Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Cách tùy chỉnh đơn vị Nội dung phù hợp đáp ứng của bạn

Nếu có các yêu cầu cụ thể đối với đơn vị Nội dung phù hợp thích ứng của mình, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các đơn vị đó bằng cách thêm thông số vào mã quảng cáo. Các thông số này cho phép bạn thay đổi bố cục của đơn vị Nội dung phù hợp và chỉ định cách bạn sắp xếp các hàng và cột của mục đề xuất trong các đơn vị đó.

Bạn cũng có thể sử dụng các thông số này để đặt các tùy chọn cài đặt khác nhau cho thiết bị di động và máy tính để bàn. Ví dụ: nếu bạn cung cấp tham số bố cục cho một giá trị, Đơn vị nội dung phù hợp của bạn sẽ có cùng một bố cục trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Trong khi đó, nếu bạn cung cấp hai giá trị cho thông số bố cục thì đơn vị Nội dung phù hợp của bạn sẽ có một bố cục trên thiết bị di động (giá trị đầu tiên) và một bố cục khác trên máy tính để bàn (giá trị thứ hai). Các thông số này cũng hoạt động với đơn vị Nội dung phù hợp AMP.

Xin lưu ý rằng các tùy chọn này chỉ dành cho các đơn vị Nội dung phù hợp thích ứng và phải có tất cả các thông số để các mục tùy chỉnh hoạt động. Sau khi bạn đã sửa đổi mã quảng cáo của mình, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ thử nghiệm các đơn vị Nội dung phù hợp đó trên các thiết bị và màn hình khác nhau để chắc chắn rằng các đơn vị đó đều hoạt động chính xác.

Lưu ý: Các ví dụ sử dụng trong bài viết này là các nội dung sửa đổi chấp nhận được đối với mã quảng cáo AdSense. Bạn sẽ không vi phạm chính sách chương trình của AdSense bằng cách sửa đổi mã Nội dung phù hợp theo các cách đã phê duyệt này.

Thay đổi cách bố cục của đơn vị Nội dung phù hợp

Thông số bố cục (data-matched-content-ui-type) cho phép bạn kiểm soát việc sắp xếp văn bản và hình ảnh trong các đơn vị Nội dung phù hợp của mình. Ví dụ: bạn có thể chọn để hình ảnh và văn bản cạnh nhau, hình ảnh phía trên văn bản, v.v.

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn bố cục sau:

Hình ảnh và văn bản cạnh nhau

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản xuất hiện bên cạnh nhau. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_sidebyside" vào mã quảng cáo của bạn.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_sidebyside"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Image and text side by side layout

Hình ảnh và văn bản bên cạnh nhau có thẻ

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản xuất hiện bên cạnh nhau bên trong thẻ. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_card_sidebyside" vào mã quảng cáo của bạn.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_card_sidebyside"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Image and text side by side with card layout

Hình ảnh xếp chồng lên trên văn bản

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản được xếp chồng lên nhau. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_stacked" vào mã quảng cáo của bạn.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-matched-content-rows-num="3"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Image stacked above text layout

Hình ảnh xếp chồng lên trên văn bản có thẻ

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản được xếp chồng lên nhau bên trong một thẻ. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_card_stacked" vào mã quảng cáo của bạn.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"
     data-matched-content-rows-num="3"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Image stacked above text with card layout

Chỉ văn bản

Bố cục chỉ văn bản không có hình ảnh. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="text" vào mã quảng cáo của bạn.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="text"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

text-only layout

Văn bản có thẻ

Bố cục chỉ văn bản trong thẻ. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="text_card" vào mã quảng cáo của bạn.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="text_card"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Text with card layout

Chỉ định số hàng và cột trong đơn vị Nội dung phù hợp của bạn

Các đề xuất bên trong đơn vị Nội dung phù hợp được sắp xếp theo lưới. Bạn có thể chỉ định số lượng hàng và cột bạn muốn hiển thị trong lưới đó. Ví dụ: bạn có thể đặt đơn vị Nội dung phù hợp thành hình vuông 2x2, cột 4x1, v.v.

Bạn đặt số hàng bằng thông số data-matched-content-rows-num và số cột bằng thông số data-matched-content-columns-num. Bạn phải đặt cả hai thông số và thông số data-matched-content-ui-type cùng nhau.

Lưu ý:
  • Có một số hạn chế về số hàng và cột mà bạn có thể đặt. Tổng số đề xuất trong đơn vị Nội dung phù hợp của bạn phải nằm trong khoảng từ 1 đến 30. Nếu bạn cố gắng hiển thị ít hơn 1 hoặc nhiều hơn 30 đề xuất, thì đơn vị Nội dung phù hợp sẽ bị trống.
  • Đôi khi chúng tôi có thể không hiển thị chính xác số hàng và/hoặc số cột bạn đã chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đã đặt một số lượng lớn các cột nhưng đơn vị Nội dung phù hợp của bạn không đủ rộng để vừa với tất cả các cột đó. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ điều chỉnh số hàng và/hoặc cột để đề xuất của bạn vừa khít với không gian hiện có và cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng.

Ví dụ về hàng và cột

4x1 (thiết bị di động và máy tính để bàn)

Mã trong ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo đơn vị Nội dung phù hợp có bốn hàng và một cột hiển thị tổng số bốn mục đề xuất.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

4x1 grid

2x2 (thiết bị di động và máy tính để bàn)

Mã trong ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo đơn vị Nội dung phù hợp có hai hàng và hai cột hiển thị tổng số bốn mục đề xuất.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="2"
     data-matched-content-columns-num="2"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

2x2 grid

3x3 (thiết bị di động và máy tính để bàn)

Mã trong ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo đơn vị Nội dung phù hợp có ba hàng và ba cột hiển thị tổng số chín mục đề xuất.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="3"
     data-matched-content-columns-num="3"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

3x3 grid

4x1 (thiết bị di động) và 2x2 (máy tính để bàn) cho các trang web đáp ứng

Mã trong ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo đơn vị Nội dung phù hợp có lưới 4x1 trên thiết bị di động và lưới 2x2 trên máy tính để bàn. Bạn nên sử dụng thông tin thiết lập này nếu có trang web thích ứng.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxx"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="4,2"
     data-matched-content-columns-num="1,2"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked,image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

4x1 grid

2x2 grid

Chia sẻ phản hồi của bạn

Chúng tôi muốn biết suy nghĩ của bạn về việc tùy chỉnh các đơn vị Nội dung phù hợp. Bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì hiệu quả cho bạn và điều gì cần cải thiện thông qua biểu mẫu phản hồi này.

Khắc phục sự cố

Sau khi bạn tùy chỉnh đơn vị Nội dung phù hợp của mình, đơn vị đó có thể không xuất hiện chính xác như bạn mong đợi. Dưới đây là một số vấn đề thường gặp với đơn vị Nội dung phù hợp và cách khắc phục:

Đơn vị nội dung phù hợp của bạn bị trống

Có hai lý do khiến điều này có thể xảy ra:

  • Tổng số đề xuất trong đơn vị Nội dung phù hợp của bạn phải nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 30. Bạn sẽ thay đổi số hàng và/hoặc cột trong đơn vị Nội dung phù hợp của mình để tổng số đề xuất nằm trong giới hạn.
  • Đơn vị Nội dung phù hợp của bạn quá rộng so với số lượng đề xuất bạn đã đặt. Trong trường hợp này, bạn nên thử giảm chiều rộng của đơn vị Nội dung phù hợp đó.

Đơn vị Nội dung phù hợp của bạn có ít đề xuất hơn mong đợi

Điều này có thể xảy ra khi không có đủ không gian để hiển thị chính xác số lượng đề xuất mà bạn chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đã đặt số lượng lớn đề xuất và đơn vị Nội dung phù hợp của bạn quá hẹp hoặc đang được xem trên màn hình nhỏ. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh số hàng và/hoặc cột cho phù hợp nhất với không gian hiện có. Bạn có thể xem xét thay đổi chiều rộng của đơn vị nội dung phù hợp hoặc đặt các số và cột khác nhau cho thiết bị di động và máy tính để bàn.

Đề xuất của bạn chỉ là văn bản

Bạn có thể gặp điều này nếu đơn vị Nội dung phù hợp của bạn quá hẹp so với số lượng đề xuất bạn đã đặt. Trong trường hợp này, bạn nên thử tăng chiều rộng của đơn vị Nội dung phù hợp.

Sử dụng bảng điều khiển để tìm lỗi trong đơn vị Nội dung phù hợp của bạn

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển trong trình duyệt để kiểm tra xem bạn đã sửa đổi chính xác mã Quảng cáo nội dung phù hợp chưa. Ví dụ: bảng điều khiển có thể cho bạn biết xem mã quảng cáo của bạn bị thiếu thông số bắt buộc hay không hoặc xem có thông số chứa giá trị không hợp lệ không.

Nếu đang sử dụng Chrome, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để kiểm tra mã quảng cáo của mình trong Bảng điều khiển DevTools:

  1. Truy cập vào trang có đơn vị Nội dung phù hợp của bạn.
  2. Nhấn vào Ctrl+Shift+J (Windows / Linux) hoặc Cmd+Opt+J (Mac).
  3. Kiểm tra Bảng điều khiển để xem thông báo lỗi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false