% Hiển thị quảng cáo gần đây

Phần trăm tổng số lần hiển thị quảng cáo mà quảng cáo đã tạo trong một danh mục cụ thể gần đây.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?