21.81"
  Những nhà cung cấp đã được đưa vào Phần 3 thì không được đưa vào Phần 5 để giảm độ dài chuỗi.

Ví dụ về chuỗi AC

Chuỗi AC 2~1.35.41.101~dv.9.21.81 có nghĩa là người dùng đã cho phép những ATP có mã nhận dạng 1, 35, 41101, ATP có mã nhận dạng 9, 2181 đã được công bố cho người dùng và chuỗi này được tạo bằng định dạng quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật phiên bản 2.

Ai cần tạo chuỗi AC?

Chỉ CMP đã đăng ký TCF của IAB Châu Âu mới có thể tạo chuỗi AC bằng cách sử dụng mã CMP được chỉ định của CMP này theo Chính sách của IAB. Nhà cung cấp hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác không được tự tạo chuỗi AC.

Danh sách ATP của Google sẽ được phát hành ở đâu?

Google sẽ công bố danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo chưa đăng ký với IAB và mã của các nhà cung cấp này tại địa chỉ sau:

https://storage.googleapis.com/tcfac/additional-consent-providers.csv

Khi nào nên tạo một chuỗi AC?

Trong mọi trường hợp, chỉ những nhà xuất bản phải tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google mới cần tạo chuỗi AC.

Chỉ được đưa những nhà cung cấp đã nhận được sự đồng ý vào chuỗi AC khi người dùng đã đưa ra sự đồng ý có hiệu lực pháp lý đối với: 1) việc sử dụng cookie hoặc phương thức lưu trữ cục bộ khác khi luật pháp yêu cầu; và 2) việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hoá quảng cáo bởi một ATP, cũng như việc tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google.

Đối với những nhà cung cấp được công bố nhưng chưa nhận được sự đồng ý đối với 1) việc sử dụng cookie hoặc phương thức lưu trữ cục bộ khác khi luật pháp yêu cầu; và 2) việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hoá quảng cáo: chỉ được đưa họ vào danh sách khi đã cung cấp cho người dùng thông tin minh bạch phù hợp về danh tính của từng ATP, bao gồm cả đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư của ATP đó như được cung cấp trong danh sách ATP của Google.

Chuỗi AC chỉ được tạo để làm chuỗi bổ sung cho chuỗi TC chứ không được thay thế cho chuỗi TC. Google sẽ không xử lý yêu cầu và sẽ loại bỏ chuỗi AC trong một yêu cầu mà Google nhận được nếu yêu cầu đó không có chuỗi TC.

Các CMP triển khai bản đặc tả kỹ thuật này phải đảm bảo rằng chuỗi AC mà họ tạo chỉ chứa các mã trong tệp ATP của Google đã phát hành (nghĩa là các nhà cung cấp không nằm trong GVL). Khi nhận được chuỗi TC, Google sẽ kiểm tra phiên bản GVL được liệt kê trong chuỗi TC đó. Nếu phiên bản GVL đó có dữ liệu đăng ký cho một nhà cung cấp, thì các mục kiểm soát chuỗi TC cho nhà cung cấp đó và mọi mục nhập chuỗi AC cho nhà cung cấp đó sẽ bị bỏ qua. Trong trường hợp này, Google giữ quyền xoá các mục nhập “trùng lặp” như vậy khỏi chuỗi AC và chuyển chuỗi AC đã sửa đổi đó cùng với chuỗi TC. Các nhà cung cấp không phải Google không được sửa đổi chuỗi AC.

Thông tin có liên quan

Việc mở rộng API CMP

Chúng tôi đề xuất mở rộng API JavaScript của CMP về TCF phiên bản 2.2 hiện có để cho phép trả về chuỗi AC. Cụ thể hơn, chúng tôi đề xuất mở rộng các đối tượng JSON TCDataInAppTCData để trả về dữ liệu này.

TCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
  enableAdvertiserConsentMode: ‘a boolean to indicate whether TCF integration should be enabled when both TCF and Advertiser Consent Mode are present.’
}

 

InAppTCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
  enableAdvertiserConsentMode: ‘a boolean to indicate whether TCF integration should be enabled when both TCF and Advertiser Consent Mode are present.’
}

Cần lưu trữ chuỗi AC như thế nào?

Web

Cơ chế lưu trữ tùy thuộc vào sự lựa chọn của CMP.

Trong ứng dụng

Cần sử dụng NSUserDefaults (iOS) hoặc SharedPreferences (Android) để lưu trữ chuỗi AC bằng một SDK của CMP. Cách này cho phép:

 • Nhà cung cấp dễ dàng truy cập chuỗi AC
 • Chuỗi AC vẫn tồn tại qua nhiều phiên sử dụng ứng dụng
 • Chuỗi AC có thể chuyển qua lại giữa các CMP để nhà xuất bản linh hoạt trong việc trao đổi một SDK của CMP cho một SDK khác

Nếu một nhà xuất bản chọn xoá một SDK của CMP khỏi ứng dụng của mình, thì nhà xuất bản đó có trách nhiệm xoá các giá trị AddtlConsent cho người dùng để nhà cung cấp không tiếp tục sử dụng chuỗi AC đi kèm.

Khoá lưu trữ và tra cứu trong NSUserDefaults và SharedPreferences Giá trị
IABTCF_AddtlConsent

Chuỗi: Chuỗi AC với phiên bản đặc tả kỹ thuật và mã nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được đồng ý

Cách chuyển chuỗi AC qua chuỗi quảng cáo kỹ thuật số

Yêu cầu giá thầu

Chúng tôi sẽ sử dụng lại ConsentedProvidersSettings để đưa các nhà cung cấp không thuộc danh sách GVL xuống dưới.

message ConsentedProvidersSettings {
 // Set of IDs corresponding to providers for whom the publisher has told
 // Google that its EEA users have given legally valid consent to: 1) the use of cookies or other local  
 // storage where legally required; and 2) the collection, sharing, and use of personal data for 
 // personalization of ads by an ATP in accordance with Google’s EU User Consent Policy.
 // A mapping of provider ID to provider name is posted at providers.csv.
 repeated int64 consented_providers = 2 [packed = true];
}

 // Information about the providers for whom the publisher has told Google
 // that its EEA users have consented to the use of their personal data for
 // ads personalization in accordance with Google's EU User Consent Policy.
 // This field will only be populated when regs_gdpr is true.
 optional ConsentedProvidersSettings consented_providers_settings = 42;

Dịch vụ dựa trên URL

Khi một mẫu quảng cáo hiển thị, mẫu quảng cáo đó có thể chứa một số pixel trong thẻ <img>. Ví dụ: <img src="http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2"> sẽ gửi một yêu cầu HTTP GET từ trình duyệt đến miền của nhà cung cấp.

Vì pixel nằm trong thẻ <img> không có khả năng thực thi JavaScript, nên không thể sử dụng API của CMP để lấy chuỗi TC. Tương tự như sự hỗ trợ cho chuỗi TC, chúng tôi cung cấp tham số URL chuẩn và macro trong các URL pixel cần chèn chuỗi AC.

Tham số URL Macro tương ứng Phần hiển thị trong URL
addtl_consent ADDTL_CONSENT &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

Ví dụ 1

Để Nhà cung cấp A nhận được chuỗi AC, URL hình ảnh phải bao gồm một cặp khoá-giá trị với tham số URL và macro &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}. URL kết quả là:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

 

Ví dụ 2

Trong một yêu cầu cho trước, nếu chuỗi AC là: 1~1.35.41.101

Trình gọi hoặc trình kết xuất mẫu quảng cáo thay thế macro trong URL bằng chuỗi AC thực tế để pixel được đặt ban đầu chứa macro được sửa đổi như sau khi thực hiện lệnh gọi đến máy chủ được chỉ định:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=1~1.35.41.101

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7114103766934800461
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157