Thứ nguyên vị trí đặt quảng cáo

Cách đặt quảng cáo trên trang của bạn. Ví dụ như quảng cáo được đặt trong một đơn vị quảng cáo mà bạn đã xác định vị trí theo cách thủ công trên trang hay AdSense đã tự động đặt quảng cáo đó trên trang cho bạn. Thứ nguyên này cho phép bạn so sánh hiệu suất của đơn vị quảng cáo với quảng cáo được đặt tự động.

Giá trị

  • Đơn vị quảng cáo
  • Tự động/Toàn cầu
  • Tự động/Nhóm URL (trong đó "Nhóm URL" là tên nhóm URL của bạn)
  • Khác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố