Thời lượng phiên quảng cáo trung bình

Thời lượng phiên quảng cáo trung bình tính bằng giây.

Thời lượng phiên quảng cáo trung bình = tổng thời lượng của tất cả các phiên quảng cáo (tính bằng giây) / số phiên quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?