Thứ nguyên Phương thức đặt quảng cáo

Cách đặt quảng cáo trên trang của bạn. Ví dụ như quảng cáo được đặt trong một đơn vị quảng cáo mà bạn đã xác định vị trí theo cách thủ công trên trang hay AdSense đã tự động đặt quảng cáo đó trên trang cho bạn. Thứ nguyên này cho phép bạn so sánh hiệu suất của đơn vị quảng cáo với quảng cáo được đặt tự động.

Giá trị

  • Đơn vị quảng cáo
  • Quảng cáo tự động
  • Khác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?