Hiển thị không thể lập hóa đơn

AdSense ghi lại hiển thị không thể lập hóa đơn cho đơn vị liên kết khi người dùng không tiếp tục nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào trên trang đích tương ứng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố