Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Số phiên quảng cáo có thể đo lường

Tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập mà chương trình AdSense cho Nội dung có thể đo lường các phiên quảng cáo. Xin lưu ý rằng AdSense có thể không đo lường được 100% số phiên quảng cáo trên trang web của bạn, ví dụ: trường hợp một người dùng đã thay đổi chế độ cài đặt cookie của họ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính