Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Cách sử dụng thông số thẻ quảng cáo thích ứng

Thông số thẻ quảng cáo thích ứng cho phép bạn thay đổi hành vi của đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng. Ví dụ: dùng để chỉ định một hình dạng chung mà đơn vị quảng cáo phải tuân thủ. Để sử dụng thông số thẻ quảng cáo đáp ứng, bạn thường thực hiện một thay đổi nhỏ đối với mã quảng cáo đáp ứng của mình. Ví dụ: bạn có thể thay đổi giá trị của thông số data-ad-format từ "auto" thành "rectangle". Không giống như các tính năng mã quảng cáo thích ứng nâng cao, bạn không cần thực hiện nhiều nội dung thay đổi mã hoặc sử dụng truy vấn phương tiện CSS.

Lưu ý: Các ví dụ mô tả trong bài viết này là các nội dung sửa đổi chấp nhận được đối với mã quảng cáo AdSense. Bạn sẽ không vi phạm Chính sách chương trình AdSense nếu sửa đổi mã quảng cáo thích ứng theo những cách đã phê duyệt.

Chỉ định hình dạng chung (chỉ máy tính để bàn)

Bạn có thể sửa đổi mã quảng cáo để chỉ định hình dạng chung (ngang, dọc và/hoặc hình chữ nhật) mà đơn vị quảng cáo phải tuân thủ. Ví dụ sau cho bạn thấy cách thực hiện các sửa đổi này:

Ví dụ về dạng ngang

Ví dụ sau cho bạn thấy cách sửa đổi mã quảng cáo đáp ứng để chỉ định dạng ngang chung cho đơn vị quảng cáo:

<ins class="adsbygoogle"
    style="display:block;"
    data-ad-client="ca-pub-1234"
    data-ad-slot="5678"
    data-ad-format="horizontal"></ins>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234" crossorigin="anonymous"></script>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Theo mặc định, mã quảng cáo thích ứng của chúng tôi bao gồm thẻ data-ad-format có giá trị "auto", cho phép đơn vị quảng cáo thích ứng tự động điều chỉnh kích thước. Tuy nhiên, bạn có thể đặt hình dạng chung cho đơn vị quảng cáo thích ứng bằng cách thay đổi giá trị data-ad-format thành một trong các giá trị sau: "rectangle", "vertical", "horizontal" hoặc kết hợp các giá trị này và dùng dấu phẩy để phân tách, ví dụ: "rectangle, horizontal".

Đặt hành vi của quảng cáo đáp ứng có chiều rộng đầy đủ trên thiết bị di động

Thông số data-full-width-responsive xác định xem đơn vị quảng cáo đáp ứng của bạn có mở rộng để sử dụng toàn bộ chiều rộng của màn hình thiết bị di động của khách truy cập hay không. Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng thông số data-full-width-responsive, bạn có thể làm cho đơn vị quảng cáo đáp ứng hoạt động theo nhiều cách khác nhau.

data-full-width-responsive="true"

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt thông số data-full-width-responsive thành "true". Làm như vậy sẽ làm cho đơn vị quảng cáo đáp ứng mở rộng thường xuyên hơn để sử dụng toàn bộ chiều rộng màn hình của người dùng trên thiết bị di động. Cài đặt này có tiềm năng tối đa để tăng doanh thu.

Ví dụ về việc thông số được đặt thành "true"

Ví dụ này cho bạn thấy cách sửa đổi mã quảng cáo đáp ứng để bật quảng cáo đáp ứng có chiều rộng đầy đủ:

<ins class="adsbygoogle"
    style="display:block;"
    data-ad-client="ca-pub-1234"
    data-ad-slot="5678"
    data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234" crossorigin="anonymous"></script>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

data-full-width-responsive="false"

Nếu không muốn đơn vị quảng cáo đáp ứng tự động mở rộng để sử dụng toàn bộ chiều rộng màn hình của người dùng trên các thiết bị di động, bạn có thể đặt thông số data-full-width-responsive thành "false". Lưu ý rằng khi làm như vậy, bạn có thể giảm thu nhập tiềm năng của mình. Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy quảng cáo đáp ứng có chiều rộng đầy đủ hoạt động tốt hơn trên các thiết bị di động ở chế độ dọc.

Ví dụ về việc thông số được đặt thành "false"

Ví dụ này cho bạn thấy cách sửa đổi mã quảng cáo đáp ứng để vô hiệu hóa quảng cáo đáp ứng có chiều rộng đầy đủ:

<ins class="adsbygoogle"
    style="display:block;"
    data-ad-client="ca-pub-1234"
    data-ad-slot="5678"
    data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="false"></ins>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234" crossorigin="anonymous"></script>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Không có thông số data-full-width-responsive

Ngay cả khi không có thông số data-full-width-responsive trong mã quảng cáo của bạn, đơn vị quảng cáo đáp ứng sẽ vẫn mở rộng để sử dụng toàn bộ chiều rộng màn hình của người dùng trên thiết bị di động trong một số trường hợp. Mặc dù tần suất xảy ra điều này không thường xuyên như khi thông số này hiện diện và được đặt thành "true".

Mẹo: Để biết thêm thông tin về các tính năng mã quảng cáo thích ứng nâng cao, hãy xem Cách sửa đổi mã quảng cáo thích ứng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false