Hướng dẫn triển khai mã

Nơi đặt mã quảng cáo trong HTML (Quảng cáo tự động)

Sau khi đã tạo mã quảng cáo cho Quảng cáo tự động, bạn sẽ cần phải đặt mã một lần trên mỗi trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Bạn nên đặt mã quảng cáo vào thẻ <head> (hoặc ở đầu phần thân) của trang.

Bạn là người dùng WordPress? Nhận trợ giúp về việc thêm mã AdSense.

Các ví dụ sau đây cho bạn biết vị trí sẽ đặt mã:

Trang HTML mẫu trước khi thêm mã Quảng cáo tự động

<html>
<head>
Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

Trang HTML mẫu khi đã thêm mã Quảng cáo tự động vào trong thẻ <head>

<html>
<head>
<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

Lưu ý đây chỉ là mã mẫu, không sử dụng mã này trong mã thuộc trang web của riêng bạn.

Trang HTML mẫu khi đã thêm mã Quảng cáo tự động vào đầu phần thân

Nếu chưa có quyền truy cập vào thẻ <head> của trang thì bạn có thể đặt mã quảng cáo vào đầu phần thân:

<html>
<head>
Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

Lưu ý đây chỉ là mã mẫu, không sử dụng mã này trong mã thuộc trang web của riêng bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?