Không thể lập hóa đơn

Quảng cáo không thể lập hóa đơn là quảng cáo không được lập hóa đơn theo cách truyền thống (ví dụ: bán hàng trực tiếp) hoặc không thể kiếm tiền được (ví dụ: đơn vị Nội dung phù hợp không có quảng cáo).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?